Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Ενέργεια μακροεντολής "Εύρεση εγγραφής"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια Εύρεση εγγραφής σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access, για να βρείτε την πρώτη εμφάνιση των δεδομένων που ικανοποιούν τα κριτήρια που καθορίζονται από τα ορίσματα Εύρεση εγγραφής.Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να βρίσκονται στην τρέχουσα εγγραφή, σε μια επόμενη ή προηγούμενη εγγραφή ή στην πρώτη εγγραφή.Μπορείτε να βρείτε εγγραφές στο φύλλο δεδομένων του ενεργού πίνακα, στο φύλλο δεδομένων ερωτήματος, στο φύλλο δεδομένων φόρμας ή σε μια φόρμα.

Σημείωση: Η ενέργεια μακροεντολής "Εύρεση εγγραφής" δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές Web της Access.

Ρύθμιση

Η ενέργεια Εύρεση εγγραφής έχει τα ακόλουθα ορίσματα.

Όρισμα ενέργειας

Περιγραφή

Εύρεση του

Καθορίζει τα δεδομένα που θέλετε να βρείτε στην εγγραφή.Καταχωρήστε το κείμενο, τον αριθμό ή την ημερομηνία που θέλετε να βρείτε ή πληκτρολογήστε μια παράσταση, η οποία προηγείται του συμβόλου ίσον (=), στο πλαίσιο Εύρεση του της ενότητας Ορίσματα ενέργειας του παραθύρου "Λειτουργία δόμησης μακροεντολών".Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ.Πρόκειται για ένα απαιτούμενο όρισμα.

Ταίριασμα

Καθορίζει τη θέση όπου βρίσκονται τα δεδομένα στο πεδίο.Μπορείτε να καθορίσετε μια αναζήτηση δεδομένων σε οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου (Οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου), για δεδομένα που γεμίζουν ολόκληρο το πεδίο (Ολόκληρο το πεδίο) ή για δεδομένα που βρίσκονται στην αρχή του πεδίου (Αρχή του πεδίου).Η προεπιλογή είναι Ολόκληρο το πεδίο.

Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων

Καθορίζει εάν η αναζήτηση θα κάνει με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (εκτέλεση αναζήτησης με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) ή στην επιλογή Όχι (αναζήτηση χωρίς να ταιριάζουν ακριβώς τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα).Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Όχι.

Αναζήτηση

Καθορίζει αν η αναζήτηση θα προχωρήσει με κατεύθυνση από την τρέχουσα εγγραφή έως την αρχή των εγγραφών (Προς τα επάνω), με κατεύθυνση προς το τέλος των εγγραφών (Κάτω) ή με κατεύθυνση προς το τέλος των εγγραφών και, στη συνέχεια, από την αρχή των εγγραφών προς την τρέχουσα εγγραφή, έτσι ώστε να γίνει αναζήτηση όλων των εγγραφών (Όλες).Η προεπιλογή είναι Όλες.

Αναζήτηση με την ίδια μορφή

Καθορίζει αν η αναζήτηση θα περιλαμβάνει μορφοποιημένα δεδομένα.Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (η Access αναζητά τα δεδομένα με τη μορφή που εμφανίζονται στο πεδίο) ή Όχι (η Access αναζητά τα δεδομένα όπως είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται πάντοτε με τη μορφή που έχουν στο πεδίο).Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Όχι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να περιορίσετε την αναζήτηση σε δεδομένα μιας συγκεκριμένης μορφής.Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι και πληκτρολογήστε 1,234 στο όρισμα Εύρεση του για να βρείτε την τιμή 1,234 σε ένα πεδίο που είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να περιλαμβάνει κόμμα.Κάντε κλικ στην επιλογή Όχι εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε 1234 για να αναζητήσετε τα δεδομένα σε αυτό το πεδίο.

Για να αναζητήσετε ημερομηνίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να βρείτε μια ημερομηνία με τη μορφή που εμφανίζεται, όπως την ημερομηνία 08-Ιουλίου-2003.Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Όχι, πληκτρολογήστε την ημερομηνία για το όρισμα Εύρεση του με τη μορφή που έχει στις τοπικές ρυθμίσεις του "Πίνακα ελέγχου των Windows".Αυτή η μορφή εμφανίζεται στο πλαίσιο Μορφή σύντομης ημερομηνίας που βρίσκεται στην καρτέλα Ημερομηνία της ενότητας "Τοπικές ρυθμίσεις".Για παράδειγμα, όταν το πλαίσιο Μορφή σύντομης ημερομηνίας έχει οριστεί σε Μ/η/εε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε 8/7/15 και η Access θα εντοπίσει όλες τις καταχωρήσεις του πεδίου "Ημερομηνία" που αντιστοιχούν στην ημερομηνία 8 Ιουλίου 2003, ανεξάρτητα από τον τρόπο μορφοποίησης του πεδίου.

Σημείωση: Το όρισμα Αναζήτηση χωρίς παράβλεψη της μορφής εφαρμόζεται μόνο όταν το τρέχον πεδίο είναι ένα δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου, η τιμή του ορίσματος Ταίριασμα έχει οριστεί σε Ολόκληρο το πεδίο, η τιμή του ορίσματος Τρέχον πεδίο μόνο έχει οριστεί σε Ναι και η τιμή του ορίσματος Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων έχει οριστεί σε Όχι.

Εάν ορίσετε την τιμή του ορίσματος Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων σε Ναι ή του ορίσματος Τρέχον πεδίο μόνο σε Όχι, πρέπει επίσης να ορίσετε την τιμή του ορίσματος Αναζήτηση χωρίς παράβλεψη της μορφής σε Ναι.

Μόνο στο τρέχον πεδίο

Καθορίζει αν η αναζήτηση περιορίζεται στο τρέχον πεδίο κάθε εγγραφής ή περιλαμβάνει όλα τα πεδία κάθε εγγραφής.Η αναζήτηση στο τρέχον πεδίο είναι ταχύτερη διαδικασία.Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (περιορισμός της αναζήτησης στο τρέχον πεδίο) ή Όχι (η αναζήτηση περιλαμβάνει όλα τα πεδία κάθε εγγραφής).Η προεπιλογή είναι Ναι.

Εύρεση πρώτου

Καθορίζει αν η αναζήτηση θα ξεκινά από την πρώτη εγγραφή ή από την τρέχουσα εγγραφή.Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (εκκίνηση από την πρώτη εγγραφή) ή Όχι (εκκίνηση από την τρέχουσα εγγραφή).Η προεπιλογή είναι Ναι.


Παρατηρήσεις

Όταν μια μακροεντολή εκτελεί την ενέργεια Εύρεση εγγραφής, η Access αναζητά τα συγκεκριμένα δεδομένα στις εγγραφές (η σειρά της αναζήτησης καθορίζεται από την τιμή του ορίσματος Αναζήτηση).Όταν η Access εντοπίσει τα καθορισμένα δεδομένα, τα δεδομένα αυτά επιλέγονται στην εγγραφή.

Η ενέργεια Εύρεση εγγραφής είναι ισοδύναμη με την επιλογή της δυνατότητας Εύρεση από την καρτέλα Αρχική και, τα ορίσματά της είναι ίδια με τις επιλογές του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.Εάν ορίσετε τιμές για τα ορίσματα της ενέργειας Εύρεση εγγραφής στο παράθυρο σχεδίασης μακροεντολών και, στη συνέχεια, εκτελέσετε τη μακροεντολή, θα εμφανιστούν οι αντίστοιχες επιλογές του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Εύρεση.

Η Access διατηρεί τα πιο πρόσφατα ορίσματα της ενέργειας Εύρεση εγγραφής στη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας βάσης δεδομένων, ώστε να μην χρειαστεί να καταχωρείτε επανειλημμένα τα ίδια κριτήρια κατά την εκτέλεση διαδοχικών λειτουργιών με την ενέργεια Εύρεση εγγραφής.Εάν αφήσετε κενό ένα όρισμα, η Access χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη ρύθμιση για το όρισμα, όπως έχει οριστεί από μια προηγούμενη ενέργεια Εύρεση εγγραφής ή από το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

Όταν θελήσετε να βρείτε μια εγγραφή χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Εύρεση εγγραφής και όχι την ενέργεια Εκτέλεση εντολής με το όρισμά της ρυθμισμένο να εκτελεί την εντολή Εύρεση.

Σημείωση: Ενώ η ενέργεια Εύρεση εγγραφής αντιστοιχεί στην εντολή Εύρεση της καρτέλας Αρχική για πίνακες, ερωτήματα και φόρμες, δεν αντιστοιχεί στην εντολή Εύρεση του μενού Επεξεργασία στο παράθυρο "Κώδικας".Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια Εύρεση εγγραφής για να αναζητήσετε κείμενο σε λειτουργικές μονάδες.

Στην περίπτωση που το τρέχον επιλεγμένο κείμενο είναι ίδιο με το κείμενο αναζήτησης κατά την εκτέλεση της μακροεντολής Εύρεση εγγραφής, η αναζήτηση ξεκινά αμέσως μετά την επιλογή, στο ίδιο πεδίο με την επιλογή και στην ίδια εγγραφή.Σε διαφορετική περίπτωση, η αναζήτηση ξεκινά στην αρχή της τρέχουσας εγγραφής.Με τον τρόπο αυτό σας δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού πολλών εμφανίσεων με τα ίδια κριτήρια αναζήτησης, τα οποία ενδέχεται να εμφανίζονται σε μια μεμονωμένη εγγραφή.

Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι εάν χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί εντολής για να εκτελέσετε μια μακροεντολή που περιέχει την ενέργεια Εύρεση εγγραφής, η πρώτη εμφάνιση των κριτηρίων αναζήτησης θα εντοπίζεται επανειλημμένα.Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή η επιλογή του κουμπιού εντολής καταργεί την εστίαση από το πεδίο που περιέχει την τιμή που ταιριάζει.Η ενέργεια Εύρεση εγγραφής θα ξεκινήσει, στη συνέχεια, την αναζήτηση από την αρχή της εγγραφής.Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, εκτελέστε τη μακροεντολή χρησιμοποιώντας μια τεχνική που δεν αλλάζει την εστίαση, όπως ένα κουμπί προσαρμοσμένης γραμμής εργαλείων ή ένα συνδυασμό πλήκτρων που καθορίζεται σε μια μακροεντολή AutoKeys ή, για να εκτελέσετε την ενέργεια Εύρεση εγγραφής, ορίστε την εστίαση της μακροεντολής στο πεδίο που περιέχει τα κριτήρια αναζήτησης.

Σημείωση ασφαλείας: Αποφύγετε τη χρήση της πρότασης Αποστολή χαρακτήρων ή μιας μακροεντολής AutoKeys Αποστολής χαρακτήρων με ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες.Ένας κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε να υποκλέψει τα πατήματα των πλήκτρων και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του υπολογιστή και των δεδομένων σας.

Η ίδια συμπεριφορά παρουσιάζεται επίσης στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί εντολής για να εκτελέσετε μια μακροεντολή που περιέχει την ενέργεια Εύρεση επομένου.

Για να εκτελέσετε την ενέργεια Εύρεση εγγραφής σε μια λειτουργική μονάδα VBA (Visual Basic for Applications), χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Εύρεση εγγραφής του αντικειμένου DoCmd.

Για πιο σύνθετες αναζητήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια μακροεντολής Αναζήτηση εγγραφής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×