Υπολογισμός τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα

Υπολογισμός τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις σύνοψης σε πεδία τιμών για το συνδυασμό τιμών από τα υποκείμενα δεδομένα προέλευσης. Εάν συναρτήσεις σύνοψης και οι προσαρμοσμένοι υπολογισμοί δεν παρέχουν τα αποτελέσματα που θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας τύπους σε υπολογιζόμενα πεδία και στοιχεία υπολογισμού. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο με τον τύπο για την προμήθεια πωλήσεων, το οποίο μπορεί να διαφέρει για κάθε περιοχή. Αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, στη συνέχεια, θα συμπεριλάβει αυτόματα την προμήθεια στα μερικά και γενικά αθροίσματα.

Αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα παρέχουν τρόπους για τον υπολογισμό δεδομένων. Μάθετε σχετικά με τον υπολογισμό μεθόδους που είναι διαθέσιμες, τον τρόπο υπολογισμούς που επηρεάζονται από τον τύπο των δεδομένων προέλευσης και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους σε αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα και Συγκεντρωτικού γραφήματος.

Διαθέσιμες μεθόδους υπολογισμού

Για να υπολογίσετε τιμές σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ή όλα από τους παρακάτω τύπους μέθοδοι υπολογισμού:

 • Συναρτήσεις σύνοψης σε πεδία τιμών    Τα δεδομένα της περιοχής τιμών συνοψίζουν τα υποκείμενα δεδομένα προέλευσης στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα δεδομένα προέλευσης:

  Παράδειγμα δεδομένων προέλευσης Συγκεντρωτικού πίνακα

 • Υπολογίζονται οι ακόλουθες αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα και Συγκεντρωτικού γραφήματος. Εάν δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος από τα δεδομένα σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, οι τιμές στη συγκεκριμένη αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος απεικονίζουν τους υπολογισμούς στο το αναφορά συσχετισμένου Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Παράδειγμα αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα

  Παράδειγμα αναφοράς Συγκεντρωτικού γραφήματος

 • Στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, το πεδίο στήλης " Μήνας " παρέχει τα στοιχεία Μαρτίου και Απριλίου. Πεδίο γραμμής " περιοχή " παρέχει τα στοιχεία στη Βόρεια, Νότια, Ανατολήκαι Δυτική. Η τιμή βρίσκεται στην τομή της στήλης " Απρίλιος " και η γραμμή Βόρεια είναι τα συνολικά έσοδα πωλήσεων από τις εγγραφές στα δεδομένα προέλευσης που έχουν τιμές μήναΑπριλίου και περιοχής τιμών της Βόρειας.

 • Σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος, το πεδίο περιοχή μπορεί να είναι ένα πεδίο κατηγορίας που εμφανίζει τη Βόρεια, Νότια, Ανατολήκαι Δυτική ως κατηγορίες. Το πεδίο " Μήνας " μπορεί να είναι ένα πεδίο σειράς που εμφανίζει τα στοιχεία Μάρτιος, Απρίλιοςκαι μπορεί να ως σειρές που απεικονίζονται στο υπόμνημα. Ένα πεδίο τιμών που ονομάζεται Άθροισμα πωλήσεων μπορεί να περιέχει δείκτες δεδομένων που αντιπροσωπεύει το σύνολο των εσόδων σε κάθε περιοχή για κάθε μήνα. Για παράδειγμα, ένας δείκτης δεδομένων θα αντιπροσωπεύει, από τη θέση του άξονα κατακόρυφο άξονα (τιμή), τις συνολικές πωλήσεις Απριλίου σε αυτήν την περιοχή.

 • Για να υπολογίσετε τα πεδία τιμή, τις ακόλουθες συναρτήσεις σύνοψης είναι διαθέσιμες για όλους τους τύπους δεδομένων προέλευσης εκτός από τα δεδομένα προέλευσης ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP).

Συνάρτηση

Συνοψίζει

Sum

Το άθροισμα των τιμών. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τα αριθμητικά δεδομένα.

Count

Ο αριθμός των τιμών δεδομένων. Η συνάρτηση σύνοψης "Count" λειτουργεί όπως ακριβώς και η συνάρτηση COUNTA. Η συνάρτηση "Count" είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τα δεδομένα που δεν είναι αριθμοί.

Average

Τον μέσο όρο των τιμών.

Max

Τη μεγαλύτερη τιμή.

Min

Τη μικρότερη τιμή.

Product

Το γινόμενο των τιμών.

Καταμέτρηση αριθμών

Ο αριθμός των τιμών δεδομένων που είναι αριθμοί. Η συνάρτηση σύνοψης Καταμέτρηση αριθμών λειτουργεί η ίδια με τη συνάρτηση COUNT.

StDev

Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης για έναν πληθυσμό, όπου το δείγμα είναι μερικό σύνολο του συνόλου του πληθυσμού.

StDevp

Την τυπική απόκλιση για έναν πληθυσμό, όπου ο πληθυσμός είναι όλα τα δεδομένα που θα συνοψισθούν.

Var

Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι μερικό σύνολο του συνόλου του πληθυσμού.

Varp

Τη διακύμανση για έναν πληθυσμό, όπου ο πληθυσμός είναι όλα τα δεδομένα που θα συνοψισθούν.

 • Προσαρμοσμένη υπολογισμών    Μια Προσαρμοσμένος υπολογισμός εμφανίζει τις τιμές που βασίζονται σε άλλα στοιχεία ή κελιά στην περιοχή δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε τιμές στο πεδίο Άθροισμα πωλήσεων δεδομένων ως ποσοστό των πωλήσεων Μαρτίου ή ως τρέχον σύνολο των στοιχείων στο πεδίο μήνα .

  Διατίθενται οι ακόλουθες συναρτήσεις για προσαρμοσμένων υπολογισμών σε πεδία τιμών.

Συνάρτηση

Αποτέλεσμα

Χωρίς υπολογισμό

Εμφανίζει την τιμή που έχει εισαχθεί στο πεδίο.

% γενικού συνόλου

Εμφανίζει τις τιμές ως ποσοστό του γενικού συνόλου όλων των σημείων τιμές ή τα δεδομένα της αναφοράς.

% του αθροίσματος στήλης

Εμφανίζει όλες τις τιμές σε κάθε στήλη ή σειρά ως ποσοστό του αθροίσματος της στήλης ή της σειράς.

% του αθροίσματος γραμμής

Εμφανίζει την τιμή σε κάθε γραμμή ή κατηγορία ως ποσοστό του αθροίσματος της γραμμής ή της κατηγορίας.

% του

Εμφανίζει τις τιμές ως ποσοστό της τιμής του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

% του Αθροίσματος γονικής γραμμής

Υπολογίζει τιμές ως εξής:

(τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο στις γραμμές)

% του Αθροίσματος γονικής στήλης

Υπολογίζει τιμές ως εξής:

(τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο στις στήλες)

% του Γονικού αθροίσματος

Υπολογίζει τιμές ως εξής:

(τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο του επιλεγμένου πεδίου βάσης )

Διαφορά από

Εμφανίζει τις τιμές ως τη διαφορά από την τιμή του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

% Διαφορά από

Εμφανίζει τις τιμές ως ποσοστό διαφοράς από την τιμή του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

Εκτέλεση αθροίσματος σε

Εμφανίζει την τιμή για διαδοχικά στοιχεία στο πεδίο βάσης ως τρέχον σύνολο.

% Εκτέλεσης Αθροίσματος σε

Υπολογίζει την τιμή για διαδοχικά στοιχεία στο πεδίο βάσης που εμφανίζονται ως τρέχον σύνολο ως ποσοστό.

Κατάταξη από μικρότερο σε μεγαλύτερο

Εμφανίζει την κατάταξη επιλεγμένων τιμών σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, παραθέτοντας το μικρότερο στοιχείο του πεδίου ως 1 και κάθε τιμή μεγαλύτερη θα έχει την υψηλότερη τιμή κατάταξης.

Κατάταξη από μεγαλύτερο σε μικρότερο

Εμφανίζει την κατάταξη επιλεγμένων τιμών σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, παραθέτοντας το μεγαλύτερο στοιχείο του πεδίου ως 1 και κάθε μικρότερη τιμή θα έχει την υψηλότερη τιμή κατάταξης.

Ευρετήριο

Υπολογίζει τιμές ως εξής:

((Value in cell) x (γενικό άθροισμα των γενικών αθροισμάτων)) / ((Grand Row Total) x (γενικό άθροισμα στηλών))

 • Τύποι    Εάν συναρτήσεις σύνοψης και οι προσαρμοσμένοι υπολογισμοί δεν παρέχουν τα αποτελέσματα που θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας τύπους σε υπολογιζόμενα πεδία και στοιχεία υπολογισμού. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο με τον τύπο για την προμήθεια πωλήσεων, το οποίο μπορεί να διαφέρει για κάθε περιοχή. Η αναφορά, στη συνέχεια, θα συμπεριλάβει αυτόματα την προμήθεια στα μερικά και γενικά αθροίσματα.

Πώς επηρεάζει τον τύπο των δεδομένων προέλευσης τα υπολογισμών

Υπολογισμοί και οι επιλογές που είναι διαθέσιμες σε μια αναφορά εξαρτώνται από το εάν τα δεδομένα προέλευσης προέρχονται από μια βάση δεδομένων OLAP ή ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν είναι OLAP.

 • Υπολογισμοί που βασίζονται σε δεδομένα προέλευσης OLAP    Για τις αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα που έχουν δημιουργηθεί από κύβους OLAP, οι συνοπτικές τιμές υπολογίζονται στο διακομιστή OLAP πριν από το Excel εμφανίζει τα αποτελέσματα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού αυτές τις ήδη υπολογισμένες τιμές στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό πεδίων δεδομένων ή μερικών αθροισμάτων ή να προσθέσετε υπολογιζόμενα πεδία ή στοιχεία υπολογισμού.

  Επίσης, εάν ο διακομιστής OLAP παρέχει υπολογιζόμενα πεδία, γνωστά ως υπολογιζόμενα μέλη, θα δείτε αυτά τα πεδία στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα. Θα δείτε επίσης οποιαδήποτε υπολογιζόμενα πεδία και στοιχεία υπολογισμού που δημιουργούνται από μακροεντολές που έχουν εγγραφεί στη Visual Basic for Applications (VBA) και είναι αποθηκευμένο στο βιβλίο εργασίας σας, αλλά δεν θα μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα πεδία ή στοιχεία. Εάν χρειάζεστε πρόσθετους τύπους υπολογισμών, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων OLAP.

  Για τα δεδομένα προέλευσης OLAP, μπορείτε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε τις τιμές για κρυφά στοιχεία κατά τον υπολογισμό μερικά και γενικά αθροίσματα.

 • Υπολογισμοί που βασίζονται σε δεδομένα προέλευσης OLAP    Σε αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα που βασίζονται σε άλλους τύπους εξωτερικών δεδομένων ή σε δεδομένα του φύλλου εργασίας, το Excel χρησιμοποιεί τη συνάρτηση σύνοψης για να υπολογίσετε πεδία τιμών που περιέχουν αριθμητικά δεδομένα και τη συνάρτηση σύνοψης Count για τον υπολογισμό πεδίων δεδομένων που περιέχουν κείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική συνάρτηση σύνοψης, όπως, μέσος όρος, μέγιστο ή ελάχιστο, για περαιτέρω ανάλυση και προσαρμογή των δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τους δικούς σας τύπους που χρησιμοποιούν στοιχεία της αναφοράς ή άλλα δεδομένα φύλλου εργασίας, δημιουργώντας ένα υπολογιζόμενο πεδίο ή στοιχείο μέσα σε ένα πεδίο.

Χρήση τύπων σε αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα

Μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους μόνο σε αναφορές που βασίζονται σε προέλευση δεδομένων δεν είναι OLAP. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους σε αναφορές που βασίζονται σε μια βάση δεδομένων OLAP. Κατά τη χρήση τύπων σε αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα, πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τους παρακάτω κανόνες σύνταξη τύπου και τύπου συμπεριφορά:

 • Στοιχεία του τύπου Συγκεντρωτικού πίνακα    Στους τύπους που δημιουργείτε για υπολογιζόμενα πεδία και στοιχεία υπολογισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τελεστές και εκφράσεις, όπως σε άλλους τύπους φύλλων εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σταθερές και να χρησιμοποιείτε αναφορές σε δεδομένα από την αναφορά, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναφορές κελιών ή καθορισμένα ονόματα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις φύλλου εργασίας που απαιτούν αναφορές κελιών ή καθορισμένα ονόματα ως ορίσματα και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις πίνακα.

 • Ονόματα πεδίων και στοιχείων    Το Excel χρησιμοποιεί ονόματα πεδίων και στοιχείων για να προσδιορίσετε αυτά τα στοιχεία από μια αναφορά σε τύπους. Στο παρακάτω παράδειγμα, τα δεδομένα της περιοχής C3: C9 ονομάζονται χρησιμοποιεί το όνομα του πεδίου Γαλακτοκομικά. Ένα υπολογιζόμενο στοιχείο στο πεδίο Τύπος που υπολογίζει τις πωλήσεις για ένα νέο προϊόν με βάση τις πωλήσεις γαλακτοκομικών μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν τύπο όπως = Γαλακτοκομικά * 115%.

  Παράδειγμα αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος, εμφανίζονται τα ονόματα των πεδίων στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα και τα ονόματα των στοιχείων που μπορούν να προβληθούν σε κάθε πεδίο αναπτυσσόμενης λίστας. Μην συγχέετε αυτά τα ονόματα με αυτά που βλέπετε σε συμβουλές γραφήματος, η οποία απεικονίζει σειρών και ονόματα σημείων δεδομένων αντί για αυτό.

 • Οι τύποι χρησιμοποιούν άθροισμα συνόλων, όχι σε μεμονωμένες εγγραφές    Οι τύποι για τα πεδία υπολογισμού χρησιμοποιούν το άθροισμα των υποκείμενων δεδομένων για τα πεδία στον τύπο. Για παράδειγμα, ο τύπος πεδίου υπολογισμού = Πωλήσεις * 1.2 πολλαπλασιάζει το άθροισμα των πωλήσεων για κάθε τύπο και περιοχή με το 1.2; Αυτό δεν πολλαπλασιασμός κάθε μεμονωμένης πώλησης με 1.2 και, στη συνέχεια, να αθροίσετε τα γινόμενα.

  Οι τύποι για στοιχεία υπολογισμού χρησιμοποιούν τις μεμονωμένες εγγραφές. Για παράδειγμα, ο τύπος υπολογιζόμενο στοιχείο = Γαλακτοκομικά * 115% πολλαπλασιάζει κάθε μεμονωμένης πώλησης της γαλακτοκομικά επί 115% και μετά από την οποία τα γινόμενα συνοψίζονται στην περιοχή "τιμές".

 • Κενά διαστήματα, αριθμούς και σύμβολα σε ονόματα    Σε ένα όνομα που περιλαμβάνει περισσότερα από ένα πεδία, τα πεδία μπορούν να έχουν οποιαδήποτε σειρά. Στο παραπάνω παράδειγμα, τα κελιά C6: D6 μπορεί να είναι ' Απρίλιος Βόρεια ' ή 'Βόρεια Απρίλιος'. Χρησιμοποιήστε μονά εισαγωγικά γύρω από τα ονόματα που έχουν περισσότερες από μία λέξεις ή που περιλαμβάνουν αριθμούς ή σύμβολα.

 • Σύνολα    Τύποι δεν είναι δυνατό να αναφέρονται σε σύνολα (όπως, Σύνολο Μαρτίου, Σύνολο Απριλίουκαι Γενικό σύνολο στο παράδειγμα).

 • Ονόματα πεδίων σε αναφορές στοιχείου    Μπορείτε να συμπεριλάβετε το όνομα του πεδίου σε μια αναφορά σε ένα στοιχείο. Το όνομα του στοιχείου πρέπει να βρίσκεται μέσα σε αγκύλες — για παράδειγμα, περιοχή [North]. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μορφή για να αποφύγετε #NAME; σφάλματα κατά δύο στοιχεία σε δύο διαφορετικά πεδία σε μια αναφορά έχουν το ίδιο όνομα. Για παράδειγμα, εάν μια αναφορά έχει ένα στοιχείο με το όνομα κρέατος στο πεδίο Τύπος και άλλο στοιχείο που ονομάζεται κρέατος στο πεδίο "κατηγορία", μπορείτε να αποτρέψετε #NAME; σφάλματα, ανατρέχοντας στα στοιχεία ως Τύπος [κρέας] και κατηγορία [κρέας].

 • Αναφορά σε στοιχεία κατά θέση    Μπορείτε να ανατρέξετε σε ένα στοιχείο από τη θέση της αναφοράς, όπως είναι ταξινομημένο και εμφανίζεται. Πληκτρολογήστε [1] είναι Γαλακτοκομικάκαι Πληκτρολογήστε [2] δεν καταμετρούνταισε αυτό. Κάθε φορά που εμφανίζονται ή είναι κρυμμένες τις θέσεις των στοιχείων αλλαγή ή διάφορα στοιχεία, να αλλάξετε το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται σε αυτόν τον τρόπο. Κρυφά στοιχεία δεν καταμετρούνται σε αυτό το ευρετήριο.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχετικές θέσεις για να ανατρέξετε σε στοιχεία. Οι θέσεις καθορίζονται σε σχέση με το υπολογιζόμενο στοιχείο που περιέχει τον τύπο. Εάν η τρέχουσα περιφέρεια είναι Νότια , περιοχή [-1] είναι Βόρεια; Εάν η τρέχουσα περιφέρεια είναι Βόρεια , περιοχή + [1] είναι Νότια. Για παράδειγμα, ένα υπολογιζόμενο στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τύπο = περιοχή [-1] * 3%. Εάν η θέση που έχετε δώσει βρίσκεται πριν από το πρώτο στοιχείο ή μετά το τελευταίο στοιχείο στο πεδίο, ο τύπος έχει ως αποτέλεσμα ένα #REF! σφάλμα.

Χρήση τύπων σε αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος

Για να χρησιμοποιήσετε τύπους σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος, μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους στο τη συσχετισμένη αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, όπου μπορείτε να δείτε τις μεμονωμένες τιμές που κάνετε ασφαλείας των δεδομένων σας και, στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα γραφική στην αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος.

Για παράδειγμα, η ακόλουθη αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος δείχνει τις πωλήσεις για κάθε πωλητή ανά περιοχή:

Αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος που δείχνει τις πωλήσεις κάθε πωλητή ανά περιοχή

Για να δείτε πώς θα φαίνονται πωλήσεις αν αυξηθούν κατά 10 τοις εκατό, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο υπολογισμού στο τη συσχετισμένη αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα που χρησιμοποιεί έναν τύπο όπως = Πωλήσεις * 110%.

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται αμέσως στην αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος που εμφανίζει τις πωλήσεις αυξημένες κατά 10 τοις εκατό ανά περιοχή

Για να δείτε έναν ξεχωριστό δείκτη δεδομένων για τις πωλήσεις στη Βόρεια περιοχή μείον ένα κόστος μεταφορών 8 τοις εκατό, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο στο πεδίο "περιοχή" με έναν τύπο όπως = North – (Βόρεια * 8%).

Το γράφημα που προκύπτει θα μοιάζει κάπως έτσι:

Αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος με ένα υπολογιζόμενο στοιχείο.

Ωστόσο, ένα υπολογιζόμενο στοιχείο που έχει δημιουργηθεί στο πεδίο "Πωλητής" θα εμφανίζονται ως σειρά που απεικονίζεται στο υπόμνημα και εμφανίζονται στο γράφημα ως σημείο δεδομένων σε κάθε κατηγορία.

Δημιουργία τύπων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα που είναι συνδεδεμένη με μια προέλευση δεδομένων ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP).

Πριν ξεκινήσετε, αποφασίστε εάν θέλετε ένα υπολογιζόμενο πεδίο ή στοιχείο μέσα σε ένα πεδίο. Χρησιμοποιήστε ένα υπολογιζόμενο πεδίο, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα από ένα άλλο πεδίο στον τύπο σας. Χρησιμοποιήστε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο όταν θέλετε τον τύπο σας για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία μέσα σε ένα πεδίο.

Για στοιχεία υπολογισμού, μπορείτε να εισαγάγετε διαφορετικούς τύπους ανά κελί. Για παράδειγμα, εάν ένα υπολογιζόμενο στοιχείο με το όνομα "Επαρχία_πορτοκαλιών" έχει έναν τύπο = Πορτοκάλια *.25 όλους τους μήνες, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο σε = Πορτοκάλια *.5 για τον Ιούνιο, Ιουλίου και Αυγούστου.

Εάν έχετε πολλά στοιχεία υπολογισμού ή των τύπων, μπορείτε να προσαρμόσετε τη σειρά των υπολογισμών.

Προσθήκη υπολογιζόμενου πεδίου

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, οι καρτέλες ανάλυση και Σχεδίαση.

 2. Στην καρτέλα " ανάλυση ", στην ομάδα υπολογισμοί, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία, στοιχεία & σύνολα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Πεδίο υπολογισμού.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 4. Στο πλαίσιο Τύπος, καταχωρήστε τον τύπο για το πεδίο.

  Για να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα από ένα άλλο πεδίο στον τύπο, κάντε κλικ στο πεδίο στο πλαίσιο πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πεδίου. Για παράδειγμα, για να υπολογίσετε μια προμήθειας 15% για κάθε τιμή στο πεδίο "Πωλήσεις", μπορείτε να εισαγάγετε = Πωλήσεις * 15%.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Προσθήκη υπολογιζόμενου στοιχείου σε ένα πεδίο

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, οι καρτέλες ανάλυση και Σχεδίαση.

 2. Εάν είναι ομαδοποιημένα στοιχεία στο πεδίο, στην καρτέλα " ανάλυση ", στην ομάδα Ομαδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ομαδοποίησης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στο πεδίο όπου θέλετε να προσθέσετε το υπολογιζόμενο στοιχείο.

 4. Στην καρτέλα " ανάλυση ", στην ομάδα υπολογισμοί, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία, στοιχεία & σύνολα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιζόμενο στοιχείο.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 5. Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το υπολογιζόμενο στοιχείο.

 6. Στο πλαίσιο Τύπος, καταχωρήστε τον τύπο του στοιχείου.

  Για να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα από ένα στοιχείο στον τύπο, κάντε κλικ στο στοιχείο στη λίστα στοιχείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στοιχείου (το στοιχείο πρέπει να είναι από το ίδιο πεδίο με το υπολογιζόμενο στοιχείο).

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Εισαγάγετε διαφορετικούς τύπους σε κάθε κελί για στοιχεία υπολογισμού

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τον τύπο.

  Για να αλλάξετε τον τύπο για αρκετά κελιά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα πρόσθετα κελιά.

 2. Στο γραμμή τύπων, πληκτρολογήστε τις αλλαγές στον τύπο.

Προσαρμογή της σειράς υπολογισμού για πολλά στοιχεία υπολογισμού ή των τύπων

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, οι καρτέλες ανάλυση και Σχεδίαση.

 2. Στην καρτέλα " ανάλυση ", στην ομάδα υπολογισμοί, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία, στοιχεία & σύνολα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σειρά επίλυσης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Επιλέξτε έναν τύπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

 4. Συνεχίστε μέχρι να είναι με τη σειρά που θέλετε να γίνει υπολογισμός των τύπων.

Προβολή όλων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα

Μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα όλων των τύπων που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, οι καρτέλες ανάλυση και Σχεδίαση.

 2. Στην καρτέλα "ανάλυση ", στην ομάδα υπολογισμοί, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία, στοιχεία & σύνολα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα τύπων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Επεξεργασία τύπου Συγκεντρωτικού πίνακα

Πριν να επεξεργαστείτε έναν τύπο, Καθορισμός αυτόν τον τύπο σε ένα πεδίο υπολογισμού ή ένα υπολογιζόμενο στοιχείο. Εάν ο τύπος είναι σε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο, προσδιορίστε επίσης εάν ο τύπος είναι ο μοναδικός για το υπολογιζόμενο στοιχείο.

Για στοιχεία υπολογισμού, μπορείτε να επεξεργαστείτε μεμονωμένους τύπων για συγκεκριμένα κελιά ενός υπολογιζόμενου στοιχείου. Για παράδειγμα, εάν ένα υπολογιζόμενο στοιχείο με το όνομα "Υπολ_πορτοκαλιών" έχει έναν τύπο = Πορτοκάλια *.25 όλους τους μήνες, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο σε = Πορτοκάλια *.5 για τον Ιούνιο, Ιουλίου και Αυγούστου.

Καθορισμός ενός τύπου σε ένα πεδίο υπολογισμού ή ένα υπολογιζόμενο στοιχείο

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, οι καρτέλες ανάλυση και Σχεδίαση.

 2. Στην καρτέλα " ανάλυση ", στην ομάδα υπολογισμοί, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία, στοιχεία & σύνολα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα τύπων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στη λίστα των τύπων, βρείτε τον τύπο που θέλετε να αλλάξετε που παρατίθενται στην περιοχή πεδίο υπολογισμού ή υπολογιζόμενο στοιχείο.

  Όταν υπάρχουν πολλοί τύποι για ένα υπολογιζόμενο στοιχείο, ο προεπιλεγμένος τύπος που πληκτρολογήσατε όταν δημιουργήθηκε η στοιχείο περιλαμβάνει το όνομα του υπολογιζόμενου στοιχείου στη στήλη B. Για επιπλέον τύποι για ένα υπολογιζόμενο στοιχείο, η στήλη B περιέχει το όνομα του υπολογιζόμενου στοιχείου και τα ονόματα των στοιχείων που διασταυρώνονται.

  Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε έναν προεπιλεγμένο τύπο για ένα υπολογιζόμενο στοιχείο με το όνομα "προσωπικά στοιχεία"και έναν άλλο τύπο για αυτό το στοιχείο που έχουν προσδιοριστεί ως Προσωπικά στοιχεία Ιανουάριος Πωλήσεις. Στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, μπορείτε να βρείτε αυτόν τον τύπο στο κελί πωλήσεων για τις επιλογές "προσωπικά στοιχεία" γραμμή και στήλη "Ιανουάριος".

 4. Συνεχίστε, χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους επεξεργασίας.

Επεξεργασία ενός τύπου πεδίου υπολογισμού

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, οι καρτέλες ανάλυση και Σχεδίαση.

 2. Στην καρτέλα " ανάλυση ", στην ομάδα υπολογισμοί, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία, στοιχεία & σύνολα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Πεδίο υπολογισμού.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο πλαίσιο όνομα, επιλέξτε το πεδίο υπολογισμού για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τον τύπο.

 4. Στο πλαίσιο Τύπος, επεξεργαστείτε τον τύπο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

Επεξεργασία μεμονωμένου τύπου για ένα υπολογιζόμενο στοιχείο

 1. Κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει το υπολογιζόμενο στοιχείο.

 2. Στην καρτέλα " ανάλυση ", στην ομάδα υπολογισμοί, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία, στοιχεία & σύνολα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιζόμενο στοιχείο.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο πλαίσιο όνομα, επιλέξτε το υπολογιζόμενο στοιχείο.

 4. Στο πλαίσιο Τύπος, επεξεργαστείτε τον τύπο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

Επεξεργασία ενός τύπου μεμονωμένα για ένα συγκεκριμένο κελί ενός υπολογιζόμενου στοιχείου

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τον τύπο.

  Για να αλλάξετε τον τύπο για αρκετά κελιά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα πρόσθετα κελιά.

 2. Στο γραμμή τύπων, πληκτρολογήστε τις αλλαγές στον τύπο.

  Συμβουλή: Εάν έχετε πολλά στοιχεία υπολογισμού ή των τύπων, μπορείτε να προσαρμόσετε τη σειρά των υπολογισμών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή της σειράς υπολογισμού για πολλά στοιχεία υπολογισμού ή τύπους.

Διαγραφή τύπου Συγκεντρωτικού πίνακα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Διαγραφή τύπου Συγκεντρωτικού πίνακα καταργεί οριστικά. Εάν δεν θέλετε να καταργήσετε οριστικά έναν τύπο, μπορείτε να αποκρύψετε το πεδίο ή το στοιχείο αντί για αυτό, σύρετε από την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

 1. Προσδιορίστε αν ο τύπος είναι σε ένα πεδίο υπολογισμού ή ένα υπολογιζόμενο στοιχείο.

  Τα υπολογιζόμενα πεδία εμφανίζονται στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα. Στοιχεία υπολογισμού εμφανίζονται ως στοιχεία μέσα σε άλλα πεδία.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε ένα υπολογιζόμενο πεδίο, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να διαγράψετε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο, στον Συγκεντρωτικό πίνακα, κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

   Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, οι καρτέλες ανάλυση και Σχεδίαση.

 3. Στην καρτέλα " ανάλυση ", στην ομάδα υπολογισμοί, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία, στοιχεία & σύνολα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Πεδίο υπολογισμού ή Υπολογιζόμενο στοιχείο.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 4. Στο πλαίσιο όνομα, επιλέξτε το πεδίο ή το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Προβολή όλων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα

Για να εμφανίσετε μια λίστα όλων των τύπων που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα τύπων.

Επεξεργασία τύπου Συγκεντρωτικού πίνακα

 1. Προσδιορίστε αν ο τύπος είναι σε ένα πεδίο υπολογισμού ή ένα υπολογιζόμενο στοιχείο. Εάν ο τύπος είναι σε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο, προσδιορίστε αν ο τύπος είναι ο μοναδικός χρήστης για το υπολογιζόμενο στοιχείο, κάνοντας τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα τύπων.

  3. Στη λίστα των τύπων, βρείτε τον τύπο που θέλετε να αλλάξετε που παρατίθενται στην περιοχή πεδίο υπολογισμού ή υπολογιζόμενο στοιχείο.

   Όταν υπάρχουν πολλοί τύποι για ένα υπολογιζόμενο στοιχείο, ο προεπιλεγμένος τύπος που πληκτρολογήσατε όταν δημιουργήθηκε η στοιχείο περιλαμβάνει το όνομα του υπολογιζόμενου στοιχείου στη στήλη B. Για επιπλέον τύποι για ένα υπολογιζόμενο στοιχείο, η στήλη B περιέχει το όνομα του υπολογιζόμενου στοιχείου και τα ονόματα των στοιχείων που διασταυρώνονται.

   Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε έναν προεπιλεγμένο τύπο για ένα υπολογιζόμενο στοιχείο με το όνομα "προσωπικά στοιχεία"και έναν άλλο τύπο για αυτό το στοιχείο που έχουν προσδιοριστεί ως Προσωπικά στοιχεία Ιανουάριος Πωλήσεις. Στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, μπορείτε να βρείτε αυτόν τον τύπο στο κελί πωλήσεων για τις επιλογές "προσωπικά στοιχεία" γραμμή και στήλη "Ιανουάριος".

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Επεξεργασία ενός τύπου πεδίου υπολογισμού   

  1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Πεδίο υπολογισμού.

  3. Στο πλαίσιο όνομα, επιλέξτε το πεδίο υπολογισμού για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τον τύπο.

  4. Στο πλαίσιο Τύπος, επεξεργαστείτε τον τύπο.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

   Επεξεργασία μεμονωμένου τύπου για ένα υπολογιζόμενο στοιχείο   

  6. Κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει το υπολογιζόμενο στοιχείο.

  7. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιζόμενο στοιχείο.

  8. Στο πλαίσιο όνομα, επιλέξτε το υπολογιζόμενο στοιχείο.

  9. Στο πλαίσιο Τύπος, επεξεργαστείτε τον τύπο.

  10. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

   Επεξεργασία μεμονωμένων τύπων για συγκεκριμένα κελιά ενός υπολογιζόμενου στοιχείου   

   Για παράδειγμα, εάν ένα υπολογιζόμενο στοιχείο με το όνομα "Υπολ_πορτοκαλιών" έχει έναν τύπο = Πορτοκάλια *.25 όλους τους μήνες, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο σε = Πορτοκάλια *.5 για τον Ιούνιο, Ιουλίου και Αυγούστου.

  11. Κάντε κλικ σε ένα κελί για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τον τύπο.

   Για να αλλάξετε τον τύπο για αρκετά κελιά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα πρόσθετα κελιά.

  12. Στο γραμμή τύπων, πληκτρολογήστε τις αλλαγές στον τύπο.

 3. Εάν έχετε πολλά στοιχεία υπολογισμού ή των τύπων, προσαρμόστε τη σειρά των υπολογισμών, κάνοντας τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σειρά επίλυσης.

  3. Επιλέξτε έναν τύπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

  4. Συνεχίστε μέχρι να είναι με τη σειρά που θέλετε να γίνει υπολογισμός των τύπων.

Διαγραφή τύπου Συγκεντρωτικού πίνακα

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να διαγράψετε μόνιμα έναν τύπο, μπορείτε να αποκρύψετε το πεδίο ή το στοιχείο. Για να αποκρύψετε ένα πεδίο, σύρετέ το έξω από την αναφορά.

 1. Προσδιορίστε αν ο τύπος είναι σε ένα πεδίο υπολογισμού ή ένα υπολογιζόμενο στοιχείο.

  Τα υπολογιζόμενα πεδία εμφανίζονται στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα. Στοιχεία υπολογισμού εμφανίζονται ως στοιχεία μέσα σε άλλα πεδία.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Διαγραφή ενός πεδίου υπολογισμού   

  1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Πεδίο υπολογισμού.

  3. Στο πλαίσιο όνομα, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να διαγράψετε.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

   Διαγραφή ενός υπολογιζόμενου στοιχείου   

  5. Κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

  6. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιζόμενο στοιχείο.

  7. Στο πλαίσιο όνομα, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×