Χρήση τύπου σε έναν πίνακα στο Word 2016 για Mac

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να εκτελέσετε υπολογισμούς και λογική συγκρίσεις σε έναν πίνακα με τη χρήση τύπων. Word ενημερώνει αυτόματα τα αποτελέσματα των τύπων σε ένα έγγραφο όταν ανοίγετε το έγγραφο. Word ενημερώνει επίσης τα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Ενημέρωση πεδίου.

Σημείωση: Τύπων σε πίνακες είναι ένας τύπος κώδικα πεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πεδίων, ανατρέξτε στο θέμα κωδικοί πεδίων στο Word.

Σε αυτό το άρθρο

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου τύπου

Εισαγάγετε έναν τύπο σε ένα κελί πίνακα

Ενημέρωση των τύπων αποτελεσμάτων

Παραδείγματα: Άθροιση αριθμών σε έναν πίνακα με τη χρήση ορίσματα θέσης

Διαθέσιμες συναρτήσεις

Χρήση bookmarknames ή αναφορές κελιών σε έναν τύπο

Αναφορές RnCn

Αναφορές a1

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου τύπου

Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τύπων στο Word, πρέπει να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου τύπου. Στο παράθυρο διαλόγου " Τύπος ", μπορείτε να επεξεργαστείτε τύπους, να επιλέξτε μορφές αριθμών, επιλέξτε συναρτήσεις για να επικολλήσετε έναν τύπο, και επικολλήστε τους σελιδοδείκτες.

Προσθήκη και τροποποίηση τύπων στο παράθυρο διαλόγου τύπου.

Περιγράψτε τις διαδικασίες σε αυτό το θέμα χρησιμοποιώντας το μενού του πίνακα για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου " Τύπος ", αλλά μπορείτε επίσης να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου " Τύπος " κάνοντας κλικ στο κουμπί Τύπος στην καρτέλα " διάταξη ".

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο κελί του πίνακα όπου θέλετε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε έναν τύπο.

  Όταν τοποθετήσετε το δρομέα σε ένα κελί πίνακα, ή επιλογή κειμένου σε πίνακα, Word εμφανίζει τις καρτέλες Σχεδίαση πίνακα και διάταξη, που είναι κρυφές κανονικά.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το παράθυρο Word έχει πλάτος, κάντε κλικ στην επιλογή τύπου, που εμφανίζεται απευθείας στην κορδέλα.

   Όταν το παράθυρο είναι μεγάλη, ο τύπος εμφανίζεται στην ίδια την καρτέλα διάταξη, και όχι από το μενού δεδομένα.
  • Εάν το παράθυρο Word είναι στενή, πρώτα κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένων για να ανοίξετε το μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

   Στην καρτέλα "Διάταξη", κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένων για να προβάλετε το μενού και κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.
  • Στο μενού " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

Εισαγάγετε έναν τύπο σε ένα κελί πίνακα

 1. Επιλέξτε το κελί του πίνακα όπου θέλετε το αποτέλεσμα.

  Εάν το κελί δεν είναι κενό, διαγράψτε τα περιεχόμενά της.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

  Εναλλακτικά, στο μενού " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

 3. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου τύπου για να δημιουργήσετε τον τύπο σας.

  Μπορείτε να πληκτρολογήστε στο πλαίσιο Τύπος, επιλέξτε μια μορφή αριθμού από τη λίστα Μορφή αριθμών και επικόλληση σε συναρτήσεις και με χρήση της Συνάρτησης επικολλήστε τους σελιδοδείκτες και λίστες Επικόλληση σελιδοδείκτη.

Ενημέρωση των τύπων αποτελεσμάτων

Word υπολογίζει το αποτέλεσμα του τύπου κατά την εισαγωγή του σε ένα έγγραφο και όταν Word ανοίγει το έγγραφο που περιέχει τον τύπο.

Μπορεί να προκαλέσουν Word να επαναλαμβάνει τον υπολογισμό το αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων τύπων.

 1. Επιλέξτε τους τύπους που θέλετε να ενημερώσετε.

  Μπορείτε να επιλέξετε πολλούς τύπους, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ΕΝΤΟΛΗ ενώ κάνετε τις επιλογές.

 2. Ελέγχετε + κάντε κλικ στον τύπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση πεδίου.

Παραδείγματα: Άθροιση αριθμών σε έναν πίνακα με τη χρήση ορίσματα θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορίσματα θέσης (προς τα ΑΡΙΣΤΕΡΆ, ΔΕΞΙΆ, ΕΠΆΝΩ, BELOW) με αυτές τις συναρτήσεις:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

Ως παράδειγμα, μπορείτε να την ακόλουθη διαδικασία για να προσθέσετε αριθμούς χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SUM και τα ορίσματα θέσης.

Σημαντικό: Για να αποφύγετε σφάλμα κατά την άθροιση δεδομένων σε έναν πίνακα με τη χρήση ορίσματα θέσης, πληκτρολογήστε μηδέν (0) σε οποιοδήποτε κενό κελί που θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό.

 1. Επιλέξτε το κελί του πίνακα όπου θέλετε το αποτέλεσμα.

 2. Εάν το κελί δεν είναι κενό, διαγράψτε τα περιεχόμενά της.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

  Εναλλακτικά, στο μενού " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

 4. Προσδιορίστε τους αριθμούς που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το αντίστοιχο τύπου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

  Για να προσθέσετε τους αριθμούς...

  Πληκτρολογήστε τα εξής στο πλαίσιο Τύπος

  Επάνω από το κελί

  = SUM(ABOVE):

  Κάτω από το κελί

  = SUM(BELOW):

  Επάνω και κάτω από το κελί

  =SUM(ABOVE,BELOW)

  Αριστερά από το κελί

  = SUM(LEFT):

  Δεξιά γωνία του κελιού

  = SUM(RIGHT):

  Αριστερά και δεξιά από το κελί

  =SUM(LEFT,RIGHT)

  Αριστερά του και, επάνω από το κελί

  =SUM(LEFT,ABOVE)

  Δεξιά της και επάνω από το κελί

  =SUM(RIGHT,ABOVE)

  Αριστερά και κάτω από το κελί

  =SUM(LEFT,BELOW)

  Δεξιά και κάτω από το κελί

  =SUM(RIGHT,BELOW)

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαθέσιμες συναρτήσεις

Σημείωση: Τύπους που χρησιμοποιούν ορίσματα θέσης (για παράδειγμα, ΑΡΙΣΤΕΡΆ) δεν περιλαμβάνει τιμές στις γραμμές κεφαλίδας.

Οι συναρτήσεις που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμη για χρήση σε τύπους πίνακα.

Συνάρτηση

Τι κάνει

Παράδειγμα

Επιστρέφει

ABS()

Υπολογίζει την απόλυτη τιμή της τιμής μέσα στις παρενθέσεις

=ABS(-22)

22

AND()

Αξιολογεί εάν ισχύουν όλα τα ορίσματα μέσα στις παρενθέσεις.

=AND(SUM(LEFT) < 10,SUM(ABOVE) > = 5)

1, εάν το άθροισμα των τιμών στα αριστερά του τύπου (στην ίδια γραμμή) είναι μικρότερο από 10 και το άθροισμα των τιμών επάνω από τον τύπο (στην ίδια στήλη, εκτός από οποιοδήποτε κελί κεφαλίδα) είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 5. Διαφορετικά 0.

AVERAGE()

Υπολογίζει τον μέσο όρο των στοιχείων που έχουν προσδιοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

=AVERAGE(RIGHT)

Ο μέσος όρος όλων των τιμών στα δεξιά από το κελί του τύπου, στην ίδια γραμμή.

COUNT()

Υπολογίζει το πλήθος των στοιχείων που έχουν προσδιοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

=COUNT(LEFT)

Ο αριθμός των τιμών στα αριστερά από το κελί του τύπου, στην ίδια γραμμή.

DEFINED()

Αξιολογεί εάν το όρισμα μέσα στις παρενθέσεις ορίζεται. Επιστρέφει την τιμή 1 εάν το όρισμα έχει οριστεί και αποδίδει χωρίς σφάλμα, 0 Εάν το όρισμα δεν έχει οριστεί ή επιστρέφει ένα σφάλμα.

=DEFINED(gross_income)

1, εάν gross_income έχει καθοριστεί και αποδίδει χωρίς σφάλματος. Διαφορετικά 0.

FALSE

Δεν δέχεται ορίσματα. Πάντα επιστρέφει 0.

= FALSE

0

IF()

Υπολογίζει το πρώτο όρισμα. Επιστρέφει το δεύτερο όρισμα, εάν το πρώτο όρισμα είναι true. Επιστρέφει το τρίτο όρισμα, εάν το πρώτο όρισμα είναι false.

Σημείωση: Απαιτεί ακριβώς τρία ορίσματα.

=IF(SUM(LEFT) > = 10,10,0)

10, εάν το άθροισμα των τιμών στα αριστερά του τύπου είναι τουλάχιστον 10; 0 διαφορετικά.

INT()

Στρογγυλοποιεί την τιμή μέσα στις παρενθέσεις προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο.

=INT(5.67)

5

MAX()

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από τα στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

=MAX(ABOVE)

Η μέγιστη τιμή που βρίσκονται στα κελιά που βρίσκονται επάνω από τον τύπο (εκτός από οποιεσδήποτε γραμμές κεφαλίδα).

MIN()

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τα στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

=MIN(ABOVE)

Η ελάχιστη τιμή που βρίσκονται στα κελιά που βρίσκονται επάνω από τον τύπο (εκτός από οποιεσδήποτε γραμμές κεφαλίδα).

MOD()

Σας μεταφέρει δύο ορίσματα (πρέπει να είναι αριθμοί ή να αξιολογήσετε σε αριθμούς). Αποδίδει το υπόλοιπο της διαίρεσης με το πρώτο το δεύτερο όρισμα. Εάν το υπόλοιπο είναι 0 (μηδέν), η συνάρτηση επιστρέφει 0,0

=MOD(4,2)

0,0

NOT()

Σας μεταφέρει ένα όρισμα. Αξιολογεί εάν το όρισμα είναι true. Αποδίδει την τιμή 0 Εάν το όρισμα είναι true, 1 εάν το όρισμα είναι false. Χρησιμοποιείται κυρίως μέσα σε έναν τύπο IF.

=NOT(1=1)

0

OR()

Σας μεταφέρει δύο ορίσματα. Εάν είτε είναι true, η συνάρτηση επιστρέφει 1. Εάν και τα δύο είναι false, η συνάρτηση επιστρέφει 0. Χρησιμοποιείται κυρίως μέσα σε έναν τύπο IF.

=OR(1=1,1=5)

1

PRODUCT()

Υπολογίζει το γινόμενο των στοιχείων που έχουν προσδιοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

=PRODUCT(LEFT)

Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού όλες τις τιμές που βρίσκονται στα κελιά που βρίσκονται στα αριστερά του τύπου.

ROUND()

Δέχεται δύο ορίσματα (πρώτο όρισμα πρέπει να είναι ένας αριθμός ή να αξιολογήσετε σε έναν αριθμό, δεύτερο όρισμα πρέπει να είναι ένας ακέραιος ή να αξιολογήσετε να αποτελεί ακέραιο αριθμό). Στρογγυλοποιεί το πρώτο όρισμα το πλήθος των ψηφίων που καθορίζεται από το δεύτερο όρισμα. Εάν το δεύτερο όρισμα είναι μεγαλύτερη από το μηδέν (0), το πρώτο όρισμα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον καθορισμένο αριθμό ψηφίων. Εάν το δεύτερο όρισμα είναι μηδέν (0), το πρώτο όρισμα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο. Εάν το δεύτερο όρισμα είναι αρνητικός αριθμός, το πρώτο όρισμα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στα αριστερά της υποδιαστολής.

= ROUND(123.456, 2)

= ROUND(123.456, 0)

= ROUND(123.456,-2)

123.46

123

100

SIGN()

Ένα όρισμα που πρέπει να είναι ένας αριθμός ή να αξιολογήσετε σας μεταφέρει σε έναν αριθμό. Αξιολογεί εάν το στοιχείο που προσδιορίζονται μέσα στις παρενθέσεις εάν μεγαλύτερο, ίσο ή μικρότερο από μηδέν (0). Επιστρέφει την τιμή 1 εάν είναι μεγαλύτερο του μηδενός, 0 εάν μηδέν, -1 αν είναι μικρότερη από μηδέν.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων που έχουν προσδιοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

= SUM(RIGHT):

Το άθροισμα των τιμών των κελιών προς τα δεξιά του τύπου.

Αληθής

Σας μεταφέρει ένα όρισμα. Αξιολογεί εάν το όρισμα είναι true. 1 εάν το όρισμα είναι true, η συνάρτηση επιστρέφει 0 Εάν το όρισμα είναι false. Χρησιμοποιείται κυρίως μέσα σε έναν τύπο IF.

=TRUE(1=0)

0

Χρήση bookmarknames ή αναφορές κελιών σε έναν τύπο

Μπορείτε να αναφερθείτε σε ένα σελιδοδείκτη κελί, χρησιμοποιώντας το όνομα του σελιδοδείκτη σε έναν τύπο. Για παράδειγμα, εάν μπορείτε να επισημανθούν με σελιδοδείκτες ένα κελί που περιέχει ή αξιολογείται σε αριθμό με το σελιδοδείκτη όνομα gross_income, ο τύπος = ROUND (gross_income, 0) στρογγυλοποιεί την τιμή αυτού του κελιού προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αναφορές στηλών και γραμμών σε έναν τύπο. Υπάρχουν δύο στυλ αναφορά: RnCn και A1.

Σημείωση: Στο κελί που περιέχει τον τύπο δεν περιλαμβάνεται σε έναν υπολογισμό που χρησιμοποιεί μια αναφορά. Εάν το κελί είναι μέρος της αναφοράς, παραβλέπεται.

Αναφορές RnCn

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αναφορές σε μια γραμμή του πίνακα, στηλών ή κελιών σε έναν τύπο με χρήση της σύμβασης αναφοράς RnCn . Στην παρούσα σύμβαση, Rn αναφέρεται σε γραμμή nκαι Cn αναφέρεται στη στήλη οστό n. Για παράδειγμα, R1C2 αναφέρεται στο κελί που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη στήλη.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει παραδείγματα το στυλ αναφοράς RnCn.

Για να ανατρέξετε στις...

.. .use αυτό το στυλ αναφοράς

Μια ολόκληρη στήλη

Cn

Μια ολόκληρη γραμμή

Rn

Ένα συγκεκριμένο κελί

RnCn

Στη γραμμή που περιέχει τον τύπο

R

Η στήλη που περιέχει τον τύπο

C

Όλα τα κελιά μεταξύ δύο συγκεκριμένα κελιά

RnCn: RnCn

Ένα κελί σε έναν πίνακα σελιδοδείκτη

Bookmark_name RnCn

Μια περιοχή κελιών σε έναν πίνακα σελιδοδείκτη

Bookmark_name RnCn: RnCn

Αναφορές a1

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αναφορές για ένα κελί, ένα σύνολο κελιών ή μια περιοχή κελιών με χρήση της σύμβασης αναφοράς A1 . Στην παρούσα σύμβαση, το γράμμα που αναφέρεται σε στήλη του κελιού και αναφέρεται τον αριθμό γραμμής του κελιού. Η πρώτη στήλη σε έναν πίνακα είναι στήλη A; η πρώτη γραμμή είναι γραμμή 1.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει παραδείγματα το στυλ αναφοράς A1.

Για να ανατρέξετε στις...

.. .use αυτή η αναφορά

Στο κελί στην πρώτη στήλη και τη δεύτερη γραμμή

A2

Τα δύο πρώτα κελιά στην πρώτη γραμμή

A1, B1

Όλα τα κελιά στην πρώτη στήλη και τα δύο πρώτα κελιά στη δεύτερη στήλη

A1: B2

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Κωδικοί πεδίων στο Word

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×