Εμφάνιση των σχέσεων μεταξύ τύπων και κελιών

Φύλλο εργασίας με βέλη ανίχνευσης Κάποιες φορές, ο έλεγχος της ακρίβειας των τύπων ή η ανεύρεση της προέλευσης ενός σφάλματος μπορεί να είναι δύσκολη διαδικασία, όταν ο τύπος χρησιμοποιεί προηγούμενα ή εξαρτημένα κελιά:

 • Προηγούμενα κελιά     είναι τα κελιά στα οποία γίνεται αναφορά από έναν τύπο που βρίσκεται σε άλλο κελί. Για παράδειγμα, εάν το κελί D10 περιέχει τον τύπο =B5, το κελί B5 είναι προηγούμενο του κελιού D10.

 • Εξαρτημένα κελιά    είναι τα κελιά που περιέχουν τύπους οι οποίοι αναφέρονται σε άλλα κελιά. Για παράδειγμα, εάν το κελί D10 περιέχει τον τύπο =B5, το κελί D10 είναι εξαρτημένο κελί του κελιού B5.

Για να βοηθηθείτε στον έλεγχο των τύπων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Ανίχνευση προηγουμένων και Ανίχνευση εξαρτημένων για τη γραφική απεικόνιση ή την ανίχνευση των σχέσεων μεταξύ αυτών των κελιών και των τύπων, χρησιμοποιώντας βέλη ανίχνευσης.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο> Επιλογές > Για προχωρημένους.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007: Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Για προχωρημένους.

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση επιλογών για αυτό το βιβλίο εργασίας, επιλέξτε το βιβλίο εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Όλα, στην περιοχή Για τα αντικείμενα, να εμφανίζεται.

 3. Σε περίπτωση που οι τύποι αναφέρονται σε κελιά ενός άλλου βιβλίου εργασίας, ανοίξτε εκείνο το βιβλίο εργασίας. Το Microsoft Office Excel δεν μπορεί να μεταβεί σε ένα κελί ενός βιβλίου εργασίας που δεν είναι ανοιχτό.

 4. Κάντε ένα από τα εξής.

Ανίχνευση των κελιών που παρέχουν δεδομένα σε έναν τύπο (προηγούμενα)

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο για τον οποίο θέλετε να εντοπίσετε τα προηγούμενα κελιά.

 2. Για να εμφανιστεί ένα βέλος ανίχνευσης σε κάθε κελί που παρέχει απευθείας δεδομένα στο ενεργό κελί, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, επιλέξτε Ανίχνευση προηγουμένων Εικόνα κουμπιού .

  1. Τα μπλε βέλη εμφανίζουν κελιά χωρίς σφάλματα. Τα κόκκινα βέλη εμφανίζουν κελιά που προκαλούν σφάλματα. Αν ένα κελί σε ένα άλλο φύλλο ή βιβλίο εργασίας κάνει αναφορά στο επιλεγμένο κελί, ένα μαύρο βέλος ξεκινά από το επιλεγμένο κελί και καταλήγει στο εικονίδιο ενός φύλλου εργασίας εικονίδιο φύλλου εργασίας . Για να έχει τη δυνατότητα το Excel να ανιχνεύσει αυτές τις εξαρτήσεις, πρέπει το άλλο βιβλίο εργασίας να είναι ανοιχτό.

 3. Για να προσδιορίσετε το επόμενο επίπεδο των κελιών που παρέχουν δεδομένα στο ενεργό κελί, επιλέξτε ξανά Ανίχνευση προηγουμένων Εικόνα κουμπιού .

 4. Για να καταργήσετε σταδιακά τα βέλη ανίχνευσης, ξεκινώντας από το προηγούμενο κελί που βρίσκεται στην πιο μακρινή απόσταση από το ενεργό κελί, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Κατάργηση βελών και στη συνέχεια επιλέξτε Κατάργηση βελών των προηγουμένων Εικόνα κουμπιού . Για να καταργήσετε ακόμα ένα επίπεδο βελών ανίχνευσης, κάντε πάλι κλικ στο ίδιο κουμπί.

Ανίχνευση των τύπων που αναφέρονται σε συγκεκριμένο κελί (εξαρτημένα)

 1. Επιλέξτε το κελί για το οποίο θέλετε να προσδιορίσετε τα εξαρτημένα κελιά.

 2. Για να εμφανιστεί ένα βέλος ανίχνευσης που εξαρτάται από το ενεργό κελί, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, επιλέξτε Ανίχνευση εξαρτωμένων Εικόνα κουμπιού .

  Τα μπλε βέλη εμφανίζουν κελιά χωρίς σφάλματα. Τα κόκκινα βέλη εμφανίζουν κελιά που προκαλούν σφάλματα. Αν ένα κελί σε ένα άλλο φύλλο ή βιβλίο εργασίας κάνει αναφορά στο επιλεγμένο κελί, ένα μαύρο βέλος ξεκινά από το επιλεγμένο κελί και καταλήγει στο εικονίδιο ενός φύλλου εργασίας εικονίδιο φύλλου εργασίας . Για να έχει τη δυνατότητα το Excel να ανιχνεύσει αυτές τις εξαρτήσεις, πρέπει το άλλο βιβλίο εργασίας να είναι ανοιχτό.

 3. Για να προσδιορίσετε το επόμενο επίπεδο των κελιών που είναι εξαρτημένα από το ενεργό κελί, επιλέξτε ξανά Ανίχνευση εξαρτημένων Εικόνα κουμπιού .

 4. Για να καταργήσετε σταδιακά τα βέλη ανίχνευσης, ξεκινώντας από το εξαρτημένο κελί που βρίσκεται στην πιο μακρινή απόσταση από το ενεργό κελί, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Κατάργηση βελών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση βελών των εξαρτημένων Εικόνα κουμπιού . Για να καταργήσετε ακόμα ένα επίπεδο βελών ανίχνευσης, κάντε πάλι κλικ στο ίδιο κουμπί.

Εμφάνιση όλων των σχέσεων σε ένα φύλλο εργασίας

 1. Σε ένα κενό κελί, πληκτρολογήστε = (σύμβολο ίσον).

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

 3. Επιλέξτε το κελί και στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση προηγουμένων Εικόνα κουμπιού .

Θέμα: Το Excel εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα όταν κάνετε κλικ στην εντολή Ανίχνευση εξαρτημένων ή Ανίχνευση προηγουμένων.

Σε περίπτωση που το Excel εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα όταν επιλέγετε Ανίχνευση εξαρτωμένων Εικόνα κουμπιού ή Ανίχνευση προηγουμένων Εικόνα κουμπιού , είτε το Excel έχει ανιχνεύσει όλα τα επίπεδα του τύπου είτε προσπαθείτε να ανιχνεύσετε ένα στοιχείο που δεν είναι δυνατό να ανιχνευτεί. Τα ακόλουθα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτούν με τη χρήση των εργαλείων ελέγχου:

 1. Αναφορές σε πλαίσια κειμένου, ενσωματωμένα γραφήματα ή εικόνες σε φύλλα εργασίας

 2. Αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα

 3. Αναφορές σε σταθερές με όνομα

 4. Τύποι που βρίσκονται σε άλλο βιβλίο εργασίας, οι οποίοι αναφέρονται στο ενεργό κελί όταν το άλλο βιβλίο εργασίας είναι κλειστό

 1. Για να καταργήσετε όλα τα βέλη ανίχνευσης στο φύλλο εργασίας, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση βελών Εικόνα κουμπιού .

  Σημειώσεις: 

  • Για να δείτε τα κωδικοποιημένα με χρώμα προηγούμενα κελιά για τα ορίσματα ενός τύπου, επιλέξτε ένα κελί και πατήστε το πλήκτρο F2.

  • Για να επιλέξετε το κελί στην άλλη άκρη ενός βέλους, κάντε διπλό κλικ στο βέλος. Εάν το κελί βρίσκεται σε άλλο φύλλο ή βιβλίο εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο μαύρο βέλος για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μετάβαση σε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην αναφορά που θέλετε στη λίστα Μετάβαση σε.

  • Όλα τα βέλη ανίχνευσης εξαφανίζονται όταν αλλάξετε τον τύπο στον οποίο παραπέμπουν, εισαγάγετε ή διαγράψετε στήλες ή γραμμές ή διαγράψετε ή μετακινήσετε κελιά. Για να επαναφέρετε τα βέλη ανίχνευσης μετά την πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πάλι εντολές ελέγχου στο φύλλο εργασίας. Για να παρακολουθήσετε τα αρχικά βέλη ανίχνευσης, εκτυπώστε το φύλλο εργασίας με τα βέλη ανίχνευσης που εμφανίστηκαν πριν από την πραγματοποίηση των αλλαγών.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×