Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για παρακολούθηση και αναθεώρηση αλλαγών σε ένα έγγραφο στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για παρακολούθηση και αναθεώρηση αλλαγών σε ένα έγγραφο στο Word

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δείτε ποιος έχει κάνει αλλαγές στο έγγραφό σας, να διαχειριστείτε τις εντοπισμένες αλλαγές και να διαγράψετε σχόλια στο έγγραφό του Word 2016.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ενεργοποίηση παρακολούθησης αλλαγών

Όταν ενεργοποιείτε την Παρακολούθηση αλλαγών, το Word επισημαίνει και εμφανίζει κάθε αλλαγή που κάνει οποιοσδήποτε στο έγγραφό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας είτε μια συντόμευση πληκτρολογίου απευθείας είτε την κορδέλα.

Για να ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση αλλαγών, κάντε ένα από τα εξής:

 1. Για να χρησιμοποιήσετε την απευθείας συντόμευση, στο πληκτρολόγιο, πατήστε Ctrl + Shift + E.

 2. Για να χρησιμοποιήσετε την κορδέλα, στο πληκτρολόγιο, πατήστε Alt + R, G. Θα ακούσετε τη φράση: "Παρακολούθηση αλλαγών, μη επιλεγμένο στοιχείο μενού". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο G.

Εμφάνιση αλλαγών (αναθεωρήσεων) σε ένα έγγραφο

Μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να εμφανίζονται οι εντοπισμένες αλλαγές στο έγγραφό σας.

 1. Πατήστε Alt + R, TD. Θα ακούσετε: "<το όνομα της επιλεγμένης σήμανσης>".

  Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση "Κάτω κορδέλα, πλαίσιο ομάδας παρακολούθησης, <το όνομα της επιλεγμένης σήμανσης>".

  Ανοίγει μια λίστα με τις παρακάτω τέσσερις επιλογές προβολής:

  • Η Απλή σήμανση είναι η προεπιλεγμένη επιλογή και υποδεικνύει τις αλλαγές με μια κόκκινη γραμμή στο περιθώριο του εγγράφου.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα σχόλια εμφανίζονται ως φυσαλίδες σχολίων στο περιθώριο. Για να αναπτύξετε τη φυσαλίδα, πατήστε Alt + R, K.

  • Η επιλογή Χωρίς σημάνσεις αποκρύπτει τις σημάνσεις για να δείξει πώς θα εμφανίζονται οι ενσωματωμένες αλλαγές. Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει τις αλλαγές.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δείτε τις σημάνσεις ξανά, επιλέξτε Απλή σήμανση ή Όλες οι σημάνσεις.

  • Όλες οι σημάνσεις: εμφανίζει όλες τις αλλαγές με διαφορετικά χρώματα κειμένου και γραμμές. Αυτή η επιλογή είναι η συνιστώμενη σήμανση και υποστηρίζεται καλύτερα από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

  • Η επιλογή Αρχικό εμφανίζει το έγγραφο στην αρχική του μορφή.

 2. Στη λίστα, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επιλογής που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να επιλέξετε τον τύπο σήμανσης που θέλετε να δείτε, πατήστε Alt + R, TM. Θα ακούσετε: "Σχόλια". Αυτή είναι η πρώτη επιλογή στη λίστα.

  Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Μενού, Σχόλια". Αυτή είναι η πρώτη επιλογή στη λίστα.

  Ανοίγει μια λίστα με τις παρακάτω επιλογές:

  • Σχόλια

  • Γραφή

  • Εισαγωγές και διαγραφές

  • Μορφοποίηση

  • Πλαίσια σήμανσης

  • Συγκεκριμένα άτομα

 4. Στη λίστα, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επιλογής που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλους τους τύπους σήμανσης που θέλετε να επιλέξετε.

Μετάβαση σε εντοπισμένες αλλαγές ή σε σχόλια

Όταν η Παρακολούθηση αλλαγών είναι ενεργοποιημένη, το Word 2016 επισημαίνει το σώμα κειμένου στο έγγραφό σας. Για τις διαγραφές χρησιμοποιείται μια διαγράμμιση του κειμένου και ένα χρώμα, ενώ για τις εισαγωγές χρησιμοποιείται υπογράμμιση και ένα άλλο χρώμα. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει τις αλλαγές και τους τύπους αλλαγής όταν διαβάζει το κείμενο. Θα ακούσετε, για παράδειγμα, "Αλλαγή εισαγωγής". Στο Jaws, θα ακούσετε, για παράδειγμα: "Αναθεώρηση, έγινε εισαγωγή".

Εάν έχει αλλάξει η μορφοποίηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει ότι υπάρχει μια αλλαγή. Για να ακούσετε τις λεπτομέρειες της τροποποιημένη μορφοποίησης, πρέπει να μεταβείτε στο περιθώριο του εγγράφου σας.

Τα σημεία εισαγωγής των σχολίων επισημαίνονται στο σώμα κειμένου του εγγράφου στη λειτουργία Όλες οι σημάνσεις. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα σχόλια όταν διαβάζει το σώμα κειμένου. Το κείμενο του σχολίου και οι λεπτομέρειές του εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο σχολίου στο περιθώριο του εγγράφου. Το JAWS διαβάζει το κείμενο του σχολίου και ανακοινώνει επίσης ποιος άφησε το σχόλιο όταν διαβάζει το σώμα κειμένου. Θα ακούσετε: "Σχόλιο, <κείμενο σχολίου>, από <σχολιαστής>".

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την επιλογή "Όλες οι σημάνσεις" ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Εμφάνιση αλλαγών (αναθεωρήσεων) σε ένα έγγραφο παραπάνω.

 2. Για να μεταβείτε από την περιοχή επεξεργασίας του εγγράφου στο περιθώριο για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες μιας εντοπισμένης αλλαγής ή τα περιεχόμενα ενός σχολίου, αφήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να διαβάσει το σώμα κειμένου μέχρι να το ακούσετε να ανακοινώνει μια αλλαγή ή ένα σχόλιο. Στη συνέχεια, πατήστε Caps Lock + Insert.

 3. Για να περιηγηθείτε σε όλες τις εντοπισμένες αλλαγές ή τα σχόλια στο έγγραφό σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περιηγηθείτε σε όλα τα σχόλια, πατήστε Alt + R, N. Επαναλάβετε αυτή την ενέργεια μέχρι να διατρέξετε όλα τα σχόλια ή να βρείτε το σχόλιο που αναζητούσατε.

  • Για να περιηγηθείτε σε όλες τις εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια, πατήστε Alt + R, H. Επαναλάβετε αυτή την ενέργεια μέχρι να διατρέξετε όλες τις αλλαγές και σχόλια ή να βρείτε την αλλαγή ή το σχόλιο που αναζητούσατε.

 4. Για να ακούσετε το περιεχόμενο στο περιθώριο, χρησιμοποιήστε τις εντολές περιήγησης στοιχείων του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης. Για τις εντολές του Αφηγητή, ανατρέξτε στο θέμα Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

  Για τις εντολές του JAWS, ανατρέξτε στο θέμα Πατήματα πλήκτρων του JAWS.

Κατάργηση εντοπισμένων αλλαγών

Ο μόνος τρόπος για να καταργήσετε οριστικά τις εντοπισμένες αλλαγές σε ένα έγγραφο είναι να τις αποδεχτείτε ή να τις απορρίψετε.

Αποδοχή ή απόρριψη μίας εντοπισμένης αλλαγής

 1. Μεταβείτε στην εντοπισμένη αλλαγή που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποδεχτείτε την αλλαγή, πατήστε Alt + R, A2. Θα ακούσετε: "Αποδοχή και μετακίνηση στην επόμενη". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Γίνεται αποδοχή της τρέχουσας αλλαγής και η εστίαση μετακινείται στην επόμενη αλλαγή στο έγγραφό σας.

  • Για να απορρίψετε την αλλαγή, πατήστε Alt + R, J. Θα ακούσετε τη φράση: "Απόρριψη και μετακίνηση στην επόμενη". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η τρέχουσα αλλαγή απορρίπτεται και η εστίαση μετακινείται στην επόμενη αλλαγή στο έγγραφό σας.

Αποδοχή ή απόρριψη όλων των εντοπισμένων αλλαγών

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποδεχτείτε όλες τις εντοπισμένες αλλαγές, πατήστε Alt + R, A2, L.

  • Για να απορρίψετε όλες τις εντοπισμένες αλλαγές, πατήστε Alt + R, J, L.

Διατήρηση ενεργοποίησης της Παρακολούθησης αλλαγών

Για να εμποδίσετε τους άλλους χρήστες να απενεργοποιήσουν την Παρακολούθηση αλλαγών, ενεργοποιήστε το Κλείδωμα αλλαγών και προσθέστε έναν κωδικό πρόσβασης. Όταν η Παρακολούθηση αλλαγών είναι κλειδωμένη, οποιοσδήποτε ανοίγει το έγγραφό σας μπορεί να δει τις αλλαγές, αλλά δεν μπορεί να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα και δεν μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει τις αλλαγές.

 1. Πατήστε Alt + R, G, L. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Κλείδωμα αλλαγών'. Εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης, προαιρετικό". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση "Έξοδος από τα μενού, Κλείδωμα αλλαγών".

 2. Επιλέξτε και πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε: "Εισαγάγετε ξανά για επιβεβαίωση". Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ξανά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Απενεργοποίηση Κλειδώματος αλλαγών

 1. Πατήστε Alt + R, G, L. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Ξεκλείδωμα αλλαγών', κωδικός πρόσβασης".

  Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Έξοδος από τα μενού, Ξεκλείδωμα αλλαγών, επεξεργασία κωδικού πρόσβασης".

 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών

Όταν απενεργοποιείτε την Παρακολούθηση αλλαγών, το Word σταματά να επισημαίνει τις νέες αλλαγές. Όλες οι αλλαγές που είχαν εντοπιστεί ήδη παραμένουν επισημασμένες στο έγγραφο, μέχρι να τις καταργήσετε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας είτε μια συντόμευση πληκτρολογίου απευθείας είτε την κορδέλα.

Για να απενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση αλλαγών, στο πληκτρολόγιο, πατήστε Ctrl + Shift + E.

Για να χρησιμοποιήσετε την κορδέλα για να απενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση αλλαγών, στο πληκτρολόγιο, πατήστε Alt + R, G. Θα ακούσετε τη φράση: "Παρακολούθηση αλλαγών, επιλεγμένο στοιχείο μενού". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο G.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την από κοινού σύνταξη εγγράφων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το Word για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Mac OS, για να δείτε ποιος έχει κάνει αλλαγές στο έγγραφό σας, να διαχειριστείτε τις εντοπισμένες αλλαγές και να διαγράψετε σχόλια στο έγγραφο του Word για Mac.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία ανάγνωσης και επεξεργασίας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την Προβολή διάταξης εκτύπωσης και την επιλογή Όλες οι σημάνσεις.

Σε αυτό το θέμα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών

Όταν ενεργοποιείτε την Παρακολούθηση αλλαγών, το Word για Mac επισημαίνει και εμφανίζει κάθε αλλαγή που κάνει οποιοσδήποτε στο έγγραφό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας μια απευθείας συντόμευση πληκτρολογίου.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση αλλαγών, στην περιοχή κειμένου του εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+E.

Εμφάνιση αλλαγών (αναθεωρήσεων) σε ένα έγγραφο

Μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να εμφανίζονται οι εντοπισμένες αλλαγές στο έγγραφό σας.

 1. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα. Εάν βρίσκεστε ήδη στην καρτέλα Αναθεώρηση, προχωρήστε στο βήμα 3.

 2. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε, "Καρτέλα Αναθεώρηση" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Αναθεώρηση', επιλεγμένη".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "<Τρέχουσα επισήμανση="">, Εμφάνιση για αναθεώρηση, αναδυόμενο κουμπί."</Τρέχουσα>

 4. Για να αναπτύξετε το μενού σήμανσης, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Ανοίγει μια λίστα με τις παρακάτω τέσσερις επιλογές προβολής:

  • Η Απλή σήμανση είναι η προεπιλεγμένη επιλογή και υποδεικνύει τις αλλαγές με μια κόκκινη γραμμή στο περιθώριο του εγγράφου.

  • Η επιλογή Χωρίς σημάνσεις αποκρύπτει τις σημάνσεις για να δείξει πώς θα εμφανίζονται οι ενσωματωμένες αλλαγές. Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει τις αλλαγές.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δείτε τις σημάνσεις ξανά, επιλέξτε Απλή σήμανση ή Όλες οι σημάνσεις.

  • Η επιλογή Όλες οι σημάνσεις εμφανίζει τις προσθήκες στο σώμα του κειμένου με διαφορετικά χρώματα, καθώς και τις διαγραφές και τις αλλαγές μορφοποίησης στο παράθυρο σχολίων. Αυτή η επιλογή είναι η συνιστώμενη σήμανση και υποστηρίζεται καλύτερα από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

  • Αρχικό: εμφανίζει το έγγραφο στην αρχική του μορφή.

 5. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε: "<Επιλεγμένη σήμανση>, Εμφάνιση για αναθεώρηση".

 6. Για να επιλέξετε τον τύπο της σήμανσης που θα θέλατε να δείτε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλογές σήμανσης, κουμπί μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Ανοίγει μια λίστα με τις παρακάτω επιλογές:

  • Σχόλια

  • Γραφή

  • Εισαγωγές και διαγραφές

  • Μορφοποίηση

  • Παρακολούθηση μετάβασης από/προς

  • Πλαίσια σήμανσης

  • Αναθεωρητές

 7. Στη λίστα, πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επιλογής που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλους τους τύπους σήμανσης που θέλετε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε.

Μετάβαση σε εντοπισμένες αλλαγές

Όταν η Παρακολούθηση αλλαγών είναι ενεργοποιημένη, το Word επισημαίνει το σώμα κειμένου στο έγγραφό σας. Το VoiceOver ανακοινώνει τις αλλαγές και τους τύπους αλλαγής όταν διαβάζει το κείμενο.

 • Η υπογράμμιση και το χρώμα που χρησιμοποιούνται για εισαγωγές στο σώμα του κειμένου. Θα ακούσετε "Αλλαγή εισαγωγής" όταν κάνετε περιήγηση από την αρχή και στο τέλος μιας εντοπισμένης αλλαγής.

 • Το Word επισημαίνει τις διαγραφές στο παράθυρο σχολίων. Το VoiceOver ανακοινώνει τη διαγραμμένη λέξη.

 • Εάν έχει αλλάξει η μορφοποίηση, μπορείτε να ακούσετε: "Αλλαγή μορφοποίησης". Για να ακούσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές μορφοποίησης, πρέπει να μεταβείτε στο περιθώριο του εγγράφου σας.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την επιλογή Όλες οι σημάνσεις ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες στην ενότητα Εμφάνιση αλλαγών (αναθεωρήσεων) σε ένα έγγραφο.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Χρήση των κουμπιών "Επόμενο" και "Προηγούμενο"

  1. Για να περιηγηθείτε σε όλες τις εντοπισμένες αλλαγές του εγγράφου σας, μία προς μία, μεταβείτε στην καρτέλα Αναθεώρηση σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Εμφάνιση αλλαγών (αναθεωρήσεων) σε ένα έγγραφο.

  2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε, "Κουμπί 'Προηγούμενο', προηγούμενο" ή "Κουμπί 'Επόμενο', επόμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Επαναλάβετε αυτό το βήμα, έως ότου περάσετε από όλες τις αλλαγές.

  Χρήση του παραθύρου "Σχόλια"

  1. Για να μετακινηθείτε στις διαγραφές και τις αλλαγές μορφοποίησης που έχουν καταγραφεί στο τμήμα παραθύρου Σχόλια, στην περιοχή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο σχολίων.

  2. Για να μετακινηθείτε στη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Options+πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους.

  Χρήση του παραθύρου "Αναθεώρηση"

  1. Για να μετακινηθείτε στο τμήμα παραθύρου Αναθεώρηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού, Apple".

  2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Προβολή" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Πλαϊνή γραμμή" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αναθεώρηση" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Σύνοψη". Για να ακούσετε την επισκόπηση των αλλαγών, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Μπορείτε να ακούσετε το συνολικό αριθμό των αλλαγών και τον αριθμό των εισαγωγών, των διαγραφών, των μετακινήσεων, των αλλαγών μορφοποίησης και των σχολίων.

  6. Για να μετακινηθείτε από τη σύνοψη στις λεπτομέρειες της αλλαγής, πατήστε το πλήκτρο VO+Shift+επάνω βέλος. Θα ακούσετε τη φράση: "Εκτός του παραθύρου αναθεώρησης".

  7. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος. Το VoiceOver διαβάζει τις λεπτομέρειες αλλαγών ανά γραμμή.

  8. Για να κλείσετε το τμήμα παραθύρου Αναθεώρηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+επάνω βέλος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο μικρογραφιών". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Κατάργηση εντοπισμένων αλλαγών

Ο μόνος τρόπος για να καταργήσετε οριστικά τις εντοπισμένες αλλαγές σε ένα έγγραφο είναι να τις αποδεχτείτε ή να τις απορρίψετε.

Αποδοχή ή απόρριψη μίας εντοπισμένης αλλαγής

 1. Περιηγηθείτε στην εντοπισμένη αλλαγή που θα θέλατε να καταργήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Περιήγηση στις εντοπισμένες αλλαγές.

 2. Μεταβείτε στην καρτέλα Αναθεώρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Εμφάνιση αλλαγών (αναθεωρήσεων) σε ένα έγγραφο.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποδεχτείτε την αλλαγή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε, "Κουμπί μενού 'Αποδοχή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποδοχή και μετακίνηση στο επόμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Γίνεται αποδοχή της τρέχουσας αλλαγής και η εστίαση μετακινείται στην επόμενη αλλαγή στο έγγραφό σας.

  • Για να απορρίψετε την αλλαγή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί μενού 'Απόρριψη'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απόρριψη και μετακίνηση στο επόμενο" και έπειτα πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Η τρέχουσα αλλαγή απορρίπτεται και η εστίαση μετακινείται στην επόμενη αλλαγή στο έγγραφό σας.

Αποδοχή ή απόρριψη όλων των εντοπισμένων αλλαγών

 1. Μεταβείτε στην καρτέλα Αναθεώρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Εμφάνιση αλλαγών (αναθεωρήσεων) σε ένα έγγραφο.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποδεχτείτε όλες τις εντοπισμένες αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε, "Κουμπί μενού 'Αποδοχή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποδοχή όλων των αλλαγών" και έπειτα πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να απορρίψετε όλες τις εντοπισμένες αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε, "Κουμπί μενού 'Απόρριψη'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απόρριψη όλων των αλλαγών" και έπειτα πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Διατήρηση ενεργοποίησης της Παρακολούθησης αλλαγών

Για να εμποδίσετε τους άλλους χρήστες να απενεργοποιήσουν την Παρακολούθηση αλλαγών, μπορείτε να κλειδώσετε αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης για μεγαλύτερη προστασία. Όταν η Παρακολούθηση αλλαγών είναι κλειδωμένη, οποιοσδήποτε ανοίγει το έγγραφό σας μπορεί να δει τις αλλαγές, αλλά δεν μπορεί να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα και δεν μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει τις αλλαγές.

 1. Μεταβείτε στην καρτέλα Αναθεώρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Εμφάνιση αλλαγών (αναθεωρήσεων) σε ένα έγγραφο. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προστασία εγγράφου, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προστασία με κωδικό πρόσβασης.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προστασία εγγράφου για" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Παρακολούθηση αλλαγών, κουμπί επιλογής" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προστασία ασφαλούς, επεξεργασία κειμένου". Επιλέξτε και πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Tab.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "OK, προεπιλεγμένο κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, προεπιλεγμένο κουμπί" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Απενεργοποίηση κλειδώματος της παρακολούθησης αλλαγών

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Προστασία με κωδικό πρόσβασης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προστασία εγγράφου για " και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, προεπιλεγμένο κουμπί" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, προεπιλεγμένο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την από κοινού σύνταξη εγγράφων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δείτε ποιος έχει κάνει αλλαγές στο έγγραφό σας και να διαχειριστείτε τις εντοπισμένες αλλαγές στο έγγραφο του Word Mobile.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Μετάβαση στην καρτέλα "Αναθεώρηση"

Μπορείτε να βρείτε την Παρακολούθηση αλλαγών και άλλες λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το θέμα στην καρτέλα Αναθεώρηση.

 1. Στο έγγραφό σας, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία".

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές', σε σύμπτυξη, πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το μενού Περισσότερες επιλογές αναπτύσσεται.

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αρχική', σε σύμπτυξη. Πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Αρχική, <αριθμός διαθέσιμων καρτελών και η θέση της τρέχουσας καρτέλας στη λίστα μενού>, επιλεγμένη". Το κύριο μενού είναι τώρα αναπτυγμένο.

 4. Στο μενού, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αναθεώρηση, <αριθμός διαθέσιμων καρτελών και η θέση της τρέχουσας καρτέλας στη λίστα μενού>, πατήστε δύο φορές για να την επιλέξετε". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Παράθυρο του Word". Οι επιλογές της καρτέλας Αναθεώρηση είναι τώρα διαθέσιμες.

Ενεργοποίηση παρακολούθησης αλλαγών

Όταν ενεργοποιείτε την Παρακολούθηση αλλαγών, το Word Mobile επισημαίνει και εμφανίζει κάθε αλλαγή που κάνει οποιοσδήποτε στο έγγραφό σας. Ο Αφηγητής διαβάζει τις εντοπισμένες αλλαγές μαζί με το σώμα κειμένου.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απενεργοποίηση, κουμπί 'Παρακολούθηση αλλαγών'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Ενεργοποίηση, κουμπί 'Παρακολούθηση αλλαγών'. Η Παρακολούθηση αλλαγών είναι τώρα ενεργοποιημένη και μπορείτε να αρχίσετε να επεξεργάζεστε το έγγραφό σας.

Εμφάνιση αλλαγών (αναθεωρήσεων) σε ένα έγγραφο

Στο Word Mobile, μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να εμφανίζονται οι εντοπισμένες αλλαγές στο έγγραφό σας.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εμφάνιση για αναθεώρηση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Κουμπί 'Πίσω'".

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απλή σήμανση, ένα από τέσσερα". Η λίστα επιλογών προβολής είναι διαθέσιμη με τις παρακάτω επιλογές:

  • Η Απλή σήμανση είναι η προεπιλεγμένη επιλογή και υποδεικνύει τις αλλαγές με μια κόκκινη γραμμή στο περιθώριο του εγγράφου.

  • Η επιλογή Χωρίς σημάνσεις αποκρύπτει τις σημάνσεις για να δείξει πώς θα εμφανίζονται οι ενσωματωμένες αλλαγές. Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει τις αλλαγές.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να δείτε τις σημάνσεις ξανά επιλέγοντας Απλή σήμανση ή Όλες οι σημάνσεις.

  • Όλες οι σημάνσεις: εμφανίζει όλες τις αλλαγές με διαφορετικά χρώματα κειμένου και γραμμές.

  • Η επιλογή Αρχικό εμφανίζει το έγγραφο στην αρχική του μορφή.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε την επιλογή προβολής που θέλετε να ορίσετε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "<όνομα σήμανσης>, επιλεγμένο". Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο επεξεργασίας του εγγράφου.

Κατάργηση εντοπισμένων αλλαγών

Ο μόνος τρόπος για να καταργήσετε οριστικά τις εντοπισμένες αλλαγές σε ένα έγγραφο είναι να τις αποδεχτείτε ή να τις απορρίψετε.

Αποδοχή ή απόρριψη μίας εντοπισμένης αλλαγής

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ομάδα 'Αλλαγές'". Στην ομάδα Αλλαγές, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επόμενο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση μετακινείται σε μια εντοπισμένη αλλαγή στο έγγραφό σας. Θα ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο. Πατήστε δύο φορές μέχρι να φτάσετε στην αλλαγή που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποδεχτείτε την αλλαγή, στην καρτέλα Αναθεώρηση, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αποδοχή. Σε σύμπτυξη, διαιρούμενο κουμπί, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε τρεις φορές για ανάπτυξη". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Γίνεται αποδοχή της τρέχουσας αλλαγής και η εστίαση μετακινείται στην επόμενη αλλαγή.

  • Για να απορρίψετε την αλλαγή, στην καρτέλα Αναθεώρηση, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απόρριψη. Σε σύμπτυξη, διαιρούμενο κουμπί, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε τρεις φορές για ανάπτυξη". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η τρέχουσα αλλαγή απορρίπτεται και η εστίαση μετακινείται στην επόμενη αλλαγή.

Αποδοχή ή απόρριψη όλων των εντοπισμένων αλλαγών

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποδεχτείτε όλες τις εντοπισμένες αλλαγές, στην καρτέλα Αναθεώρηση, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αποδοχή. Σε σύμπτυξη, διαιρούμενο κουμπί, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε τρεις φορές για ανάπτυξη". Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Κουμπί 'Πίσω'". Σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αποδοχή όλων των αλλαγών', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να απορρίψετε όλες τις εντοπισμένες αλλαγές, στην καρτέλα Αναθεώρηση, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απόρριψη. Σε σύμπτυξη, διαιρούμενο κουμπί, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε τρεις φορές για ανάπτυξη". Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Κουμπί 'Πίσω'". Σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Απόρριψη όλων των αλλαγών', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Απενεργοποίηση παρακολούθησης αλλαγών

Όταν απενεργοποιείτε την Παρακολούθηση αλλαγών, το Word Mobile σταματά να επισημαίνει τις νέες αλλαγές. Όλες οι αλλαγές που είχαν εντοπιστεί ήδη παραμένουν επισημασμένες στο έγγραφο, μέχρι να τις καταργήσετε.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×