Λήψη δεδομένων από τις Υπηρεσίες ανάλυσης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι Υπηρεσίες ανάλυσης παρέχουν δεδομένα διάστασης που είναι κατάλληλα για την εξερεύνηση δεδομένων σε Συγκεντρωτικούς Πίνακες και αναφορές του Power View. Μπορείτε να λάβετε δεδομένα Υπηρεσιών ανάλυσης από:

 • Κύβους OLAP σε πολυδιάστατο διακομιστή Υπηρεσιών ανάλυσης.

 • Μοντέλα σε μορφή πίνακα σε διακομιστή Υπηρεσιών ανάλυσης μορφής πίνακα.

 • Εάν το βιβλίο εργασίας περιέχει ένα μοντέλο δεδομένων του Excel στο SharePoint 2010 ή νεότερη έκδοση, τα βιβλία εργασίας.

Μπορείτε να αναλύσετε δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων Υπηρεσιών ανάλυσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική σύνδεση. Καθώς συγκεντρώνετε στοιχεία, αναλύετε και φιλτράρετε μια αναφορά, το Excel απευθύνει ερωτήματα στις Υπηρεσίες ανάλυσης για τα δεδομένα που ζητήσατε. Η ανάλυση δεδομένων με τον τρόπο αυτό απαιτεί μια ηλεκτρονική σύνδεση με την προέλευση δεδομένων.

Μια άλλη προσέγγιση είναι να εργαστείτε χωρίς σύνδεση. Μπορείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση κάνοντας εισαγωγή δεδομένων στο βιβλίο εργασίας έτσι ώστε και οι δύο απεικονίσεις, δεδομένων και αναφοράς, να είναι αυτόνομες και πλήρως μεταφερόμενες σε ένα μοναδικό αρχείο. Εάν κάνετε εισαγωγή δεδομένων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με τον τρόπο αυτό προκύπτουν νέες απαιτήσεις, όπως το πρόσθετο Power Pivot, ορισμένες γνώσεις MDX και επαρκής χώρος στο δίσκο για την αποθήκευση μεγαλύτερων βιβλίων εργασίας. Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων των Υπηρεσιών ανάλυσης.

Βιβλία εργασίας του Excel που αποθηκεύετε στο SharePoint ή του Office 365 υπόκεινται σε ένα μέγιστο μέγεθος αρχείου. Χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εισαγωγής πίνακα στο Power Pivot στο πρόσθετο, μπορείτε να εισαγάγετε επιλεκτικής πινάκων, στηλών και γραμμών για να μειώσετε το συνολικό μέγεθος αρχείου. Εάν το βιβλίο εργασίας σας είναι πολύ μεγάλο για να προβάλετε Excel Online, μπορείτε να το ανοίξετε στο Excel αντί για αυτό.

Το Office 365 δεν επιτρέπει την ανανέωση δεδομένων από εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων Υπηρεσιών ανάλυσης που εκτελούνται σε δικτυακούς διακομιστές. Εάν οι απαιτήσεις σας περιλαμβάνουν δεδομένα με δυνατότητα ανανέωσης, επιλέξτε το SharePoint ή χρησιμοποιήστε ένα κοινόχρηστο αρχείο δικτύου.

Σε αυτό το άρθρο

Προαπαιτούμενα

Σύνδεση με κύβο, μοντέλο σε μορφή πίνακα ή μοντέλο δεδομένων του Power Pivot

Εισαγωγή δεδομένων από κύβο

Εισαγωγή δεδομένων από μοντέλο σε μορφή πίνακα

Εισαγωγή δεδομένων από μοντέλο δεδομένων βιβλίου εργασίας στο SharePoint

Ανανέωση δεδομένων από εξωτερική βάση δεδομένων των Υπηρεσιών ανάλυσης

Προαπαιτούμενα

Οι κύβοι υπηρεσιών ανάλυσης πρέπει να είναι έκδοσης SQL Server 2005 ή νεότερη έκδοση.

Βάσεις δεδομένων μοντέλων σε μορφή πίνακα υπηρεσιών ανάλυσης είναι μόνο στον SQL Server 2012 ή νεότερη έκδοση.

Πρέπει να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων των Υπηρεσιών ανάλυσης. Για να μάθετε τα ονόματα του διακομιστή και της βάσης δεδομένων, καθώς και τα διαπιστευτήρια που θα χρησιμοποιήσετε, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων των Υπηρεσιών ανάλυσης.

Για την εισαγωγή δεδομένων σε μοντέλο δεδομένων, πρέπει να έχετε το πρόσθετο Power Pivot που παρέχεται με το Office Professional Plus. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να γνωρίζετε πώς να συντάξετε ένα ερώτημα MDX το οποίο ανακτά τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά τη σύνταξη ερωτήματος MDX περιλαμβάνουν τη χρήση δόμησης ερωτημάτων, προκειμένου να επιλέξετε ποιες μετρήσεις, χαρακτηριστικά διάστασης και ιεραρχίες θέλετε να αναλύσετε.

Για να συνδεθείτε με ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα ή Συγκεντρωτικό Γράφημα διαδραστικά μέσω Excel, δεν απαιτείται εξειδίκευση στην MDX. Το Excel συνδέεται με ολόκληρο κύβο OLAP ή μοντέλο σε μορφή πίνακα.

Τα μεγέθη αρχείου είναι μεγαλύτερα από ό,τι συνήθως. Συγκριτικά, ένα βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων μπορεί εύκολα να είναι μικρότερο από 100 kilobyte, ενώ το ίδιο βιβλίο εργασίας με δεδομένα που έχουν εισαχθεί μπορεί να είναι δεκαπλάσιο σε μέγεθος. Εάν ο χώρος στο δίσκο αποτελεί πρόβλημα, θα χρειαστεί να ελευθερώσετε χώρο για μεγαλύτερα αρχεία.

Power Pivot βιβλία εργασίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως προελεύσεις δεδομένων είναι δυνατό να δημοσιευτεί σε SharePoint 2010 ή νεότερη έκδοση. Στην τοποθεσία του SharePoint, πρέπει να εκτελείται σε διαφορετικό υπολογιστή από αυτήν που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε μια αναφορά. Πρέπει να έχετε δικαιώματα προβολής στην τοποθεσία του SharePoint στην αναφορά σε βιβλία εργασίας στο SharePoint.

Σύνδεση με κύβο, μοντέλο σε μορφή πίνακα ή μοντέλο δεδομένων του Power Pivot

Ο ευκολότερος τρόπος για την ανάλυση δεδομένων σε ένα κύβο ή μοντέλο των Υπηρεσιών ανάλυσης είναι να ορίσετε μια σύνδεση σε μια εξωτερική βάση δεδομένων. Ο Συγκεντρωτικός Πίνακας ή η αναφορά θα έχουν ενεργή σύνδεση με την προέλευση δεδομένων. Κάθε φορά που σύρετε ένα πεδίο στην περιοχή Τιμές, Γραμμές, Στήλες ή Φίλτρο μιας λίστας πεδίων, το Excel δημιουργεί ένα ερώτημα και το στέλνει στις Υπηρεσίες ανάλυσης.

Η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης με τα δεδομένα που αναλύετε έχει πλεονεκτήματα. Μπορείτε να εκτελέσετε ανάλυση ελεύθερης μορφής. Προσθέστε οποιοδήποτε πεδίο σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα ή αναφορά και οι Υπηρεσίες ανάλυσης επιστρέφουν τα δεδομένα που ζητήθηκαν. Μια λίστα πεδίων που είναι συνδεδεμένη με τις Υπηρεσίες ανάλυσης περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα σε έναν κύβο ή μοντέλο, ώστε να μην χρειάζεται να συντάξετε MDX για να λάβετε τα δεδομένα που θέλετε.

Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνεται η εξάρτηση από μια σύνδεση διακομιστή. Εάν ο διακομιστής σταματήσει να λειτουργεί, ή εάν θέλετε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση, η αλληλεπίδραση των δεδομένων σταματά εντελώς.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή δεδομένων από κύβο

Οποιαδήποτε δεδομένα περιέχονται σε μια βάση δεδομένων των Υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server μπορούν να αντιγραφούν σε ένα μοντέλο δεδομένων του Excel. Μπορείτε να εξαγάγετε όλη τη διάσταση ή μέρος αυτής ή να λάβετε αναλυτές και συγκεντρώσεις από τον κύβο, όπως είναι το σύνολο των πωλήσεων, από μήνα σε μήνα, για το τρέχον έτος.

Η ακόλουθη διαδικασία δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο και την MDX για να λάβετε ένα υποσύνολο δεδομένων από έναν παραδοσιακό κύβο σε μια παρουσία Υπηρεσίας ανάλυσης. Η MDX χρησιμοποιείται πάντα όταν δημιουργείτε ένα ερώτημα με το πρόσθετο Power Pivot.

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί το δείγμα βάσης δεδομένων Adventure Works DW Multidimensional 2012 για να εξηγήσει τον τρόπο εισαγωγής ενός υποσυνόλου κύβου. Εάν έχετε πρόσβαση σε ένα διακομιστή Υπηρεσιών ανάλυσης που διαθέτει το δείγμα βάσης δεδομένων Adventure Works DW Multidimensional 2012, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να μάθετε τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων από τις Υπηρεσίες ανάλυσης.

 1. Στο παράθυρο του Power Pivot, κάντε κλικ στις επιλογές Λήψη εξωτερικών δεδομένων > Από βάση δεδομένων > Από τις υπηρεσίες ανάλυσης Analysis Services ή το Power Pivot.

 2. Στο παράθυρο Συνδεθείτε στις Υπηρεσίες ανάλυσης του Microsoft SQL Server, στο πλαίσιο Όνομα διακομιστή ή αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή που εκτελεί τις Υπηρεσίες ανάλυσης.

 3. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στα δεξιά της λίστας Όνομα βάσης δεδομένων και επιλέξτε μια βάση δεδομένων υπηρεσιών ανάλυσης από τη λίστα. Για παράδειγμα, αν έχετε πρόσβαση στο δείγμα βάσης δεδομένων Adventure Works DW Multidimensional 2012, θα πρέπει να επιλέξετε Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Έλεγχος σύνδεσης για να επιβεβαιώσετε ότι είναι διαθέσιμος ο διακομιστής των Υπηρεσιών ανάλυσης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στη σελίδα Καθορισμός ερωτήματος MDX, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση για να ανοίξετε το πρόγραμμα δημιουργίας ερωτημάτων MDX.

  Σε αυτό το βήμα, σύρετε στη μεγάλη περιοχή δημιουργίας ερωτημάτων όλες τις μετρήσεις, τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων, τις ιεραρχίες και τα υπολογισμένα μέλη που θέλετε να εισάγετε.

  Επιλέξτε τουλάχιστον μία μέτρηση και μία ή περισσότερες διαστάσεις.

  Εάν έχετε μια υπάρχουσα πρόταση MDX που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επικολλήστε την πρόταση στο πλαίσιο κειμένου και κάντε κλικ στο στοιχείο Επικύρωση για να βεβαιωθείτε ότι η πρόταση θα λειτουργήσει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της σχεδίασης, ανατρέξτε στο θέμα Εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος MDX των Υπηρεσιών ανάλυσης (Power Pivot).

  Για αυτήν τη διαδικασία, χρησιμοποιώντας το δείγμα κύβου Adventure Works ως παράδειγμα, κάντε τα εξής:

  1. Στο παράθυρο Μετα-δεδομένα, αναπτύξτε το στοιχείο Μετρήσεις και, κατόπιν, το στοιχείο Sales Summary.

  2. Σύρετε το στοιχείο Average Sales Amount στο μεγάλο παράθυρο σχεδίασης.

  3. Στο παράθυρο Μετα-δεδομένα, αναπτύξτε τη διάσταση Product.

  4. Σύρετε Κατηγορίες προϊόντων στα αριστερά του Στοιχείου μέσο ποσό πωλήσεων στη μεγάλη περιοχή σχεδίασης.

  5. Στο παράθυρο μετα-δεδομένα, αναπτύξτε τη διάσταση ημερομηνία και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο ημερολογίου.

  6. Σύρετε Ημερομηνία.ημερολογιακό έτος στα αριστερά του κατηγορία στη μεγάλη περιοχή σχεδίασης.

  7. Προαιρετικά, προσθέστε ένα φίλτρο για να εισαγάγετε ένα υποσύνολο των δεδομένων. Στο παράθυρο στην επάνω δεξιά από το σχεδιαστή, για διάστασης, σύρετε το στοιχείο ημερομηνία στο πεδίο διάσταση. Στην ιεραρχία, επιλέξτε Ημερομηνία.ημερολογιακό έτος. τελεστής, επιλέξτε Δεν είναι ίση. για Παράσταση φίλτρου, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέξτε CY 2010 και CY 2009.

   Με τη διαδικασία αυτή, δημιουργείται ένα φίλτρο στον κύβο έτσι ώστε να αποκλείσετε τις τιμές για το 2009.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και εξετάστε το ερώτημα MDX που δημιουργήθηκε από το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος.

 8. Πληκτρολογήστε ένα φιλικό όνομα για το σύνολο δεδομένων. Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιείται ως το όνομα πίνακα στο μοντέλο δεδομένων. Εάν δεν αντιστοιχίσετε ένα νέο όνομα, από προεπιλογή τα αποτελέσματα ερωτήματος αποθηκεύονται σε έναν νέο πίνακα με την ονομασία Ερώτημα.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 10. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση των δεδομένων, κάντε κλικ στο στοιχείο Κλείσιμο.

Όλα τα δεδομένα που εισάγετε από μια βάση δεδομένων κύβου είναι επίπεδα. Στο μοντέλο σας, τα δεδομένα εμφανίζονται ως ενιαίος πίνακας που περιέχει όλες τις στήλες που καθορίσατε στο ερώτημά σας. Εάν έχετε ορίσει ένα ερώτημα που ανακτά μετρήσεις από πολλές διαστάσεις, τα δεδομένα θα εισαχθούν με κάθε διάσταση σε ξεχωριστή στήλη.

Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στο μοντέλο δεδομένων, μπορείτε να επαληθεύσετε τον τύπο δεδομένων των στηλών που περιέχουν αριθμητικά ή χρηματοοικονομικά δεδομένα. Εάν το Power Pivot εντοπίσει κενές τιμές σε μια στήλη, αλλάζει τον τύπο δεδομένων σε "Κείμενο". Μπορείτε να επαληθεύσετε και να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων επιλέγοντας κάθε στήλη και προβάλλοντας τον Τύπο δεδομένων στην ομάδα Μορφοποίηση στην κορδέλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Τύπος δεδομένων" για να διορθώσετε τον τύπο δεδομένων εάν τα αριθμητικά ή τα χρηματοοικονομικά δεδομένα έχουν αντιστοιχιστεί σε λάθος τύπο.

Για να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιστρέψτε στο Excel:

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Πίνακας > Συγκεντρωτικός Πίνακας.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Χρήση εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων και Επιλογή σύνδεσης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες.

 4. Στην περιοχή Αυτό το μοντέλο δεδομένων του βιβλίου εργασίας, επιλέξτε τον πίνακα που μόλις εισαγάγετε.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή δεδομένων από μοντέλο σε μορφή πίνακα

Η διαδικασία που ακολουθεί περιγράφει την εισαγωγή δεδομένων σε μορφή πίνακα χρησιμοποιώντας το δείγμα βάσης δεδομένων ως παράδειγμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δείγμα, Adventure Works Tabular Model SQL 2012, το οποίο εκτελείται σε διακομιστή Υπηρεσιών ανάλυσης σε μορφή πίνακα, για να παρακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων σε μορφή πίνακα περιέχει τουλάχιστον μία μέτρηση. Η εισαγωγή θα αποτύχει εάν η βάση δεδομένων δεν έχει μετρήσεις. Εάν χρησιμοποιείτε το δείγμα, αυτό περιλαμβάνει μετρήσεις.

 2. Στο παράθυρο του Power Pivot, κάντε κλικ στις επιλογές Λήψη εξωτερικών δεδομένων > Από βάση δεδομένων > Από τις υπηρεσίες ανάλυσης Analysis Services ή το Power Pivot.

 3. Στο παράθυρο Συνδεθείτε στις Υπηρεσίες ανάλυσης του Microsoft SQL Server, στο πλαίσιο Όνομα διακομιστή ή αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή που εκτελεί τις Υπηρεσίες ανάλυσης.

 4. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στα δεξιά της λίστας Όνομα βάσης δεδομένων και επιλέξτε μια βάση δεδομένων Υπηρεσιών ανάλυσης από τη λίστα. Για παράδειγμα, εάν έχετε πρόσβαση στο δείγμα βάσης δεδομένων AW Internet Sales Tabular Model, επιλέξετε Adventure Works Tabular Model SQL 2012

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Έλεγχος σύνδεσης για να επιβεβαιώσετε ότι είναι διαθέσιμος ο διακομιστής των Υπηρεσιών ανάλυσης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στη σελίδα Καθορισμός ερωτήματος MDX, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση για να ανοίξετε το πρόγραμμα δημιουργίας ερωτημάτων MDX.

  Σε αυτό το βήμα, σύρετε στη μεγάλη περιοχή σχεδίασης ερωτημάτων όλες τις μετρήσεις, τις στήλες και τις ιεραρχίες που θέλετε να εισάγετε.

  Εάν έχετε μια υπάρχουσα πρόταση MDX που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επικολλήστε την πρόταση στο πλαίσιο κειμένου και κάντε κλικ στο στοιχείο Επικύρωση για να βεβαιωθείτε ότι η πρόταση θα λειτουργήσει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση, ανατρέξτε στο θέμα Εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος MDX των Υπηρεσιών ανάλυσης (Power Pivot).

  Για αυτήν τη διαδικασία, χρησιμοποιώντας το δείγμα μοντέλου ως παράδειγμα, κάντε τα εξής:

  1. Στο παράθυρο Μετα-δεδομένα, επεκτείνετε το στοιχείο Μετρήσεις και, στη συνέχεια, επεκτείνετε το στοιχείο Internet Sales.

  2. Σύρετε το στοιχείο Internet Total Sales στο μεγάλο παράθυρο σχεδίασης.

  3. Αναπτύξτε τον πίνακα Product.

  4. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας και σύρετε κατηγορία στα αριστερά του Internet Total Sales στη μεγάλη περιοχή σχεδίασης. Αυτή είναι μια ιεραρχία, έτσι θα επιστρέψει όλα τα πεδία στην ιεραρχία.

  5. Αναπτύξτε τον πίνακα Date.

  6. Σύρετε το ημερολογιακό έτος στα αριστερά του κατηγορία στη μεγάλη περιοχή σχεδίασης.

  7. Αναπτύξτε το στοιχείο Sales Territory.

  8. Σύρετε το στοιχείο Sales Territory Region στην περιοχή "Φίλτρο" περιοχή στο επάνω μέρος της σχεδίασης. Στην παράσταση φίλτρου, επιλέξτε Australia.

   Ερώτημα MDX προς το δείγμα βάσης δεδομένων σε μορφή πίνακα

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και εξετάστε το ερώτημα MDX που δημιουργήθηκε από το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος.

 9. Πληκτρολογήστε ένα φιλικό όνομα για το σύνολο δεδομένων. Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιείται ως το όνομα πίνακα στο μοντέλο δεδομένων. Εάν δεν αντιστοιχίσετε ένα νέο όνομα, από προεπιλογή τα αποτελέσματα ερωτήματος αποθηκεύονται σε έναν νέο πίνακα με την ονομασία Ερώτημα.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 11. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση των δεδομένων, κάντε κλικ στο στοιχείο Κλείσιμο.

Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στο μοντέλο δεδομένων, μπορείτε να επαληθεύσετε τον τύπο δεδομένων των στηλών που περιέχουν αριθμητικά ή χρηματοοικονομικά δεδομένα. Εάν το Power Pivot εντοπίσει κενές τιμές σε μια στήλη, αλλάζει τον τύπο δεδομένων σε "Κείμενο". Μπορείτε να επαληθεύσετε και να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων επιλέγοντας κάθε στήλη και προβάλλοντας τον Τύπο δεδομένων στην ομάδα Μορφοποίηση στην κορδέλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Τύπος δεδομένων" για να διορθώσετε τον τύπο δεδομένων εάν τα αριθμητικά ή τα χρηματοοικονομικά δεδομένα έχουν αντιστοιχιστεί σε λάθος τύπο.

Για να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιστρέψτε στο Excel:

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Πίνακας > Συγκεντρωτικός Πίνακας.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Χρήση εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων και Επιλογή σύνδεσης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες.

 4. Στην περιοχή Αυτό το μοντέλο δεδομένων του βιβλίου εργασίας, επιλέξτε τον πίνακα που μόλις εισαγάγετε.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή δεδομένων από μοντέλο δεδομένων βιβλίου εργασίας στο SharePoint

SharePoint ίσως χρειάζεται πρόσθετο λογισμικό για να φορτώσετε τα δεδομένα. Εάν χρησιμοποιείτε το SharePoint 2010, πρέπει να έχετε Power Pivot για το SharePoint 2010. Αντίθετα, το SharePoint 2013 ή νεότερη έκδοση περιλαμβάνει ενσωματωμένη δυνατότητα για τη φόρτωση και υποβολή ερωτημάτων σε ένα μοντέλο δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε το SharePoint, ζητήστε από το διαχειριστή του SharePoint είτε στις υπηρεσίες Excel Services είναι ενεργοποιημένη και ρύθμιση παραμέτρων για BI φόρτους εργασίας.

 1. Στο παράθυρο του Power Pivot, κάντε κλικ στις επιλογές Λήψη εξωτερικών δεδομένων > Από βάση δεδομένων > Από τις υπηρεσίες ανάλυσης Analysis Services ή το Power Pivot.

 2. Στην ενότητα Σύνδεση με το Microsoft SQL Server Analysis Services, για Φιλικό όνομα σύνδεσης, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση των δεδομένων. Η χρήση περιγραφικών ονομάτων για τη σύνδεση μπορεί να σας βοηθήσει να θυμηθείτε τον τρόπο χρήσης της σύνδεσης.

 3. Στο πεδίο Όνομα διακομιστή ή αρχείου: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του αρχείου xlsx που έχει δημοσιευτεί. Για παράδειγμα, http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τοπικό βιβλίο εργασίας του Excel ως προέλευση δεδομένων. Το βιβλίο εργασίας πρέπει να έχει εκδοθεί σε μια τοποθεσία του SharePoint.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Έλεγχος σύνδεσης για να επιβεβαιώσετε ότι είναι διαθέσιμο το βιβλίο εργασίας στο SharePoint.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση.

 7. Δημιουργήστε το ερώτημα σύροντας μετρήσεις, χαρακτηριστικά διαστάσεων ή ιεραρχίες στη μεγάλη περιοχή σχεδίασης. Προαιρετικά, χρησιμοποιήστε το παράθυρο φίλτρου στην άνω δεξιά γωνία για να επιλέξετε ένα υποσύνολο δεδομένων για εισαγωγή.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικύρωση.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Τα δεδομένα του Power Pivot αντιγράφονται στο μοντέλο δεδομένων και αποθηκεύονται σε συμπιεσμένη μορφή. Μετά την εισαγωγή των δεδομένων κλείνει η σύνδεση με το βιβλίο εργασίας. Για να επαναληφθεί κάποιο ερώτημα στα αρχικά δεδομένα, μπορείτε να ανανεώσετε το βιβλίο εργασίας στο Excel.

Αρχή της σελίδας

Ανανέωση δεδομένων από εξωτερική βάση δεδομένων των Υπηρεσιών ανάλυσης

Στο Excel, κάντε κλικ στις επιλογές Δεδομένα > Συνδέσεις > Ανανέωση όλων, για να συνδεθείτε ξανά με μια βάση δεδομένων των Υπηρεσιών ανάλυσης και να ανανεώσετε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας.

Η ανανέωση θα ενημερώσει μεμονωμένα κελιά και θα προσθέσει γραμμές που εισήχθησαν στην εξωτερική βάση δεδομένων μετά την τελευταία εισαγωγή. Μόνο οι γραμμές και οι υπάρχουσες στήλες ανανεώνονται. Αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα στήλη στο μοντέλο, θα χρειαστεί να την εισαγάγετε ακολουθώντας τα βήματα που παρέχονται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Η ανανέωση εκτελεί ξανά το ερώτημα που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων. Εάν η προέλευση δεδομένων δεν είναι πλέον στην ίδια θέση ή εάν έχουν αφαιρεθεί ή μετονομαστεί πίνακες ή στήλες, η ανανέωση θα αποτύχει αλλά θα εξακολουθείτε να έχετε τα δεδομένα που είχατε εισαγάγει προηγουμένως. Για να προβάλετε το ερώτημα που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ανανέωσης δεδομένων, επιλέξτε Power Pivot > Διαχείριση για να ανοίξετε το παράθυρο του Power Pivot. Κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση > Ιδιότητες πίνακα για να προβάλετε το ερώτημα.

Για την ανάγνωση δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων τους, οι Υπηρεσίες ανάλυσης χρησιμοποιούν το λογαριασμό χρήστη των Windows που διαθέτετε. Για να μπορέσετε να εισαγάγετε δεδομένα, ένας διαχειριστής βάσης δεδομένων πρέπει να εκχωρήσει δικαιώματα ανάγνωσης στη βάση δεδομένων για το λογαριασμό χρήστη των Windows που διαθέτετε. Αυτά τα ίδια δικαιώματα χρησιμοποιούνται επίσης για την ανανέωση των δεδομένων. Εάν άλλα άτομα θέλουν να ανανεώσουν τα δεδομένα, θα πρέπει επίσης να έχουν δικαιώματα ανάγνωσης της βάσης δεδομένων.

Να θυμάστε ότι κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας θα καθορίσει αν μπορεί να προκύψουν ανανέωσης δεδομένων. Στο Office 365, μπορείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας που είναι αποθηκευμένο στο Office 365. Στον SharePoint Server 2013 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να προγραμματίσετε ανανέωση χωρίς παρακολούθηση δεδομένων στο διακομιστή, αλλά αυτή η ενέργεια απαιτεί συγκεκριμένο Power Pivot για το SharePoint έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί στο περιβάλλον του SharePoint. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SharePoint για να διαπιστώσετε εάν η προγραμματισμένη ανανέωση δεδομένων είναι διαθέσιμη.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×