Χρήση της δυνατότητας "Αυτόματη Καταχώρηση τύπου"

Για να διευκολύνετε τη δημιουργία και την επεξεργασία τύπων και να περιορίσετε τα σφάλματα σύνταξης και πληκτρολόγησης, χρησιμοποιήστε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου. Αφού πληκτρολογήσετε ένα = (ίσον) και το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα μιας συνάρτησης στη γραμμή τύπων, θα δείτε μια λίστα συναρτήσεων, ονομάτων και συμβολοσειρών κειμένου. Υπάρχει επίσης κείμενο που σας βοηθά να επιλέξετε τη σωστή συνάρτηση.

Λίστα Αυτόματης Καταχώρησης τύπου

Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου.

Εμφάνιση στοιχείων στη λίστα Αυτόματης Καταχώρησης τύπου

Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει τον τρόπο ελέγχου της εμφάνισης στοιχείων στη λίστα Αυτόματης Καταχώρησης τύπου.

Για να εμφανίσετε

Πληκτρολογήστε τα εξής

Το Excel Online και τα ονόματα συναρτήσεων που έχουν οριστεί από το χρήστη

Ένα γράμμα ή τα αρχικά γράμματα σε οποιαδήποτε θέση όπου μπορεί να εισαχθεί μια συνάρτηση.

Παράδειγμα: Su

Ορίσματα συνάρτησης

Πληκτρολογήστε ( -- αριστερή παρένθεση

Πληκτρολογήστε το όρισμα, όπως έναν αριθμό ή μια αναφορά κελιού ή χρησιμοποιήστε ένα έναυσμα εμφάνισης, όπως τα αρχικά γράμματα, ένα ερωτηματικό, αριστερή παρένθεση ή το σύμβολο [ (αριστερή αγκύλη).

Παράδειγμα: SUM(5; A2; [

Για κάθε επόμενο όρισμα, πληκτρολογήστε ένα ερωτηματικό και, στη συνέχεια, το όρισμα ή κάποιο άλλο έναυσμα εμφάνισης.

Σημείωση: Οι ακόλουθες συναρτήσεις έχουν ορίσματα με απαριθμημένες σταθερές, οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στην αναπτυσσόμενη λίστα: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL και VLOOKUP.

Καθορισμένα ονόματα και ονόματα πινάκων

Ένα γράμμα ή τα αρχικά γράμματα σε οποιαδήποτε θέση όπου μπορεί να εισαχθεί αυτό το όνομα.

Παράδειγμα: YearlySales

Προσδιοριστικά στήλης πίνακα και προσδιοριστικά ειδικού στοιχείου ([#Όλες], [#Δεδομένα], [#Κεφαλίδες], [#Αθροίσματα], [#Αυτή η γραμμή])

Κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες:

 • [ (αριστερή αγκύλη) αμέσως μετά το όνομα του πίνακα.

  Παράδειγμα: ΕτήσιαΈκθεση[

 • ; (ερωτηματικό) αμέσως μετά από ένα ειδικό στοιχείο.

  Παράδειγμα: =ΕτήσιαΈκθεση[#Όλες];

 • : (άνω και κάτω τελεία) αμέσως μετά το όνομα μιας στήλης.

  Παράδειγμα: ΕτήσιαΈκθεση[Πωλήσεις:

Σημείωση: Εάν το κελί βρίσκεται σε πίνακα, το όνομα του πίνακα είναι προαιρετικό. Για παράδειγμα, οι ακόλουθοι τύποι θα είναι ίδιοι:

=[Πωλήσεις]/[Κόστος]

=ΕτήσιαΈκθεση[Πωλήσεις]/ΕτήσιαΈκθεση[Κόστος]

Ονόματα σύνδεσης σε συναρτήσεις κύβου

" (αριστερά εισαγωγικά) αμέσως μετά την αριστερή παρένθεση του ονόματος μιας συνάρτησης κύβου.

Παράδειγμα: CUBEMEMBER("

Σημείωση: Παρατίθενται μόνο οι συνδέσεις OLAP που είναι αποθηκευμένες στο τρέχον βιβλίο εργασίας.

Συμβολοσειρές κειμένου πολυδιάστατων εκφράσεων (MDX) σε συναρτήσεις κύβου

Κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες:

 • " (αριστερά εισαγωγικά) αμέσως μετά το ερωτηματικό για ένα όρισμα.

  Παράδειγμα: CUBEMEMBER("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"

 • . (τελεία) αμέσως μετά μια δεξιά αγκύλη.

  Παράδειγμα: CUBEMEMBER("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"[Πελάτες].

  Παράδειγμα: CUBEMEMBER("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων","[Πελάτες].[Μεξικό].

 • ( (αριστερή παρένθεση) αμέσως μετά τα αριστερά εισαγωγικά για μια συμβολοσειρά κειμένου MDX, για να υποδηλωθεί η αρχή μιας πλειάδας (μιας συμβολοσειράς που περιέχει τιμές διαχωρισμένες με ερωτηματικά).

  Παράδειγμα: CUBEVALUE("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"(

 • ;  (ερωτηματικό) αμέσως μετά τα δεξιά εισαγωγικά σε μια συμβολοσειρά κειμένου MDX, για να υποδηλωθεί το δεύτερο τμήμα μιας πλειάδας.

  Παράδειγμα: CUBEVALUE("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"([Πελάτες].[Μεξικό];

 • { (αριστερό άγκιστρο) αμέσως μετά τα αριστερά εισαγωγικά για μια συμβολοσειρά κειμένου MDX, για να υποδηλωθεί η αρχή μιας παράστασης συνόλου.

  Παράδειγμα: CUBEVALUE("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"{

  Σημειώσεις: 

  • Για να εισαγάγετε μια συμβολοσειρά κειμένου MDX χρησιμοποιώντας την Αυτόματη Συμπλήρωση τύπου, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με μια προέλευση δεδομένων OLAP.

  • Εάν καθοριστεί κάποια λεζάντα, θα εμφανιστεί σε μια συμβουλή οθόνης για να σας βοηθήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

  • Στην περίπτωση που μια συμβολοσειρά κειμένου MDX είναι ασαφής, τότε εισάγεται ακόμα ένα μοναδικό όνομα μέλους, αλλά πρέπει να αποφασίσετε εάν έχει εισαχθεί το σωστό όνομα. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν δύο τιμές για την ακόλουθη συμβολοσειρά κειμένου MDX:

   CUBEMEMBER("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων","[Πελάτες].[Μεξικό].[Παπαδάκης].[Παύλος]

   Θα εισαχθεί μία από τις ακόλουθες τιμές:

   [Πελάτες].[Όνομα].&[54342]

   [Πελάτες].[Όνομα].&[34297]

   Εάν το όνομα που έχει εισαχθεί δεν είναι αυτό που θέλετε, πρέπει να το διαγράψετε και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το άλλο.

  • Τα ονόματα συναρτήσεων των υπηρεσιών Microsoft SQL Server Analysis Services, όπως "Children", "Parent" ή "Crossjoin" δεν εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα, αλλά μπορείτε να τα πληκτρολογήσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιείτε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ό,τι θέλετε για να ολοκληρώσετε τον τύπο.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου στο μέσον μιας υπάρχουσας ένθετης συνάρτησης ή τύπου. Το κείμενο που βρίσκεται ακριβώς πριν από το σημείο εισαγωγής χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τιμών στην αναπτυσσόμενη λίστα ενώ το κείμενο που βρίσκεται μετά το σημείο εισαγωγής παραμένει αμετάβλητο.

 • Τα καθορισμένα ονόματα που έχετε δημιουργήσει για απαριθμημένες σταθερές, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στη συνάρτηση SUBTOTAL, καθώς και οι συνδέσεις συνάρτησης κύβου δεν εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα Αυτόματης Καταχώρησης, αλλά μπορείτε να τα πληκτρολογήσετε.

Περιήγηση στη λίστα Αυτόματης Καταχώρησης τύπου με χρήση του πληκτρολογίου

Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει τα πλήκτρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λίστα Αυτόματης Καταχώρησης τύπου.

Για

Πατήστε

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής έναν χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής ένα στοιχείο προς τα επάνω.

Επάνω βέλος

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής ένα στοιχείο προς τα κάτω.

Κάτω βέλος

Επιλέξετε το τελευταίο στοιχείο.

End

Επιλέξετε το πρώτο στοιχείο.

Αρχική

Μετακινηθείτε μια σελίδα προς τα κάτω και να επιλέξετε ένα νέο στοιχείο.

Page Down

Μετακινηθείτε μια σελίδα προς τα επάνω και να επιλέξετε ένα νέο στοιχείο.

Page Up

Κλείσετε την αναπτυσσόμενη λίστα.

Esc (ή κάντε κλικ σε ένα άλλο κελί)

Εισαγωγή στοιχείου από τη λίστα

Σημαντικό: Καθώς πληκτρολογείτε έναν τύπο, μην ξεχάσετε να πληκτρολογήσετε τη δεξιά παρένθεση για μια συνάρτηση, τη δεξιά αγκύλη για μια αναφορά πίνακα ή τα δεξιά εισαγωγικά για μια συμβολοσειρά κειμένου MDX.

 • Για να εισαγάγετε το επιλεγμένο στοιχείο στον τύπο και να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής αμέσως μετά από αυτό, πατήστε το πλήκτρο Tab ή κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×