Ζητήματα συμβατότητας μορφοποίησης υπό όρους

Ο Έλεγχος συμβατότητας εντόπισε ένα ή περισσότερα ζητήματα συμβατότητας σχετικά με τη μορφοποίηση υπό όρους.

Σημαντικό: Πριν να συνεχίσετε την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας σε παλαιότερη μορφή αρχείου, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τα ζητήματα που προκαλούν σημαντική απώλεια λειτουργικότητας, για να αποτρέψετε τη μόνιμη απώλεια δεδομένων ή την εσφαλμένη λειτουργικότητα.

Τα ζητήματα που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας μπορεί να έχουν επιλυθεί ή όχι πριν να συνεχίσετε την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας—τα δεδομένα ή η λειτουργικότητα δεν χάνονται αλλά το βιβλίο εργασίας ενδέχεται να μην έχει ακριβώς την ίδια εμφάνιση ή λειτουργία όταν το ανοίξετε σε παλαιότερη έκδοση του Microsoft Excel.

Σε αυτό το άρθρο

Ζητήματα που προκαλούν σημαντική απώλεια λειτουργικότητας

Ζητήματα που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας

Ζητήματα που προκαλούν σημαντική απώλεια λειτουργικότητας

Πρόβλημα

Λύση

Ορισμένα κελιά διαθέτουν περισσότερες μορφοποιήσεις υπό όρους από αυτές που υποστηρίζονται από την επιλεγμένη μορφή αρχείου. Μόνο οι τρεις πρώτες συνθήκες θα εμφανίζονται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2016 και 2013, η μορφοποίηση υπό όρους μπορεί να περιέχει έως εξήντα τέσσερις όρους, αλλά στο Excel 97-2003 θα δείτε μόνο τους τρεις πρώτους όρους.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2016 ή 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά στα οποία έχει εφαρμοστεί μορφοποίηση υπό όρους με περισσότερους από τρεις όρους και, στη συνέχεια, κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές ώστε να μην χρησιμοποιούνται περισσότεροι από τρεις όροι.

Ορισμένα κελιά διαθέτουν επικαλυπτόμενες περιοχές μορφοποίησης υπό όρους. Οι παλαιότερες εκδόσεις του Excel δεν θα αναλύσουν όλους τους κανόνες μορφοποίησης υπό όρους στα επικαλυπτόμενα κελιά. Τα επικαλυπτόμενα κελιά θα εμφανίσουν διαφορετική μορφοποίηση υπό όρους.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 97-2003, δεν υποστηρίζονται οι επικαλυπτόμενες περιοχές μορφοποίησης υπό όρους και η μορφοποίηση υπό όρους δεν εμφανίζεται όπως αναμένεται.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2016 ή 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά με επικαλυπτόμενες περιοχές μορφοποίησης υπό όρους και, στη συνέχεια, κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές για την αποφυγή επικάλυψης.

Ένα ή περισσότερα κελιά σε αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχουν έναν τύπο μορφοποίησης υπό όρους που δεν υποστηρίζεται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, όπως ράβδους δεδομένων, κλίμακες χρωμάτων ή σύνολα εικονιδίων.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 97-2003, δεν θα βλέπετε τύπους μορφοποίησης υπό όρους, όπως ράβδους δεδομένων, κλίμακες χρωμάτων, σύνολα εικονιδίων, πρώτες ή τελευταίες τιμές στην κατάταξη, τιμές επάνω ή κάτω από τον μέσο όρο, μοναδικές ή διπλότυπες τιμές και σύγκριση στηλών πίνακα για να προσδιορίσετε τα κελιά που θα μορφοποιήσετε.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2016 ή 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά που περιέχουν τύπους μορφοποίησης υπό όρους οι οποίοι είναι νέοι στο Excel 2016 και, στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο τύποι μορφοποίησης που υποστηρίζονται στις προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Ορισμένα κελιά περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους με την επιλογή Διακοπή αν είναι αληθές απενεργοποιημένη. Οι παλαιότερες εκδόσεις του Excel δεν αναγνωρίζουν αυτήν την επιλογή και θα σταματήσουν μετά την πρώτη αληθή συνθήκη.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 97-2003, η μορφοποίηση υπό όρους χωρίς διακοπή όταν ο όρος ικανοποιείται δεν αποτελεί επιλογή. Η μορφοποίηση υπό όρους δεν εφαρμόζεται πλέον αφού ο πρώτος όρος είναι αληθής.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2016 ή 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά που περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Διακοπή αν είναι αληθές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διόρθωση για να επιλύσετε το πρόβλημα συμβατότητας.

Ένα ή περισσότερα κελιά σε αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχουν έναν τύπο μορφοποίησης υπό όρους σε μη γειτονική περιοχή (όπως πρώτα/τελευταία N, πρώτα/τελευταία N%, επάνω/κάτω από τον μέσο όρο ή επάνω/κάτω από την τυπική απόκλιση). Η δυνατότητα αυτή δεν υποστηρίζεται σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 97-2003, δεν θα βλέπετε μορφοποίηση υπό όρους σε μη παρακείμενα κελιά.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2016 ή 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά που περιέχουν έναν τύπο μορφοποίησης υπό όρους σε μη παρακείμενη περιοχή και, στη συνέχεια, κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές για να χρησιμοποιήσετε κανόνες μορφοποίησης υπό όρους που είναι διαθέσιμοι στις προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Ορισμένοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες σε αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους που ενδέχεται να μην λειτουργήσει σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους δεν θα εμφανίσουν τα ίδια αποτελέσματα όταν χρησιμοποιηθούν αυτοί οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Τα αποτελέσματα της μορφοποίησης υπό όρους που βλέπετε στις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα του Excel 97-2003 δεν θα είναι τα ίδια με αυτά που βλέπετε στις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα του Excel 2016 και 2013.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2016 ή 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε πεδία αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα που περιέχουν κανόνες μορφοποίησης υπό όρους και, στη συνέχεια, εφαρμόστε κανόνες μορφοποίησης υπό όρους που είναι διαθέσιμοι στις προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Ένα ή περισσότερα κελιά αυτού του βιβλίου εργασίας περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους, που αναφέρεται σε τιμές σε άλλα φύλλα εργασίας. Αυτές οι μορφοποιήσεις υπό όρους δεν θα υποστηρίζονται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2016, στο Excel 2013 και στο Excel 97-2003, δεν εμφανίζεται η μορφοποίηση υπό όρους που αναφέρεται σε τιμές σε άλλα φύλλα εργασίας.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2016 ή 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 2007 ή στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά που περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους η οποία αναφέρεται σε τιμές σε άλλα φύλλα εργασίας και, στη συνέχεια, εφαρμόστε μορφοποίηση υπό όρους η οποία δεν αναφέρεται σε τιμές σε άλλα φύλλα εργασίας.

Ένα ή περισσότερα κελιά αυτού του βιβλίου εργασίας περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους, χρησιμοποιώντας τη μορφή "Κείμενο που περιέχει" με μια αναφορά κελιού ή τύπο. Αυτές οι μορφοποιήσεις υπό όρους δεν θα υποστηρίζονται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2007 και στο Excel 97-2003, η μορφοποίηση υπό όρους που χρησιμοποιεί τύπους για κανόνες "Κείμενο που περιέχει", δεν εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 2007 ή στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά που περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους η οποία χρησιμοποιεί τύπους για κανόνες "Κείμενο που περιέχει" και, στη συνέχεια, εφαρμόστε μορφοποίηση υπό όρους που υποστηρίζεται στις προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Ένα ή περισσότερα κελιά αυτού του βιβλίου εργασίας περιέχουν έναν κανόνα, ο οποίος δεν θα υποστηρίζεται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, επειδή υπάρχει ένα σφάλμα τύπου στην περιοχή του.

Τι σημαίνει αυτό     Στο Excel 2007 και στο Excel 97-2003, η μορφοποίηση υπό όρους, η οποία χρησιμοποιεί κανόνες που βασίζονται σε περιοχή, δεν μπορεί να εμφανιστεί σωστά στο φύλλο εργασίας όταν οι κανόνες που βασίζονται σε περιοχή περιέχουν σφάλματα τύπων.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά που περιέχουν κανόνες που βασίζονται σε περιοχή, τα οποία περιέχουν σφάλματα τύπων και, στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές έτσι ώστε οι κανόνες που βασίζονται σε περιοχή να μην περιέχουν σφάλματα τύπων.

Ένα ή περισσότερα κελιά αυτού του βιβλίου εργασίας περιέχουν διάταξη συνόλου εικονιδίων με μορφοποίηση υπό όρους, που δεν υποστηρίζεται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό     Στο Excel 2007 και στο Excel 97-2003, η μορφοποίηση υπό όρους που εμφανίζει μια συγκεκριμένη διάταξη συνόλου εικονιδίων δεν υποστηρίζεται και η διάταξη συνόλου εικονιδίων δεν εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2016 ή 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 2007 ή στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά που περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους τα οποία εμφανίζουν μια συγκεκριμένη διάταξη συνόλου εικονιδίων και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι η μορφοποίηση υπό όρους δεν εμφανίζει τη συγκεκριμένη διάταξη συνόλου εικονιδίων.

Ένα ή περισσότερα κελιά αυτού του βιβλίου εργασίας περιέχουν έναν κανόνα ράβδου δεδομένων, ο οποίος χρησιμοποιεί μια ρύθμιση "Αρνητική τιμή". Αυτές οι ράβδοι δεδομένων δεν υποστηρίζονται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό     Στο Excel 2007 και στο Excel 97-2003, η μορφοποίηση υπό όρους που περιέχει έναν κανόνα ράβδου δεδομένων ο οποίος χρησιμοποιεί μια αρνητική τιμή δεν εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2016 ή 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 2007 ή στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά που περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους που περιέχει αρνητικές ράβδους δεδομένων, επειδή η μορφή αρνητικής τιμής έχει οριστεί σε Αυτόματη στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Στυλ, Μορφοποίηση υπό όρους, Δημιουργία κανόνα) ή οι Ρυθμίσεις άξονα έχουν οριστεί σε Αυτόματη ή Μέση τιμή κελιού στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις αρνητικής τιμής και άξονα (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Στυλ, Μορφοποίηση υπό όρους, Δημιουργία κανόνα, στυλ μορφοποίησης Ράβδος δεδομένων, κουμπί Αρνητική τιμή και άξονας) και κατόπιν κάντε τις απαραίτητες αλλαγές.

Ένα ή περισσότερα κελιά αυτού του βιβλίου εργασίας περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους που αναφέρεται σε περισσότερες από 8192 μη συνεχιζόμενες περιοχές κελιών. Αυτές οι μορφοποιήσεις υπό όρους δεν θα αποθηκευτούν.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2007 και στο Excel 97-2003, η μορφοποίηση υπό όρους που αναφέρεται σε περισσότερες από 8192 μη συνεχόμενες περιοχές κελιών δεν εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2016 ή 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 2007 ή στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά που περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους η οποία αναφέρεται σε περισσότερες από 8192 μη συνεχόμενες περιοχές κελιών και, στη συνέχεια, αλλάξτε τον αριθμό των μη συνεχόμενων περιοχών κελιών στις οποίες αναφέρεται η μορφοποίηση υπό όρους.

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας

Πρόβλημα

Λύση

Ένα ή περισσότερα κελιά αυτού του βιβλίου εργασίας περιέχουν έναν κανόνα ράβδου δεδομένων, ο οποίος χρησιμοποιεί μια ρύθμιση γεμίσματος, περιγράμματος ή "κατεύθυνσης ράβδου". Αυτές οι ράβδοι δεδομένων δεν θα υποστηρίζονται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2007 και στο Excel 97-2003, η μορφοποίηση υπό όρους που περιέχει κανόνα ράβδου δεδομένων ο οποίος χρησιμοποιεί γέμισμα συμπαγούς χρώματος ή περίγραμμα ή ρυθμίσεις κατεύθυνσης ράβδου δεδομένων από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά για ράβδους δεδομένων δεν εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας.

Ωστόσο, όλοι οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους παραμένουν διαθέσιμοι στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας στο Excel 2016 ή 2013, εκτός και εάν έγινε επεξεργασία των κανόνων στο Excel 2007 ή στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά που περιέχουν έναν κανόνα ράβδου δεδομένων με μορφοποίηση υπό όρους, ο οποίος χρησιμοποιεί γέμισμα συμπαγούς χρώματος ή περίγραμμα ή ρυθμίσεις κατεύθυνσης από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά για ράβδους δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×