Δημιουργία ερωτήματος αρχείου προέλευσης δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσθέσετε, κατάργηση ή Τακτοποίηση πεδίων και επίσης φίλτρο ή ταξινόμηση δεδομένων με την εφαρμογή ενός ερωτήματος στην προέλευση δεδομένων. Επιλογές ερωτήματος είναι διαθέσιμες μόνο για τις ακόλουθες προελεύσεις δεδομένων:

 • Δομημένα δεδομένα που βασίζονται σε Query Language SQL προελεύσεων, όπως λίστες και βιβλιοθήκες Microsoft SharePoint

  Σημείωση: Μπορείτε να τροποποιήσετε επιλογές ερωτήματος μόνο σε συνδέσεις προέλευσης δεδομένων που έχουν αντιγραφεί από μια υπάρχουσα σύνδεση σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint.

 • Μεμονωμένες βάσεις δεδομένων

 • Συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων

Σημείωση: Επιλογή πεδίου, φιλτράρισμα και ταξινόμηση στο επίπεδο της προέλευσης δεν είναι διαθέσιμη για αρχεία XML, REST, RSS και δεσμών ενεργειών του διακομιστή ή υπηρεσίες SOAP Web, επειδή αυτές οι προελεύσεις δεδομένων δεν έχουν γλώσσα ερωτήματος όπως SQL. Αντί για αυτό, η επιλογή, φιλτράρισμα και ταξινόμηση για αυτές τις προελεύσεις δεδομένων που εκτελούνται όταν δημιουργείτε την προβολή δεδομένων που εμφανίζει τα δεδομένα.

Εάν θέλετε να τροποποιήσετε τα πεδία που περιλαμβάνονται για προεπιλεγμένες λίστες ή βιβλιοθήκες SharePoint στη λίστα προελεύσεων δεδομένων ή εάν θέλετε να συνδέσετε λίστες ή βιβλιοθήκες με άλλες προελεύσεις δεδομένων, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του τα δεδομένα προέλευσης σύνδεσης για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, τροποποιήστε το.

Σε αυτό το άρθρο

Μοναδικές επιλογές για διαφορετικούς τύπους δεδομένων αρχείων προέλευσης δεδομένων

Προσθήκη, κατάργηση ή τακτοποίηση πεδίων

Προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση ενός φίλτρου

Προσθήκη ή κατάργηση μιας σειράς ταξινόμησης

Μοναδικές επιλογές ερωτήματος για διαφορετικούς τύπους αρχείων προέλευσης δεδομένων

Εκτός από τη δυνατότητα επιλογής πεδίων, εφαρμογής φίλτρων και ταξινόμησης δεδομένων σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάθε ένας από τους τύπους αρχείων προέλευσης δεδομένων παρέχει πρόσθετες επιλογές για τον καθορισμός ενός ερωτήματος.

Λίστες και βιβλιοθήκες SharePoint

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα για λίστες και βιβλιοθήκες SharePoint όπως και με άλλες προελεύσεις στη λίστα προελεύσεων δεδομένων. Ωστόσο, μπορείτε να αντιγράψετε τη σύνδεση για μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο ερώτημα στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να εμφανίζει τα ακριβή δεδομένα που θέλετε. Όταν δημιουργείτε μια νέα σύνδεση προέλευσης δεδομένων για μια λίστα του SharePoint, μην αντιγράψετε τα δεδομένα προέλευσης. Αντί για αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πρόσθετη σύνδεση με τα ίδια δεδομένα.

Όταν καθορίζετε ένα ερώτημα για λίστες και βιβλιοθήκες SharePoint, μπορείτε να καθορίσετε και το φάσμα του ερωτήματος με χρήση των επιλογών στη λίστα Εμβέλεια στοιχείων και φακέλων.

Επιλογές της Εμβέλειας στοιχείων και φακέλων

Οι επιλογές Εμβέλεια στοιχείων και φακέλων καθορίζουν αν το τρέχον ερώτημα ανοίγει φακέλους και δευτερεύοντες φακέλους. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν εργάζεστε με βιβλιοθήκες του SharePoint. Για παράδειγμα, εάν ο φάκελος "Κοινόχρηστα έγγραφα" περιέχει όχι μόνο αρχεία αλλά και δευτερεύοντες φακέλους που επίσης περιέχουν αρχεία, μπορείτε να ορίσετε αν το ερώτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει αρχεία, φακέλους ή και τα δύο και ποια θα είναι αυτά. Οι επιλογές είναι οι εξής:

 • Για να εφαρμόσετε το ερώτημα σε όλα τα αρχεία και όλους τους δευτερεύοντες φακέλους στον τρέχοντα φάκελο, κάντε κλικ στην εντολή Προεπιλογή..

 • Για να εφαρμόσετε το ερώτημα μόνο στα αρχεία στον τρέχοντα φάκελο και όχι σε δευτερεύοντες φακέλους, κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο αρχεία.

 • Για να εφαρμόσετε το ερώτημα σε όλα τα αρχεία σε όλους τους φακέλους και σε κανέναν δευτερεύοντα φάκελο σε ολόκληρη την τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναλαμβανόμενο.

 • Για να εφαρμόσετε το ερώτημα σε όλα τα αρχεία σε όλους τους φακέλους και σε όλους τους δευτερεύοντες φακέλους σε ολόκληρη την τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναλαμβανόμενα όλα.

Συνδέσεις στη βάση δεδομένων

Όταν ορίζετε ένα ερώτημα SQL για συνδέσεις με βάσεις δεδομένων, μπορείτε επίσης να ορίσετε αν οι προτάσεις σύνταξης και ανάγνωσης θα συγχρονίζονται όταν τροποποιείτε το ερώτημα.

Πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ενεργοποίηση προτάσεων σύνταξης και ανάγνωσης
Η επιλογή είναι ότι παραγωγή προτάσεων σύνταξης SQL για συνδέσεις με βάση δεδομένων είναι προεπιλεγμένη. Η επιλογή συγχρονίζει τις νέες προτάσεις σύνταξης, καθώς και τις προτάσεις ανάγνωσης, κάθε φορά που μια σύνδεση με βάση δεδομένων τροποποιείται.

Πρόταση ανάγνωσης είναι μια πρόταση SQL που ανακτά και εμφανίζει δεδομένα που δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Μια πρόταση σύνταξης είναι μια πρόταση SQL που ανακτά δεδομένα που μπορούν να τροποποιηθούν και, στη συνέχεια, αποθηκεύσατε το αρχικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν δημιουργείτε αυτόματα προτάσεις σύνταξης, έχετε ήδη τις προτάσεις που δημιουργούνται σε περίπτωση που θελήσετε να δημιουργήσετε μια φόρμα δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας φόρμας δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία φορμών δεδομένων.

Συνδεδεμένα αρχεία προέλευσης δεδομένων

Όπως σημειώθηκε προηγούμενα, μπορείτε να τροποποιήσετε κάθε ερώτημα για εάν αρχείο προέλευσης δεδομένων, μόνο αν το συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων αποτελεί δύο συνδέσεις με βάση δεδομένων που είναι ενωμένες αντί για συγχωνευμένες. Επίσης, όταν εργάζεστε με ενωμένες συνδέσεις με βάση δεδομένων, έχετε την επιλογή να εξάγετε τα δεδομένα σε μορφή πίνακα ή σε ιεραρχική διάταξη.

Καρτέλα Ερώτημα, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες της προέλευσης δεδομένων

Σε στήλες είναι η καλύτερη επιλογή όταν εργάζεστε με δύο συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων που έχουν μια σχέση ένα-προς-ένα (δηλαδή μια εγγραφή σε κάθε μία από τις δύο βάσεις δεδομένων είναι συσχετισμένη με μία άλλη εγγραφή στην άλλη βάση δεδομένων).

Ιεραρχική μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή αν έχετε συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων που έχουν σχέση ένα-προς-πολλά (δηλαδή, μια εγγραφή σε μια βάση δεδομένων είναι συσχετισμένη με πολλές εγγραφές σε άλλες βάσεις δεδομένων).

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη, κατάργηση ή τακτοποίηση πεδίων

Μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να τακτοποιήσετε πεδία στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Όταν το κάνετε αυτό αλλάζετε μόνο τα πεδία που είναι διαθέσιμα για προβολή στο παράθυρο εργασιών Λεπτομέρειες προβολής δεδομένων. Δεν προσθέτετε, καταργείτε ή τακτοποιείτε πεδία στα πραγματικά δεδομένα.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προελεύσεις δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Αρχεία προέλευσης δεδομένων στη συλλογή, κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων και επιλέξτε Ιδιότητες.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων.

  Ενότητα ερωτήματος στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του αρχείου προέλευσης δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint
  Η ενότητα Ερώτημα στην καρτέλα Προέλευση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.
 3. Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι μια λίστα του SharePoint ή μια σύνδεση βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα προέλευση και, στην περιοχή ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία.

  --Ή--

  Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι ένα συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα ερωτήματος και στην περιοχή ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία.

  Σημειώσεις: 

  • Οι επιλογές στην περιοχή ερωτήματος είναι διαθέσιμες μόνο για αυτές τις προελεύσεις δεδομένων SQL — SharePoint λίστες και βιβλιοθήκες (όταν η προέλευση δεδομένων είναι ένα αντίγραφο του μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint), βάσεις δεδομένων και συνδεδεμένα αρχεία προέλευσης δεδομένων που αποτελούν δύο πίνακες βάσης δεδομένων στην ίδια βάση δεδομένων.

  • Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο ερώτημα, μπορείτε να δείτε το κουμπί Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος αντί για επιλογές για τα πεδία, Φιλτράρισμα και Ταξινόμηση. Εάν θέλετε να διαγράψετε το προσαρμοσμένο ερώτημα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   2. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL, για κάθε καρτέλα που εμφανίζει μια πρόταση SQL, κάντε κλικ στην Εντολή Επεξεργασία και, στη συνέχεια, διαγράψτε την πρόταση SQL.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση το προσαρμοσμένο ερώτημα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη βάσης δεδομένων ως προέλευση δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Συμπεριλαμβάνονται πεδία, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο εμφανιζόμενο αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε στη λίστα Διαθέσιμα πεδία και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

  • Για να καταργήσετε ένα πεδίο από την προέλευση δεδομένων, στην περιοχή Συμπεριλαμβάνονται πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  • Για να αλλάξετε τη σειρά των πεδίων στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, στην περιοχή Συμπεριλαμβάνονται πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

   Σημείωση: Η μετακίνηση ενός πεδίου προς τα επάνω μετακινεί τη στήλη προς τα αριστερά στον πίνακα δεδομένων. Η μετακίνηση ενός πεδίου προς τα κάτω μετακινεί τη στήλη προς τα δεξιά.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλά πεδία ταυτόχρονα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα πεδία.

   Παράθυρο διαλόγου "Συμπεριλαμβανόμενα πεδία"

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση ενός φίλτρου

Μπορείτε να φιλτράρετε δεδομένα δημιουργώντας ένα ερώτημα φίλτρου. Κατά το φιλτράρισμα ενός αρχείου προέλευσης δεδομένων, εφαρμόζετε ένα φίλτρο ώστε το αρχείο προέλευσης δεδομένων να εμφανίζει μόνο τα δεδομένα που πληρούν τα κριτήρια που έχετε ορίσει. Για παράδειγμα, ίσως να έχετε μια προέλευση δεδομένων που περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές. Ωστόσο, εσείς θέλετε να προβάλλετε μόνο ένα υποσύνολο αυτών των εγγραφών. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο ώστε στο αρχείο προέλευσης δεδομένων να εμφανίζεται μόνο ένα υποσύνολο των εγγραφών.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προελεύσεις δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Αρχεία προέλευσης δεδομένων στη συλλογή, κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων και επιλέξτε Ιδιότητες.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων.

  Ενότητα ερωτήματος στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του αρχείου προέλευσης δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint
  Η ενότητα Ερώτημα στην καρτέλα Προέλευση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.
 3. Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι μια λίστα του SharePoint ή μια σύνδεση βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα προέλευση και, στην περιοχή ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή φίλτρο.

  --Ή--

  Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι ένα συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα ερωτήματος και στην περιοχή ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή φίλτρο.

  Σημειώσεις: 

  • Οι επιλογές στην περιοχή ερωτήματος είναι διαθέσιμες μόνο για αυτές τις προελεύσεις δεδομένων SQL — SharePoint λίστες και βιβλιοθήκες (όταν η προέλευση δεδομένων είναι ένα αντίγραφο του μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint), βάσεις δεδομένων και συνδεδεμένα αρχεία προέλευσης δεδομένων που αποτελούν δύο πίνακες βάσης δεδομένων στην ίδια βάση δεδομένων.

  • Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο ερώτημα, μπορείτε να δείτε το κουμπί Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος αντί για επιλογές για τα πεδία, Φιλτράρισμα και Ταξινόμηση. Εάν θέλετε να διαγράψετε το προσαρμοσμένο ερώτημα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   2. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL, για κάθε καρτέλα που εμφανίζει μια πρόταση SQL, κάντε κλικ στην Εντολή Επεξεργασία και, στη συνέχεια, διαγράψτε την πρόταση SQL.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση το προσαρμοσμένο ερώτημα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη βάσης δεδομένων ως προέλευση δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου.

Είστε πλέον έτοιμοι να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε ένα φίλτρο.

Προσθήκη φίλτρου

Διαγραφή φίλτρου

Τροποποίηση φίλτρου

Προσθήκη όρου σε υπάρχον φίλτρο

Ομαδοποίηση των όρων σε ένα φίλτρο

Τροποποίηση όρου

Διαγραφή όρου

Προσθήκη φίλτρου

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε νέο όρο.

 2. Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Διαγραφή φίλτρου

 • Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος, κάντε κλικ στο βέλος στην πρώτη στήλη ενός όρου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Τροποποίηση φίλτρου

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος, κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα όρο και κατόπιν κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Προσθήκη όρου σε υπάρχον φίλτρο

Σε ένα φίλτρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές εκφράσεις. Αυτό γίνεται εάν προσθέσετε νέους όρους, οι οποίοι καθορίζουν επιπλέον κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τα δεδομένα.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, στο τέλος του υπάρχοντος όρου κάντε κλικ στο πλαίσιο Και/Ή και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο όπου τα δεδομένα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια και στους δύο όρους, κάντε κλικ στην επιλογή Και.

  • Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο όπου τα δεδομένα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια μόνο στον ένα όρου, κάντε κλικ στην επιλογή Ή.

 2. Στην επόμενη γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε νέο όρο.

 3. Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Ομαδοποίηση των όρων σε ένα φίλτρο

Όταν το φίλτρο σας περιέχει πολλούς όρους, τότε ίσως να θέλετε να ομαδοποιήσετε δύο ή περισσότερους όρους έτσι, ώστε να εφαρμόζονται πριν από τους άλλους όρους.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, στο τέλος του δεύτερου όρου κάντε κλικ στο πλαίσιο Και/Ή και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ή

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε νέο όρο.

 3. Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 6. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα βέλη στην πρώτη από αριστερά στήλη των όρων που θέλετε να ομαδοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση. Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ομαδοποίησης.)

  Δείγμα έκφρασης στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος
  Η αγκύλη που συνδέσει δύο όρους υποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένοι όροι είναι ομαδοποιημένοι.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Τροποποίηση όρου

 • Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος, κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα όρο και κατόπιν κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Στο πεδίο Όνομα πεδίου, κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Διαγραφή όρου

 • Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, κάντε κλικ στο βέλος στην πρώτη από αριστερά στήλη του όρου που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή κατάργηση μιας σειράς ταξινόμησης

Όταν ταξινομείτε τα δεδομένα σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων, τροποποιείτε τη σειρά εμφάνισης των δεδομένων. Η ταξινόμηση είναι μια τεχνική που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τακτοποιήσετε τις εγγραφές με έναν τρόπο που θα σας διευκολύνει να κατανοήσετε τα δεδομένα σας. Οι κοινές σειρές ταξινόμησης περιλαμβάνουν την αλφαβητική και την αριθμητική.

Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε με βάση πολλαπλά πεδία, προσθέτοντας περισσότερα πεδία στη σειρά ταξινόμησης της λίστας. Όταν πραγματοποιείτε ταξινόμηση σε πολλά πεδία, η σειρά ταξινόμησης προσδιορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζεται η ταξινόμηση και μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των δεδομένων.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προελεύσεις δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Αρχεία προέλευσης δεδομένων στη συλλογή, κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων και επιλέξτε Ιδιότητες.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων.

  Ενότητα ερωτήματος στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του αρχείου προέλευσης δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint
  Η ενότητα Ερώτημα στην καρτέλα Προέλευση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.
 3. Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι μια λίστα του SharePoint ή μια σύνδεση βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα προέλευση και, στην περιοχή ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία.

  --Ή--

  Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι ένα συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα ερωτήματος και στην περιοχή ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία.

  Σημειώσεις: 

  • Οι επιλογές στην περιοχή ερωτήματος είναι διαθέσιμες μόνο για αυτές τις προελεύσεις δεδομένων SQL — SharePoint λίστες και βιβλιοθήκες (όταν η προέλευση δεδομένων είναι ένα αντίγραφο του μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint), βάσεις δεδομένων και συνδεδεμένα αρχεία προέλευσης δεδομένων που αποτελούν δύο πίνακες βάσης δεδομένων στην ίδια βάση δεδομένων.

  • Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο ερώτημα, μπορείτε να δείτε το κουμπί Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος αντί για επιλογές για τα πεδία, Φιλτράρισμα και Ταξινόμηση. Εάν θέλετε να διαγράψετε το προσαρμοσμένο ερώτημα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   2. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL, για κάθε καρτέλα που εμφανίζει μια πρόταση SQL, κάντε κλικ στην Εντολή Επεξεργασία και, στη συνέχεια, διαγράψτε την πρόταση SQL.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση το προσαρμοσμένο ερώτημα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη βάσης δεδομένων ως προέλευση δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί " Ταξινόμηση ". Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση.
  Το παράθυρο διαλόγου "Ταξινόμηση"

Είστε πλέον έτοιμοι να προσθέσετε ή να καταργήσετε μια σειρά ταξινόμησης.

Προσθήκη σειράς ταξινόμησης

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση, στην περιοχή Διαθέσιμα πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο βάσει του οποίου θέλετε να ταξινομήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

  Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζονται πεδία στην περιοχή διαθέσιμα πεδία, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Περισσότερα πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε για την ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK

 2. Στην περιοχή Ιδιότητες ταξινόμησης, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να ταξινομήσετε ένα πεδίο από το χαμηλότερο προς το υψηλότερα (για παράδειγμα, A, B, Γ ή 1, 2, 3), κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα.

  • Για να ταξινομήσετε ένα πεδίο από το υψηλότερο προς το χαμηλότερο (για παράδειγμα, Γ, B, Α ή 3, 2, 1), κάντε κλικ στην επιλογή Φθίνουσα.

   Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης ενός πεδίου από αύξουσα σε φθίνουσα ή το αντίστροφο, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο στη λίστα Σειρά ταξινόμησης. Σημειώστε ότι το τρίγωνο δίπλα στο όνομα του πεδίου δηλώνει εάν το πεδίο είναι ταξινομημένο κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

 3. Για να ταξινομήσετε με βάση πολλά πεδία, προσθέστε περισσότερα πεδία στη λίστα Σειρά ταξινόμησης.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά με την οποία ταξινομούνται τα πεδία. Για να αλλάξετε τη σειρά των πεδίων, κάντε κλικ σε ένα πεδίο στη λίστα Σειρά ταξινόμησηςκαι μετά κάντε κλικ στις επιλογές Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

Κατάργηση σειράς ταξινόμησης

 • Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση, στην περιοχή Σειρά ταξινόμησης, κάντε κλικ στο πεδίο βάσει του οποίου θέλετε να καταργήσετε τη σειρά ταξινόμησης και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση. Για να καταργήσετε πλήρως την ταξινόμηση από τη βάση δεδομένων, καταργήστε όλα τα πεδία από τη σειρά ταξινόμησης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×