Άθροιση αριθμών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να υπολογίσετε μια συνολική τιμή για το απόθεμα ενός καταστήματος ή τα συνολικά περιθώρια μικτού κέρδους όλων των τμημάτων που υπολείπονται του ετήσιου προϋπολογισμού. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αθροίσετε αριθμούς. Για ένα γρήγορο τρόπο πρόσθεσης αριθμών σε κελιά, χρησιμοποιήστε το + (σύμβολο συν) σε έναν τύπο.

Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε =5+10, το κελί εμφανίζει 15 ως αποτέλεσμα.

Άθροιση όλων των αριθμών σε μια γραμμή ή στήλη

Εάν έχετε μια περιοχή διαδοχικών αριθμών (δηλαδή, δεν υπάρχουν κενά κελιά), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Άθροιση Εικόνα κουμπιού .

  1. Κάντε κλικ σε ένα κελί κάτω από τη στήλη αριθμών ή στα δεξιά της γραμμής αριθμών.

  2. Κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Αυτόματη Άθροιση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη μη διαδοχικών αριθμών

Εάν έχετε μια περιοχή αριθμών που περιλαμβάνει κενά κελιά ή κελιά που περιέχουν κείμενο αντί για αριθμούς, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUM σε έναν τύπο. Ακόμη και αν περιλαμβάνονται στην περιοχή που χρησιμοποιείται στον τύπο, τα κενά κελιά και τα κελιά που περιέχουν κείμενο παραβλέπονται.

Παράδειγμα

Στο βιβλίο εργασίας που ακολουθεί παρουσιάζονται παραδείγματα αυτής της συνάρτησης. Για να μάθετε πώς λειτουργεί η συνάρτηση, εξετάστε τα παραδείγματα, αλλάξτε τους υπάρχοντες τύπους ή καταχωρήστε τους δικούς σας.

Σημείωση: Η συνάρτηση SUM μπορεί να συμπεριλάβει οποιονδήποτε συνδυασμό έως και 30 αναφορών κελιών ή περιοχών. Για παράδειγμα, ο τύπος =SUM(B2:B3;B5) περιέχει μία αναφορά περιοχής (B2:B3) και ένα κελί (B5).

Άθροιση αριθμών βάσει μίας συνθήκης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUMIF για να δημιουργήσετε μια συνολική τιμή για μια περιοχή, βάσει μιας τιμής που βρίσκεται σε άλλη περιοχή. Στο παρακάτω παράδειγμα, θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνολο μόνο για τις τιμές στη στήλη B (Τιμολόγιο) που αντιστοιχούν σε τιμές στη στήλη A (Πωλητής) για τον πωλητή που ονομάζεται Παππάς.

Παράδειγμα

Στο βιβλίο εργασίας που ακολουθεί παρουσιάζονται παραδείγματα αυτής της συνάρτησης. Για να μάθετε πώς λειτουργεί η συνάρτηση, εξετάστε τα παραδείγματα, αλλάξτε τους υπάρχοντες τύπους ή καταχωρήστε τους δικούς σας.

Άθροιση αριθμών βάσει πολλών συνθηκών

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUMIFS.

Παράδειγμα

Στο βιβλίο εργασίας που ακολουθεί παρουσιάζονται παραδείγματα αυτής της συνάρτησης. Για να μάθετε πώς λειτουργεί η συνάρτηση, εξετάστε τα παραδείγματα, αλλάξτε τους υπάρχοντες τύπους ή καταχωρήστε τους δικούς σας.

Πώς χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις στο παράδειγμα της SUMIFS

=SUMIFS(D2:D11;A2:A11;"Νότια";C2:C11;"Κρέας")

Η συνάρτηση SUMIFS χρησιμοποιείται στον πρώτο τύπο για την εύρεση γραμμών που έχουν τη λέξη "Νότια" στη στήλη A και "Κρέας" στη στήλη C. Υπάρχουν τρεις τέτοιες περιπτώσεις: στις γραμμές 7, 8 και 11. Η συνάρτηση εκτελεί πρώτα αναζήτηση στη στήλη Α, που περιέχει τις περιοχές, για να βρει αντιστοίχιση για το στοιχείο "Νότια". Στη συνέχεια, εκτελεί αναζήτηση στη στήλη C, που περιέχει το είδος τροφίμου, για να βρει αντιστοίχιση για τη λέξη "Κρέας". Τέλος, η συνάρτηση εκτελεί αναζήτηση στην περιοχή που περιέχει τις τιμές προς άθροιση, D2:D11, και αθροίζει μόνο τις τιμές σε αυτήν τη στήλη που πληρούν αυτές τις δύο συνθήκες.

=SUM(IF((A2:A11="Νότια")+(A2:A11="Ανατολικά");D2:D11))

Ο δεύτερος τύπος, που χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις SUM και IF, εισάγεται ως τύπος πίνακα (για να αλλάξετε πίνακες κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα στο Excel) για να βρει γραμμές οι οποίες έχουν τη μία ή και τις δύο λέξεις "Νότια" ή "Ανατολικά" στη στήλη A. Υπάρχουν επτά τέτοιες περιπτώσεις: στις γραμμές 2, 4, 6, 7, 8, 9 και 11. Επειδή αυτός ο τύπος είναι τύπος πίνακα, ο τελεστής + δεν χρησιμοποιείται για την άθροιση τιμών, αλλά για να ελέγξει δύο ή περισσότερες συνθήκες, από τις οποίες η μία τουλάχιστον πρέπει να ικανοποιείται. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η συνάρτηση SUM για την άθροιση των τιμών που ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια.

Άθροιση μοναδικών τιμών μόνο

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό των συναρτήσεων SUM, IF και FREQUENCY.

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί:

  • Τη συνάρτηση FREQUENCY για να προσδιορίσει τις μοναδικές τιμές σε μια περιοχή. Για την πρώτη εμφάνιση μιας συγκεκριμένης τιμής, αυτή η συνάρτηση επιστρέφει έναν αριθμό που είναι ίσος με τον αριθμό των εμφανίσεων της συγκεκριμένης τιμής. Για κάθε εμφάνιση αυτής της ίδιας τιμής μετά την πρώτη, η συνάρτηση επιστρέφει 0 (μηδέν).

  • Τη συνάρτηση IF για την αντιστοίχιση της τιμής 1 σε κάθε αληθή συνθήκη.

  • Τη συνάρτηση SUM για άθροιση των μοναδικών τιμών.

Παράδειγμα

Το παρακάτω βιβλίο εργασίας παρουσιάζει παραδείγματα αυτών των συναρτήσεων. Επιθεωρήστε τα, αλλάξτε τους υπάρχοντες τύπους ή εισαγάγετε τους δικούς σας τύπους για να μάθετε πώς λειτουργούν οι συναρτήσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×