Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Word

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε υπάρχουσες γραμμές κειμένου σε λίστα, να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων και να δημιουργήσετε ένθετες λίστες.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαφέρουν ως προς την ικανότητά τους να περιγράφουν το στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης σε μια λίστα. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το επίπεδο λεπτομέρειας του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης. Για παράδειγμα, το JAWS μπορεί να αναγνωρίσει τους δέκα πιο συνηθισμένους τύπους κουκκίδων.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Υπάρχουν πολλές επιλογές για να πληκτρολογήσετε μια λίστα με κουκκίδες ή μια αριθμημένη λίστα.

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

 1. Με αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε πρώτα τις γραμμές κειμένου και, στη συνέχεια, να τις μετατρέψετε σε λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε τις γραμμές του κειμένου για τη λίστα σας.

 3. Επιλέξτε τα στοιχεία για τη λίστα.

 4. Για μια λίστα με κουκκίδες, πατήστε Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Ζ, Ο. Για μια λίστα με αρίθμηση, πατήστε Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο N.

  Στον Αφηγητή, θα ακούσετε μια περιγραφή για το επιλεγμένο στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης.

 5. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή κειμένου.

Δημιουργία λίστας μέσω επιλογής ενός στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης από την κορδέλα

 1. Με αυτή τη μέθοδο, πρώτα εφαρμόζετε το στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης και, στη συνέχεια, πληκτρολογείτε τα στοιχεία της λίστας.

 2. Για να πληκτρολογήσετε μια λίστα με κουκκίδες, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Ζ, Ο για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη στυλ κουκκίδων. Για να πληκτρολογήσετε μια λίστα με αρίθμηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Ν,1 για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη στυλ αρίθμησης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να δείτε τα διαθέσιμα στυλ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε ένα.

 4. Πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της λίστας. Για να συνεχίσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή κειμένου.

Δημιουργία ένθετης λίστας μέσα σε μια λίστα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια άλλη λίστα, όπως δευτερεύουσες κουκκίδες σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση με στυλ διάρθρωσης σε μια λίστα με αρίθμηση.

Για να δημιουργήσετε μια ένθετη λίστα

 1. Από μια υπάρχουσα λίστα, επιλέξτε το στοιχείο που θα προηγείται της ένθετης λίστας και πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

 2. Μεταβείτε στη θέση στη λίστα όπου θέλετε να ξεκινά η νέα λίστα.

  Με το δρομέα στην αρχή της γραμμής για το νέο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το Word 2016 αυξάνει αυτόματα την εσοχή για αυτό το στοιχείο και το κάνει αυτόματα μέρος μια ένθετης λίστας, ή λίστας μέσα στην περιβάλλουσα λίστα.

  Το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης για το νέο στοιχείο της λίστας βασίζεται στο στυλ του γονικού του στοιχείου. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα στυλ σε οποιοδήποτε διαθέσιμο στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Επιλέξτε ολόκληρη τη λίστα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε το κουμπί Κουκκίδες και να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Ζ, Ο.

  • Για να επιλέξετε το κουμπί Αρίθμηση και να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Ν, 1.

 3. Πατήστε ένα πλήκτρο βέλους για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τι έχετε χρησιμοποιήσει πιο πρόσφατα. Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή της στοίχισης μιας λίστας

Για να αλλάξετε τη στοίχιση μιας λίστας σε σχέση με το περιθώριο, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μείωση εσοχής ή το κουμπί Αύξηση εσοχής.

 1. Επιλέξτε ολόκληρη τη λίστα.

 2. Για να μειώσετε την εσοχή ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο κοντά στο περιθώριο, πατήστε Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Δ, Ε.

 3. Για να αυξήσετε την εσοχή ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο μακριά από το περιθώριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Α, Ι.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη ή την επεξεργασία κειμένου σε ένα έγγραφο στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word 2016

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Word 2016 για Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση. Το Word 2016 για Mac σάς επιτρέπει να μετατρέψετε υπάρχουσες γραμμές κειμένου σε λίστα, να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων και να δημιουργήσετε ένθετες λίστες. Όλοι αυτοί οι τύποι λίστας σάς επιτρέπουν να συνεχίσετε τη λίστα αυτόματα, πατώντας απλώς το πλήκτρο Enter στο τέλος μιας γραμμής.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το Word ώστε να δημιουργεί αυτόματα λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση όταν πληκτρολογήσετε τη συντόμευση.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Υπάρχουν πολλές επιλογές για να πληκτρολογήσετε μια λίστα με κουκκίδες ή μια αριθμημένη λίστα.

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες κατά την πληκτρολόγηση

 1. Στην αρχή μιας νέας γραμμής, πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Tab. Δημιουργείται αυτόματα μια στρογγυλή συμπαγής κουκκίδα.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Backspace.

Δημιουργία αριθμημένης λίστας κατά την πληκτρολόγηση

 1. Στην αρχή μιας νέας γραμμής, πληκτρολογήστε 1. (ο αριθμός 1 ακολουθούμενος από μια τελεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Tab. Δημιουργείται αυτόματα μια κουκκίδα με αρίθμηση.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Backspace.

Δημιουργία λίστας μέσω επιλογής ενός στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης στην κορδέλα

 1. Τοποθέτηση του δρομέα στην αρχή της νέας λίστας.

 2. Για να μεταβείτε στην Κεντρική καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας και έπειτα τη φράση "Τώρα είστε σε μια καρτέλα...μέσα σε μια ομάδα καρτελών". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "καρτέλα 'Κεντρική'." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες και να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουκκίδες, κουμπί μενού". Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Control+Option+Shift+M. Για να επιλέξετε ένα στυλ κουκκίδας, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στα στυλ. Τα στυλ ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα με αρίθμηση και να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αρίθμηση, κουμπί μενού". Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Control+Option+Shift+M. Για να επιλέξετε ένα στυλ αρίθμησης, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στα στυλ. Τα στυλ ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

  Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ένα στυλ.

 4. Δημιουργείται η λίστα και η εστίαση μετακινείται στο έγγραφο.

Δημιουργία ένθετης λίστας μέσα σε μια λίστα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια άλλη λίστα, όπως δευτερεύουσες κουκκίδες σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση με στυλ διάρθρωσης σε μια λίστα με αρίθμηση.

Για να δημιουργήσετε μια ένθετη λίστα

 1. Σε μια υπάρχουσα λίστα, μεταβείτε στο τέλος του στοιχείου, μετά από το οποίο θέλετε να ξεκινά η ένθετη και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Με το δρομέα στην αρχή της γραμμής για το νέο στοιχείο, πατήστε Tab. Το Word αυξάνει αυτόματα την εσοχή για αυτό το στοιχείο και το κάνει αυτόματα μέρος μια ένθετης λίστας ή μιας λίστας μέσα στην περιβάλλουσα λίστα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης για το νέο στοιχείο της λίστας βασίζεται στο στυλ του γονικού του στοιχείου. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα στυλ σε οποιοδήποτε διαθέσιμο στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Επιλέξτε μια λίστα ή μια ένθετη λίστα.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και μετακινήστε τον δρομέα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να μεταβείτε στην Κεντρική καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας και έπειτα τη φράση "Τώρα είστε σε μια καρτέλα...μέσα σε μια ομάδα καρτελών". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "καρτέλα 'Κεντρική'." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε ένα νέο στυλ Κουκκίδων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουκκίδες, κουμπί μενού". Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Control+Option+Shift+M. Για να μετακινηθείτε στα στυλ, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στα στυλ.

  • Για να επιλέξετε ένα νέο στυλ Αρίθμησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αρίθμηση, κουμπί μενού". Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Control+Option+Shift+M. Για να μετακινηθείτε στα στυλ, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

  Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ένα στυλ.

 4. Δημιουργείται το στυλ λίστας και η εστίαση μετακινείται στο έγγραφο.

Αλλαγή της στοίχισης μιας λίστας

Για να αλλάξετε τη στοίχιση μιας λίστας σε σχέση με το περιθώριο, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μείωση εσοχής ή το κουμπί Αύξηση εσοχής στην κορδέλα.

 1. Επιλέξτε μια λίστα ή μια ένθετη λίστα.

 2. Για να μεταβείτε στην Κεντρική καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας και έπειτα τη φράση "Τώρα είστε σε μια καρτέλα...μέσα σε μια ομάδα καρτελών". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "καρτέλα 'Κεντρική'." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μειώσετε την εσοχή ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο κοντά στο περιθώριο, πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Μείωση εσοχής'".

  • Για να αυξήσετε την εσοχή ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο μακριά από το περιθώριο, πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αύξηση εσοχής'".

  Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να επαναφέρετε την εστίαση πίσω στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο F6.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word 2016 για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Word Mobile με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αριθμημένες λίστες στο τηλέφωνό σας. Το Word Mobile σάς επιτρέπει να μετατρέψετε υπάρχουσες γραμμές κειμένου σε λίστα, να αλλάξετε το στυλ των κουκκίδων και να δημιουργήσετε ένθετες λίστες. Όλοι αυτοί οι τύποι λίστας σάς επιτρέπουν να συνεχίσετε τη λίστα αυτόματα, πατώντας απλώς το πλήκτρο Enter στο τέλος μιας γραμμής.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις δυνατότητες αφής στο Word Mobile, μεταβείτε στην ενότητα Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Υπάρχουν αρκετές επιλογές, για να προσθέσετε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση στο έγγραφό σας.

Πληκτρολόγηση λίστας με κουκκίδες

 1. Πληκτρολογήστε την πρώτη γραμμή του κειμένου για τη λίστα σας.

 2. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της περιοχής γραφής. Σύρετε το δάχτυλό σας, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές για επεξεργασία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμμές." Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να μεταβείτε στη γραμμή του κειμένου που θέλετε να μετατρέψετε σε μια λίστα με κουκκίδες. Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη, για να επιλέξετε τη γραμμή.

 3. Στο έγγραφό σας, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία."

 4. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κουκκίδες'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές', σε σύμπτυξη, πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το μενού Περισσότερες επιλογές αναπτύσσεται. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κεντρική', σε σύμπτυξη."

 6. Στο μενού, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κουκκίδες', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Σαρώστε προς τα δεξιά, για να περιηγηθείτε στα διαθέσιμα στυλ κουκκίδων: συμπαγής κύκλος, κενός κύκλος, συμπαγές τετράγωνο, 4 μικρές ρομβοειδείς κουκκίδες, κενό βέλος ή σημάδι ελέγχου. Κατά τη σάρωση, ακούτε την περιγραφή του στυλ κουκκίδας. Πατήστε δύο φορές για επιλογή.

 8. Για να προσθέσετε μια νέα κουκκίδα, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'. Σε ανάπτυξη. Πατήστε δύο φορές για σύμπτυξη." Πατήστε δύο φορές, για να συμπτύξετε το Περισσότερες επιλογές. Πατήστε στο πληκτρολόγιο και σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Enter". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 9. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, κάντε δύο φορές διπλό πάτημα στο πλήκτρο "Enter".

Πληκτρολόγηση λίστας με αρίθμηση

 1. Πληκτρολογήστε την πρώτη γραμμή του κειμένου για τη λίστα σας.

 2. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της περιοχής γραφής. Σύρετε το δάχτυλό σας, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές για επεξεργασία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμμές." Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να μεταβείτε στη γραμμή του κειμένου που θέλετε να μετατρέψετε σε μια λίστα με κουκκίδες. Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη, για να επιλέξετε τη γραμμή.

 3. Στο έγγραφό σας, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία."

 4. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αρίθμηση'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές', σε σύμπτυξη, πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το μενού Περισσότερες επιλογές αναπτύσσεται. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κεντρική', σε σύμπτυξη."

 6. Στο μενού, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αρίθμηση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Σαρώστε προς τα δεξιά, για να δείτε τα διαθέσιμα στυλ αρίθμησης: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. ή i. ii. iii. Κατά τη σάρωση, ακούτε την περιγραφή του στυλ αρίθμησης. Πατήστε δύο φορές για επιλογή.

 8. Για να προσθέσετε μια νέα κουκκίδα, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'. Σε ανάπτυξη. Πατήστε δύο φορές για σύμπτυξη." Πατήστε δύο φορές, για να συμπτύξετε το Περισσότερες επιλογές. Πατήστε στο πληκτρολόγιο και σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Enter". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 9. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, κάντε δύο φορές διπλό πάτημα στο πλήκτρο "Enter".

Δημιουργία ένθετης λίστας μέσα σε μια λίστα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια άλλη λίστα, όπως δευτερεύουσες κουκκίδες σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση με στυλ διάρθρωσης σε μια λίστα με αρίθμηση.

 1. Εάν έχετε μια υπάρχουσα λίστα στο έγγραφό σας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της περιοχής γραφής. Σύρετε το δάχτυλό σας, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές για επεξεργασία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμμές." Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να μεταβείτε στο στοιχείο λίστας που θέλετε να μετατρέψετε σε μια ένθετη λίστα. Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη, για να επιλέξετε το στοιχείο.

 2. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία."

 3. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αύξηση εσοχής'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Πλέον, το στοιχείο είναι μέρος μιας ένθετης λίστας.

 4. Για να επιστρέψετε σε ένα υψηλότερο επίπεδο λίστας, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Μείωση εσοχής'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Στο έγγραφό σας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της περιοχής γραφής. Σύρετε το δάχτυλό σας, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές για επεξεργασία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμμές." Σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο λίστας στο επίπεδο λίστας όπου θέλετε να αλλάξετε το στυλ κουκκίδας ή αρίθμησης. Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη, για να επιλέξετε το στοιχείο.

 2. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία."

 3. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές', σε σύμπτυξη, πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το μενού Περισσότερες επιλογές αναπτύσσεται. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κεντρική', σε σύμπτυξη."

 4. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει ότι έχετε φτάσει στο κουμπί Κουκκίδες ή Αρίθμηση. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές, για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη και σαρώστε προς τα δεξιά, για να επιλέξετε το νέο στυλ.

  Μπορείτε να συνδυάσετε μια λίστα με κουκκίδες με μια ένθετη αριθμημένη λίστα ή το αντίστροφο.

Αλλαγή της στοίχισης μιας λίστας

Για να αλλάξετε τη στοίχιση μιας λίστας σε σχέση με το περιθώριο, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Μείωση εσοχής ή Αύξηση εσοχής.

 1. Στο έγγραφό σας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της περιοχής γραφής. Σύρετε το δάχτυλό σας, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές για επεξεργασία." Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμμές." Σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, για να μεταβείτε στο στοιχείο λίστας που θέλετε να αλλάξετε τη στοίχιση. Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη, για να επιλέξετε το στοιχείο.

 2. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχεία."

 3. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει ότι έχετε φτάσει στο κουμπί Αύξηση εσοχής ή Μείωση εσοχής. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×