Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση και επεξεργασία υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση και επεξεργασία υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους στο Word 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να διαβάζετε και να μεταβαίνετε απευθείας σε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στα έγγραφα του Word 2016. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους, καθώς και να τροποποιείτε, να μετατρέπετε και να καταργείτε τις υπάρχουσες. Συνήθως, οι υποσημειώσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και οι σημειώσεις τέλους στο τέλος του εγγράφου ή της ενότητας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση υποσημείωσης

Κατά την ανάγνωση ή την περιήγηση στο έγγραφό σας, οι αναφορές υποσημειώσεων διαβάζονται αυτόματα μαζί με το κείμενο. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε γρήγορα στις υποσημειώσεις στο έγγραφό σας και να διαβάσετε μόνο αυτές.

 1. Στο έγγραφό σας, πατήστε Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορές.

 2. Για να ορίσετε την επιλογή Επόμενη υποσημείωση, πατήστε το πλήκτρο O και, στη συνέχεια, το N για να μεταβείτε στον επόμενο αριθμό αναφοράς υποσημείωσης στο έγγραφό σας.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο αριθμό αναφοράς υποσημείωσης, πατήστε το πλήκτρο P.

 3. Για να μεταβείτε στο κείμενο της υποσημείωσης στο τέλος της σελίδας, πατήστε Alt + S και, στη συνέχεια, H. Εάν έχετε και υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας, εμφανίζεται το παράθυρο Εμφάνιση σημειώσεων. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στις υποσημειώσεις.

 4. Για να αρχίσετε να διαβάζετε τις υποσημειώσεις, πατήστε Caps Lock + M.

 5. Για να επιστρέψετε στον τρέχοντα αριθμό αναφοράς υποσημείωσης στο σώμα κειμένου του εγγράφου, πατήστε Alt + S και, στη συνέχεια, H.

Ανάγνωση σημείωσης τέλους

Κατά την ανάγνωση ή την περιήγηση στο έγγραφό σας, οι αναφορές σημειώσεων τέλους διαβάζονται αυτόματα μαζί με το κείμενο. Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στις σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας και να διαβάσετε μόνο αυτές.

 1. Στο έγγραφό σας, πατήστε Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορές.

 2. Για να ορίσετε την επιλογή Επόμενη υποσημείωση, πατήστε το πλήκτρο O και, στη συνέχεια, το Χ για να μεταβείτε στο επόμενο σημάδι αναφοράς σημείωσης τέλους στο έγγραφό σας.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε στο προηγούμενο σημάδι αναφοράς υποσημείωσης, πατήστε το πλήκτρο V.

 3. Για να μεταβείτε στο κείμενο της σημείωσης τέλους στο τέλος του εγγράφου, πατήστε Alt + S και, στη συνέχεια, H. Εάν έχετε και υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας, εμφανίζεται το παράθυρο Εμφάνιση σημειώσεων. Πατήστε Shift + Tab + κάτω βέλος και, στη συνέχεια, Enter για να μεταβείτε στις σημειώσεις τέλους.

 4. Για να αρχίσετε να διαβάζετε τις σημειώσεις τέλους, πατήστε Caps Lock + M.

 5. Για να επιστρέψετε στο τρέχον σημάδι αναφοράς σημείωσης τέλους στο σώμα κειμένου του εγγράφου, πατήστε Alt + S και, στη συνέχεια, H.

Μετάβαση σε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

Μπορείτε να μετακινηθείτε σε και από μια αναφορά υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου με τον Αφηγητή.

 1. Στο έγγραφό σας, τοποθετήστε το δρομέα σε μια αναφορά υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Αναφορά υποσημείωσης" ή "Αναφορά σημείωσης τέλους".

 2. Για να μετακινηθείτε στο κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης στο τέλος της σελίδας, πατήστε Caps Lock + Insert. Ο Αφηγητής ανακοινώνει την αναφορά υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, όπως "Υποσημείωση 1".

 3. Για να διαβάσετε την υποσημείωση ή σημείωση τέλους, πατήστε Caps Lock + M.

 4. Για να επιστρέψετε στο αρχικό σημάδι υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο σώμα κειμένου του εγγράφου, πατήστε Caps Lock + Shift + Insert.

Προσθήκη υποσημείωσης

Το Word εισάγει ένα σημάδι αναφοράς στο σώμα κειμένου και προσθέτει το κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης στο κάτω μέρος της σελίδας.

 1. Στο έγγραφό σας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την υποσημείωση.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορές, πατήστε Alt + S.

 3. Για να ορίσετε την επιλογή Εισαγωγή υποσημείωσης, πατήστε το πλήκτρο F. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τον αριθμό ή το σημάδι αναφοράς που προσθέσατε στο κείμενο και μετακινείστε στο κάτω μέρος της σελίδας.

 4. Γράψτε το κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης.

 5. Όταν τελειώσετε με το κείμενο της αναφοράς, μπορείτε να επιστρέψετε στο σημείο εισαγωγής του σημαδιού αναφοράς υποσημείωσης στο σώμα κειμένου του εγγράφου. Για να επιστρέψετε, πατήστε Alt + S και, στη συνέχεια, H.

Προσθήκη σημείωσης τέλους

Το Word εισάγει ένα σημάδι αναφοράς στο σώμα κειμένου και προσθέτει το κείμενο της αναφοράς σημείωσης τέλους στο τέλος του εγγράφου.

 1. Στο έγγραφό σας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σημείωση τέλους.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορές, πατήστε Alt + S.

 3. Για να ορίσετε την επιλογή εισαγωγής σημείωσης τέλους, πατήστε το πλήκτρο E. Ο Αφηγητής ανακοινώνει το σημάδι ή τον αριθμό αναφοράς που προσθέσατε στο κείμενο και μετακινείστε στο τέλος του εγγράφου.

 4. Γράψτε το κείμενο της αναφοράς σημείωσης τέλους.

 5. Όταν τελειώσετε με το κείμενο της αναφοράς, μπορείτε να επιστρέψετε στο σημείο εισαγωγής του σημαδιού αναφοράς σημείωσης τέλους στο σώμα κειμένου του εγγράφου.

  Για να επιστρέψετε, πατήστε Alt + S και, στη συνέχεια, H.

Προσαρμογή υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι υποσημειώσεις και οι σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του αριθμού ή τη θέση στην οποία εμφανίζεται το κείμενο της αναφοράς στο έγγραφό σας.

 1. Στο Word, πατήστε Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορές.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υποσημείωση και σημείωση τέλους, πατήστε το πλήκτρο Q.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα:

  • πού θα εμφανίζεται η υποσημείωση ή η σημείωση τέλους στο έγγραφο,

  • τη μορφή αρίθμησης που θα χρησιμοποιείται για την καθεμία,

  • τον αριθμό με τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε,

  • εάν θα χρησιμοποιήσετε συνεχή αρίθμηση για ολόκληρο το έγγραφο ή θα αρχίζετε ξανά σε κάθε ενότητα,

  • εάν οι καθορισμένες αλλαγές εφαρμόζονται σε ολόκληρο το έγγραφο ή μόνο στην ενότητα στην οποία βρίσκεστε.

  Για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων και των κουμπιών του παραθύρου διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Tab. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στις επιλογές σε ένα πεδίο και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ορίσετε μια επιλογή.

 4. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε ένα έγγραφο με υπάρχουσες υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τον Αφηγητή να ανακοινώνει το κουμπί Εφαρμογή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εφαρμόσετε τις αλλαγές στο έγγραφο και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

  Για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε ένα έγγραφο χωρίς υπάρχουσες υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τον Αφηγητή να ανακοινώνει το κουμπί Εισαγωγή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εισαγάγετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους στο έγγραφο και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Μετατροπή όλων των υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους

Μπορείτε να μετατρέψετε τις υποσημειώσεις σε σημειώσεις τέλους ή το αντίστροφο.

 1. Στο Word, πατήστε Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορές.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υποσημείωση και σημείωση τέλους, πατήστε το πλήκτρο Q.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τον Αφηγητή να ανακοινώνει το κουμπί Μετατροπή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή σημειώσεων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή σημειώσεων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε τις επιλογές μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή σημειώσεων κλείνει και επιστρέφετε στο παράθυρο διαλόγου Υποσημείωση και σημείωση τέλους.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέγεται το κουμπί Εισαγωγή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εκτελέσετε τη μετατροπή και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Διαγραφή υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους

Εάν θέλετε να καταργήσετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους, διαγράψτε τον αριθμό ή το σημάδι αναφοράς στο σώμα του κειμένου και όχι το κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο τέλος της σελίδας, της ενότητας ή του εγγράφου. Εάν καταργήσετε το κείμενο της αναφοράς, ο αριθμός ή το σημάδι αναφοράς θα παραμείνει στο έγγραφό σας. Όταν καταργείτε τον αριθμό ή το σημάδι αναφοράς, η σημείωση καταργείται εντελώς και οι αριθμοί ή τα σημάδια αναφοράς που απομένουν ενημερώνονται αντίστοιχα.

 1. Στο Word, πατήστε Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορές.

 2. Για να επιλέξετε υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το πλήκτρο O και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα πλήκτρα για τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 3. Για να επιλέξετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο, όπως N για Επόμενη υποσημείωση. Ο δρομέας τώρα τοποθετείται μπροστά από το σημάδι αναφοράς της υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο σώμα κειμένου.

 4. Για να καταργήσετε την αναφορά, πατήστε το πλήκτρο Delete δύο φορές (ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Διαγραφή").

  Στο JAWS, πατήστε το πλήκτρο Delete (το JAWS ανακοινώνει: "Επιλεγμένο κενό διάστημα") και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete ξανά. Η υποσημείωση ή σημείωση τέλους καταργείται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×