Αλλαγή της συνάρτησης σύνοψης ή του προσαρμοσμένου υπολογισμού για ένα πεδίο σε μια αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα

Τα δεδομένα στην περιοχή "Τιμές" συνοψίζουν τα υποκείμενα δεδομένα προέλευσης (όχι την τιμή που φαίνεται) στην αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος με τον ακόλουθο τρόπο: οι αριθμητικές τιμές χρησιμοποιούν τη συνάρτηση SUM και οι τιμές κειμένου χρησιμοποιούν τη συνάρτηση COUNT. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης. Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν Προσαρμοσμένο υπολογισμό.

 1. Επιλέξτε ένα πεδίο στην περιοχή "Τιμές", του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης για την αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση, στην ομάδα Ενεργό πεδίο κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργό πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου τιμών.

  Το Όνομα προέλευσης είναι το όνομα του πεδίου της προέλευσης δεδομένων.

  Το Προσαρμοσμένο όνομα εμφανίζει το τρέχον όνομα στην αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα ή το όνομα προέλευσης, εάν δεν υπάρχει προσαρμοσμένο όνομα. Για να αλλάξετε το Προσαρμοσμένο όνομα, κάντε κλικ στο κείμενο του πλαισίου και τροποποιήστε το όνομα.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη τιμών κατά.

 4. Στο πλαίσιο Σύνοψη πεδίου τιμών κατά, κάντε κλικ στη συνάρτηση σύνοψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Συναρτήσεις σύνοψης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

  Συνάρτηση

  Συνοψίζει

  Sum

  Το άθροισμα των τιμών. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη συνάρτηση για αριθμητικές τιμές.

  Count

  Το πλήθος των τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNTA. Η συνάρτηση Count είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τιμές που δεν είναι αριθμοί.

  Average

  Το μέσο όρο των τιμών.

  Max

  Τη μεγαλύτερη τιμή.

  Min

  Τη μικρότερη τιμή.

  Product

  Το γινόμενο των τιμών.

  Πλήθος αριθμών

  Το πλήθος των αριθμητικών τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count Nums λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNT.

  StDev

  Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  StDevp

  Την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Var

  Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  Varp

  Τη διακύμανση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Σημείωση: Για ορισμένους τύπους δεδομένων προέλευσης, όπως τα δεδομένα OLAP και για υπολογιζόμενα πεδία και πεδία με υπολογιζόμενα στοιχεία, δεν είναι δυνατό να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμοσμένο υπολογισμό, κάνοντας τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση τιμών ως.

  2. Κάντε κλικ στον υπολογισμό που θέλετε, στο πλαίσιο Εμφάνιση τιμών ως.

   Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογισμό

   Για

   Χωρίς υπολογισμό

   Απενεργοποίηση του προσαρμοσμένου υπολογισμού.

   % γενικού συνόλου

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό του γενικού συνόλου όλων των τιμών ή των σημείων δεδομένων στην αναφορά.

   % του αθροίσματος στήλης

   Εμφάνιση όλων των τιμών σε κάθε στήλη ή σειρά ως ποσοστό του συνόλου της στήλης ή της σειράς.

   % του αθροίσματος γραμμής

   Εμφάνιση της τιμής κάθε γραμμής ή κατηγορίας ως ποσοστό του συνόλου της γραμμής ή της κατηγορίας.

   % του

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό της τιμής Στοιχείο βάσης στο Πεδίο βάσης.

   % του Αθροίσματος γονικής γραμμής

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο στις γραμμές)

   % του Αθροίσματος γονικής στήλης

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο στις στήλες)

   % του Γονικού αθροίσματος

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο του επιλεγμένου στοιχείου Πεδίο βάσης)

   Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως διαφορά από την τιμή Στοιχείο βάσης στο Πεδίο βάσης.

   % Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό από την τιμή Στοιχείο βάσης στο Πεδίο βάσης.

   Εκτέλεση αθροίσματος σε

   Εμφάνιση της τιμής διαδοχικών στοιχείων στο Πεδίο βάσης ως τρέχον σύνολο.

   % εκτέλεσης αθροίσματος σε

   Εμφάνιση της τιμής ως ποσοστού διαδοχικών στοιχείων στο Πεδίο βάσης ως τρέχον σύνολο.

   Κατάταξη από μικρότερο σε μεγαλύτερο

   Εμφάνιση της κατάταξης επιλεγμένων τιμών σε συγκεκριμένο πεδίο, παραθέτοντας το μικρότερο στοιχείο του πεδίου ως 1 και κάθε μεγαλύτερη τιμή με υψηλότερη τιμή κατάταξης.

   Κατάταξη από μεγαλύτερο σε μικρότερο

   Εμφάνιση της κατάταξης επιλεγμένων τιμών σε συγκεκριμένο πεδίο, παραθέτοντας το μεγαλύτερο στοιχείο του πεδίου ως 1 και κάθε μικρότερη τιμή με υψηλότερη τιμή κατάταξης.

   Ευρετήριο

   Υπολογίζει μια τιμή ως εξής:

   ((τιμή στο κελί) x (Γενικό σύνολο γενικών συνόλων)) / ((Γενικό σύνολο γραμμής) x (Γενικό σύνολο στήλης))

  3. Επιλέξτε ένα Πεδίο βάσης και Στοιχείο βάσης, εάν είναι διαθέσιμες αυτές οι επιλογές για τον υπολογισμό που επιλέξατε.

   Σημείωση: Το πεδίο βάσης δεν πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που επιλέξατε στο βήμα 1.

 6. Για να αλλάξετε τον τρόπο μορφοποίησης των αριθμών, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή αριθμού και, στην καρτέλα Αριθμός του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιού, επιλέξτε μια μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Εάν η αναφορά περιέχει πολλά πεδία τιμών, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία συναρτήσεις σύνοψης για το ίδιο πεδίο, προσθέστε ξανά το πεδίο από τη λίστα πεδίων συγκεντρωτικού πίνακα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα, επιλέγοντας την άλλη συνάρτηση που θέλετε.

 1. Επιλέξτε ένα πεδίο στην περιοχή "Τιμές", του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης για την αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενεργό πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργό πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου τιμών.

  Το Όνομα προέλευσης είναι το όνομα του πεδίου της προέλευσης δεδομένων.

  Το Προσαρμοσμένο όνομα εμφανίζει το τρέχον όνομα στην αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα ή το όνομα προέλευσης, εάν δεν υπάρχει προσαρμοσμένο όνομα. Για να αλλάξετε το Προσαρμοσμένο όνομα, κάντε κλικ στο κείμενο του πλαισίου και τροποποιήστε το όνομα.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη τιμών κατά.

 4. Στο πλαίσιο Σύνοψη πεδίου τιμών κατά, κάντε κλικ στη συνάρτηση σύνοψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Συνάρτηση

  Συνοψίζει

  Sum

  Το άθροισμα των τιμών. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη συνάρτηση για αριθμητικές τιμές.

  Count

  Το πλήθος των τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNTA. Η συνάρτηση Count είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τιμές που δεν είναι αριθμοί.

  Average

  Το μέσο όρο των τιμών.

  Max

  Τη μεγαλύτερη τιμή.

  Min

  Τη μικρότερη τιμή.

  Product

  Το γινόμενο των τιμών.

  Πλήθος αριθμών

  Το πλήθος των αριθμητικών τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count Nums λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNT.

  StDev

  Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  StDevp

  Την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Var

  Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  Varp

  Τη διακύμανση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Σημείωση: Για ορισμένους τύπους δεδομένων προέλευσης, όπως τα δεδομένα OLAP και για υπολογιζόμενα πεδία και πεδία με υπολογιζόμενα στοιχεία, δεν είναι δυνατό να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμοσμένο υπολογισμό, κάνοντας τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση τιμών ως.

  2. Κάντε κλικ στον υπολογισμό που θέλετε, στο πλαίσιο Εμφάνιση τιμών ως.

   Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογισμό

   Για

   Χωρίς υπολογισμό

   Απενεργοποίηση του προσαρμοσμένου υπολογισμού.

   % γενικού συνόλου

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό του γενικού συνόλου όλων των τιμών ή των σημείων δεδομένων στην αναφορά.

   % του αθροίσματος στήλης

   Εμφάνιση όλων των τιμών σε κάθε στήλη ή σειρά ως ποσοστό του συνόλου της στήλης ή της σειράς.

   % του αθροίσματος γραμμής

   Εμφάνιση της τιμής κάθε γραμμής ή κατηγορίας ως ποσοστό του συνόλου της γραμμής ή της κατηγορίας.

   % του

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό της τιμής Στοιχείο βάσης στο Πεδίο βάσης.

   % του Αθροίσματος γονικής γραμμής

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο στις γραμμές)

   % του Αθροίσματος γονικής στήλης

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο στις στήλες)

   % του Γονικού αθροίσματος

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο του επιλεγμένου στοιχείου Πεδίο βάσης)

   Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως διαφορά από την τιμή Στοιχείο βάσης στο Πεδίο βάσης.

   % Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό από την τιμή Στοιχείο βάσης στο Πεδίο βάσης.

   Εκτέλεση αθροίσματος σε

   Εμφάνιση της τιμής διαδοχικών στοιχείων στο Πεδίο βάσης ως τρέχον σύνολο.

   % εκτέλεσης αθροίσματος σε

   Εμφάνιση της τιμής ως ποσοστού διαδοχικών στοιχείων στο Πεδίο βάσης ως τρέχον σύνολο.

   Κατάταξη από μικρότερο σε μεγαλύτερο

   Εμφάνιση της κατάταξης επιλεγμένων τιμών σε συγκεκριμένο πεδίο, παραθέτοντας το μικρότερο στοιχείο του πεδίου ως 1 και κάθε μεγαλύτερη τιμή με υψηλότερη τιμή κατάταξης.

   Κατάταξη από μεγαλύτερο σε μικρότερο

   Εμφάνιση της κατάταξης επιλεγμένων τιμών σε συγκεκριμένο πεδίο, παραθέτοντας το μεγαλύτερο στοιχείο του πεδίου ως 1 και κάθε μικρότερη τιμή με υψηλότερη τιμή κατάταξης.

   Ευρετήριο

   Υπολογίζει μια τιμή ως εξής:

   ((τιμή στο κελί) x (Γενικό σύνολο γενικών συνόλων)) / ((Γενικό σύνολο γραμμής) x (Γενικό σύνολο στήλης))

  3. Επιλέξτε ένα Πεδίο βάσης και Στοιχείο βάσης, εάν είναι διαθέσιμες αυτές οι επιλογές για τον υπολογισμό που επιλέξατε.

   Σημείωση: Το πεδίο βάσης δεν πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που επιλέξατε στο βήμα 1.

 6. Για να αλλάξετε τον τρόπο μορφοποίησης των αριθμών, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή αριθμού και, στην καρτέλα Αριθμός του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιού, επιλέξτε μια μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Εάν η αναφορά περιέχει πολλά πεδία τιμών, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία συναρτήσεις σύνοψης για το ίδιο πεδίο, προσθέστε ξανά το πεδίο από τη λίστα πεδίων συγκεντρωτικού πίνακα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα, επιλέγοντας την άλλη συνάρτηση που θέλετε.

 1. Επιλέξτε ένα πεδίο στην περιοχή "Τιμές", του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης για την αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενεργό πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργό πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου τιμών.

  Το Όνομα προέλευσης είναι το όνομα του πεδίου της προέλευσης δεδομένων.

  Το Προσαρμοσμένο όνομα εμφανίζει το τρέχον όνομα στην αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα ή το όνομα προέλευσης, εάν δεν υπάρχει προσαρμοσμένο όνομα. Για να αλλάξετε το Προσαρμοσμένο όνομα, κάντε κλικ στο κείμενο του πλαισίου και τροποποιήστε το όνομα.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη κατά.

 4. Στο πλαίσιο Σύνοψη πεδίου τιμών κατά, κάντε κλικ στη συνάρτηση σύνοψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Συναρτήσεις σύνοψης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

  Συνάρτηση

  Συνοψίζει

  Sum

  Το άθροισμα των τιμών. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη συνάρτηση για αριθμητικές τιμές.

  Count

  Το πλήθος των τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNTA. Η συνάρτηση Count είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τιμές που δεν είναι αριθμοί.

  Average

  Το μέσο όρο των τιμών.

  Max

  Τη μεγαλύτερη τιμή.

  Min

  Τη μικρότερη τιμή.

  Product

  Το γινόμενο των τιμών.

  Count Nums

  Το πλήθος των αριθμητικών τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count Nums λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNT.

  StDev

  Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  StDevp

  Την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Var

  Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  Varp

  Τη διακύμανση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Σημείωση: Για ορισμένους τύπους δεδομένων προέλευσης, όπως τα δεδομένα OLAP και για υπολογιζόμενα πεδία και πεδία με υπολογιζόμενα στοιχεία, δεν είναι δυνατό να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμοσμένο υπολογισμό, κάνοντας τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση τιμών ως.

  2. Κάντε κλικ στον υπολογισμό που θέλετε, στο πλαίσιο Εμφάνιση τιμών ως.

   Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση

   Για να

   Κανονική

   Απενεργοποίηση του προσαρμοσμένου υπολογισμού.

   Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως διαφορά από την τιμή Στοιχείο βάσης στο Πεδίο βάσης.

   % του

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό της τιμής Στοιχείο βάσης στο Πεδίο βάσης.

   % Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό από την τιμή Στοιχείο βάσης στο Πεδίο βάσης.

   Εκτέλεση αθροίσματος σε

   Εμφάνιση της τιμής διαδοχικών στοιχείων στο Πεδίο βάσης ως τρέχον σύνολο.

   % της γραμμής

   Εμφάνιση της τιμής κάθε γραμμής ή κατηγορίας ως ποσοστό του συνόλου της γραμμής ή της κατηγορίας.

   % της στήλης

   Εμφάνιση όλων των τιμών σε κάθε στήλη ή σειρά ως ποσοστό του συνόλου της στήλης ή της σειράς.

   % του συνόλου

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό του γενικού συνόλου όλων των τιμών ή των σημείων δεδομένων στην αναφορά.

   Ευρετήριο

   Υπολογίζει μια τιμή ως εξής:

   ((τιμή στο κελί) x (Γενικό σύνολο γενικών συνόλων)) / ((Γενικό σύνολο γραμμής) x (Γενικό σύνολο στήλης))

  3. Επιλέξτε ένα Πεδίο βάσης και Στοιχείο βάσης, εάν είναι διαθέσιμες αυτές οι επιλογές για τον υπολογισμό που επιλέξατε.

   Σημείωση: Το πεδίο βάσης δεν πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που επιλέξατε στο βήμα 1.

 6. Για να αλλάξετε τον τρόπο μορφοποίησης των αριθμών, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή αριθμού και, στην καρτέλα Αριθμός του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιού, επιλέξτε μια μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Εάν η αναφορά περιέχει πολλά πεδία τιμών, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία συναρτήσεις σύνοψης για το ίδιο πεδίο, προσθέστε ξανά το πεδίο από τη λίστα πεδίων συγκεντρωτικού πίνακα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα, επιλέγοντας την άλλη συνάρτηση που θέλετε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×