Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο ωρών

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε πόσο χρόνο χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να ολοκληρώσει μια εργασία στη γραμμή παραγωγής ή πόσο χρόνο απαιτεί η ολοκλήρωση μιας παραγγελίας σε εστιατόριο γρήγορων γευμάτων σε ώρες αιχμής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ δύο ωρών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Παρουσίαση του αποτελέσματος με την τυπική μορφή ώρας

Παρουσίαση του αποτελέσματος με βάση μία μονάδα μέτρησης χρόνου

Παρουσίαση του αποτελέσματος με την τυπική μορφή ώρας

Τα αποτελέσματα σε τυπική μορφή ώρας μπορείτε να τα παρουσιάσετε με δύο τρόπους (ώρες: λεπτά: δευτερόλεπτα). Χρησιμοποιείτε τον τελεστή της αφαίρεσης (-) για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ ωρών και, στη συνέχεια, κάνετε ένα από τα ακόλουθα:

 • Εφαρμόζετε ένα προσαρμοσμένο κώδικα μορφοποίησης στο κελί κάνοντας τα εξής:

  1. Επιλέξτε το κελί.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες μορφές αριθμών.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή στη λίστα Κατηγορία και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια προσαρμοσμένη μορφή στο πλαίσιο Τύπος.

 • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση TEXT για τη μορφοποίηση των ωρών.

Κατά την χρήση των κωδικών μορφοποίησης ωρών, οι ώρες δεν πρέπει να υπερβαίνουν την τιμή 24, τα λεπτά την τιμή 60 και τα δευτερόλεπτα την τιμή 60.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Επιλέξτε το παράδειγμα σε αυτό το άρθρο.

  Σημαντικό: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 2. Πιέστε CTRL+C.

 3. Στο Excel, δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε CTRL+V.

  Σημαντικό: Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων που επιστρέφονται από τα αποτελέσματα, πιέστε CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, της ομάδας Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

1

2

3%


4


5


6

7


8


9

A

B

Ώρα έναρξης

Ώρα λήξης

9/6/2007 10:35 π.μ.

9/6/2007 3:30 μ.μ.

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=B2-A2

Ώρες που μεσολαβούν μεταξύ δύο ωρών (4). Πρέπει να εφαρμόσετε με μη αυτόματο τρόπο την προσαρμοσμένη μορφοποίηση "ω" στο κελί.

=B2-A2

Ώρες και λεπτά που μεσολαβούν μεταξύ δύο ωρών (4:55). Πρέπει να εφαρμόσετε με μη αυτόματο τρόπο την προσαρμοσμένη μορφοποίηση "ω:λλ" στο κελί.

=B2-A2

Ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα που μεσολαβούν μεταξύ δύο ωρών (4:55:00). Πρέπει να εφαρμόσετε με μη αυτόματο τρόπο την προσαρμοσμένη μορφοποίηση "ω:λλ:δδ" στο κελί.

=TEXT(B2-A2;"ω")

Ώρες μεταξύ δύο ωρών με μορφοποίηση κελιού "ω" χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση TEXT (4).

=TEXT(B2-A2;"ω:λλ")

Ώρες και λεπτά μεταξύ ωρών με μορφοποίηση κελιού "ω:λλ" χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση TEXT (4:55).

=TEXT(B2-A2;"ω:λλ:δδ")

Ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα που μεσολαβούν μεταξύ δύο ωρών με μορφοποίηση κελιού "ω:λλ:δδ" χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση TEXT (4:55:00)

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιήσετε τη μορφή που εφαρμόζεται με τη συνάρτηση TEXT και εφαρμόσετε μια μορφή αριθμού στο κελί, η συνάρτηση TEXT έχει προτεραιότητα στη μορφοποίηση κελιού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των συναρτήσεων, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση TEXT και Εμφάνιση αριθμών με τη μορφή ημερομηνίας ή ώρας.

Αρχή της σελίδας

Παρουσίαση του αποτελέσματος με βάση μία μονάδα μέτρησης χρόνου

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση INT ή τις συναρτήσεις HOUR, , MINUTE και SECOND, όπως εμφανίζεται στο ακόλουθο παράδειγμα.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Επιλέξτε το παράδειγμα σε αυτό το άρθρο.

  Σημαντικό: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 2. Πιέστε CTRL+C.

 3. Στο Excel, δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε CTRL+V.

  Σημαντικό: Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων που επιστρέφονται από τα αποτελέσματα, πιέστε CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, της ομάδας Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

1

2

3%


4


5


6

7


8


9

A

B

Ώρα έναρξης

Ώρα λήξης

9/6/2007 10:35 π.μ.

9/6/2007 3:30 μ.μ.

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=INT((B2-A2)*24)

Σύνολο ωρών που μεσολαβούν μεταξύ δύο ωρών (4)

=(B2-A2)*1440

Σύνολο λεπτών που μεσολαβούν μεταξύ δύο ωρών (295)

=(B2-A2)*86400

Σύνολο δευτερολέπτων που μεσολαβούν μεταξύ δύο ωρών (17700)

=HOUR(B2-A2)

Η διαφορά της μονάδας μέτρησης ώρας μεταξύ δύο ωρών. Αυτή η τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 24 (4).

=MINUTE(B2-A2)

Η διαφορά της μονάδας μέτρησης λεπτών μεταξύ δύο ωρών. Αυτή η τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60 (55).

=SECOND(B2-A2)

Η διαφορά της μονάδας μέτρησης δευτερολέπτων μεταξύ δύο ωρών. Αυτή η τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60 (0).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις, ανατρέξτε στα θέματα συνάρτηση INT, συνάρτηση HOUR, συνάρτηση MINUTE και συνάρτηση SECOND.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×