Εισαγωγή στα ερωτήματα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν θέλετε να εξετάσετε, προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή δεδομένων από τη βάση δεδομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα.

Χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα, μπορείτε να απαντήσετε σε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα. Διαφορετικά, θα ήταν δύσκολο να δώσετε απάντηση εξετάζοντας απευθείας τους πίνακες δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ερωτήματα για να φιλτράρετε τα δεδομένα, για να εκτελέσετε υπολογισμούς με τα δεδομένα και για να συνοψίσετε τα δεδομένα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ερωτήματα για να αυτοματοποιήσετε πολλές εργασίες διαχείρισης δεδομένων και για να ελέγξετε τις αλλαγές στα δεδομένα, προτού τις αποδεχθείτε οριστικά.

Σημείωση: Συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ερωτήματος, όπως Sum ή Count, δεν είναι διαθέσιμες σε ερωτήματα Web.

Η χρήση ερωτημάτων καθιστά ευκολότερες πολλές εργασίες της βάσης δεδομένων

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Εξέταση υποσυνόλου δεδομένων σε έναν πίνακα

Ταυτόχρονη εξέταση δεδομένων από πολλούς πίνακες

Ζητήστε από παραλλαγές της ερώτησης, χρησιμοποιώντας παραμέτρους

Υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα

Εξέταση συνοψισμένων δεδομένων ή δεδομένων συνάθροισης

Δημιουργία νέου πίνακα χρησιμοποιώντας δεδομένα από άλλους πίνακες

Προσθήκη δεδομένων σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας δεδομένα από άλλους πίνακες

Αλλαγή δεδομένων με αυτοματοποιημένη μέθοδο

Διαγραφή δεδομένων με αυτοματοποιημένη μέθοδο

Επισκόπηση

Σε αυτό το άρθρο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα και παρέχει παραδείγματα σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους ερωτημάτων.

Ένα ερώτημα είναι μια αίτηση για αποτελέσματα δεδομένων, για την εκτέλεση ενεργειών σε δεδομένα ή και για τα δύο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα για να απαντήσετε σε μια απλή ερώτηση, για να εκτελέσετε υπολογισμούς, για να συνδυάσετε δεδομένα από διαφορετικούς πίνακες ή ακόμα και για να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε δεδομένα που περιλαμβάνονται στους πίνακες. Τα ερωτήματα που χρησιμοποιείτε για την ανάκτηση δεδομένων από έναν πίνακα ή για να κάνετε υπολογισμούς καλούνται ερωτήματα επιλογής. Τα ερωτήματα που χρησιμοποιείτε για την προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή δεδομένων καλούνται ερωτήματα ενεργειών.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα για την παροχή δεδομένων για μια φόρμα ή αναφορά. Σε μια σωστά σχεδιασμένη βάση δεδομένων, τα δεδομένα που θέλετε να παρουσιάσετε, χρησιμοποιώντας μια φόρμα ή μια αναφορά, βρίσκονται συνήθως σε αρκετούς διαφορετικούς πίνακες. Χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα, μπορείτε να συγκεντρώσετε τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε προτού σχεδιάσετε τη φόρμα ή την αναφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός ερωτήματος για την παροχή δεδομένων για φόρμες και αναφορές, ανατρέξτε στις συνδέσεις, στην ενότητα "Δείτε επίσης" ή ανατρέξτε στη Βοήθεια.

Άνοιγμα υπάρχοντος ερωτήματος

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το παράθυρο περιήγησης, ενδεχομένως να μην γνωρίζετε πώς να ανοίξετε ένα ερώτημα που υπάρχει ήδη. Το παράθυρο περιήγησης αντικαθιστά το παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων" πριν από την Access 2007. Θα δείτε το παράθυρο περιήγησης μαζί με την αριστερή πλευρά της οθόνης σας.

Για να ανοίξετε οποιοδήποτε αντικείμενο βάσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός ερωτήματος, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο στο παράθυρο περιήγησης.

Χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων Northwind για να παρακολουθήσετε τα παραδείγματα

Σημείωση: Για τα παραδείγματα σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιείται μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε με το πρότυπο βάσης δεδομένων Northwind 2010.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 2. Στο μεσαίο τμήμα παραθύρου, στην περιοχή Διαθέσιμα πρότυπα, κάντε κλικ στην εντολή Δείγματα προτύπων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Northwind.

 3. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, εξετάστε το όνομα για το αρχείο βάσης δεδομένων στο πλαίσιο "Όνομα αρχείου" και κάντε τις αλλαγές που χρειάζεται στο όνομα. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε μια διαφορετική θέση αρχείου κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του φακέλου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα Northwind Traders (στην καρτέλα αντικειμένου Οθόνη έναρξης) για να ανοίξετε τη βάση δεδομένων και έπειτα κλείστε το παράθυρο διαλόγου σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Εξέταση υποσυνόλου δεδομένων σε έναν πίνακα

Ορισμένες φορές θέλετε να εξετάσετε όλα τα δεδομένα ενός πίνακα και άλλες φορές θέλετε να εξετάσετε μόνο τα δεδομένα σε συγκεκριμένα πεδία ή θέλετε να εξετάσετε τα δεδομένα μόνο εάν συγκεκριμένα πεδία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Για να εξετάσετε ορισμένα από τα δεδομένα σε έναν πίνακα, θα χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα επιλογής.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εξετάσετε μια λίστα προϊόντων και τις τιμές τους. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που επιστρέφει πληροφορίες για τα προϊόντα και τις τιμές, εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων Northwind που ρυθμίσατε προηγουμένως χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα.

 2. Στην καρτέλαΔημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, επιλέξτε το στοιχείο Σχεδίαση ερωτήματος.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Show Table, στην καρτέλα Tables, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Products.

 4. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Show Table.

 5. Στον πίνακα Products, κάντε διπλό κλικ στις επιλογές Product Name και List Price για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στο ερώτημα πλέγμα σχεδίασης.

 6. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα εκτελείται και έπειτα εμφανίζεται μια λίστα με τα προϊόντα και τις τιμές τους.

Αρχή της σελίδας

Ταυτόχρονη εξέταση δεδομένων από πολλούς πίνακες

Οι πίνακες σε μια σωστά σχεδιασμένη βάση δεδομένων βρίσκονται σε λογική σχέση μεταξύ τους. Αυτές οι σχέσεις βασίζονται σε κοινά πεδία πινάκων. Όταν θέλετε να εξετάσετε δεδομένα από πίνακες που σχετίζονται μεταξύ τους, χρησιμοποιείτε ένα ερώτημα επιλογής.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εξετάσετε παραγγελίες για πελάτες που κατοικούν σε μια συγκεκριμένη πόλη. Τα δεδομένα που αφορούν τις παραγγελίες και τα δεδομένα που αφορούν τους πελάτες είναι αποθηκευμένα σε δύο πίνακες, στην ίδια βάση δεδομένων. Κάθε πίνακας έχει ένα πεδίο "Κωδ. πελάτη", που αποτελεί τη βάση για μια σχέση ένα-προς-πολλά μεταξύ των δύο πινάκων. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που επιστρέφει παραγγελίες για πελάτες σε μια συγκεκριμένη πόλη, για παράδειγμα, στο Las Vegas, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων Northwind που ρυθμίσατε προηγουμένως χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα.

 2. Στην καρτέλαΔημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, επιλέξτε το στοιχείο Σχεδίαση ερωτήματος.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Show Table, στην καρτέλα Tables, κάντε διπλό κλικ στις επιλογές Customers και Orders.

 4. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

  Παρατηρήστε τη γραμμή (που καλείται σύνδεσμος), η οποία ενώνει το πεδίο αναγνωριστικού στον πίνακα πελατών και το πεδίο αναγνωριστικού πελάτη στον πίνακα παραγγελιών. Αυτή η γραμμή εμφανίζει τη σχέση μεταξύ των δύο πινάκων.

 5. Στον πίνακα "Πελάτες", κάντε διπλό κλικ στις επιλογές Εταιρεία και Πόλη για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος.

 6. Στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, στη στήλη Πόλη, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου στο στη γραμμή Εμφάνιση.

 7. Στη γραμμή Κριτήρια της στήλης Πόλη, πληκτρολογήστε Λας Βέγκας.

  Καταργώντας το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση αποτρέπει την εμφάνιση της πόλης στη από τα αποτελέσματα του ερωτήματος και πληκτρολογώντας Λας Βέγκας στη γραμμή κριτήρια Καθορίζει ότι θέλετε να δείτε μόνο τις εγγραφές όπου η τιμή του πεδίου Πόλη είναι Λας Βέγκας. Σε αυτήν την περίπτωση, το ερώτημα επιστρέφει μόνο τους πελάτες που βρίσκονται στο Λας Βέγκας — εταιρείας L "και" εταιρεία αα.

  Σημειώστε ότι δεν χρειάζεται να εμφανίσετε ένα πεδίο για να το χρησιμοποιήσετε με ένα κριτήριο.

 8. Στον πίνακα "Orders", κάντε διπλό κλικ στις επιλογές Αναγν. παραγγελίας και Ημερομηνία παραγγελίας για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στις επόμενες δύο στήλες του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος.

 9. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα εκτελείται και έπειτα εμφανίζει μια λίστα με παραγγελίες για τους πελάτες στο Λας Βέγκας.

 10. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε το ερώτημα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 11. Στο πλαίσιο Όνομα ερωτήματος, πληκτρολογήστε Παραγγελίες κατά πόλη, και έπειτα πατήστε OK.

Αρχή της σελίδας

Ζητήστε από παραλλαγές της ερώτησης, χρησιμοποιώντας παραμέτρους

Ορισμένες φορές μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε ένα ερώτημα που διαφέρει ελάχιστα από ένα υπάρχον ερώτημα. Μπορείτε να αλλάξετε το αρχικό ερώτημα για να χρησιμοποιήσετε νέα κριτήρια, ωστόσο εάν θέλετε να εκτελείτε συχνά παραλλαγές ενός συγκεκριμένου ερωτήματος, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός ερωτήματος παραμέτρων. Όταν εκτελείτε ένα ερώτημα παραμέτρων, το ερώτημα ζητά τιμές πεδίων και έπειτα χρησιμοποιεί τις τιμές που εισαγάγετε στα πεδία για τη δημιουργία κριτηρίων για το ερώτημά σας.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, δημιουργήσατε ένα ερώτημα που επιστρέφει παραγγελίες για πελάτες που βρίσκονται στο Las Vegas. Μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα, ώστε να σας ζητά να καθορίζετε την πόλη κάθε φορά που εκτελείτε το ερώτημα, εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων Northwind που ρυθμίσατε προηγουμένως χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F11 για να εμφανιστεί το παράθυρο περιήγησης.

  Σημείωση: Αυτή η ενέργεια δεν είναι απαραίτητη εάν το παράθυρο περιήγησης εμφανίζεται.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο ερώτημα Παραγγελίες κατά πόλη (που δημιουργήσατε στην προηγούμενη ενότητα) και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντομεύσεων.

 4. Στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, στη γραμμή κριτήρια της στήλης πόλη, διαγραφή Λας Βέγκαςκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε [για ποια city?].

  Η συμβολοσειρά [για ποια city?] είναι το μήνυμα παραμέτρου. Τις αγκύλες υποδεικνύετε ότι θέλετε το ερώτημα για να ζητήσετε από εισόδου και το κείμενο (σε αυτήν την περίπτωση, για ποια Πόλη;) είναι την ερώτηση που εμφανίζει το μήνυμα παραμέτρου.

  Σημείωση: Σε ένα προτρεπτικό μήνυμα παραμέτρου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε τελεία (.) ούτε θαυμαστικό (!) ως κείμενο.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, στη γραμμή Εμφάνιση, στη στήλη "Πόλη", ώστε τα αποτελέσματα του ερωτήματος να εμφανίζουν την πόλη.

 6. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα σας ζητά να πληκτρολογήσετε μια τιμή για την πόλη.

 7. Πληκτρολογήστε New York και πατήστε ENTER.

  Το ερώτημα εκτελείται και έπειτα εμφανίζει τις παραγγελίες για τους πελάτες στη Νέα Υόρκη.

  Ωστόσο, τι συμβαίνει εάν δεν γνωρίζετε ποιες τιμές μπορείτε να καθορίσετε; Για να είναι η παράμετρος πιο ευέλικτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ ως μέρος του προτρεπτικού μηνύματος:

 8. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 9. Στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, στη γραμμή Criteria, στη στήλη City, πληκτρολογήστε Like [For what city?]&"*".

  Σε αυτήν την παράμετρο ερώτηση, η λέξη-κλειδί Like , το εμπορικό και (&), και ο αστερίσκος (*) που περικλείεται σε εισαγωγικά επιτρέπει στο χρήστη να πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων μπαλαντέρ, για να επιστρέψει μια ποικιλία των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης πληκτρολογήσει *, το ερώτημα επιστρέφει όλες τις πόλεις; Εάν ο χρήστης πληκτρολογεί L, το ερώτημα επιστρέφει όλες τις πόλεις που ξεκινούν με το γράμμα "Λ", και εάν ο χρήστης πληκτρολογεί * s *, το ερώτημα επιστρέφει όλες τις πόλεις που περιέχουν το γράμμα "s".

 10. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Στη γραμμή του προτρεπτικού μηνύματος, πληκτρολογήστε New και έπειτα πιέστε Enter.

 11. Το ερώτημα εκτελείται και έπειτα εμφανίζει τις παραγγελίες για τους πελάτες στη Νέα Υόρκη.

Καθορισμός τύπων δεδομένων παραμέτρων

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ποιον τύπο δεδομένων θα αποδέχεται μια παράμετρος. Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο δεδομένων για οποιαδήποτε παράμετρο, ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ορίσετε τον τύπο δεδομένων για τα αριθμητικά δεδομένα, τα δεδομένα νομισματικών μονάδων ή τα δεδομένα ημερομηνίας/ώρας. Όταν καθορίζετε τον τύπο δεδομένων που θα αποδέχεται μια παράμετρος, εμφανίζεται στους χρήστες ένα πιο συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος, εάν πληκτρολογήσουν εσφαλμένο τύπο δεδομένων, όπως π.χ. κείμενο, ενώ αναμένεται νομισματική μονάδα.

Σημείωση: Εάν μια παράμετρος έχει οριστεί, ώστε να αποδέχεται δεδομένα κειμένου, οποιαδήποτε δεδομένα εισαγωγής ερμηνεύονται ως κείμενο και δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα σφάλματος.

Για να καθορίσετε τον τύπο δεδομένων για τις παραμέτρους σε ένα ερώτημα, εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ενώ το ερώτημα είναι ανοικτό στην προβολή Σχεδίαση, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Παράμετροι.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι ερωτήματος, στη στήλη Παράμετρος, πληκτρολογήστε το προτρεπτικό μήνυμα για κάθε παράμετρο, για την οποία θέλετε να καθορίσετε τον τύπο δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι κάθε παράμετρος συμφωνεί με το προτρεπτικό μήνυμα που χρησιμοποιείτε στη γραμμή Κριτήρια του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος.

 3. Στη στήλη Τύπος δεδομένων, επιλέξτε τον τύπο δεδομένων για κάθε παράμετρο.

Αρχή της σελίδας

Υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα

Τις περισσότερες φορές, δεν χρησιμοποιείτε πίνακες για την αποθήκευση των υπολογισμένων τιμών που βασίζονται σε δεδομένα της ίδιας βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, ο πίνακας Order Details στο Northwind 2007 δεν αποθηκεύει μερικά αθροίσματα προϊόντων, επειδή το μερικό άθροισμα για οποιοδήποτε προϊόν υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα πεδία Quantity, Unit Price και Discount του πίνακα Order Details.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπολογισμένες τιμές μπορεί να μην είναι πλέον ενημερωμένες, επειδή οι τιμές, στις οποίες βασίζονται, μεταβάλλονται. Για παράδειγμα, δεν θα αποθηκεύσετε την ηλικία κάποιου προσώπου σε έναν πίνακα, επειδή κάθε χρόνο θα πρέπει να ενημερώνετε την τιμή. Αντί αυτού, αποθηκεύετε την ημερομηνία γέννησης αυτού του προσώπου και έπειτα χρησιμοποιείτε μια έκφραση σε ένα ερώτημα για τον υπολογισμό της ηλικίας.

Εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που υπολογίζει τα μερικά αθροίσματα προϊόντων, με βάση τα δεδομένα από τον πίνακα Order Details.

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων Northwind που ρυθμίσατε προηγουμένως χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα.

 2. Στην καρτέλαΔημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, επιλέξτε το στοιχείο Σχεδίαση ερωτήματος.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Show Table, στην καρτέλα Tables, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Order Details.

 4. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 5. Στον πίνακα Order Details, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Product ID για να προσθέσετε αυτό το πεδίο στην πρώτη στήλη του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος.

 6. Στη δεύτερη στήλη του πλέγματος, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή Field και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Zoom στο μενού συντομεύσεων.

 7. Στο πλαίσιο Ζουμ, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τα ακόλουθα:

  Μερικό άθροισμα: ([Ποσότητα]*[Τιμή μονάδας])-([Ποσότητα]*[Τιμή μονάδας]*[Έκπτωση])

  Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αυτό είναι το πεδίο υπολογισμού. Το πεδίο υπολογισμού πολλαπλασιάζει την ποσότητα κάθε προϊόντος από την τιμή μονάδας για το συγκεκριμένο προϊόν, πολλαπλασιάζει την ποσότητα του κάθε προϊόν με την τιμή μονάδας και έκπτωση για το συγκεκριμένο προϊόν και, στη συνέχεια, αφαιρεί τη συνολική έκπτωση από την τιμή μονάδας σύνολο.

 8. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα εκτελείται και έπειτα εμφανίζεται μια λίστα με προϊόντα και μερικά αθροίσματα ανά παραγγελία.

 9. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + S για να αποθηκεύσετε το ερώτημα και, στη συνέχεια, ονομάστε το ερώτημα Μερικά αθροίσματα προϊόντων.

Αρχή της σελίδας

Εξέταση συνοψισμένων δεδομένων ή δεδομένων συνάθροισης

Όταν χρησιμοποιείτε πίνακες για την καταγραφή συναλλαγών ή για την αποθήκευση αριθμητικών δεδομένων που εμφανίζονται τακτικά, θα πρέπει να μπορείτε να εξετάζετε αυτά τα δεδομένα συγκεντρωτικά, π.χ. σε σύνολα ή μέσους όρους.

Access σάς επιτρέπει να εξετάσετε απλό συγκέντρωση δεδομένων σε οποιαδήποτε φύλλο δεδομένων, προσθέτοντας μια γραμμή αθροίσματος. Η γραμμή σύνολο είναι μια γραμμή στο κάτω μέρος του φύλλου δεδομένων που μπορεί να εμφανίσει τρέχον άθροισμα ή άλλη συγκεντρωτική τιμή.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας γραμμής "Σύνολο" στο φύλλο δεδομένων ενός ερωτήματος Web.

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή "Σύνολο" στο ερώτημα "Μερικά αθροίσματα προϊόντων" που δημιουργήσατε στο προηγούμενο παράδειγμα εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Εκτελέστε το ερώτημα Μερικά αθροίσματα προϊόντων και αφήστε τα αποτελέσματα ανοικτά στην προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνολα.

  Μια νέα γραμμή εμφανίζεται στο κάτω μέρος του φύλλου δεδομένων, με τη λέξη Σύνολο στην πρώτη στήλη.

 3. Κάντε κλικ στο κελί, στην τελευταία γραμμή του φύλλου δεδομένων, με το όνομα Σύνολο.

  Προσέξτε ότι στο κελί εμφανίζεται ένα βέλος.

 4. Κάντε κλικ στο βέλος, για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες λειτουργίες συνάθροισης.

  Επειδή η στήλη περιέχει δεδομένα κειμένου, διατίθενται μόνο δύο επιλογές: Κανένα και Πλήθος.

 5. Επιλέξτε Πλήθος.

  Το περιεχόμενο του κελιού αλλάζει από Σύνολο και εμφανίζει το πλήθος των τιμών της στήλης.

 6. Κάντε κλικ στο παρακείμενο κελί (στη δεύτερη στήλη).

  Προσέξτε ότι στο κελί εμφανίζεται ένα βέλος.

 7. Κάντε κλικ στο βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άθροισμα.

  Το πεδίο εμφανίζει ένα άθροισμα των τιμών της στήλης.

 8. Αφήστε το ερώτημα ανοικτό στην Προβολή φύλλου δεδομένων.

Δημιουργία ερωτήματος αθροισμάτων για πιο σύνθετες συνοπτικές πληροφορίες

Η γραμμή Σύνολο σε ένα φύλλο δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ωστόσο για πιο σύνθετες ερωτήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα αθροισμάτων. Το ερώτημα αθροισμάτων είναι ένα ερώτημα επιλογής που επιτρέπει την ομαδοποίηση και τη δημιουργία σύνοψης δεδομένων. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε τις συνολικές πωλήσεις ανά προϊόν. Σε ένα ερώτημα αθροισμάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Άθροισμα, μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, για να δείτε τις συνολικές πωλήσεις ανά προϊόν.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων σε ένα ερώτημα Web.

Εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία για να τροποποιήσετε το ερώτημα "Μερικά αθροίσματα προϊόντων", προκειμένου να δημιουργεί μια σύνοψη των μερικών αθροισμάτων προϊόντων ανά προϊόν.

 1. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

  Το ερώτημα Μερικά αθροίσματα προϊόντων ανοίγει σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνολα.

  Η γραμμή Σύνολα εμφανίζεται στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος.

  Σημείωση: Παρόλο που το όνομα είναι παρόμοιο, η γραμμή Σύνολα στο πλέγμα σχεδίασης και η γραμμή Σύνολο σε ένα φύλλο δεδομένων δεν είναι ίδιες:

  • Μπορείτε να κάνετε ομαδοποίηση ανά τιμές πεδίου χρησιμοποιώντας τη γραμμή Σύνολα στο πλέγμα σχεδίασης.

  • Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή φύλλου δεδομένων Σύνολο στα αποτελέσματα ενός ερωτήματος αθροισμάτων.

  • Όταν χρησιμοποιείτε τη γραμμή Σύνολα στο πλέγμα σχεδίασης, πρέπει να επιλέξετε μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για κάθε πεδίο. Εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε υπολογισμό σε ένα πεδίο, μπορείτε να κάνετε ομαδοποίηση ανά πεδίο.

 3. Στη δεύτερη στήλη του πλέγματος σχεδίασης, στη γραμμή Σύνολο, επιλέξτε Άθροισμα από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα εκτελείται και έπειτα εμφανίζεται μια λίστα με τα προϊόντα και τα μερικά αθροίσματά τους.

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε το ερώτημα. Αφήστε το ερώτημα ανοικτό.

Δημιουργία ερωτήματος διασταύρωσης για την προσθήκη επιπλέον επιπέδου ομαδοποίησης

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εξετάσετε τα μερικά αθροίσματα προϊόντων, αλλά επίσης θέλετε να υπολογίσετε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά μήνα, ώστε κάθε γραμμή να εμφανίζει μερικά αθροίσματα για ένα προϊόν και κάθε στήλη να εμφανίζει μερικά αθροίσματα προϊόντων για έναν μήνα. Για να εμφανίζονται τα μερικά αθροίσματα για ένα προϊόν, καθώς και τα μερικά αθροίσματα προϊόντων για έναν μήνα, χρησιμοποιήστε ένα ερώτημα διασταύρωσης.

Σημείωση: Ένα ερώτημα διασταύρωσης δεν είναι δυνατό να εμφανίζεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα Μερικά αθροίσματα προϊόντων ξανά, ώστε το ερώτημα να επιστρέφει γραμμές με μερικά αθροίσματα προϊόντων και στήλες με μερικά σύνολα μήνα.

 1. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην ομάδα Ρύθμιση ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Παραγγελίες και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Διασταύρωση.

  Στο πλέγμα σχεδίασης, η γραμμή Εμφάνιση είναι κρυφή και η γραμμή Διασταύρωση εμφανίζεται.

 5. Στην τρίτη στήλη του πλέγματος σχεδίασης, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή Πεδίο και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ζουμ στο μενού συντομεύσεων. Εμφανίζεται το πλαίσιο Ζουμ.

 6. Στο πλαίσιο Ζουμ, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τα ακόλουθα:

  Μήνας: "Month " & DatePart("m", [Ημ/νία Παραγγελίας])

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στη γραμμή Διασταύρωση, επιλέξτε τις ακόλουθες τιμές από την αναπτυσσόμενη λίστα: Επικεφαλίδα γραμμής για την πρώτη στήλη, Τιμή για τη δεύτερη στήλη και Επικεφαλίδα στήλης για την τρίτη στήλη.

 9. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα εκτελείται και έπειτα εμφανίζει τα μερικά σύνολα προϊόντων, σε συγκεντρωτικά αποτελέσματα κατά μήνα.

 10. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε το ερώτημα.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέου πίνακα χρησιμοποιώντας δεδομένα από άλλους πίνακες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα δημιουργίας πίνακα για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα από δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλους πίνακες.

Σημείωση: Ένα ερώτημα δημιουργίας πίνακα δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να στείλετε δεδομένα για τις παραγγελίες στο Σικάγο σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη σας στο Σικάγο που χρησιμοποιεί Access για τη δημιουργία αναφορών. Αντί να στείλετε όλα τα δεδομένα παραγγελιών, θέλετε να περιορίσετε τα δεδομένα και να στείλετε μόνο εκείνα που αφορούν συγκεκριμένα τις παραγγελίες στο Σικάγο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα επιλογής που θα περιλαμβάνει τα δεδομένα παραγγελιών στο Σικάγο και έπειτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ερώτημα επιλογής για να δημιουργήσετε το νέο πίνακα εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων Northwind που ρυθμίσατε προηγουμένως χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα.

 2. Για να εκτελέσετε ένα ερώτημα δημιουργίας πίνακα, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τη γραμμή μηνυμάτων που εμφανίζεται κάτω από την Κορδέλα, εάν η βάση δεδομένων εμφανίζεται ως αναξιόπιστη όταν την ανοίγετε.

  Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τη βάση δεδομένων;

  • Στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση περιεχομένου.

  Εάν η βάση δεδομένων βρίσκεται σε αξιόπιστη τοποθεσία, η γραμμή μηνυμάτων δεν εμφανίζεται και η ενεργοποίηση περιεχομένου είναι περιττή.

 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου σύνδεσης.

 4. Στην καρτέλαΔημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, επιλέξτε το στοιχείο Σχεδίαση ερωτήματος.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Show Table κάντε διπλό κλικ στις επιλογές Order Details και Orders.

 6. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 7. Στον πίνακα Orders, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Customer ID και Ship City για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στο πλέγμα σχεδίασης.

 8. Στον πίνακα Order Details, κάντε διπλό κλικ στις επιλογές Order ID, Product ID, Quantity, Unit Price και Discount για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στο πλέγμα σχεδίασης.

 9. Στη στήλη Ship City του πλέγματος σχεδίασης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου στη γραμμή Show. Στη γραμμή Criteria, πληκτρολογήστε 'Chicago' (συμπεριλάβετε τα μονά εισαγωγικά).

  Επαληθεύστε τα αποτελέσματα του ερωτήματος, προτού τα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του πίνακα.

 10. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

 11. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S για να αποθηκεύσετε το ερώτημα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 12. Στο πλαίσιο Όνομα ερωτήματος, πληκτρολογήστε Ερώτημα για παραγγελίες Chicago και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

 13. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 14. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργίας πίνακα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

 15. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα, στο πλαίσιο Όνομα πίνακα, πληκτρολογήστε Παραγγελίες Σικάγο και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

 16. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

 17. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για επιβεβαίωση.

  Ο νέος πίνακας δημιουργείται και εμφανίζεται στο παράθυρο περιήγησης.

  Σημείωση: Εάν υπάρχει ήδη πίνακας με το όνομα που ορίσατε, αυτός ο πίνακας διαγράφεται πριν την εκτέλεση του ερωτήματος.

 18. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Επειδή ο πίνακας "Παραγγελίες Σικάγο" υπάρχει, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης.

 19. Κάντε κλικ στο κουμπί Όχι για να ακυρώσετε την ενέργεια και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη δεδομένων σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας δεδομένα από άλλους πίνακες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα προσάρτησης για να ανακτήσετε δεδομένα από έναν ή περισσότερους πίνακες και να προσθέσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο πίνακα.

Σημείωση: Ένα ερώτημα προσάρτησης δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Ας υποθέσουμε ότι δημιουργήσατε έναν πίνακα για να τον χρησιμοποιείτε από κοινού με έναν επιχειρηματικό συνεργάτη σας στο Chicago, αλλά βλέπετε ότι εκείνος συνεργάζεται και με πελάτες στην περιοχή του Milwaukee. Θέλετε να προσθέσετε γραμμές στον πίνακα που να περιέχουν δεδομένα για την περιοχή Milwaukee, προτού χρησιμοποιήσετε από κοινού αυτόν τον πίνακα με το συνεργάτη σας.

Μπορείτε να προσθέσετε δεδομένα για την περιοχή Milwaukee στον πίνακα Παραγγελίες Chicago που δημιουργήσατε στο προηγούμενο παράδειγμα εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ανοίξτε το ερώτημα με όνομα "Ερώτημα παραγγελιών Chicago" σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσάρτηση. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσάρτηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσάρτηση, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στο πλαίσιο Όνομα πίνακα και επιλέξτε Παραγγελίες Chicago από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το παράθυρο διαλόγου Προσάρτηση κλείνει. Στο πλέγμα σχεδίασης, εξαφανίζεται η γραμμή Εμφάνιση και εμφανίζεται η γραμμή Προσάρτηση σε.

 5. Στο πλέγμα σχεδίασης, στη γραμμή Κριτήρια της στήλης Ship City, διαγράψτε την καταχώριση 'Chicago' και πληκτρολογήστε 'Milwaukee'.

 6. Στη γραμμή Προσάρτηση σε, επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο για κάθε στήλη.

  Σε αυτό το παράδειγμα, οι τιμές στη γραμμή Προσάρτηση σε θα πρέπει να συμφωνούν με τις τιμές στη γραμμή Πεδίο, ωστόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο για την υποβολή των ερωτημάτων προσάρτησης.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Σημείωση:  Κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος που επιστρέφει μεγάλο αριθμό δεδομένων, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος το οποίο υποδεικνύει ότι δεν θα είναι δυνατό να αναιρέσετε το ερώτημα. Προσπαθήστε να αυξήσετε το όριο στο τμήμα της μνήμης στα 3 MB, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί το ερώτημα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή δεδομένων με αυτοματοποιημένη μέθοδο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να αλλάξετε τα δεδομένα στους πίνακες και μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να εισαγάγετε κριτήρια, προκειμένου να καθορίσετε ποιες γραμμές πρέπει να ενημερωθούν. Ένα ερώτημα ενημέρωσης προσφέρει τη δυνατότητα αναθεώρησης των ενημερωμένων δεδομένων, προτού εκτελέσετε την ενημέρωση.

Σημαντικό: Δεν είναι δυνατή η αναίρεση ενός ερωτήματος ενέργειας. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των πινάκων που θα ενημερώσετε, χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα ενημέρωσης.

Σημείωση: Ένα ερώτημα ενημέρωσης δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, προσαρτήσατε γραμμές στον πίνακα Παραγγελίες Chicago. Στον πίνακα αυτό, το πεδίο Product ID εμφανίζει τον αριθμητικό κωδικό Product ID. Για να καταστήσετε τα δεδομένα πιο χρήσιμα για αναφορές, μπορείτε να αντικαταστήσετε τους κωδικούς με τα ονόματα των προϊόντων. Για να αντικαταστήσετε τους κωδικούς προϊόντων, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων στο πεδίο κωδικού προϊόντος στον πίνακα Παραγγελίες Chicago από αριθμό σε κείμενο, ώστε το πεδίο κωδικού προϊόντος να μπορεί να δέχεται ονόματα προϊόντων.

Μπορείτε να ενημερώσετε τις τιμές στον πίνακα Παραγγελίες Chicago εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ανοίξτε τον πίνακα Παραγγελίες Chicago σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στη γραμμή κωδικού προϊόντος, αλλάξτε τον τύπο δεδομένων από Αριθμός σε Κείμενο.

 3. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα Παραγγελίες Chicago.

 4. Στην καρτέλαΔημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, επιλέξτε το στοιχείο Σχεδίαση ερωτήματος.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Παραγγελίες Chicago και Προϊόντα.

 6. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση.

  Στο πλέγμα σχεδίασης, εξαφανίζονται οι γραμμές Ταξινόμηση και Εμφάνιση και εμφανίζεται η γραμμή Ενημέρωση σε.

 8. Στον πίνακα Παραγγελίες Chicago, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Κωδ. προϊόντος για να προσθέσετε αυτό το πεδίο στο πλέγμα σχεδίασης.

 9. Στο πλέγμα σχεδίασης, στη γραμμή Ενημέρωση σε της στήλης Αναγνωριστικό προϊόντος, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το παρακολούθηση:

  [Προϊόντα].[Όνομα προϊόντος]

  Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να διαγράψετε τις τιμές πεδίων, χρησιμοποιώντας μια κενή συμβολοσειρά ("") ή την τιμή NULL στη γραμμή Ενημέρωση σε.

 10. Στη γραμμή Κριτήρια, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τα ακόλουθα στοιχεία:

  [Κωδ. προϊόντος] Like ([Προϊόντα].[Κωδικός])

  Η λέξη-κλειδί Like είναι απαραίτητο, επειδή τα πεδία που συγκρίνονται περιέχουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων (Αναγνωριστικό προϊόντος είναι δεδομένα κειμένου, το Αναγνωριστικό είναι αριθμητικά δεδομένα).

 11. Για να ελέγξετε ποιες τιμές θα αλλάξει το ερώτημα ενημέρωσης, μπορείτε να δείτε το ερώτημα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων.

  Το ερώτημα επιστρέφει μια λίστα με αναγνωριστικά προϊόντων που θα ενημερωθούν.

 12. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Όταν ανοίξετε τον πίνακα "Παραγγελίες Σικάγο", θα δείτε ότι οι αριθμητικές τιμές στο πεδίο αναγνωριστικού προϊόντος έχουν αντικατασταθεί από τα ονόματα προϊόντων του πίνακα "Προϊόντα".

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή δεδομένων με αυτοματοποιημένη μέθοδο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα διαγραφής για να διαγράψετε δεδομένα από τους πίνακες και μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα διαγραφής για να εισαγάγετε κριτήρια, προκειμένου να καθορίσετε ποιες γραμμές θα διαγραφούν. Ένα ερώτημα διαγραφής προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου των γραμμών που θα διαγραφούν, προτού εκτελέσετε τη διαγραφή.

Σημείωση: Ένα ερώτημα διαγραφής δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Ας υποθέσουμε ότι πρόκειται να στείλετε τον πίνακα Παραγγελίες Chicago (που ενημερώθηκε στο προηγούμενο παράδειγμα) στον επιχειρηματικό συνεργάτη σας στο Chicago και παρατηρείτε ότι ορισμένες γραμμές περιέχουν κενά πεδία. Θέλετε να αφαιρέσετε αυτές τις γραμμές που περιέχουν κενά πεδία, προτού στείλετε τον πίνακα. Μπορείτε απλώς να ανοίξετε τον πίνακα και να διαγράψετε τις γραμμές με μη αυτόματο τρόπο, ωστόσο μπορείτε για ευκολία να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα διαγραφής, εάν υπάρχουν αρκετές γραμμές που θέλετε να διαγράψετε και έχετε σαφή κριτήρια για τις γραμμές που θα πρέπει να διαγραφούν.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα για να διαγράψετε από τον πίνακα Παραγγελίες Chicago τις γραμμές χωρίς τιμή για τον κωδικό παραγγελίας, εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλαΔημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, επιλέξτε το στοιχείο Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Παραγγελίες Chicago.

 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

  Στο πλέγμα σχεδίασης, εξαφανίζονται οι γραμμές Ταξινόμηση και Εμφάνιση και εμφανίζεται η γραμμή Διαγραφή.

 5. Στον πίνακα Παραγγελίες Chicago, κάντε διπλό κλικ στην επιλογήΚωδικός παραγγελίας για να προσθέσετε αυτό το πεδίο στο πλέγμα.

 6. Στο πλέγμα σχεδίασης, στη γραμμή Κριτήρια της στήλης αναγνωριστικού παραγγελίας, πληκτρολογήστε Is Null.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×