Εισαγωγή ενότητας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ενότητα για να οργανώσετε ομάδες συσχετισμένων στοιχείων ελέγχου σε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε χρησιμοποιείται μια ενότητα

Εισαγωγή ενότητας

Απόκρυψη ενότητας βάσει τιμών στη φόρμα

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται μια ενότητα

Χρησιμοποιήστε μια ενότητα όταν θέλετε να οργανώσετε ένα σύνολο συσχετισμένων στοιχείων ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, σε ένα πρότυπο φόρμας ασφαλιστικών αξιώσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ενότητα για να ομαδοποιήσετε ένα σύνολο πλαισίων κειμένου τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών από τους κατόχους της πολιτικής.

Ενότητα που περιέχει πλαίσια κειμένου

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ενότητες που είναι βασισμένες σε τιμές που εισάγουν οι χρήστες σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στη φόρμα. Για παράδειγμα, σε μια φόρμα κατάστασης εξόδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους για να εμφανίσετε μια ενότητα έγκρισης του Διευθυντή σε χρήστες όταν τα συνολικά τους έξοδα υπερβαίνουν τα €1000. Εάν τα έξοδα είναι λιγότερα από αυτά η ενότητα παραμένει κρυφή στη φόρμα.

Κατά την εισαγωγή μιας ενότητας σε ένα πρότυπο φόρμας, εισάγετε απαραίτητα ένα κενό πλαίσιο. Για να είναι χρήσιμη η ενότητα, πρέπει να εισάγετε άλλα στοιχεία ελέγχου μέσα σε αυτό. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνουν πλαίσια κειμένου, πλαίσια λίστας ή ακόμη και άλλες ενότητες.

Συμβουλή: Από προεπιλογή, τα περιγράμματα ενότητας δεν είναι ορατά στη φόρμα. Εάν θέλετε να εμφανίζεται μια διάταξη γύρω από την ενότητα που είναι παρόμοια με αυτή που έχει το παράδειγμα της φόρμας ασφαλιστικών αξιώσεων, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα περίγραμμα στην ενότητα, μέσω του παραθύρου διαλόγου Περιγράμματα και σκίαση .

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τις ενότητες, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Επαναλαμβανόμενη ενότητα    Για να δημιουργήσετε μια ενότητα που μπορούν να εισάγουν οι χρήστες σε μια φόρμα πολλές φορές, χρησιμοποιήστε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα ή άλλο επαναλαμβανόμενο στοιχείο ελέγχου.

Προαιρετική ενότητα    Εάν προσθέσετε μια ενότητα στο πρότυπο φόρμας, θα εμφανίζεται στη φόρμα όταν την ανοίγει ο χρήστης. Από την άλλη πλευρά, οι προαιρετικές ενότητες είναι από προεπιλογή κρυφές. Οι χρήστες επιλέγουν αν θα εισάγουν την προαιρετική ενότητα στη φόρμα.

Ομάδα επιλογών    Για εισαγωγή μιας ενότητας που μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη ενότητα, χρησιμοποιήστε την ομάδα επιλογών. Η ομάδα επιλογών περιέχει δύο ή περισσότερες ενότητες. Από προεπιλογή, μία από αυτές τις ενότητες εμφανίζεται στη φόρμα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την αντικατάστασή της με μια διαφορετική ενότητα.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ενότητας

Η διαδικασία εισαγωγής μιας ενότητας διαφέρει λίγο, ανάλογα, είτε σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας είτε βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη, εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει μια ενότητα σε κατάσταση σχεδίασης.

Κενή ενότητα επιλεγμένη σε κατάσταση σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Ενότητες είναι πάντα συνδεδεμένα σε ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας. Κάθε στοιχείο ελέγχου σε μια ενότητα είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο που είναι μέρος της ομάδας της ενότητας.

Στο παρακάτω παράδειγμα, η ενότητα "Στοιχεία ασφαλισμένου" στο πρότυπο φόρμας είναι συνδεδεμένη με την ομάδα addressPolicyholder, στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Σχέση μεταξύ ενότητας σε πρότυπο φόρμας και της αντίστοιχης ομάδας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εισαγωγή ενότητας σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητα.

 4. Για να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου στην ενότητα, σύρετε τα στοιχεία ελέγχου που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, στην ενότητα στο πρότυπο φόρμας.

  Σημείωση: Δεν πρέπει να μετακινείτε ένα στοιχείο ελέγχου που υπάρχει ήδη στο πρότυπο φόρμας στην ενότητα, εκτός εάν το πεδίο του στοιχείου ελέγχου είναι ήδη μέρος της ομάδας της ενότητας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταργήσουν τη σύνδεση για το στοιχείο ελέγχου.

 5. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω από αυτό.

Εισαγωγή ενότητας σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι βασισμένο σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να προσθέσετε μια ενότητα, σύροντας μια επαναλαμβανόμενη ομάδα από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας την ενότητα, χρησιμοποιώντας το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση ενότητας, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την ενότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Προσθέστε στοιχεία ελέγχου στην ενότητα επιλογών και, στη συνέχεια, συνδέστε τα με τα κατάλληλα πεδία στην προέλευση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη ενότητας βάσει τιμών στη φόρμα

Η μορφοποίηση υπό όρους δεν αφορά μόνο την εφαρμογή αλλαγών μορφοποίησης σε στοιχεία ελέγχου. Ένας από τους καλύτερους τρόπους χρήσης της μορφοποίησης υπό όρους είναι η εμφάνιση ή η απόκρυψη ενός στοιχείου ελέγχου που βασίζεται στην τιμή που εισάγεται σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου. Ένας τυπικός τρόπος είναι να σχεδιάσετε τη φόρμα με ένα πλαίσιο ελέγχου επάνω από μια ενότητα, ώστε η επιλογή του πλαισίου ελέγχου να εμφανίζει ή να κρύβει την ενότητα. Η τεχνική αυτή διευκολύνει την εμφάνιση των σωστών πληροφοριών στο σωστό χρόνο.

Στη διαδικασία θεωρείται ότι έχετε ήδη προσθέσει μια ενότητα το πρότυπο φόρμας.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην ενότητα που θέλετε να αποκρύψετε.

 2. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση υπό όρους, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

 4. Στην περιοχή Εάν είναι αληθής αυτή η συνθήκη, καθορίστε τη συνθήκη που θέλετε. Για παράδειγμα, για την απόκρυψη της ενότητας που επιλέξατε στο βήμα 1 όταν είναι ενεργοποιημένο ένα συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο είναι δεσμευμένο το πλαίσιο ελέγχου, στο πρώτο πλαίσιο και στη συνέχεια, καθορίστε την τιμή που θα προσδιορίζει αν πρέπει να είναι η ενότητα κρυφή.

  Συμβουλή: Από προεπιλογή, η τιμή ΑΛΗΘΕΣ στα πλαίσια ελέγχου σημαίνει "επιλεγμένο" ή "ενεργοποιημένο", ενώ η τιμή ΨΕΥΔΕΣ σημαίνει "καταργημένο" ή "απενεργοποιημένο".

 5. Στην περιοχή Εφαρμογή αυτής της μορφοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη αυτού του στοιχείου ελέγχου.

 6. Για να αποθηκεύσετε τη συνθήκη και να επιστρέψετε στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα δύο παράθυρα διαλόγου.

 7. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Πριν από την εισαγωγή στοιχείων ελέγχου σε μια ενότητα ή ένα πρότυπο φόρμας, σκεφτείτε πως θέλετε να τακτοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου. Μπορείτε να προσθέσετε πλαίσια κειμένου και άλλα στοιχεία ελέγχου, σύροντάς τα στην ενότητα, όπου θέλετε. Διαφορετικά, αν θέλετε να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο της διάταξης, μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακας διάταξης μέσα στην ενότητα και, στη συνέχεια, να εισάγετε ετικέτες και στοιχεία ελέγχου στα μεμονωμένα κελιά, ώστε να είναι καλά στοιχισμένα. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο σχεδιαστής φόρμας έχει χρησιμοποιήσει έναν πίνακα διάταξης δύο γραμμών και τριών στηλών για την τακτοποίηση στοιχείων ελέγχου στην ενότητα.

Ενότητα με πίνακα διάταξης που περιέχει πλαίσια κειμένου

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×