Αλλαγή χρώματος, στυλ ή πάχους γραμμής

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός σχήματος γραμμής αλλάζοντας το χρώμα, το στυλ γραμμής ή το πάχος της. Αν χρησιμοποιείτε το Excel, το Outlook, το Word ή το PowerPoint, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα προκαθορισμένο Γρήγορο στυλ για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση της γραμμής σας.

Σημείωση: Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο στις εκδόσεις υπολογιστή από τα προγράμματα που αναφέρονται παραπάνω.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη γρήγορου στυλ σε μια γραμμή

Αλλαγή του χρώματος μιας γραμμής

Μετατροπή μιας γραμμής σε διακεκομμένη

Αλλαγή του πάχους μιας γραμμής

Εργασία με γραμμές στο Project

Μορφοποίηση περιγραμμάτων κελιών στο Excel

Προσθήκη Γρήγορου στυλ σε μια γραμμή

Τα Γρήγορα στυλ για γραμμές περιλαμβάνουν χρώματα θέματος από το θέμα του εγγράφου, σκιές, στυλ γραμμής, διαβαθμίσεις και προοπτικές τριών διαστάσεων (3-Δ). Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας επάνω από μια μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το στυλ επηρεάζει τη γραμμή σας. Δοκιμάστε μερικά διαφορετικά Γρήγορα στυλ μέχρι να βρείτε αυτό που σας αρέσει.

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, επιλέξτε το Γρήγορο στυλ που θέλετε.

  Εμφανίζει τα Γρήγορα στυλ γραμμής στο Office

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Σημείωση: Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του χρώματος μιας γραμμής

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  Εμφανίζει τις επιλογές χρώματος γραμμής στο Office

  Σημείωση: Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή.

  Για να χρησιμοποιήσετε ένα χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από στην καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή μιας γραμμής σε διακεκομμένη

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Εμφανίζει διαφορετικά στυλ γραμμής στο Office

  Σημείωση: Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του πάχους μιας γραμμής

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Εμφανίζει τις διάφορες ρυθμίσεις για το πάχος γραμμής στο Office

  Σημείωση: Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πάχος γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  Σημείωση: Για να σχεδιάσετε μια διπλή γραμμή, σχεδιάστε μια μονή γραμμή, κάντε αντιγραφή και επικόλληση μιας δεύτερης γραμμής δίπλα σε αυτήν και, στη συνέχεια, ομαδοποιήστε τις δύο γραμμές.

Αρχή της σελίδας

Εργασία με γραμμές στο Project

Πρέπει να έχετε ένα γράφημα Gantt ανοιχτό για να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 2. Στην περιοχή Γραμμή, επιλέξτε ένα χρώμα από τη λίστα Χρώμα και ένα πάχος γραμμής από τη λίστα Γραμμή.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση περιγραμμάτων κελιών στο Excel

Εάν θέλετε να εφαρμόσετε στυλ γραμμής και χρώματα περιγραμμάτων σε υπολογιστικά φύλλα του Excel ή πίνακες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Σχεδίαση ή διαγραφή μιας γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Μορφοποίηση του γραφήματος ράβδων μιας προβολής γραφήματος Gantt στο Project

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη γρήγορου στυλ σε μια γραμμή

Αλλαγή του χρώματος μιας γραμμής

Μετατροπή μιας γραμμής σε διακεκομμένη

Αλλαγή του πάχους μιας γραμμής

Προσθήκη Γρήγορου στυλ σε μια γραμμή

Γρήγορα στυλ για γραμμές περιλαμβάνουν χρώματα θέματος από το έγγραφο θέμα, σκιές, στυλ γραμμής, διαβαθμίσεις και τρισδιάστατες προοπτικές (3-δ). Δοκιμάστε διαφορετικές γρήγορα στυλ μέχρι να βρείτε αυτό που θέλετε. Με προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από μια μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το γρήγορο στυλ επηρεάζει τη γραμμή σας.

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Γρήγορο στυλ που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Η καρτέλα Μορφοποίηση στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης του PowerPoint 2010.
  παράδειγμα της ομάδας Στυλ σχήματος στην καρτέλα Μορφοποίηση

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του χρώματος μιας γραμμής

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  Η καρτέλα Μορφοποίηση στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης του PowerPoint 2010.
  παράδειγμα της ομάδας Στυλ σχήματος στην καρτέλα Μορφοποίηση.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή μιας γραμμής σε διακεκομμένη

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Αλλαγή του τύπου παύλας μιας γραμμής

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφή, κάντε διπλό κλικ στη γραμμή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη σε παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του πάχους μιας γραμμής

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Αλλαγή του πάχους μιας γραμμής

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφή, κάντε διπλό κλικ στη γραμμή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πάχος γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Σημείωση: Για να σχεδιάσετε μια διπλή γραμμή, σχεδιάστε μια μονή γραμμή, κάντε αντιγραφή και επικόλληση μιας δεύτερης γραμμής δίπλα σε αυτήν και, στη συνέχεια, ομαδοποιήστε τις δύο γραμμές.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Σχεδίαση ή διαγραφή μιας γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη γρήγορου στυλ σε μια γραμμή

Αλλαγή του χρώματος μιας γραμμής

Μετατροπή μιας γραμμής σε διακεκομμένη

Αλλαγή του πάχους μιας γραμμής

Εργασία με γραμμές στον Publisher

Προσθήκη Γρήγορου στυλ σε μια γραμμή

Σημαντικό: Γρήγορα στυλ είναι διαθέσιμες μόνο σε αυτά τα προγράμματα 2007 Microsoft Office system: Excel, Outlook, το Word και το PowerPoint.

Γρήγορα στυλ για γραμμές περιλαμβάνουν χρώματα θέματος από το έγγραφο θέμα, σκιές, στυλ γραμμής, διαβαθμίσεις και τρισδιάστατες προοπτικές (3-δ). Δοκιμάστε διαφορετικές γρήγορα στυλ μέχρι να βρείτε αυτό που θέλετε. Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από μια μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το γρήγορο στυλ επηρεάζει τη γραμμή σας.

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή γραμμών, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή σχήματος ή άλλου αντικειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Γρήγορο στυλ που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφή, κάντε διπλό κλικ στη γραμμή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του χρώματος μιας γραμμής

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή γραμμών, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή σχήματος ή άλλου αντικειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφή, κάντε διπλό κλικ στη γραμμή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει.

  Για να αλλάξετε σε ένα χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα το χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος, και, στη συνέχεια, είτε κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε στην καρτέλα βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα από τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα βασικά δεν ενημερώνονται Εάν αλλάξετε αργότερα το έγγραφο θέμα.

Μετατροπή μιας γραμμής σε διακεκομμένη

Στο Excel, Outlook, PowerPoint και Word

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή γραμμών, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή σχήματος ή άλλου αντικειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφή, κάντε διπλό κλικ στη γραμμή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη σε παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αλλαγή του πάχους μιας γραμμής

Στο Excel, Outlook, PowerPoint και Word

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή γραμμών, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή σχήματος ή άλλου αντικειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφή, κάντε διπλό κλικ στη γραμμή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πάχος γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Σημείωση: Για να σχεδιάσετε μια διπλή γραμμή, σχεδιάστε μια μονή γραμμή, αντιγραφή και επικόλληση μιας δεύτερης γραμμής δίπλα της και, στη συνέχεια, ομαδοποιήστε τις δύο γραμμές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων, ή άλλα αντικείμενα.

Αρχή της σελίδας

Εργασία με γραμμές στον Publisher

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Στο σχέδιο γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ παύλας Εικόνα κουμπιού , Στυλ γραμμής/περιγράμματος Εικόνα κουμπιού ή στο βέλος δίπλα στο Χρώμα γραμμής Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Για να αλλάξετε σε ένα χρώμα που δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε στην καρτέλα βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα προσαρμοσμένα.

  Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πάχος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Σχεδίαση ή διαγραφή μιας γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×