Βήμα 5 - Πραγματικά παραδείγματα

Διαγραφή όλων των γραμμών ενός πίνακα που περιέχουν μια συγκεκριμένη συμβολοσειρά κειμένου στην πρώτη στήλη

(Από τον Word MVP Bill Coan)

Sub DeleteRows() 

Dim TargetText As String
Dim oRow As Row
If Selection.Information(wdWithInTable) = False Then Exit Sub
 
TargetText = InputBox$("Enter target text:", "Delete Rows")
 
For Each oRow In Selection.Tables(1).Rows
 
If oRow.Cells(1).Range.Text = TargetText & vbCr & Chr(7) Then oRow.Delete

Next oRow
End Sub

Διαγραφή όλων των κενών γραμμών σε έναν πίνακα

(Από τους Word MVP Dave Rado και Ibby)

Public Sub DeleteEmptyRows()
Dim oTable As Table, oRow As Range, oCell As Cell, Counter As Long, _
NumRows As Long, TextInRow As Boolean

' Specify which table you want to work on.
Set oTable = Selection.Tables(1)

' Set a range variable to the first row's range
Set oRow = oTable.Rows(1).Range
NumRows = oTable.Rows.Count
Application.ScreenUpdating = False

For Counter = 1 To NumRows
StatusBar = "Row " & Counter
TextInRow = False

For Each oCell In oRow.Rows(1).Cells
If Len(oCell.Range.Text) > 2 Then
'end of cell marker is actually 2 characters
TextInRow = True
Exit For
End If
Next oCell

If TextInRow Then
Set oRow = oRow.Next(wdRow)
Else
oRow.Rows(1).Delete
End If

Next Counter

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Διαγραφή κενών πλαισίων κειμένου σε μια παρουσίαση

Sub RemoveEmptyTextBoxes()
Dim SlideObj As Slide
Dim ShapeObj As Shape
Dim ShapeIndex As Integer
For Each SlideObj In ActivePresentation.Slides
For ShapeIndex = SlideObj.Shapes.Count To 1 Step -1
Set ShapeObj = SlideObj.Shapes(ShapeIndex)
If ShapeObj.Type = msoTextBox Then
If Trim(ShapeObj.TextFrame.TextRange.Text) = "" Then
ShapeObj.Delete
End If
End If
Next ShapeIndex
Next SlideObj
End Sub

 Βήμα 1 - Αρχίστε με την καταγραφή μακροεντολής

Βήμα 2 - Διαβάστε και κατανοήστε τον κώδικα

Βήμα 3 - Μάθετε τα βασικά στοιχεία του προγραμματισμού

Βήμα 4 - Μοιραστείτε τη μακροεντολή σας με άλλους

Βήμα 5 - Πραγματικά παραδείγματα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×