Επιλέξτε δεδομένα σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση, αντιγραφή δεδομένων ή να κάνετε αλλαγές σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε είτε μεμονωμένα κελιά είτε περιοχές δεδομένων, χρησιμοποιώντας εντολές ή με το ποντίκι. Δείκτη του ποντικιού αλλάζει ανάλογα με αυτό που προσπαθείτε να επιλέξετε:

 • Για να επιλέξετε κελιά, χρησιμοποιήστε την κανονική Microsoft Office Excel ποντίκι δείκτη Δρομέας επιλογής του Excel .

 • Για να επιλέξετε περιοχές δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επάνω ή προς τα αριστερά πλευρά των πεδίων και των ετικετών, έτσι ώστε το δείκτη του ποντικιού αλλάζει σε ένα κάτω βέλος Κάτω βέλος ή ένα δεξιό βέλος Βέλος .

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το δείκτη του ποντικιού αλλάζει σχήμα, στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η Ενεργοποίηση της επιλογής Εικόνα κουμπιού .

Τι θέλετε να κάνετε;

Επιλογή μεμονωμένων κελιών

Επιλογή ολόκληρης αναφοράς

Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα πεδίο

Επιλογή των ετικετών στοιχείων, δεδομένων ή και τα δύο

Επιλέξτε όλες τις εμφανίσεις του μεμονωμένου στοιχείου

Επιλέξτε μία παρουσία του στοιχείου

Επιλογή πολλαπλών στοιχείων

Επιλέξτε μερικών αθροισμάτων και συνόλων

Επιλογή μεμονωμένων κελιών

 1. Τοποθετήστε το δείκτη στο πρώτο κελί που θέλετε να επιλέξετε, να βεβαιωθείτε ότι το δείκτη του ποντικιού είναι Δρομέας επιλογής του Excel .

 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα μόνο κελί ή κάντε κλικ και σύρετε με το ποντίκι, για να επιλέξετε πολλά κελιά.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή ολόκληρης αναφοράς

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ολόκληρος ο συγκεντρωτικός πίνακας.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα πεδίο

Τοποθετήστε το δείκτη στο επάνω μέρος του πεδίου μέχρι το δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε ένα κάτω βέλος Κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Για παράδειγμα, για να επιλέξετε τα στοιχεία "Ανατολή" και "Δύση", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί Περιοχή και στη συνέχεια κάντε μία φορά κλικ.

Παράδειγμα επιλογής όλων των στοιχείων σε ένα πεδίο Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αρχή της σελίδας

Επιλογή ετικετών στοιχείων, δεδομένων ή και των δύο

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε να επιλέξετε:

  Ετικέτες και τιμές Εικόνα κουμπιού για να επιλέξετε και τα δύο.

  Τιμές Εικόνα κουμπιού για να επιλέξετε μόνο τις τιμές για τα στοιχεία.

  Ετικέτες Εικόνα κουμπιού για να επιλέξετε μόνο τις ετικέτες στοιχείου.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή όλων των εμφανίσεων ενός μεμονωμένου στοιχείου

Τοποθετήστε το δείκτη στο επάνω μέρος ενός στοιχείου πεδίου στήλης μέχρι ο δείκτης ποντικιού αλλάξει σε ένα κάτω βέλος Κάτω βέλος , ή τοποθετήστε το δείκτη στην αριστερή πλευρά ενός στοιχείου πεδίου γραμμής μέχρι ο δείκτης ποντικιού αλλάξει σε ένα βέλος προς τα δεξιά Βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Για παράδειγμα, για να επιλέξετε και τις δύο γραμμές του στοιχείου Γκολφ, κάντε κλικ στην αριστερή πλευρά του πεδίου Γκολφ.

Παράδειγμα επιλογής όλων των εμφανίσεων ενός στοιχείου Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αρχή της σελίδας

Επιλογή μίας περίπτωσης εμφάνισης στοιχείου

 1. Τοποθετήστε το δείκτη του επάνω άκρου του στοιχείου πεδίου στήλης μέχρι ο δείκτης ποντικιού αλλάξει σε ένα κάτω βέλος Κάτω βέλος ή τοποθετήστε το δείκτη στην αριστερή πλευρά ενός στοιχείου πεδίου γραμμής μέχρι ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί σε ένα βέλος προς τα δεξιά Βέλος .

 2. Κάντε κλικ μία φορά και στη συνέχεια κάντε κλικ και άλλες φορές, αφήνοντας ένα χρονικό κενό, ώστε να μην κάνετε διπλό κλικ.

Για παράδειγμα, για να επιλέξετε μόνο τη γραμμή Τριμ.1Γκολφ, κάντε κλικ στην αριστερή άκρη του στοιχείου Γκολφ και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ.

Παράδειγμα επιλογής μίας εμφάνισης ενός στοιχείου σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Εάν ένας Συγκεντρωτικός πίνακας έχει πολλές ετικέτες γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή επανειλημμένα, μέχρι να έχετε επιλέξει μόνο τα στοιχεία που θέλετε. Για παράδειγμα, για να επιλέξετε μια μεμονωμένη εμφάνιση ενός στοιχείου στο εσωτερικό τεσσάρων ετικετών γραμμής, θα κάνατε κλικ τέσσερις φορές.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή πολλών στοιχείων

 1. Τοποθετήστε το δείκτη του επάνω άκρου του στοιχείου πεδίου στήλης μέχρι ο δείκτης ποντικιού αλλάξει σε ένα κάτω βέλος Κάτω βέλος ή τοποθετήστε το δείκτη στην αριστερή πλευρά ενός στοιχείου πεδίου γραμμής μέχρι ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί σε ένα βέλος προς τα δεξιά Βέλος .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή όσες φορές είναι απαραίτητο για να επιλέξετε ένα από τα στοιχεία που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλέξτε μία παρουσία του στοιχείου.

 3. Κάντε κλικ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή κάντε κλικ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, για να επιλέξετε και άλλα στοιχεία μέσα στο ίδιο πεδίο.

 4. Για να ακυρώσετε την επιλογή ενός στοιχείου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στο στοιχείο.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή μερικών αθροισμάτων και αθροισμάτων

 1. Τοποθετήστε το δείκτη στο επάνω μέρος του μερικού αθροίσματος ή του αθροίσματος σε μια ετικέτα στήλης μέχρι το δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε ένα κάτω βέλος Κάτω βέλος ή σημείο στο αριστερό άκρο του μερικού αθροίσματος ή του αθροίσματος σε μια ετικέτα γραμμής μέχρι ο δείκτης μετατραπεί σε ένα βέλος προς τα δεξιά Βέλος .

 2. Κάντε κλικ μία φορά για να επιλέξετε όλα τα αθροίσματα της ετικέτας και κάντε πάλι κλικ για να επιλέξετε μόνο το τρέχον μερικό άθροισμα ή άθροισμα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×