Ανάλυση δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

 • Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ανάλυση δεδομένων, κάντε κλικ στο εργαλείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην περιοχή Εργαλεία ανάλυσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Πληκτρολογήστε τα κατάλληλα δεδομένα και κάντε κλικ στις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου για το εργαλείο που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για περιγραφή του κάθε εργαλείου και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου για κάθε εργαλείο, κάντε κλικ στο όνομα ενός εργαλείου στην ακόλουθη λίστα:

  Ανάλυση διακύμανσης

  Τα εργαλεία ανάλυσης Anova προσφέρουν διαφορετικά είδη ανάλυση της διακύμανσης. Το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από τον αριθμό των συντελεστών και τον αριθμό των δειγμάτων που έχετε από τους πληθυσμούς τους οποίους θέλετε να ελέγξετε.

  Anova: Ένας παράγοντας

  Το εργαλείο αυτό πραγματοποιεί απλή ανάλυση διακύμανσης δεδομένων για δύο ή περισσότερα δείγματα. Η ανάλυση παρέχει έναν έλεγχο της υπόθεσης ότι κάθε δείγμα λαμβάνεται από την ίδια υποκείμενη κατανομή πιθανότητας απέναντι στην εναλλακτική υπόθεση ότι οι συγκεκριμένες κατανομές πιθανότητας δεν είναι ίδιες για όλα τα δείγματα. Όταν υπάρχουν μόνο δύο δείγματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση φύλλου εργασίας, TTEST. Με περισσότερα από δύο δείγματα, δεν υπάρχει κατάλληλη γενίκευση της συνάρτησης TTEST και μπορεί στη θέση της, να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο "Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα".

  Ανάλυση διακύμανσης: Παράθυρο διαλόγου κατά έναν παράγοντα

  Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η αναφορά πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες γειτονικές περιοχές δεδομένων οργανωμένες σε στήλες ή γραμμές.

  Ομαδοποίηση κατά      Για να υποδείξετε εάν τα δεδομένα στην περιοχή εισόδου είναι οργανωμένα σε γραμμές ή στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές ή Στήλες.

  Ετικέτες στην πρώτη γραμμή/Ετικέτες στην πρώτη στήλη     Εάν η πρώτη γραμμή της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη γραμμή. Εάν οι ετικέτες βρίσκονται στην πρώτη στήλη της περιοχής εισόδου σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη στήλη. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν έχει επιλογή εάν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Alpha      Πληκτρολογήστε το επίπεδο στο οποίο θέλετε να υπολογίσετε τις κρίσιμες τιμές για τη στατιστική τιμή F. Το επίπεδο άλφα είναι ένα επίπεδο σημαντικότητας που σχετίζεται με την πιθανότητα να υπάρχει ένα σφάλμα τύπου I (απόρριψη μιας αληθούς υπόθεσης).

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει ένα μήνυμα εάν ο πίνακας εξόδου θα αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα ή θα επεκταθεί πέρα από τα όρια του φύλλου εργασίας.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Anova: Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων με αλληλεπίδραση

  Anova: Αυτό το εργαλείο ανάλυσης, είναι χρήσιμο όταν είναι δυνατή η ταξινόμηση των δεδομένων σε δύο διαφορετικές διαστάσεις. Για παράδειγμα, σε πείραμα για την μέτρηση του ύψους των φυτών, στα φυτά ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές μάρκες λιπασμάτων (για παράδειγμα, A, B, C) και ενδέχεται επίσης να διατηρούνται σε διαφορετικές θερμοκρασίες (για παράδειγμα, χαμηλή, υψηλή). Για καθένα από τα έξι δυνατά ζεύγη {λιπάσματος, θερμοκρασίας}, λαμβάνουμε τον ίδιο αριθμό παρατηρήσεων του ύψους των φυτών. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Anova μπορούμε να ελέγξουμε:

  • Αν τα ύψη των φυτών για τις διαφορετικές μάρκες λιπάσματος, λαμβάνονται από τον ίδιο υποκείμενο πληθυσμό. Οι θερμοκρασίες παραβλέπονται σε αυτήν την ανάλυση.

  • Αν τα ύψη των φυτών για τα διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας λαμβάνονται από τον ίδιο υποκείμενο πληθυσμό. Οι μάρκες των λιπασμάτων παραβλέπονται σε αυτήν την ανάλυση.

   Ανάλογα αν έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών τύπων λιπασμάτων που βρέθηκαν στο πρώτο σημείο με κουκίδα και τις διαφορές μεταξύ των θερμοκρασιών που βρέθηκαν στο δεύτερο σημείο με κουκίδα, τα έξι δείγματα που αντιπροσωπεύουν όλα τα ζεύγη τιμών {λίπασμα, θερμοκρασία}, λαμβάνονται από το ίδιο πληθυσμό. Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι εκτός από τις διαφορές που βασίζονται μόνο στο λίπασμα ή μόνο στη θερμοκρασία, εμφανίζονται και αποτελέσματα που προκύπτουν από συγκεκριμένους συνδυασμούς ζευγών {λίπασμα, θερμοκρασία} .

   Ρύθμιση περιοχής εισόδου για το εργαλείο "Ανάλυση διακύμανσης"

   Ανάλυση διακύμανσης Δύο παραγόντων με αλληλεπίδραση παράθυρο διαλόγου

   Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η αναφορά πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες γειτονικές περιοχές δεδομένων οργανωμένες σε στήλες ή γραμμές.

   Γραμμές ανά δείγμα      Πληκτρολογήστε τον αριθμό γραμμών που περιέχονται σε κάθε δείγμα. Κάθε δείγμα πρέπει να περιέχει τον ίδιο αριθμό γραμμών, επειδή κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μια αναπαραγωγή των δεδομένων.

   Alpha      Πληκτρολογήστε το επίπεδο στο οποίο θέλετε να υπολογίσετε τις κρίσιμες τιμές για τη στατιστική τιμή F. Το επίπεδο άλφα είναι ένα επίπεδο σημαντικότητας που σχετίζεται με την πιθανότητα να υπάρχει ένα σφάλμα τύπου I (απόρριψη μιας αληθούς υπόθεσης).

   Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Microsoft Office Excel προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει ένα μήνυμα εάν ο πίνακας εξόδου θα αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα ή θα επεκταθεί πέρα από τα όρια του φύλλου εργασίας.

   Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

   Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

   Anova: Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων χωρίς αλληλεπίδραση

   Αυτό το εργαλείο ανάλυσης είναι χρήσιμο όταν τα δεδομένα ταξινομούνται σε δύο διαφορετικές σιαστάσεις, όπως η περίπτωση δύο παραγόντων με αναπαραγωγή. Ωστόσο, για το εργαλείο αυτό υποθέτουμε ότι υπάρχει μία μόνο παρατήρηση για κάθε ζεύγος (για παράδειγμα, για κάθε ζεύγος {λίπασμα, θερμοκρασία} του παραπάνω παραδείγματος.

   Ανάλυση διακύμανσης Δύο παραγόντων χωρίς αλληλεπίδραση διαλόγου

   Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η αναφορά πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες γειτονικές περιοχές δεδομένων οργανωμένες σε στήλες ή γραμμές.

   Ετικέτες      Αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν έχει επιλογή εάν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

   Alpha      Πληκτρολογήστε το επίπεδο στο οποίο θέλετε να υπολογίσετε τις κρίσιμες τιμές για τη στατιστική τιμή F. Το επίπεδο άλφα είναι ένα επίπεδο σημαντικότητας που σχετίζεται με την πιθανότητα να υπάρχει ένα σφάλμα τύπου I (απόρριψη μιας αληθούς υπόθεσης).

   Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει ένα μήνυμα εάν ο πίνακας εξόδου θα αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα ή θα επεκταθεί πέρα από τα όρια του φύλλου εργασίας.

   Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

   Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Συσχέτισης

  Οι συναρτήσεις φύλλου εργασίας CORREL και PEARSON υπολογίζουν και οι δύο τον συντελεστή συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών μέτρησης όταν οι μετρήσεις για κάθε μεταβλητή λαμβάνονται για καθένα από τα N υποκείμενα . (Σε περίπτωση που λείπει η παρατήρηση οποιουδήποτε υποκειμένου, το υποκείμενο αυτό θα παραβλεφθεί από την ανάλυση.) Το εργαλείο ανάλυσης συσχέτισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν υπάρχουν περισσότερες από δύο μεταβλητές μέτρησης για κάθε ένα από τα N υποκείμενα. Παρέχει έναν πίνακα αποτελεσμάτων, μια μήτρα συσχέτισης, που εμφανίζει την τιμή της συνάρτησης CORREL (ή PEARSON) που εφαρμόζεται σε κάθε δυνατό ζεύγος μεταβλητών μέτρησης.

  Ο συντελεστής συσχέτισης, όπως και η συνδιακύμανση, είναι ένα μέσο μέτρησης του βαθμού κατά τον οποίο δύο μεταβλητές μέτρησης "μεταβάλλονται μαζί". Αντίθετα με την συνδιακύμανση, ο συντελεστής συσχέτισης κλιμακώνεται έτσι ώστε η τιμή του να είναι ανεξάρτητη από τις μονάδες στις οποίες εκφράζονται οι δύο μεταβλητές μέτρησης. (Για παράδειγμα, αν οι δύο μεταβλητές μέτρησης είναι το βάρος και το ύψος, η τιμή του συντελεστή συσχέτισης θα παραμείνει αμετάβλητη όταν η μονάδα μέτρησης βάρους μετατραπεί από λίβρες σε κιλά.) Η τιμή οποιουδήποτε συντελεστή συσχέτισης πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών -1 και +.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ανάλυσης "Συσχέτιση" για να εξετάσετε κάθε ζεύγος μεταβλητών μέτρησης ώστε να καθορίσετε κατά πόσο δύο μεταβλητές μέτρησης μεταβάλλονται μαζί  — δηλαδή, κατά πόσο μεγάλες τιμές της μιας μεταβλητής σχετίζονται με μεγάλες τιμές της άλλης (θετική συσχέτιση), κατά πόσο μικρές τιμές της μιας μεταβλητής σχετίζονται με μεγάλες τιμές της άλλης (αρνητική συσχέτιση) ή κατά πόσο οι τιμές και των δύο μεταβλητών είναι άσχετες μεταξύ τους (σχεδόν μηδενική συσχέτιση).

  Παράθυρο διαλόγου συσχέτισης

  Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η αναφορά πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες γειτονικές περιοχές δεδομένων οργανωμένες σε στήλες ή γραμμές.

  Ομαδοποίηση κατά      Για να υποδείξετε εάν τα δεδομένα στην περιοχή εισόδου είναι οργανωμένα σε γραμμές ή στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές ή Στήλες.

  Ετικέτες στην πρώτη γραμμή/Ετικέτες στην πρώτη στήλη     Εάν η πρώτη γραμμή της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη γραμμή. Εάν οι ετικέτες βρίσκονται στην πρώτη στήλη της περιοχής εισόδου σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη στήλη. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν έχει επιλογή εάν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel συμπληρώνει μόνο το μισό πίνακα, επειδή η συσχέτιση μεταξύ των δύο περιοχών δεδομένων είναι ανεξάρτητη από τη σειρά με την οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία οι περιοχές. Τα κελιά στον πίνακα εξόδου με αντιστοιχίες συντεταγμένων γραμμών και στηλών περιέχουν την τιμή 1, επειδή κάθε σύνολο δεδομένων συσχετίζεται ακριβώς με τον εαυτό του.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Συνδιακύμανση

  Τα δύο εργαλεία "Συσχέτιση" και "Συνδιακύμανση" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ίδια ρύθμιση, όταν έχετε N διαφορετικές μεταβλητές μέτρησης που παρατηρούνται σε ένα σύνολο ατόμων. Καθένα από τα εργαλεία "Συσχέτιση" και "Συνδιακύμανση", παρέχει έναν πίνακα αποτελεσμάτων, μια μήτρα, που εμφανίζει τον συντελεστή συσχέτισης ή συνδιακύμανσης, αντίστοιχα, μεταξύ κάθε ζεύγους μεταβλητών μέτρησης. Η διαφορά είναι ότι οι συντελεστές συσχέτισης κλιμακώνονται έτσι ώστε να βρίσκονται μέσα στην περιοχή τιμών -1 και +1. Οι αντίστοιχες τιμές συνδιακύμανσης δεν κλιμακώνονται. Οι συντελεστές συσχέτισης και συνδιακύμανσης είναι μέσα μέτρησης του βαθμού κατά τον οποίο δύο μεταβλητές “μεταβάλλονται μαζί.”

  Το εργαλείο "Συνδιακύμανση" υπολογίζει την τιμή της συνάρτησης φύλλου εργασίας, COVAR, για καθένα από τα ζεύγη μεταβλητών μέτρησης. (Η απευθείας χρήση της συνάρτησης COVAR αντί του εργαλείου "Συνδιακύμανση" είναι ένα λογικό εναλλακτικό μέσο, όταν υπάρχουν μόνο δύο μεταβλητές μέτρησης, δηλ. N=2.) Η καταχώρηση της διαγωνίου του πίνακα αποτελεσμάτων του εργαλείου "Συνδιακύμανση" της γραμμής i, στήλης i, είναι η συνδιακύμανση της i-της μεταβλητής μέτρησης με τον εαυτό της. Αυτή, είναι απλά η διακύμανση πληθυσμού για αυτήν την μεταβλητή, όπως υπολογίζεται από τη συνάρτηση φύλλου εργασίας, VARP.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ανάλυσης συνδιακύμανσης για να εξετάσετε κάθε ζεύγος μεταβλητών μέτρησης ώστε να καθορίσετε κατά πόσο δύο μεταβλητές μέτρησης μεταβάλλονται μαζί  — δηλαδή, κατά πόσο μεγάλες τιμές της μιας μεταβλητής σχετίζονται με μεγάλες τιμές της άλλης (θετική συνδιακύμανση), κατά πόσο μικρές τιμές της μιας μεταβλητής σχετίζονται με μεγάλες τιμές της άλλης (αρνητική συνδιακύμανση) ή κατά πόσο οι τιμές και των δύο μεταβλητών είναι άσχετες μεταξύ τους (σχεδόν μηδενική συνδιακύμανση).

  Παράθυρο διαλόγου "Συνδιακύμανση"

  Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η αναφορά πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες γειτονικές περιοχές δεδομένων οργανωμένες σε στήλες ή γραμμές.

  Ομαδοποίηση κατά      Για να υποδείξετε εάν τα δεδομένα στην περιοχή εισόδου είναι οργανωμένα σε γραμμές ή στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές ή Στήλες.

  Ετικέτες στην πρώτη γραμμή/Ετικέτες στην πρώτη στήλη     Εάν η πρώτη γραμμή της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη γραμμή. Εάν οι ετικέτες βρίσκονται στην πρώτη στήλη της περιοχής εισόδου σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη στήλη. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν έχει επιλογή εάν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel συμπληρώνει μόνο το μισό πίνακα, επειδή η συνδιακύμανση μεταξύ των δύο περιοχών δεδομένων είναι ανεξάρτητη από τη σειρά με την οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία οι περιοχές. Η διαγώνιος του πίνακα περιέχει τη συνδιακύμανση κάθε περιοχής.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία

  Το εργαλείο ανάλυσης "Περιγραφικά στατιστικά" δημιουργεί μια αναφορά από ομοιόμορφα κυμαινόμενα στατιστικά στοιχεία για τα δεδομένα της περιοχής εισόδου, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την κεντρική ροπή και τη μεταβλητότητα των δεδομένων σας.

  Παράθυρο διαλόγου Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία

  Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η αναφορά πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες γειτονικές περιοχές δεδομένων οργανωμένες σε στήλες ή γραμμές.

  Ομαδοποίηση κατά      Για να υποδείξετε εάν τα δεδομένα στην περιοχή εισόδου είναι οργανωμένα σε γραμμές ή στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές ή Στήλες.

  Ετικέτες στην πρώτη γραμμή/Ετικέτες στην πρώτη στήλη     Εάν η πρώτη γραμμή της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη γραμμή. Εάν οι ετικέτες βρίσκονται στην πρώτη στήλη της περιοχής εισόδου σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη στήλη. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν έχει επιλογή εάν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Επίπεδο εμπιστοσύνης του μέσου      Επιλέξτε εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μια γραμμή στον πίνακα εξόδου για το επίπεδο εμπιστοσύνης του μέσου. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε το επίπεδο εμπιστοσύνης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, μια τιμή 95 τοις εκατό υπολογίζει το επίπεδο εμπιστοσύνης του μέσου με σημαντικότητα 5 τοις εκατό.

  Μεγαλύτερη k      Επιλέξτε εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μια γραμμή στον πίνακα εξόδου για την μεγαλύτερη τιμή k για κάθε περιοχή δεδομένων. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θα χρησιμοποιείται για το k. Εάν πληκτρολογήσετε 1, αυτή η γραμμή περιέχει τη μέγιστη τιμή του συνόλου δεδομένων.

  Μικρότερη k      Επιλέξτε εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μια γραμμή στον πίνακα εξόδου για την μικρότερη τιμή k για κάθε περιοχή δεδομένων. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θα χρησιμοποιείται για το k. Εάν πληκτρολογήσετε 1, αυτή η γραμμή περιέχει τη μικρότερη τιμή του συνόλου δεδομένων.

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Αυτό το εργαλείο παράγει δύο στήλες πληροφοριών κάθε συνόλου δεδομένων. Η αριστερή στήλη περιέχει στατιστικές ετικέτες και η δεξιά στήλη περιέχει τα στατιστικά στοιχεία. Το Excel εγγράφει ένα πίνακα δύο στηλών με στατιστικά στοιχεία για κάθε στήλη ή γραμμή στην περιοχή εισόδου, ανάλογα με την επιλογή Ομαδοποίηση κατά που επιλέγετε.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Σύνοψη στατιστικών στοιχείων      Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργήσει το Excel ένα πεδίο για κάθε ένα από τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία στον πίνακα εξόδου: Μέσος, Τυπικό σφάλμα (του μέσου), Διάμεση τιμή, Επικρατούσα τιμή, τυπική απόκλιση, διακύμανση, κύρτωση, ασυμμετρία, περιοχή, ελάχιστη, μέγιστη, άθροισμα, καταμέτρηση, μεγαλύτερος (#), μικρότερος (#) και επίπεδο εμπιστοσύνης.

  Εκθετική εξομάλυνση

  Το εργαλείο ανάλυσης "Εκθετική εξομάλυνση" προβλέπει μια τιμή, με βάση την πρόβλεψη της προηγούμενης περιόδου, προσαρμοσμένη κατά το σφάλμα αυτής της προηγούμενης πρόβλεψης. Το εργαλείο χρησιμοποιεί τη σταθερά εξομάλυνσης a, το μέγεθος της οποίας καθορίζει την ανταπόκριση των προβλέψεων στο σφάλμα της προηγούμενης πρόβλεψης.

  Σημείωση: Οι τιμές από 0.2 έως 0.3 είναι λογικές ρέουσες σταθερές. Οι τιμές αυτές υποδεικνύουν ότι η τρέχουσα πρόβλεψη θα πρέπει να ρυθμιστεί κατά 20 έως 30 τοις εκατό για σφάλματα στην προηγούμενη πρόβλεψη. Οι μεγαλύτερες σταθερές αποδίδουν ταχύτερη απόκριση αλλά μπορούν να προκαλέσουν ακανόνιστες προβολές. Οι μικρότερες σταθερές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλη αργοπορία στις τιμές πρόβλεψης.

  Παράθυρο διαλόγου Εκθετική εξομάλυνση

  Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η περιοχή πρέπει να περιέχει μια μόνο στήλη ή γραμμή με τέσσερα ή περισσότερα κελιά δεδομένων.

  Συντελεστής απόσβεσης      Πληκτρολογήστε το συντελεστή απόσβεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως σταθερά εκθετικής εξομάλυνσης. Ο συντελεστής απόσβεσης είναι ένας συντελεστής διόρθωσης που ελαχιστοποιεί την αστάθεια των δεδομένων που συλλέγονται σε ένα πληθυσμό. Ο προεπιλεγμένος συντελεστής απόσβεσης είναι 0,3.

  Σημείωση: Οι τιμές από 0.2 έως 0.3 είναι λογικές ρέουσες σταθερές. Οι τιμές αυτές υποδεικνύουν ότι η τρέχουσα πρόβλεψη θα πρέπει να ρυθμιστεί κατά 20 έως 30 τοις εκατό για σφάλματα στην προηγούμενη πρόβλεψη. Οι μεγαλύτερες σταθερές αποδίδουν ταχύτερη απόκριση αλλά μπορούν να προκαλέσουν ακανόνιστες προβολές. Οι μικρότερες σταθερές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλη αργοπορία στις τιμές πρόβλεψης.

  Ετικέτες      Επιλέξτε εάν η πρώτη γραμμή και στήλη της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Τυπικά σφάλματα, το Excel δημιουργεί ένα πίνακα εξόδου δύο στηλών με τιμές τυπικών σφαλμάτων στη δεξιά στήλη. Εάν υπάρχουν ανεπαρκείς ιστορικές τιμές για προβολή μιας πρόβλεψης ή υπολογισμό ενός τυπικού σφάλματος, το Excel επιστρέφει το σφάλμα τιμής #Δ/Υ.

  Σημείωση: Η περιοχή εξόδου πρέπει να είναι στο ίδιο φύλλο εργασίας με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην περιοχή εισόδου. Για αυτό το λόγο, δεν είναι διαθέσιμες οι επιλογές Νέο φύλλο και Νέο βιβλίο εργασίας.

  Έξοδος γραφήματος      Επιλέξτε για δημιουργία ενός ενσωματωμένου γραφήματος για τις πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές στον πίνακα εξόδου.

  Τυπικά σφάλματα      Επιλέξτε εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μια στήλη που περιέχει τιμές τυπικού σφάλματος στον πίνακα εξόδου. Καταργήστε την επιλογή εάν θέλετε έναν πίνακα εξόδου μιας στήλης χωρίς τιμές τυπικού σφάλματος.

  Έλεγχος F των διακυμάνσεων δύο δειγμάτων

  Το εργαλείο ανάλυσης "Έλεγχος F των διακυμάνσεων δύο δειγμάτων" εκτελεί έναν έλεγχο F δύο δειγμάτων για τη σύγκριση των διακυμάνσεων δύο πληθυσμών.

  Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ανάλυσης "Έλεγχος F των διακυμάνσεων δύο δειγμάτων" σε δείγματα χρόνου ενός αγώνα κολύμβησης για καθεμία από τις δύο ομάδες. Το εργαλείο παρέχει το αποτέλεσμα του ελέγχου της μηδενικής υπόθεσης ότι δύο δείγματα προέρχονται από κατανομές με ίσες διακυμάνσεις, απέναντι στην εναλλακτική υπόθεση ότι οι διακυμάνσεις των υποκείμενων κατανομών δεν είναι ίσες.

  Το εργαλείο υπολογίζει την τιμή f της στατιστικής τιμής F (ή του λόγου F). Όταν η τιμή του f τείνει στον αριθμό 1, υποδεικνύει ότι οι διακυμάνσεις των υποκείμενων πληθυσμών είναι ίσες. Στον πίνακα αποτελεσμάτων, όταν f < 1 η “μονόπλευρη P(F <= f)” παρέχει την πιθανότητα παρατήρησης μιας τιμής της στατιστικής τιμής F, μικρότερης από την τιμή f όταν οι διακυμάνσεις πληθυσμού είναι ίσες και η “Μονόπλευρη κρίσιμη F” παρέχει κρίσιμη τιμή μικρότερη του 1 για το επιλεγμένο επίπεδο σπουδαιότητας, Alpha. Όταν f > 1, η “Μονόπλευρη P(F <= f)” παρέχει την πιθανότητα παρατήρησης μιας στατιστικής τιμής F μεγαλύτερης από την f όταν οι διακυμάνσεις πληθυσμού είναι ίσες και η “Μονόπλευρη κρίσιμη F” παρέχει κρίσιμη τιμή μεγαλύτερη του 1 για το Alpha.

  Έλεγχος F δύο δειγμάτων για το παράθυρο διαλόγου διακυμάνσεις

  Περιοχή μεταβλητής 1      Πληκτρολογήστε την αναφορά για την πρώτη στήλη ή γραμμή δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε.

  Περιοχή μεταβλητής 2      Πληκτρολογήστε την αναφορά για τη δεύτερη στήλη ή γραμμή δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε.

  Ετικέτες      Επιλέξτε εάν η πρώτη γραμμή ή στήλη της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Alpha      Πληκτρολογήστε το επίπεδο εμπιστοσύνης του ελέγχου. Αυτή η τιμή πρέπει να εμπίπτει στο εύρος 0...1. Το επίπεδο άλφα είναι ένα επίπεδο σημαντικότητας που σχετίζεται με την πιθανότητα να υπάρχει ένα σφάλμα τύπου I (απόρριψη μιας αληθούς υπόθεσης).

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει ένα μήνυμα εάν ο πίνακας εξόδου θα αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Ανάλυση Fourier

  Το εργαλείο ανάλυσης Fourier επιλύει προβλήματα γραμμικών συστημάτων και αναλύει περιοδικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Μετασχηματισμού Fourier (Fast Fourier Transform - FFT) για το μετασχηματισμό δεδομένων. Το εργαλείο αυτό υποστηρίζει επίσης αντίστροφο μετασχηματισμό, ο οποίος, όταν εφαρμοστεί στα ήδη μετασχηματισμένα δεδομένα, επιστρέφει τα αρχικά δεδομένα.

  Περιοχές εισόδου και αποτελεσμάτων για την ανάλυση Fourier

  Παράθυρο διαλόγου ανάλυση Fourier

  Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για την περιοχή των πραγματικών ή περίπλοκων δεδομένων που θέλετε να μετασχηματίσετε. Τα περίπλοκα δεδομένα πρέπει να έχουν μορφή x+yi ή x+yj. Ο αριθμός των τιμών περιοχής εισόδου πρέπει να είναι μια ζυγή δύναμη του 2. Εάν το x είναι αρνητικός αριθμός, θα πρέπει να προηγείται μια απόστροφος ( ' ). Ο μέγιστος αριθμός τιμών είναι 4096.

  Ετικέτες στη πρώτη γραμμή      Επιλέξτε εάν η πρώτη γραμμή της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες. Καταργήστε την επιλογή εάν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει ένα μήνυμα εάν ο πίνακας εξόδου θα αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Αντίστροφο      Εάν επιλεχτεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, τα δεδομένα στην περιοχή εισόδου θεωρούνται μετασχηματισμένα και εκτελείται ένας μετασχηματισμός αντιστροφής, επιστρέφοντας τις αρχικές εισόδους. Εάν καταργηθεί η επιλογή σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, τα δεδομένα στην περιοχή εισόδου μετασχηματίζονται στον πίνακα εξόδου.

  Ιστόγραμμα

  Το εργαλείο ανάλυσης "Ιστόγραμμα" υπολογίζει μεμονωμένες και αθροιστικές συχνότητες για μια περιοχή κελιών δεδομένων και κλάσεων δεδομένων. Το εργαλείο αυτό δημιουργεί δεδομένα για τον αριθμό των εμφανίσεων μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων.

  Για παράδειγμα, σε μια τάξη 20 φοιτητών, μπορείτε να προσδιορίσετε την κατανομή της βαθμολογίας, ανά κατηγορίες βαθμών. Ένας πίνακας ιστογράμματος παρουσιάζει τα όρια των βαθμών και των αριθμό των βαθμολογιών μεταξύ του κατώτερου ορίου και του τρέχοντος ορίου. Η μοναδική βαθμολογία, με τη μεγαλύτερη συχνότητα, αποτελεί την επικρατούσα τιμή των δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου ιστογράμματος

  Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε.

  Περιοχή κλάσης (προαιρετικά)      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού σε μια περιοχή που περιέχει ένα προαιρετικό σύνολο οριακών τιμών που ορίζουν περιοχές κλάσης. Αυτές οι τιμές θα πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά. Το Microsoft Office Excel καταμετρά τον αριθμό σημείων δεδομένων μεταξύ του τρέχοντος αριθμού κλάσης και της γειτονικής υψηλότερης κλάσης, εάν υπάρχει. Ένας αριθμός καταμετράται σε μια συγκεκριμένη κλάση εάν είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό κλάσης μέχρι την τελευταία κλάση. Όλες οι τιμές κάτω από την πρώτη τιμή κλάσης καταμετρώνται μαζί, όπως και οι τιμές άνω της τιμής τελευταίας κλάσης.

  Εάν παραλείψετε την περιοχή κλάσεων, το Excel δημιουργεί ένα σύνολο ισοκατανεμημένων κλάσεων, ανάμεσα στη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή των δεδομένων.

  Ετικέτες      Επιλέξτε εάν η πρώτη γραμμή ή στήλη της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει ένα μήνυμα εάν ο πίνακας εξόδου θα αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Pareto (ταξινομημένο ιστόγραμμα)      Επιλέξτε για να παρουσιάσετε δεδομένα στον πίνακα εξόδου σε φθίνουσα σειρά συχνότητας. Εάν καταργηθεί η επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, το Excel παρουσιάζει τα δεδομένα με αύξουσα σειρά και παραλείπει τις τρεις δεξιές στήλες που περιέχουν ταξινομημένα δεδομένα.

  Αθροιστικό ποσοστό      Επιλέξτε για να δημιουργήσετε μια στήλη στον πίνακα εξόδου για αθροιστικά ποσοστά και για να περιλάβετε μια γραμμή αθροιστικών ποσοστών στο ιστόγραμμα. Καταργήστε την επιλογή για να παραλειφθούν τα αθροιστικά ποσοστά.

  Έξοδος γραφήματος      Επιλέξτε για δημιουργία ενός ενσωματωμένου ιστογράμματος στον πίνακα εξόδου.

  Κυλιόμενος μέσος

  Το εργαλείο ανάλυσης "Κυλιόμενος μέσος" προβάλλει τιμές στο διάστημα πρόβλεψης, με βάση τον μέσο όρο της μεταβλητής επί ενός συγκεκριμένου αριθμού προηγούμενων διαστημάτων. Ο κυλιόμενος μέσος όρος παρέχει πληροφορίες για την τάση μιας μεταβλητής, τις οποίες θα απέκρυπτε ο απλός μέσος όρος των ιστορικών δεδομένων. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για την πρόβλεψη πωλήσεων, αποθεμάτων ή άλλων τάσεων. Κάθε τιμή πρόβλεψης βασίζεται στον τύπο που ακολουθεί.

  Τύπος υπολογισμού κυλιόμενων μέσων όρων

  όπου:

  • N είναι ο αριθμός των προηγούμενων διαστημάτων που συμπεριλαμβάνονται στον κυλιόμενο μέσο όρο

  • AJ είναι η πραγματική τιμή κατά τη φορά j

  • Fj είναι η προβλεπόμενη τιμή κατά το χρόνο j

   Μετακίνηση μέσος όρος διαλόγου

   Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η περιοχή πρέπει να αποτελείται από μια μόνο στήλη που περιέχει τέσσερα ή περισσότερα κελιά δεδομένων.

   Ετικέτες στην πρώτη γραμμή      Επιλέξτε εάν η πρώτη γραμμή της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

   Διάστημα      Πληκτρολογήστε τον αριθμό τιμών που θέλετε να συμπεριλάβετε στον κυλιόμενο μέσο όρο. Το προεπιλεγμένο διάστημα είναι 3.

   Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Τυπικά σφάλματα, το Excel δημιουργεί ένα πίνακα εξόδου δύο στηλών με τιμές τυπικών σφαλμάτων στη δεξιά στήλη. Εάν υπάρχουν ανεπαρκείς ιστορικές τιμές για προβολή μιας πρόβλεψης ή υπολογισμό ενός τυπικού σφάλματος, το Excel επιστρέφει το σφάλμα τιμής #Δ/Υ.

   Η περιοχή εξόδου πρέπει να είναι στο ίδιο φύλλο εργασίας με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην περιοχή εισόδου. Για αυτό το λόγο, δεν είναι διαθέσιμες οι επιλογές Νέο φύλλο και Νέο βιβλίο εργασίας.

   Έξοδος γραφήματος      Επιλέξτε για δημιουργία ενός ενσωματωμένου ιστογράμματος στον πίνακα εξόδου.

   Τυπικά σφάλματα      Επιλέξτε εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μια στήλη που περιέχει τιμές τυπικού σφάλματος στον πίνακα εξόδου. Καταργήστε την επιλογή εάν θέλετε έναν πίνακα εξόδου μιας στήλης χωρίς τιμές τυπικού σφάλματος.

  Γεννήτρια τυχαίων αριθμών

  Το εργαλείο ανάλυσης "Γεννήτρια τυχαίων αριθμών", συμπληρώνει μια περιοχή με ανεξάρτητους τυχαίους αριθμούς που λαμβάνονται από μία κατανομή μεταξύ πολλών. Μπορείτε να χαρακτηρίσετε άτομα από έναν πληθυσμό με μια κατανομή πιθανότητας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονική κατανομή για να χαρακτηρίσετε τον πληθυσμό του ύψους των ατόμων ή κατανομή Bernoulli με δύο πιθανά αποτελέσματα, για να χαρακτηρίσετε τον πληθυσμό των αποτελεσμάτων της ρίψης ενός νομίσματος.

  Παράθυρο διαλόγου τυχαίο αριθμό γενιάς

  Αριθμός μεταβλητών      Πληκτρολογήστε τον αριθμό στηλών με τιμές που θέλετε στον πίνακα εξόδου. Εάν δεν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, το Microsoft Office Excel συμπληρώνει όλες τις στήλες στην περιοχή εξόδου που καθορίζετε.

  Αριθμός τυχαίων αριθμών      Πληκτρολογήστε τον αριθμό σημείων δεδομένων που θέλετε να δείτε. Κάθε σημείο δεδομένων εμφανίζεται σε μια γραμμή του πίνακα εξόδου. Εάν δεν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, το Excel συμπληρώνει όλες τις γραμμές στην περιοχή εξόδου που καθορίζετε.

  Κατανομή      Κάντε κλικ στη μέθοδο κατανομής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τυχαίες τιμές.

  Ενιαία      Αυτή χαρακτηρίζεται από κατώτερα και ανώτερα όρια. Οι μεταβλητές επιλέγονται τυχαία με ίση πιθανότητα από όλες τις τιμές στην περιοχή. Μια κοινή εφαρμογή χρησιμοποιεί μια ενιαία κατανομή στην περιοχή 0...1.

  Κανονική      Αυτή χαρακτηρίζεται από έναν αριθμητικό μέσο και μια τυπική απόκλιση. Μια κοινή εφαρμογή χρησιμοποιεί έναν αριθμητικό μέσο 0 και μια τυπική απόκλιση 1 για την τυπική κανονική κατανομή.

  Bernoulli      Αυτή χαρακτηρίζεται από μια πιθανότητα επιτυχίας (τιμή p) σε μια δεδομένη δοκιμή. Οι τυχαίες μεταβλητές Bernoulli έχουν την τιμή 0 ή 1. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τυχαία μια ενιαία τυχαία μεταβλητή στην περιοχή 0...1. Εάν η μεταβλητή είναι μικρότερη ή ίση με την πιθανότητα επιτυχίας, στην τυχαία μεταβλητή Bernoulli ανατίθεται η τιμή 1, διαφορετικά ανατίθεται η τιμή 0.

  Διωνυμική      Αυτή χαρακτηρίζεται από μια πιθανότητα επιτυχίας (τιμή p) για έναν αριθμό δοκιμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε τυχαίες μεταβλητές Bernoulli αριθμού δοκιμών, το άθροισμα των οποίων είναι μια διωνυμική τυχαία μεταβλητή.

  Poisson      Αυτή χαρακτηρίζεται από μια τιμή λάμδα, ίση με 1/μέσου. Η κατανομή Poisson χρησιμοποιείται συχνά για να χαρακτηρίσει τον αριθμό συμβάντων που προκύπτουν ανά μονάδα χρόνου — για παράδειγμα, ο μέσος ρυθμός με τον οποίο καταφθάνουν αυτοκίνητα σε ένα σταθμό διοδίων.

  Προτύπου      Αυτή χαρακτηρίζεται από ένα κατώτερο όριο και ένα ανώτερο όριο, ένα βήμα, ποσοστό επανάληψης τιμών και ένα ποσοστό επανάληψης για την ακολουθία.

  Διακριτική      Αυτή χαρακτηρίζεται από μια τιμή και τη συσχετισμένη περιοχή πιθανότητας. Η περιοχή πρέπει να περιέχει δύο στήλες: Η αριστερή στήλη περιέχει τιμές και η δεξιά στήλη περιέχει πιθανότητες που συσχετίζονται με την τιμή στη συγκεκριμένη γραμμή. Το άθροισμα των πιθανοτήτων πρέπει να είναι 1.

  Παράμετροι      Πληκτρολογήστε τιμές για να χαρακτηρίσετε την κατανομή που έχει επιλεχτεί.

  Τυχαία γεννήτρια      Πληκτρολογήστε μια προαιρετική τιμή από την οποία θα δημιουργηθούν τυχαίοι αριθμοί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά αυτή την τιμή αργότερα για να δημιουργήσετε τους ίδιους τυχαίους αριθμούς.

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει ένα μήνυμα εάν ο πίνακας εξόδου θα αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Τάξη και εκατοστημόρια

  Το εργαλείο ανάλυσης "Τάξη και εκατοστημόρια" δημιουργεί έναν πίνακα, ο οποίος περιέχει την αριθμητική και την ποσοστιαία σειρά κατάταξης κάθε τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων. Μπορείτε να αναλύσετε τη σχετική θέση τιμών σε ένα σύνολο δεδομένων. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις φύλλου εργασίας, RANK και PERCENTRANK. Η συνάρτηση RANK δεν έχει τη δυνατότητα υπολογισμού εξηρτημένων τιμών. Αν θέλετε να υπολογίσετε εξηρτημένες τιμές, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση φύλλου εργασίας, RANK, μαζί με τον συντελεστή συσχέτισης που προτείνεται στο αρχείο "Βοήθεια" για τη συνάρτηση RANK.

  Παράθυρο διαλόγου τάξη και εκατοστημόρια

  Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την περιοχή των δεδομένων του φύλλου εργασίας που θέλετε να αναλύσετε.

  Ομαδοποίηση κατά      Για να υποδείξετε εάν τα δεδομένα στην περιοχή εισόδου είναι οργανωμένα σε γραμμές ή στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές ή Στήλες.

  Ετικέτες στην πρώτη γραμμή/Ετικέτες στην πρώτη στήλη     Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Στήλες και η πρώτη γραμμή της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη γραμμή. Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Γραμμές και η πρώτη στήλη της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη στήλη. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου εάν το εύρος εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες γραμμής και στήλης για τον πίνακα εξόδου.

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel δημιουργεί ένα πίνακα εξόδου για κάθε σύνολο δεδομένων στην περιοχή εισόδου. Κάθε πίνακας εξόδου περιέχει τέσσερις στήλες: τον αριθμό σημείου δεδομένων, την τιμή σημείου δεδομένων, την τάξη σημείου δεδομένων και την ποσοστιαία σειρά τάξης σημείου δεδομένων, ταξινομημένες σε αύξουσα σειρά κατάταξης.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Παλινδρόμησης

  Το εργαλείο ανάλυσης "Παλινδρόμηση" εκτελεί γραμμική παλινδρομική ανάλυση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των "ελαχίστων τετραγώνων", για να προσαρμόσει μια γραμμή σε ένα σύνολο παρατηρήσεων. Μπορείτε να αναλύσετε τον τρόπο που μια μεμονωμένη εξαρτημένη μεταβλητή επηρεάζεται από τις τιμές μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναλύσετε με ποιο τρόπο η επίδοση ενός αθλητή επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ηλικία, το ύψος και το βάρος. Μπορείτε να επιμερίσετε τη βαρύτητα για την επίδοση του αθλητή σε καθένα από τους τρεις αυτούς παράγοντες, με βάση ένα σύνολο δεδομένων επιδόσεων, και στη συνέχεια να προβλέψετε την επίδοση ενός νέου και αδοκίμαστου αθλητή.

  Το εργαλείο παλινδρόμησης χρησιμοποιεί τη συνάρτηση φύλλου εργασίας, LINEST.

  Παράθυρο διαλόγου παλινδρόμησης

  Περιοχή εισόδου Ψ      Πληκτρολογήστε την αναφορά για την περιοχή των εξαρτημένων δεδομένων. Η περιοχή πρέπει να αποτελείται από μια στήλη δεδομένων.

  Περιοχή εισόδου Χ      Πληκτρολογήστε την αναφορά για την περιοχή των ανεξάρτητων δεδομένων. Το Microsoft Office Excel ταξινομεί τις ανεξάρτητες μεταβλητές από αυτή την περιοχή σε αύξουσα σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά. Ο μέγιστος αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών είναι 16.

  Ετικέτες      Επιλέξτε εάν η πρώτη γραμμή ή στήλη της περιοχής εισόδου ή των περιοχών σας περιέχουν ετικέτες. Καταργήστε την επιλογή εάν η είσοδός σας δεν έχει ετικέτες. Το Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Επίπεδο εμπιστοσύνης      Επιλέξτε για να συμπεριλάβετε ένα πρόσθετο επίπεδο στον συνοπτικό πίνακα εξόδου. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε το επίπεδο εμπιστοσύνης που θέλετε να εφαρμοστεί, καθώς και το προεπιλεγμένο επίπεδο 95 τοις εκατό.

  Η σταθερά είναι μηδέν      Επιλέξτε για να αναγκάσετε τη γραμμή παλινδρόμησης να περάσει μέσα από την αφετηρία.

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Επιτρέψτε τουλάχιστον επτά στήλες για τον συνοπτικό πίνακα εξόδου, ο οποίος περιλαμβάνει ένα πίνακα Anova, συντελεστές, υπολογισμό τυπικού σφάλματος του ψ, τιμές r2, αριθμό παρατηρήσεων και τυπικό σφάλμα συντελεστών.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Υπολειπόμενα      Επιλέξτε για να συμπεριλάβετε υπολειπόμενα στον πίνακα εξόδου υπολειπόμενων.

  Κανονικοποιημένα υπολειπόμενα      Επιλέξτε για να συμπεριλάβετε κανονικοποιημένα υπολειπόμενα στον πίνακα εξόδου υπολειπόμενων.

  Διαγράμματα υπολειπόμενων      Επιλέξτε για να δημιουργηθεί ένα γράφημα κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής έναντι της υπολειπόμενης.

  Διαγράμματα προσαρμογής γραμμής      Επιλέξτε για να δημιουργηθεί ένα γράφημα για προβλεπόμενες τιμές έναντι των παρατηρούμενων τιμών.

  Διαγράμματα κανονικής πιθανότητας      Επιλέξτε για να δημιουργηθεί ένα γράφημα που παρουσιάζει την κανονική πιθανότητα.

  Δειγματοληψία

  Το εργαλείο ανάλυσης "Δειγματοληψία" δημιουργεί δείγμα από έναν πληθυσμό, θεωρώντας ως πληθυσμό την περιοχή εισόδου. Όταν ο πληθυσμός είναι υπερβολικά μεγάλος για να γίνει επεξεργασία ή γράφημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα δείγμα, το οποίο περιέχει μόνο τιμές από ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας περιόδου, αν θεωρείτε ότι τα εισαγόμενα δεδομένα είναι περιοδικά. Για παράδειγμα, εάν η περιοχή εισαγωγής περιέχει στοιχεία πωλήσεων ανα τρίμηνο, η δειγματοληψία με μια περιοδική αναλογία του τέσσερα, τοποθετεί τις τιμές από το ίδιο τρίμηνο στην περιοχή αποτελεσμάτων.

  Παράθυρο διαλόγου δειγματοληψία

  Περιοχή εισόδου      Πληκτρολογήστε τις αναφορές για την περιοχή δεδομένων που περιέχει τον πληθυσμό τιμών που θέλετε να δειγματίσετε. Το Microsoft Office Excel επιλέγει τυχαία δείγματα από την πρώτη στήλη, στη συνέχεια από τη δεύτερη και ούτω καθεξής.

  Ετικέτες      Επιλέξτε εάν η πρώτη γραμμή ή στήλη της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες. Καταργήστε την επιλογή εάν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Το Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Μέθοδος δειγματοληψίας      Κάντε κλικ στο στοιχείο Περιοδικά ή Τυχαία για να υποδείξετε το διάστημα δειγματοληψίας που θέλετε.

  Περίοδος      Πληκτρολογήστε το περιοδικό διάστημα κατά το οποίο θέλετε να λαμβάνει χώρα η δειγματοληψία. Η τιμή περίοδος στην περιοχή εισόδου και κάθε τιμή περίοδος μετά από αυτή αντιγράφονται στη στήλη εξόδου. Η δειγματοληψία σταματά στο τέλος της περιοχής εισόδου.

  Αριθμός δειγμάτων      Πληκτρολογήστε τον αριθμό τυχαίων τιμών που θέλετε στη στήλη εξόδου. Κάθε τιμή επιλέγεται τυχαία από μια τυχαία θέση στην περιοχή εισόδου και οποιοσδήποτε αριθμός μπορεί να επιλεχτεί περισσότερες από μια φορές.

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Τα δεδομένα γράφονται σε μια μόνο στήλη κάτω από το κελί. Εάν επιλέξετε Περιοδικά, ο αριθμός των τιμών στον πίνακα εξόδου ισούται με τον αριθμό τιμών στην περιοχή εισόδου, διαιρούμενος με το ποσοστό δειγματοληψίας. Εάν επιλέξετε Τυχαία, ο αριθμός τιμών στον πίνακα εξόδου ισούται με τον αριθμό δειγμάτων.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Έλεγχος t

  Το εργαλείο "Έλεγχος t δύο δειγμάτων" ελέγχει την ισότητα ανάμεσα σε δύο μέσους όρους πληθυσμών για κάθε υποκείμενο δείγμα. Τα τρία εργαλεία χρησιμοποιούν διαφορετικές υποθέσεις: ότι οι διακυμάνσεις πληθυσμών είναι ίσες, ότι οι διακυμάνσεις πληθυσμών δεν είναι ίσες και ότι τα δύο δείγματα αντιπροσωπεύουν παρατηρήσεις πριν και μετά την αγωγή, στα ίδια υποκείμενα.

  Και για τα τρία παρακάτω εργαλεία, η στατιστική τιμή t, υπολογίζεται και εμφανίζεται ως “t Stat” στους πίνακες αποτελεσμάτων. Ανάλογα με τα δεδομένα, η τιμή αυτή, t, μπορεί να είναι αρνητική ή μη αρνητική. Κάτω από την υπόθεση ότι οι μέσοι όροι διακυμάνσεων πληθυσμών είναι ίσοι, αν t < 0, η “Μονόπλευρη P(T <= t)” παρέχει την πιθανότητα παρατήρησης στατιστικής τιμής t με μεγαλύτερη αρνητική τιμή από την t. Όταν t >=0, η “Μονόπλευρη P(T <= t)” παρέχει την πιθανότητα παρατήρησης στατιστικής τιμής t με μεγαλύτερη αρνητική τιμή από την t. Η “Μονόπλευρη κρίσιμη τιμή t” παρέχει την τιμή αποκοπής έτσι ώστε η πιθανότητα παρατήρησης στατιστικής τιμής t μεγαλύτερης ή ίσης από την “Μονόπλευρη κρίσιμη τιμή t”, να είναι Alpha.

  Η “Αμφίπλευρη P(T <= t)” παρέχει την πιθανότητα παρατήρησης στατιστικής τιμής t, με μεγαλύτερη απόλυτη τιμή από την t. Η “Αμφίπλευρη κρίσιμη τιμή P” παρέχει την τιμή αποκοπής, έτσι ώστε η πιθανότητα παρατήρησης στατιστικής τιμής t μεγαλύτερης με μεγαλύτερη απόλυτη τιμή από την “Αμφίπλευρη κρίσιμη τιμή P”, να είναι Alpha.

  t-Test: Ζεύγος δύο υποδείγματα για μέση τιμή

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν έλεγχο ανά ζεύγη όταν υπάρχουν φυσικά ζεύγη παρατηρήσεων στα δείγματα, όπως όταν μια ομάδα δειγμάτων εξετάζεται δύο φορές — πριν από ένα πείραμα. Αυτό το εργαλείο ανάλυσης και ο τύπος του εκτελούν έναν έλεγχο t του Student δύο δειγμάτων ανά ζεύγη, για να καθορίσουν κατά πόσο οι παρατηρήσεις που λαμβάνονται πριν από μια διεργασία και οι παρατηρήσεις που λαμβάνονται μετά από μια διεργασία είναι πιθανόν να προέρχονται από κατανομές με ίσες μέσες τιμές πληθυσμού. Αυτή η μορφή ελέγχου t δεν υποθέτει ότι οι διακυμάνσεις των δύο πληθυσμών είναι ίσες.

  Σημείωση: Μεταξύ των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτό το εργαλείο είναι και η διακύμανση συνόλου, ένα αθροιστικό μέτρο της διασποράς δεδομένων περί τη μέση τιμή, που προέρχεται από τον τύπο που ακολουθεί.

  Τύπος υπολογισμού διακύμανσης συνόλου

  Έλεγχος t: δύο δειγμάτων ζευγών σημαίνει ότι το πλαίσιο διαλόγου

  Περιοχή μεταβλητής 1      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την πρώτη περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η περιοχή πρέπει να αποτελείται από μια στήλη ή γραμμή και να περιέχει τον ίδιο αριθμό σημείων δεδομένων με τη δεύτερη περιοχή.

  Περιοχή μεταβλητής 2      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για τη δεύτερη περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η περιοχή πρέπει να αποτελείται από μια στήλη ή γραμμή και να περιέχει τον ίδιο αριθμό σημείων δεδομένων με τη πρώτη περιοχή.

  Διαφορά υποθετικού μέσου      Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε για τη μετακίνηση στους μέσους δειγμάτων. Μια τιμή 0 (μηδέν) υποδεικνύει ότι οι μέσοι των δειγμάτων υποτίθεται ότι είναι ίσοι.

  Ετικέτες      Επιλέξτε εάν η πρώτη γραμμή ή στήλη της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν οι περιοχές εισόδου σας δεν έχουν ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Alpha      Πληκτρολογήστε το επίπεδο εμπιστοσύνης του ελέγχου. Αυτή η τιμή πρέπει να εμπίπτει στο εύρος 0...1. Το επίπεδο άλφα είναι ένα επίπεδο σημαντικότητας που σχετίζεται με την πιθανότητα να υπάρχει ένα σφάλμα τύπου I (απόρριψη μιας αληθούς υπόθεσης).

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει ένα μήνυμα εάν ο πίνακας εξόδου θα αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Έλεγχος t: Δύο δειγμάτων που θεωρεί ίσες διακυμάνσεις

  Αυτό το εργαλείο ανάλυσης εκτελεί έναν έλεγχο t του Student δύο δειγμάτων. Αυτή η μορφή ελέγχου t υποθέτει ότι τα δύο σύνολα δεδομένων έχουν τις ίδιες διακυμάνσεις. Αναφέρεται ως ομοσκεδαστικός έλεγχος t. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο t για να καθορίσετε αν τα δύο δείγματα είναι πιθανόν να προέρχονται από κατανομές που έχουν ίσους μέσους όρους πληθυσμών.

  Έλεγχος t: δύο δειγμάτων με υποτιθέμενες ίσες διακυμάνσεις διαλόγου

  Περιοχή μεταβλητής 1      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την πρώτη περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η περιοχή πρέπει να αποτελείται από μια μόνο στήλη ή γραμμή δεδομένων.

  Περιοχή μεταβλητής 2      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την δεύτερη περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η περιοχή πρέπει να αποτελείται από μια μόνο στήλη ή γραμμή δεδομένων.

  Διαφορά υποθετικού μέσου      Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε για τη μετακίνηση στους μέσους δειγμάτων. Μια τιμή 0 (μηδέν) υποδεικνύει ότι οι μέσοι των δειγμάτων υποτίθεται ότι είναι ίσοι.

  Ετικέτες      Επιλέξτε εάν η πρώτη γραμμή ή στήλη της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν οι περιοχές εισόδου σας δεν έχουν ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Alpha      Πληκτρολογήστε το επίπεδο εμπιστοσύνης του ελέγχου. Αυτή η τιμή πρέπει να εμπίπτει στο εύρος 0...1. Το επίπεδο άλφα είναι ένα επίπεδο σημαντικότητας που σχετίζεται με την πιθανότητα να υπάρχει ένα σφάλμα τύπου I (απόρριψη μιας αληθούς υπόθεσης).

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει ένα μήνυμα εάν ο πίνακας εξόδου θα αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Έλεγχος t: Δύο δειγμάτων που θεωρεί άνισες διακυμάνσεις

  Αυτό το εργαλείο ανάλυσης εκτελεί έναν έλεγχο t του Student δύο δειγμάτων. Αυτή η μορφή ελέγχου t υποθέτει ότι οι διακυμάνσεις των δύο περιοχών δεδομένων είναι άνισες. Αναφέρεται ως ετεροσκεδαστικός έλεγχος t. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν έλεγχο t για να καθορίσετε κατά πόσο οι μέσες τιμές δύο δειγμάτων είναι ίσες. Χρησιμοποιήστε αυτό τον έλεγχο που περιγράφεται στο παρακάτω παράδειγμα, όταν οι υπό μελέτη ομάδες είναι διακριτές. Χρησιμοποιήστε έλεγχο ανά ζεύγη για την μελέτη της ίδιας ομάδας πριν και μετά από μια διεργασία.

  Ο τύπος που ακολουθεί χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της στατιστικής τιμής t.

  Τύπος υπολογισμού τιμής t

  Ο τύπος που ακολουθεί χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των βαθμών ελευθερίας, df. Επειδή το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι συνήθως μη ακέραιος αριθμός, η τιμή της df στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο ακέραιο, για να λάβει κρίσιμη τιμή από τον πίνακα τιμών t. Η συνάρτηση φύλλου εργασίας του Excel, TTEST, χρησιμοποιεί την υπολογισμένη τιμή df χωρίς στρογγυλοποίηση, αφού δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός τιμής για τη συνάρτηση TTEST με μη ακέραια τιμή df. Εξαιτίας αυτών των διαφορετικών προσεγγίσεων για τον καθορισμό των βαθμών ελευθερίας, τα αποτελέσματα της συνάρτησης TTEST και του εργαλείου ελέγχου t θα διαφέρουν, στην περίπτωση των "Άνισων διακυμάνσεων".

  Τύπος για την προσέγγιση των βαθμών ελευθερίας

  Έλεγχος t: δύο δειγμάτων με υποτιθέμενες άνισες διακυμάνσεις διαλόγου

  Περιοχή μεταβλητής 1      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την πρώτη περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η περιοχή πρέπει να αποτελείται από μια μόνο στήλη ή γραμμή δεδομένων.

  Περιοχή μεταβλητής 2      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την δεύτερη περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η περιοχή πρέπει να αποτελείται από μια μόνο στήλη ή γραμμή δεδομένων.

  Διαφορά υποθετικού μέσου      Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε για τη μετακίνηση στους μέσους δειγμάτων. Μια τιμή 0 (μηδέν) υποδεικνύει ότι οι μέσοι των δειγμάτων υποτίθεται ότι είναι ίσοι.

  Ετικέτες      Επιλέξτε εάν η πρώτη γραμμή ή στήλη της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν οι περιοχές εισόδου σας δεν έχουν ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Alpha      Πληκτρολογήστε το επίπεδο εμπιστοσύνης του ελέγχου. Αυτή η τιμή πρέπει να εμπίπτει στο εύρος 0...1. Το επίπεδο άλφα είναι ένα επίπεδο σημαντικότητας που σχετίζεται με την πιθανότητα να υπάρχει ένα σφάλμα τύπου I (απόρριψη μιας αληθούς υπόθεσης).

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει ένα μήνυμα εάν ο πίνακας εξόδου θα αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Έλεγχος z

  To  εργαλείο ανάλυσης "Έλεγχος z του μέσου δύο δειγμάτων" εκτελεί Έλεγχο z δύο δειγμάτων για μέσες τιμές με γνωστές διακυμάνσεις. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε δύο μέσους όρους πληθυσμών, απέναντι σε μονόπλευρες ή αμφίπλευρες εναλλακτικές υποθέσεις. Όταν οι διακυμάνσεις δεν είναι γνωστές, πρέπει να χρησιμοποιείται η λειτουργία φύλλου εργασίας, ZTEST.

  Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο ανάλυσης "Έλεγχος z του μέσου δύο δειγμάτων", πρέπει να δώσετε την απαραίτητη προσοχή ώστε να κατανοήσετε το αποτέλεσμα. “Μονόπλευρη P(Z <= z)” είναι στην πραγματικότητα P(Z >= ABS(z)), δηλαδή η πιθανότητα ύπαρξης τιμής z διάφορης του 0 προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν της παρατηρούμενης τιμής z όταν δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους δύο μέσους όρους πληθυσμών. “Αμφίπλευρη P(Z <= z)” είναι στην πραγματικότητα P(Z >= ABS(z) ή Z <= -ABS(z)), δηλαδή η πιθανότητα ύπαρξης τιμής z διάφορης του 0 και προς τις δύο κατευθύνσεις της παρατηρούμενης τιμής z όταν δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους πληθυσμών. Το αμφίπλευρο αποτέλεσμα είναι απλά ένα μονόπλευρο αποτέλεσμα πολλαπλασιασμένο επί 2. Το εργαλείο ανάλυσης "Έλεγχος z του μέσου δύο δειγμάτων", μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση όπου η μηδενική υπόθεση είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη μη μηδενική τιμή για τη διαφορά ανάμεσα στους δύο μέσους όρους πληθυσμών.

  Έλεγχος z: δύο δειγμάτων συσχετισμένων διαλόγου

  Περιοχή μεταβλητής 1      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την πρώτη περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η περιοχή πρέπει να αποτελείται από μια μόνο στήλη ή γραμμή δεδομένων.

  Περιοχή μεταβλητής 2      Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για την δεύτερη περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Η περιοχή πρέπει να αποτελείται από μια μόνο στήλη ή γραμμή δεδομένων.

  Διαφορά υποθετικού μέσου      Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε για τη μετακίνηση στους μέσους δειγμάτων. Μια τιμή 0 (μηδέν) υποδεικνύει ότι οι μέσοι των δειγμάτων υποτίθεται ότι είναι ίσοι.

  Διακύμανση Μεταβλητής 1 (γνωστή)      Πληκτρολογήστε το γνωστό πληθυσμό διακυμάνσεων για την περιοχή εισόδου της Μεταβλητής 1.

  Διακύμανση Μεταβλητής 2 (γνωστή)      Πληκτρολογήστε το γνωστό πληθυσμό διακυμάνσεων για την περιοχή εισόδου της Μεταβλητής 2.

  Ετικέτες      Επιλέξτε εάν η πρώτη γραμμή ή στήλη της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν οι περιοχές εισόδου σας δεν έχουν ετικέτες. Το Microsoft Office Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.

  Alpha      Πληκτρολογήστε το επίπεδο εμπιστοσύνης του ελέγχου. Αυτή η τιμή πρέπει να εμπίπτει στο εύρος 0...1. Το επίπεδο άλφα είναι ένα επίπεδο σημαντικότητας που σχετίζεται με την πιθανότητα να υπάρχει ένα σφάλμα τύπου I (απόρριψη μιας αληθούς υπόθεσης).

  Περιοχή εξόδου      Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα εξόδου. Το Excel προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει ένα μήνυμα εάν ο πίνακας εξόδου θα αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα.

  Νέο φύλλο      Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και επικολλήστε τα αποτελέσματα αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να ονομάσετε το νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο.

  Νέο βιβλίο εργασίας      Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο οποίο τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Σημειώσεις: 

  • Οι συναρτήσεις ανάλυσης δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μόνο φύλλο εργασίας κάθε φορά. Όταν κάνετε ανάλυση δεδομένων σε ομαδοποιημένα φύλλα εργασίας, τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στο πρώτο φύλλο εργασίας και στα υπόλοιπα φύλλα εργασίας θα εμφανιστούν κενοί μορφοποιημένοι πίνακες. Για να κάνετε ανάλυση δεδομένων στα υπόλοιπα φύλλα εργασίας, επαναλάβετε τον υπολογισμό του εργαλείου ανάλυσης για κάθε φύλλο εργασίας.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×