Χρησιμοποιήστε την "Εκκαθάριση συνομιλίας" για να περιορίσετε τα πλεονάζοντα μηνύματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των μηνυμάτων στους φακέλους αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας τη νέα δυνατότητα Εκκαθάριση συνομιλίας στο Microsoft Outlook 2010. Πλεονάζοντα μηνύματα σε μια συνομιλία μετακινούνται στο φάκελο Διαγραμμένα.

Τι είναι η μετατροπή;

Μπορεί να γνωρίζετε μια συνομιλία από το νήμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όρων. Μια συνομιλία είναι η ολοκλήρωση αλυσίδα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το πρώτο μήνυμα μέσω όλων των αποκρίσεων. Τα μηνύματα της συνομιλίας έχουν το ίδιο θέμα.

Για παράδειγμα, όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιον και, στη συνέχεια, αυτός απαντάει, αυτό είναι αποτέλεσμα της Συνομιλίας. Σε πολλές Συνομιλίες, μπορεί να υπάρχουν πολλές απαντήσεις προς και από το χρήστη ή ακόμα και πολλά άτομα που απαντούν σε διαφορετικά τμήματα της Συνομιλίας.

Τι κάνει η "Εκκαθάριση συνομιλίας";

Η "Εκκαθάριση συνομιλίας" αξιολογεί τα περιεχόμενα κάθε μηνύματος της Συνομιλίας. Εάν ένα μήνυμα περιέχεται πλήρως μέσα σε μία από τις απαντήσεις, το προηγούμενο μήνυμα διαγράφεται. Εξετάστε το ακόλουθο παράδειγμα.

Κατερίνα στέλνει ένα μήνυμα για να Melissa και τον Andrew. Melissa απαντήσεις σε Κατερίνα και τον Andrew και στο κύριο σώμα μηνύματος του Outlook, όλων των Κατερίνα του αρχικού μηνύματος περιλαμβάνεται. Τώρα, Ανδρέας βλέπει της Melissa μηνυμάτων και αποστολή απάντησης Κατερίνα και Melissa. Απάντηση της Ανδρέας περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα μηνύματα της συνομιλίας. Εκκαθάριση συνομιλίας να διαγράψετε όλα τα μηνύματα εκτός της τελευταίας από τον Andrew επειδή μέσα σε αυτό το μήνυμα είναι ένα αντίγραφο του όλα τα προηγούμενα μηνύματα.

Η "Εκκαθάριση συνομιλίας" είναι πολύ χρήσιμη στις Συνομιλίες με πολλές απαντήσεις από και προς το χρήστη, ειδικά εάν υπάρχουν πολλοί παραλήπτες.

Κατάργηση πλεοναζόντων μηνυμάτων

 1. Στην Αρχική καρτέλα, στην ομάδα Διαγραφή, επιλέξτε Εκκαθάριση.

Εντολή Εκκαθάριση στην Κορδέλα

 1. Κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Εκκαθάριση συνομιλίας    Η τρέχουσα Συνομιλία εξετάζεται και τα πλεονάζοντα μηνύματα διαγράφονται.

  • Εκκαθάριση φακέλου    Όλες οι Συνομιλίες στον επιλεγμένο φάκελο εξετάζονται και τα πλεονάζοντα μηνύματα διαγράφονται.

  • Εκκαθάριση φακέλου & υποφακέλων    Όλες οι Συνομιλίες στον επιλεγμένο φάκελο και στους φακέλους που περιέχει εξετάζονται και τα πλεονάζοντα μηνύματα διαγράφονται.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των επιλογών εκκαθάρισης συνομιλίας

Μπορείτε να καθορίσετε ποια μηνύματα απαλλάσσονται από την εκκαθάριση και το σημείο όπου μετακινούνται τα μηνύματα όταν διαγράφονται.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αλληλογραφία.

 4. Στην περιοχή Εκκαθάριση συνομιλίας, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το σημείο όπου μετακινούνται τα στοιχεία, για τα στοιχεία προς τα επάνω Cleaned θα μεταβείτε σε αυτόν το φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα φάκελο του Outlook. Από προεπιλογή, τα μηνύματα μετακινούνται στο φάκελο Διαγραμμένα. Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προφίλ του Outlook, κάθε λογαριασμό διαθέτει δικό του φακέλου "Διαγραμμένα ". Μετακινούνται τα μηνύματα στο φάκελο Διαγραμμένα που αντιστοιχεί στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Για να αναπαραγάγετε τη δομή του φακέλου για τα στοιχεία που διαγράφει η Εκκαθάριση (όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Εκκαθάριση φακέλου & υποφακέλων), κάντε κλικ στην επιλογή Κατά την εκκαθάριση των υποφακέλων, δημιουργήστε εκ νέου την ιεραρχία φακέλων στο φάκελο προορισμού.

  • Για να διατηρούνται πάντα τυχόν μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Να μην γίνεται μετακίνηση μη αναγνωσμένων μηνυμάτων. Προτείνουμε να μην ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή. Τα μηνύματα της Συνομιλίας που διατηρούνται θα περιέχουν τυχόν μηνύματα που έχουν διαγραφεί, όπως αυτά που ενδεχομένως δεν έχετε διαβάσει.

  • Για να διατηρείται πάντα οποιοδήποτε κατηγοριοποιημένο μήνυμα, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Να μην γίνεται μετακίνηση κατηγοριοποιημένων μηνυμάτων. Προτείνεται να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή. Οι κατηγορίες εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα μηνύματα και η διαγραφή ενός κατηγοριοποιημένου μηνύματος έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του κατηγοριοποιημένου μηνύματος.

  • Για να διατηρείται πάντα οποιοδήποτε μήνυμα με σημαία, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Να μην γίνεται μετακίνηση μηνυμάτων με σημαίες. Προτείνεται να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή. Οι σημαίες εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα μηνύματα και η διαγραφή ενός μηνύματος με σημαία έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του μηνύματος με τη σημαία.

  • Για να διατηρείται πάντα οποιοδήποτε μήνυμα διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Να μην γίνεται μετακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων μηνυμάτων. Προτείνεται να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

  • Για να διατηρείται πάντα το αρχικό μήνυμα, εάν κάποιος αλλάξει το μήνυμα όταν αυτό συμπεριλαμβάνεται στις απαντήσεις, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Όταν μια απάντηση τροποποιεί ένα μήνυμα, να μην γίνεται μετακίνηση του αρχικού μηνύματος. Προτείνουμε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι διαθέτετε την πλήρη εγγραφή όλου του περιεχομένου της συνομιλίας σε περίπτωση που κάποιος τροποποιήσει ένα μήνυμα που περιέχεται σε μια απάντηση.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×