Αναζήτηση τιμών σε λίστα δεδομένων

Αναζήτηση τιμών σε λίστα δεδομένων

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αναζητήσετε την εσωτερική επέκταση του αριθμού τηλεφώνου ενός εργαζομένου, χρησιμοποιώντας τον αριθμό του σήματός του ή το σωστό ποσοστό προμήθειας για ένα ποσό πώλησης. Η αναζήτηση δεδομένων γίνεται για να εντοπιστούν συγκεκριμένα δεδομένα σε μια λίστα γρήγορα και αξιόπιστα και να αυτόματη επαλήθευση ότι πραγματοποιείτε χρήση των σωστών δεδομένων. Μετά από την αναζήτηση δεδομένων μπορείτε να πραγματοποιήσετε υπολογισμούς ή να εμφανίσετε αποτελέσματα με τις τιμές που επιστρέφονται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αναζήτησης τιμών σε μια λίστα δεδομένων και εμφάνισης των αποτελεσμάτων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα αγνώστου μεγέθους, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοιχία

Δημιουργία ενός τύπου αναζήτησης με τον "Οδηγό αναζήτησης" (μόνο στο Excel 2007)

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση VLOOKUP ή ένα συνδυασμό των συναρτήσεων INDEX και MATCH.

Παραδείγματα της συνάρτησης VLOOKUP

VLOOKUP Παράδειγμα 1

VLOOKUP Παράδειγμα 2

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη συνάρτηση VLOOKUP.

Παραδείγματα των συναρτήσεων INDEX και MATCH

Οι συναρτήσεις INDEX και MATCH μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση της συνάρτησης VLOOKUP

Σε απλά Αγγλικά, αυτό σημαίνει ότι:

= INDEX (θέλω την τιμή επιστροφής από τα C2:C10, που θα οδηγήσουν στο MATCH (Γογγύλια, το οποίο είναι κάπου στον πίνακα B2: B10, όπου η τιμή που επιστρέφεται είναι η πρώτη τιμή που αντιστοιχεί σε Γογγύλια))

Ο τύπος αναζητά την πρώτη τιμή στα C2:C10 που αντιστοιχεί σε Γογγύλια (στο B7) και επιστρέφει την τιμή στο κελί C7 (100), που είναι η πρώτη τιμή που ταιριάζει με Γογγύλια.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη συνάρτηση CHOOSE και τη συνάρτηση LOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοιχία

Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση VLOOKUP.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές της πρώτης στήλης έχουν ταξινομηθεί με αύξουσα σειρά.

Παράδειγμα ενός τύπου VLOOKUP που αναζητά μια αντιστοιχία κατά προσέγγιση

Στο παραπάνω παράδειγμα, η συνάρτηση VLOOKUP αναζητά το όνομα του σπουδαστών που έχουν 6 απουσίες στην περιοχή A2:B7. Δεν υπάρχει καταχώρηση για 6 απουσίες στον πίνακα, επομένως η VLOOKUP αναζητά την επόμενη υψηλότερη τιμή που είναι μικρότερη από 6 και βρίσκει την τιμή 5, που σχετίζεται με το όνομα Δημήτρης, και συνεπώς επιστρέφει Δημήτρης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη συνάρτηση VLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα αγνώστου μεγέθους, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις OFFSET και MATCH

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε αυτήν την προσέγγιση, όταν τα δεδομένα βρίσκονται σε μια περιοχή δεδομένων εξωτερικής προέλευσης, η οποία ανανεώνεται καθημερινά. Γνωρίζετε ότι η τιμή βρίσκεται στη στήλη B, αλλά δεν γνωρίζετε πόσες γραμμές δεδομένων θα αποδοθούν από το διακομιστή, και η πρώτη στήλη δεν είναι ταξινομημένη με αλφαβητική σειρά.

Παράδειγμα των συναρτήσεων OFFSET και MATCH

C1 είναι το επάνω αριστερό κελί της περιοχής (ονομάζεται επίσης το κελί έναρξης).

Ο τύπος MATCH("πορτοκάλια";C2:C7;0) αναζητά "Πορτοκάλια" στην περιοχή C2:C7. Δεν πρέπει να συμπεριλάβετε το αρχικό κελί της περιοχής.

1 είναι ο αριθμός των στηλών προς τα δεξιά του κελιού από όπου θα πρέπει να είναι η τιμή που επιστρέφεται. Στο παράδειγμά μας, η τιμή που επιστρέφεται είναι από τη στήλη D, Πωλήσεις.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση HLOOKUP. Δείτε ένα παράδειγμα παρακάτω:

Παράδειγμα ενός τύπου HLOOKUP που αναζητά μια ακριβή αντιστοιχία

Η συνάρτηση HLOOKUP αναζητά τη στήλη Πωλήσεις και επιστρέφει την τιμή από τη γραμμή 5 στην καθορισμένη περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη συνάρτηση HLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση

Για να εκτελλέσετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση HLOOKUP.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές της πρώτης στήλης έχουν ταξινομηθεί με αύξουσα σειρά.

Παράδειγμα ενός τύπου HLOOKUP που αναζητά μια αντιστοιχία κατά προσέγγιση

Στο παραπάνω παράδειγμα, η συνάρτηση HLOOKUP αναζητά την τιμή 11000 στη γραμμή 3 στην καθορισμένη περιοχή. Δεν βρίσκει την τιμή 11000 και συνεπώς αναζητά την αμέσως μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από 1100 και επιστρέφει 10543.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη συνάρτηση HLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός τύπου αναζήτησης με τον "Οδηγό αναζήτησης (μόνο στο Excel 2007)

Σημείωση: Το πρόσθετο "Οδηγός αναζήτησης" καταργήθηκε στο Excel 2010. Αυτή η λειτουργικότητα έχει αντικατασταθεί από τον "Οδηγό συναρτήσεων" και τις διαθέσιμες Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς (αναφορά).

Στο Excel 2007, ο "Οδηγός αναζήτησης" δημιουργεί τον τύπο με βάση τα δεδομένα του φύλλου εργασίας, η οποία περιλαμβάνει ετικέτες γραμμών και στηλών. Ο "Οδηγός αναζήτησης" σας βοηθά να αναζητήσετε άλλες τιμές σε μια γραμμή, όταν γνωρίζετε την τιμή σε μια στήλη και αντίστροφα. Ο "Οδηγός αναζήτησης" χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις INDEX και MATCH στους τύπους τους οποίους δημιουργεί.

  1. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής.

  2. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Λύσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

  3. Στην περίπτωση που η εντολή Αναζήτηση δεν είναι διαθέσιμη, τότε, χρειάζεται να φορτώσετε το πρόσθετο "Οδηγός αναζήτησης".

    Πως θα φορτώσετε το πρόσθετο πρόγραμμα "Οδηγός αναζήτησης"

  4. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Πρόσθετα.

  5. Στο πλαίσιο Διαχείριση, κάντε κλικ στην εντολή Πρόσθετα του Excel και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί GO???.

  6. Στο παράθυρο διαλόγου Διαθέσιμα πρόσθετα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Οδηγός αναζήτησης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  7. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του οδηγού.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×