Έλεγχος συμβατότητας με το Web: Σφάλματα σχέσης και αναζήτησης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα σφάλματα σε σχέση και αναζήτηση που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε όταν εκτελείτε τον έλεγχο συμβατότητας, και παρέχει πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν στην επίλυση των σφαλμάτων.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με σφάλματα έλεγχο συμβατότητας, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος συμβατότητας στο Web: γενικά σφάλματα.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Κείμενο σφάλματος    Ο τύπος δεδομένων στήλης δεν είναι συμβατός με τις αναζητήσεις στο Web.

Τι σημαίνει    Ο τύπος δεδομένων του υποδεικνυόμενου πεδίου αναζήτησης δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι το πεδίο αναζήτησης είναι ένας από τους παρακάτω υποστηριζόμενους τύπους δεδομένων:

  • Μονή γραμμή κειμένου

  • Ημερομηνία/ώρα

  • Αριθμός

  • Υπολογιζόμενο πεδίο που επιστρέφει μία γραμμή κειμένου

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105001

Κείμενο σφάλματος    Για να είναι συμβατή με το Web, η δεσμευμένη στήλη αναζήτησης πρέπει να είναι το πρωτεύον κλειδί.

Τι σημαίνει    Η δεσμευμένη στήλη του υποδεικνυόμενου πεδίου αναζήτησης δεν είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα αναζήτησης.

Τι να κάνετε    Δημιουργήστε ξανά το πεδίο αναζήτησης χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό αναζήτησης". Καθορίστε τη στήλη πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα αναζήτησης προορισμού ως τη δεσμευμένη στήλη.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105002

Κείμενο σφάλματος    Οι προελεύσεις γραμμής αναζήτησης πρέπει να αποτελούν ολοκληρωμένες δηλώσεις SQL με έναν πίνακα και καθορισμένα πεδία πίνακα που να είναι συμβατά με το Web.

Τι σημαίνει    Μία ή και οι δύο από τις ακόλουθες συνθήκες είναι αληθείς:

  • Το ερώτημα για την υποδεικνυόμενη αναζήτηση χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν πίνακες ή ερωτήματα ως προέλευση δεδομένων.

  • Οι στήλες που χρησιμοποιούνται στο ερώτημα δεν έχουν επιλεγεί ρητά.

Τι να κάνετε    Δημιουργήστε ξανά την αναζήτηση, αφού βεβαιωθείτε ότι:

  • Η αναζήτηση χρησιμοποιεί έναν πίνακα συμβατό με το Web ως την προέλευση δεδομένων της.

    Συμβουλή: Οποιοσδήποτε πίνακας δεν είναι συμβατός με το Web, πρέπει να έχει δημιουργήσει μια γραμμή στον πίνακα "Θέματα συμβατότητας Web" κατά την εκτέλεση του Ελέγχου συμβατότητας.

  • Το ερώτημα αναζήτησης καθορίζει κάθε πεδίο ρητά (π.χ., μην χρησιμοποιείτε τον όρο SELECT *).

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105003

Κείμενο σφάλματος    Οι αναζητήσεις πολλαπλών στηλών με τύπο προέλευσης γραμμής ’Λίστα τιμών’ πρέπει να συνδέονται με τη στήλη 1 ώστε να είναι συμβατές με το Web.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη αναζήτηση πολλαπλών στηλών δεν συνδέεται με τη στήλη 1.

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον οδηγό αναζήτησης για να δημιουργήσετε ξανά το πεδίο αναζήτησης. Πρέπει να κάνετε σύνδεση με τη στήλη 1 της αναζήτησης τιμής.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105004

Κείμενο σφάλματος    Οι αναζητήσεις λίστας τιμών πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον μία γραμμή δεδομένων για να είναι συμβατές με το Web.

Τι σημαίνει    Η λίστα τιμών για την υποδεικνυόμενη αναζήτηση είναι κενή και, κατά συνέπεια, δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι να κάνετε    Παρέχετε τουλάχιστον μια γραμμή δεδομένων στη λίστα τιμών για το πεδίο αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105005

Κείμενο σφάλματος    Οι λίστες τιμών με κενές τιμές δεν είναι συμβατές με το Web.

Τι σημαίνει    Αυτό συμβαίνει όταν λείπουν τιμές στήλης σε μια γραμμή μιας αναζήτησης τιμών. Αυτό δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία στη μία γραμμή της λίστας τιμών έχουν καθοριστεί. Χρησιμοποιήστε την προβολή σχεδίασης για να ορίσετε αυτήν την προέλευση γραμμής ή χρησιμοποιείστε τον "Οδηγό αναζήτησης". (Στην καρτέλα Πεδία, στην ομάδα Ιδιότητες, επιλέξτε Τροποποίηση αναζήτησης.)

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105006

Κείμενο σφάλματος    Δεν είναι δυνατή η εύρεση του πίνακα για την προέλευση γραμμής αναζήτησης.

Τι σημαίνει    Ο πίνακας που έχει καθοριστεί ως προέλευση γραμμής της υποδεικνυόμενης αναζήτησης δεν υπάρχει.

Τι να κάνετε    Καθορίστε μια έγκυρη προέλευση γραμμής για την αναζήτηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό αναζήτησης" για τη νέα δημιουργία της αναζήτησης.


Κείμενο σφάλματος    Οι προτάσεις SQL που περιέχουν στήλες υπολογιζόμενων αποτελεσμάτων για τις προελεύσεις γραμμών αναζήτησης δεν είναι συμβατές με στο Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο αναζήτησης έχει μια παράσταση στην προέλευση γραμμής και για αυτόν τον λόγο δεν είναι συμβατό με το Web. Για παράδειγμα, η προέλευση γραμμής που ακολουθεί δεν είναι έγκυρη για ένα πεδίο αναζήτησης Web: SELECT ([Όνομα] & " " & [Επώνυμο]) FROM Επαφές.

Τι να κάνετε    Εξετάστε το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας υπολογιζόμενης στήλης στον υποκείμενο πίνακα και, στη συνέχεια, δημιουργείστε ξανά το πεδίο αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105007

Κείμενο σφάλματος    Οι γραμμές αναζητήσεων μπορούν να κάνουν αναφορές μόνο σε έναν πίνακα για να είναι συμβατές με το Web.

Τι σημαίνει    Η προέλευση γραμμών για το υποδεικνυόμενο πεδίο αναζήτησης περιέχει πολλούς πίνακες.

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον οδηγό αναζήτησης για να δημιουργήσετε ξανά την αναζήτηση έτσι ώστε να κάνει αναφορά μόνο σε έναν πίνακα. Αυτό μπορεί να απαιτεί να αλλάξετε το μοντέλο των δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105008

Κείμενο σφάλματος    Η ’Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών’ πρέπει να έχει τιμή false, εάν η ’Δυνατότητα πολλών τιμών’ έχει τιμή true για μια αναζήτηση.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο αναζήτησης επιτρέπει πολλές τιμές αλλά η σχέση για την οποία δημιουργεί μοντέλο επιβάλει ακεραιότητα αναφορών, για το οποίο χρειάζεται μία τιμή για την αναζήτηση.

Τι να κάνετε    Καταργήστε την ακεραιότητα αναφορών στη σχέση ή δημιουργήστε ξανά το πεδίο αναζήτησης χωρίς να επιτρέπονται πολλές τιμές.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105009

Κείμενο σφάλματος    Ο ’Περιορισμός σε λίστα’ πρέπει να είναι True, εάν η ’Δυνατότητα πολλών τιμών’ είναι True.

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα αναζήτησης ’Περιορισμός σε λίστα’ έχει ρυθμιστεί σε False για το υποδεικνυόμενο πεδίο, αλλά η ιδιότητα ’Δυνατότητα πολλών τιμών’ έχει ρυθμιστεί σε True.

Τι να κάνετε    Ορίστε την ιδιότητα "Περιορισμός σε λίστα" για το πεδίο αναζήτησης σε "True". Εναλλακτικά ορίστε την ιδιότητα "Δυνατότητα πολλών τιμών" σε "False".

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105010

Κείμενο σφάλματος    Οι αναζητήσεις πρέπει να έχουν συσχετιστεί με μια σχέση για να είναι συμβατές με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο αναζήτησης δεν έχει συσχετιστεί με μια σχέση.

Τι να κάνετε    Δημιουργήστε μια σχέση ανάμεσα στο πεδίο αναζήτησης και το πεδίο, στο οποίο αναφέρεται.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105011

Κείμενο σφάλματος    Η δήλωση SQL της προέλευσης γραμμής αναζήτησης πρέπει να περιλαμβάνει το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα προέλευσης και αυτό το πεδίο πρέπει να είναι η δεσμευμένη στήλη.

Τι σημαίνει    Το ερώτημα για το υποδεικνυόμενο πεδίο αναζήτησης δεν περιέχει το πρωτεύον κλειδί του πίνακα προέλευσης και, κατά συνέπεια, δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε ξανά το πεδίο αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105012

Κείμενο σφάλματος    Η πρόταση SQL για την προέλευση γραμμής αναζήτησης δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η δήλωση SQL για την προέλευση γραμμής του υποδεικνυόμενου πεδίου αναζήτησης έχει εσφαλμένη μορφή ή δεν είναι συμβατό με το Web για διάφορους λόγους, όπως διότι περιλαμβάνει μη υποστηριζόμενο τελεστή SQL.

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε ξανά το πεδίο αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105014

Κείμενο σφάλματος    Οι πίνακες με στήλες αναζήτησης πρέπει να έχουν ένα πρωτεύον κλειδί και το πρωτεύον κλειδί πρέπει να έχει έναν τύπο μακρών δεδομένων.

Τι σημαίνει    Το ξένο κλειδί του πίνακα προορισμού της αναζήτησης ή το πρωτεύον κλειδί του πίνακα προέλευσης ή και τα δύο δεν είναι ακέραιος μεγάλου μήκους.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία προέλευσης και προορισμού της αναζήτησης είναι ακέραιοι μεγάλου μήκους. Ίσως θέλετε να δημιουργήσετε νέα πεδία για αυτόν τον σκοπό.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105015

Κείμενο σφάλματος    Για να είναι συμβατός με το Web, ο τύπος αναζήτησης πρέπει να είναι '|0' ή '|1'.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο αναζήτησης αναφέρεται σε μια λίστα πεδίων ως προέλευση γραμμής.

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε ξανά το πεδίο αναζήτησης. Αυτό μπορεί να απαιτεί να αλλάξετε το μοντέλο των δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105016

Κείμενο σφάλματος    Οι σχέσεις που δεν έχουν συσχετιστεί με ένα έγκυρο πεδίο αναζήτησης δεν είναι συμβατές με το Web.

Τι σημαίνει    Η σχέση δεν υποστηρίζεται από ένα πεδίο αναζήτησης και κατά συνέπεια δεν είναι συμβατή με μια βάση δεδομένων Web.

Τι να κάνετε    Δημιουργήστε ένα πεδίο αναζήτησης μεταξύ των σχετιζόμενων πινάκων. Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε την αναζήτηση.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105017

Κείμενο σφάλματος    Ο τύπος δεδομένων των αποτελεσμάτων στην υπολογιζόμενη στήλη για αναζητήσεις πρέπει να είναι "Κείμενο", για να είναι συμβατός με το Web.

Τι σημαίνει    Η πρώτη εμφανιζόμενη στήλη του υποδεικνυόμενου πεδίου αναζήτησης είναι υπολογιζόμενη στήλη με τύπο δεδομένων διαφορετικό από "Κείμενο".

Τι να κάνετε    Αλλάξτε τον τύπο δεδομένων του υπολογιζόμενου πεδίου σε "Κείμενο" ή δημιουργήστε ξανά το πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε άλλη πρώτη εμφανιζόμενη στήλη.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×