Απενεργοποιήστε την επιλογή συγχρονισμός ημερολόγιο του Outlook στην οργάνωση για την εταιρεία σας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν είστε καθολικός διαχειριστής για το Office 365 και θέλετε να απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό ημερολογίου στο Microsoft Planner, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Windows PowerShell. Οργάνωση ενεργοποιείται αυτόματα για όλες τις εταιρείες που έχουν Planner ως μέρος της συνδρομής του Office 365.

Προαπαιτούμενα στοιχεία για την πραγματοποίηση αλλαγών Planner στο Windows PowerShell

Αυτή η διαδικασία σάς καθοδηγεί τη λήψη των αρχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση εντολών διαχείρισης Planner στο PowerShell:

 • Δύο DLL υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

 • Μία δέσμη ενεργειών PowerShell

 • Δήλωση της δέσμης ενεργειών

Εάν είστε νέος χρήστης του Windows PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Windows PowerShell.

 1. Μεταβείτε στο https://www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory/2.29.0

 2. Στα δεξιά, επιλέξτε μη αυτόματη λήψη, επιλέξτε Αποθήκευση ως, επιλέξτε μια θέση για να το αποθηκεύσετε σε και επιλέξτε Αποθήκευση.

 3. Βρείτε το αρχείο στην Εξερεύνηση αρχείων και αλλάξτε την επέκταση αρχείου από .nupkg σε .zip.

 4. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο .zip και επιλέξτε Εξαγωγή όλων.  Επιλέξτε Εξαγωγή. Θα καταλήξετε με ένα αποσυμπιεσμένο αρχείο φάκελο με τίτλο "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0".

 5. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα σε έναν επεξεργαστή κειμένου και αποθηκεύστε το ως SetPlannerTenantSettings.psm1 στο φάκελο "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45".

  function Connect-AAD ()
  {
  <#
  .Synopsis
  (Private to module) Attempts to obtain a token from AAD.
  .Description
  This function attempts to obtain a token from Azure Active Directory.
  .example
  $authorizationContext = Connect-AAD
  #>
    $authUrl = "https://login.microsoftonline.com/common" # Prod environment
    $resource = "https://tasks.office.com" # Prod environment
    $clientId = "d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c"
    
    $redirectUri = "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"
    $promptBehavior = [Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.PromptBehavior]::Always
    
    $authentiationContext = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.AuthenticationContext" -ArgumentList $authUrl, $False
    
    $authenticationResult = $authentiationContext.AcquireToken($resource, $clientId, $redirectUri, $promptBehavior)
    return $authenticationResult
  }
  function Set-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Configures tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows tenant administrators to change policies regarding availability of certain features in Microsoft Planner. The changes to settings take effect immediately. This cmdlet specifies the administrator preference on whether the feature should be available. The features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to control.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .Parameter AllowCalendarSharing
  If set to $false, disables creating iCalendar links from Microsoft Planner, and disables previously created iCalendar links. If set to $true, enables creating iCalendar links from Microsoft Planner and re-enables any previously created iCalendar links.
  .example
  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Parameter(Mandatory=$false)][System.String]$AccessToken,
      [Parameter(Mandatory=$false, ValueFromPipeline=$true)][System.Boolean]$AllowCalendarSharing
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $AccessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $flags = @{}
    
    if($PSBoundParameters.ContainsKey("AllowCalendarSharing")){
      $flags.Add("allowCalendarSharing", $AllowCalendarSharing);
    }
    $propertyCount = $flags | Select-Object -ExpandProperty Count
    
    if($propertyCount -eq 0) {
      Throw "No properties were set."
    }
    
    $requestBody = $flags | ConvertTo-Json
    Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method PATCH -Body $requestBody $Uri
  }
  function Get-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Retrieves tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows users and tenant administrators to retrieve policy preferences set by the tenant administrator regarding availability of certain features in Microsoft Planner. While a feature may be permitted by a tenant administrator's preference, features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to retrieve.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .example
  Get-PlannerConfiguration
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [Parameter(Mandatory=$false)]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [System.String]$AccessToken
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $accessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $response = Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method GET $Uri
    $result = New-Object psobject
    $result | Add-Member -NotePropertyName "SettingName" -NotePropertyValue "AllowCalendarSharing"
    $result | Add-Member -NotePropertyName "Value" -NotePropertyValue $response.allowCalendarSharing
    return $result
  }
  Export-ModuleMember -Function Get-PlannerConfiguration, Set-PlannerConfiguration
  
 6. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα σε έναν επεξεργαστή κειμένου και αποθηκεύστε το ως SetPlannerTenantSettings.psd1 στο φάκελο "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45".

  #
  # Module manifest for module 'SetTenantSettings'
  #
  # Generated by: Microsoft Corporation
  #
  # Generated on: 12/17/2017
  #
  
  @{
  
  # Script module or binary module file associated with this manifest.
  RootModule = 'SetPlannerTenantSettings.psm1' # Version number of this module. ModuleVersion = '1.0' # Supported PSEditions # CompatiblePSEditions = @() # ID used to uniquely identify this module GUID = '6250c644-4898-480c-8e0b-bd3ebdf246ca' # Author of this module Author = 'Microsoft Corporation' # Company or vendor of this module CompanyName = 'Microsoft Corporation' # Copyright statement for this module Copyright = '(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.' # Description of the functionality provided by this module Description = 'Planner Tenant Settings client' # Minimum version of the Windows PowerShell engine required by this module # PowerShellVersion = '' # Name of the Windows PowerShell host required by this module # PowerShellHostName = '' # Minimum version of the Windows PowerShell host required by this module # PowerShellHostVersion = '' # Minimum version of Microsoft .NET Framework required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # DotNetFrameworkVersion = '' # Minimum version of the common language runtime (CLR) required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # CLRVersion = '' # Processor architecture (None, X86, Amd64) required by this module # ProcessorArchitecture = '' # Modules that must be imported into the global environment prior to importing this module # RequiredModules = @() # Assemblies that must be loaded prior to importing this module RequiredAssemblies = @("Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll","Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.WindowsForms.dll") # Script files (.ps1) that are run in the caller's environment prior to importing this module. # ScriptsToProcess = @() # Type files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # TypesToProcess = @() # Format files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # FormatsToProcess = @() # Modules to import as nested modules of the module specified in RootModule/ModuleToProcess # NestedModules = @() # Functions to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no functions to export. FunctionsToExport = @("Get-PlannerConfiguration", "Set-PlannerConfiguration") # Cmdlets to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no cmdlets to export. CmdletsToExport = @() # Variables to export from this module VariablesToExport = '*' # Aliases to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no aliases to export. AliasesToExport = @() # DSC resources to export from this module # DscResourcesToExport = @() # List of all modules packaged with this module # ModuleList = @() # List of all files packaged with this module # FileList = @("SetTenantSettings.psm1") # Private data to pass to the module specified in RootModule/ModuleToProcess. This may also contain a PSData hashtable with additional module metadata used by PowerShell. PrivateData = @{ PSData = @{ # Tags applied to this module. These help with module discovery in online galleries. # Tags = @() # A URL to the license for this module. # LicenseUri = '' # A URL to the main website for this project. # ProjectUri = '' # A URL to an icon representing this module. # IconUri = '' # ReleaseNotes of this module # ReleaseNotes = '' } # End of PSData hashtable } # End of PrivateData hashtable # HelpInfo URI of this module # HelpInfoURI = '' # Default prefix for commands exported from this module. Override the default prefix using Import-Module -Prefix. # DefaultCommandPrefix = '' }
  
 7. Εκτέλεση αυτής της εντολής για να εισαγάγετε αυτά τα αρχεία στο PowerShell, φροντίζοντας να προσθέσετε τη διαδρομή μοναδικό αρχείο από τον υπολογιστή σας:

  Import-Module [File path on your computer]microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45\SetPlannerTenantSettings.psd1 

Τώρα είστε έτοιμοι να κάνετε αλλαγές σε επίπεδο οργανισμού χρησιμοποιώντας PowerShellPlanner.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συγχρονισμού ημερολόγιο του Outlook στην Planner χρησιμοποιώντας PowerShell

 1. Ανοίξτε το PowerShell και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό ημερολόγιο του Outlook για Planner:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $false

  Για να ενεργοποιήσετε συγχρονισμού ημερολογίου του Outlook ξανά στο Planner:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true

  Σημείωση: Θα πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας Azure Active Directory.

 2. Για να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις σας:

  • Στο PowerShell, εκτελέστε: Get-PlannerConfiguration

  • Στο Planner, μεταβείτε στις επιλογές Οργάνωση > Οι εργασίες μου. Επιλέξτε τα αποσιωπητικά (...). Συγχρονισμός ημερολογίου του Outlook είναι ενεργοποιημένη, εάν βλέπετε την εντολή Προσθήκη "οι εργασίες μου" στο ημερολόγιο του Outlook και απενεργοποιημένη, εάν δεν το χρησιμοποιείτε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×