Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Ανανέωση ή επανεκτέλεση ερωτήματος δεδομένων

Όταν κάνετε κοινή χρήση μιας βάσης δεδομένων μέσω δικτύου, η Microsoft Access ενημερώνει τις πληροφορίες σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.Για να δείτε τα πιο πρόσφατα δεδομένα, ανανεώστε τις εγγραφές είτε από την προβολή φύλλου Δεδομένων είτε από την προβολή Φόρμας, στην καρτέλα <legacyBold></legacyBold>" <ui>Κεντρική</ui> ", κάντε κλικ στην επιλογή <legacyBold></legacyBold><ui>Ανανέωση όλων</ui> ><legacyBold></legacyBold><ui>Ανανέωση</ui>.Η διαδικασία ανανέωσης ενημερώνει τα υπάρχοντα δεδομένα σε ένα φύλλο δεδομένων ή μια φόρμα, και δεν αναδιατάζει αρχεία, δεν εμφανίζει νέα αρχεία ούτε καταργεί όλα τα αρχεία που έχουν διαγραφεί ή που πλέον δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.Για μια πιο συγκεκριμένη ή πιο πλήρη ενημέρωση, χρησιμοποιήστε μια μακροεντολή για επανεκτελέσετε ερώτημα για τα δεδομένα.

Σημείωση: Η διαδικασία επανεκτέλεσης ερωτήματος μπορεί να είναι χρονοβόρα, ανάλογα με το μέγεθος του συνόλου εγγραφών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ανανέωση δεδομένων

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1_5">Ορισμός του χρονικού διαστήματος ανανέωσης</link>

Χρήση μακροεντολής για επανεκτέλεση ερωτήματος δεδομένων.

Χρήση κώδικα για επανεκτέλεση ερωτήματος δεδομένων

Επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα σε μια εφαρμογή Access

Ανανέωση δεδομένων

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ανανέωση των εγγραφών στο φύλλο δεδομένων ή στην προβολή φόρμας, στην καρτέλα <ui>Βασική</ui> , στην ομάδα <ui>Εγγραφές</ui>, επιλέξτε <ui>Ανανέωση Ολων</ui> και μετά επιλέξτε <ui>Ανανέωση</ui>.

  • Για να ανανεώσετε τις εγγραφές στο Συγκεντρωτικό Πίνακα ή στη προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα, στη καρτέλα <ui>Σχεδίαση</ui>, στην ομάδα <ui>Δεδομένα</ui>, επιλέξτε <ui>Ανανέωση Pivot</ui>.

  • Πατήστε SHIFT+F9.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Ορισμός του χρονικού διαστήματος ανανέωσης

Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα στο το οποίο η Πρόσβαση ανανεώνει τα δεδομένα.Από προεπιλογή, η Πρόσβαση ανανεώνει τα δεδομένα κάθε 60 δευτερόλεπτα.

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Office.Το Outspace εμφανίζεται.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου του Outspace, επιλέξτε <ui>Επιλογές</ui>.

 3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου <ui>Επιλογές της Access</ui>, κάντε κλικ στην επιλογή <ui>Για προχωρημένους</ui>.

 4. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάτω από <ui>Για Προχωρημένους</ui>, προσδιορίστε μια τιμή για <ui>Ανανέωση χρονικού διαστήματος(sec)</ui>.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Χρήση μακροεντολής για επανεκτέλεση ερωτήματος δεδομένων.

Εάν θέλετε η επανεκτέλεση ερωτήματος δεδομένων να γίνεται αυτόματα, όταν παρουσιάζεται κάποιο συμβάν δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή και να επισυνάψετε το συμβάν.Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να επανεκτελέσετε ερώτημα για τα δεδομένα σε μια φόρμα κάθε φορά που η φόρμα λαμβάνει το <token>TE000127438</token>.Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή και να την επισυνάψετε σε συμβάν <ui>Εστίαση</ui> της φόρμας, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα <ui>Δημιουργία</ui>, στην ομάδα <ui>Άλλο</ui>, κάντε κλικ στην επιλογή <ui>Μακροεντολή</ui>. Αν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από το κουμπί <ui>Λειτουργική μονάδα</ui> ή το κουμπί <ui>Λειτουργική μονάδα κλάσης</ui> και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή <ui>Μακροεντολή</ui>.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο δίπλα στο πράσινο σύμβολο συν (+) και επιλέξτε το στοιχείο <ui>Επανεκτέλεση ερωτήματος</ui>.

 3. Σώστε την μακροεντολή, χρησιμοποιώντας το όνομα <literal>Επανεκτέλεση ερωτήματος</literal> και μετά κλείστε την Λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

 4. Ανοίξτε τη φόρμα που θέλετε σε <token>TE000126615</token>. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν προβάλλεται ήδη, πατήστε F4 για να το εμφανίσετε.

 5. Σιγουρευτείτε πως η ίδια η φόρμα είναι επιλεγμένη.Μετά, στο φύλλο ιδιοτήτων, επιλέξτε την καρτέλα <ui>Συμβάν</ui>.

 6. Στην καρτέλα <ui>Συμβάν</ui>, κάντε κλικ στο βέλος στην ιδιότητα <ui>Με την εστίαση</ui> και έπειτα κάντε κλικ στο όνομα της μακροεντολής — Επανεκτέλεση ερωτήματος.

 7. Αποθηκεύστε τη φόρμα.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Χρήση κώδικα για επανεκτέλεση ερωτήματος δεδομένων

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κώδικα για αυτόματη επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα.Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να επανεκτελέσετε ερώτημα δεδομένων σε μια φόρμα κάθε φορά που η φόρμα βρίσκεται στο επίκεντρο.Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λειτουργική μονάδα και να την επισυνάψετε σε συμβάν <ui>On Got Focus</ui> της φόρμας, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ανοίξτε τη φόρμα την οποία θέλετε στην Προβολή σχεδίασης.Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν προβάλλεται, πατήστε F4 για να το προβάλλετε.

 2. Σιγουρευτείτε πως η ίδια η φόρμα είναι επιλεγμένη.Μετά, στο φύλλο ιδιοτήτων, επιλέξτε την καρτέλα <ui>Συμβάν</ui>.

 3. Στην καρτέλα <ui>Συμβάν</ui>, στην ιδιότητα <ui>Με την εστίαση</ui>, επιλέξτε το button<mediaLinkInline><image xlink:href="d5f9f47b-bca3-42bd-9772-96ff011602bd"></image></mediaLinkInline><ui>Χτίσιμο</ui>

 4. Στο κουτί διαλόγου <ui>Επιλογή Δόμησης</ui>, επιλέξτε <ui>Δόμηση Κώδικα</ui>.

  Μια νέα λειτουργική μονάδα ανοίγει στην Επεξεργασία της Visual Basic.

 5. Γρέψτε <literal>Me.Requery</literal> και μετά κλείστε την επεξεργασία της Visual Basic.

 6. Αποθηκεύστε τη φόρμα.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα σε μια εφαρμογή Access

Ερωτήματα εφαρμογών web της Access που εκτελούνται στο διακομιστή.Σε μια εφαρμογή Access χρησιμοποιήστε τη μακροεντολή RequeryRecords για επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα. Αυτή η μακροεντολή απαιτεί το τρέχον σύνολο εγγραφών.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή <ui>Ενέργειες</ui> και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Με το τρέχον.

 2. Από τον <ui>Κατάλογο Eνεργειών</ui>, κάντε κλικ στην επιλογή <ui>RequeryRecords</ui>.Εάν επιλέξετε να αφήσετε κενή την ιδιότητα <ui>Where=</ui>, δεν εκτελείται κανένα επιπλέον φιλτράρισμα στα αποτελέσματα. Εάν αφήσετε κενή την ιδιότητα <ui>OrderBy=</ui>, δεν εκτελείται καμία συγκεκριμένη ταξινόμηση.

 3. Αποθηκεύστε τη φόρμα.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×