Υπολογισμός πολλών αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας πίνακα δεδομένων

Ένας πίνακας δεδομένων είναι μια περιοχή κελιών στην οποία μπορείτε να αλλάξετε τιμές σε ορισμένα κελιά και να βρείτε διαφορετικές απαντήσεις σε ένα πρόβλημα. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η χρήση της συνάρτησης PMT με διαφορετικά ποσά δανείου και επιτοκίων για να υπολογίσετε το ποσό ενός δανείου που μπορείτε να εξοφλήσετε για ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο. Ο πειραματισμός με μεταβλητές τιμές για την παραγωγή διαφορετικών αποτελεσμάτων είναι μέρος μιας μεθόδου γνωστής ως ανάλυση δεδομένων.

Οι πίνακες δεδομένων είναι μέρος μιας σειράς εντολών που ονομάζονται εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων. Όταν χρησιμοποιείτε πίνακες δεδομένων, πραγματοποιείτε ανάλυση πιθανοτήτων.

Η ανάλυση πιθανοτήτων είναι η διαδικασία αλλαγής των τιμών σε κελιά, η οποία εμφανίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των τύπων στο φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα δεδομένων για να αλλάξετε το επιτόκιο και το διάστημα αποπληρωμής, που χρησιμοποιούνται σε ένα δάνειο, ώστε να προσδιορίσετε πιθανά ποσά μηνιαίας δόσης.

Τύποι ανάλυσης πιθανοτήτων    Υπάρχουν τρεις τύποι εργαλείων ανάλυσης πιθανοτήτων στο Excel: σενάρια, πίνακες δεδομένων και αναζήτηση στόχου. Τα σενάρια και οι πίνακες δεδομένων λαμβάνουν σύνολα τιμών εισόδου και προσδιορίζουν τα πιθανά αποτελέσματα. Αντίθετα από τα σενάρια και τους πίνακες δεδομένων, η "Αναζήτηση στόχου" λαμβάνει ένα αποτέλεσμα και προσδιορίζει πιθανές τιμές εισόδου που δίνουν αυτό το αποτέλεσμα.

Όπως με τα σενάρια, οι πίνακες δεδομένων σας βοηθούν να εξερευνήσετε ένα σύνολο πιθανών αποτελεσμάτων. Αντίθετα από τα σενάρια, οι πίνακες δεδομένων σας δείχνουν όλα τα αποτελέσματα σε έναν πίνακα, μέσα σε ένα φύλλο εργασίας. Χρησιμοποιώντας πίνακες δεδομένων, είναι πιο εύκολη η εξέταση ενός φάσματος δυνατοτήτων, με μία ματιά. Επειδή εστιάζεστε σε μόνο μία ή δύο μεταβλητές, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μορφή πίνακα που διευκολύνει την ανάγνωση και κοινή χρήση.

Ένας πίνακας δεδομένων δεν μπορεί να λειτουργήσει με περισσότερες από δύο μεταβλητές. Εάν θέλετε να αναλύσετε περισσότερες από δύο μεταβλητές, πρέπει να χρησιμοποιήσετε σενάρια αντί για πίνακες δεδομένων. Παρόλο που περιορίζεται σε μόνο μία ή δύο μεταβλητές (μία για το κελί εισαγωγής γραμμής και μία για το κελί εισαγωγής στήλης), ένας πίνακας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει όσες διαφορετικές μεταβλητές τιμές θέλετε. Ένα σενάριο μπορεί να έχει το πολύ 32 διαφορετικές τιμές, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε όσα σενάρια θέλετε.

Για πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση what-if, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στην ανάλυση what-if.

Βασικά στοιχεία πινάκων δεδομένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε πίνακες δεδομένων με μία ή δύο μεταβλητές, ανάλογα με τον αριθμό των μεταβλητών και των τύπων που θέλετε να δοκιμάσετε.

Πίνακες δεδομένων μίας μεταβλητής    Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής εάν θέλετε να δείτε με ποιον τρόπο οι διαφορετικές τιμές μίας μεταβλητής σε έναν ή περισσότερους τύπους θα αλλάξουν τα αποτελέσματα αυτών των τύπων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής για να δείτε με ποιον τρόπο τα διαφορετικά επιτόκια επηρεάζουν μια μηνιαία δόση υποθήκης, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση PMT. Εσείς εισάγετε τις μεταβλητές τιμές σε μια στήλη ή γραμμή και τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μια γειτονική στήλη ή γραμμή.

Στην παρακάτω εικόνα, το κελί D2 περιέχει τον τύπο πληρωμής, =PMT(B3/12,B4,-B5), ο οποίος αναφέρεται στο κελί εισαγωγής B3.

Πίνακας δεδομένων μίας μεταβλητής

Πίνακες δεδομένων δύο μεταβλητών    Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών, για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές τιμές δύο μεταβλητών σε έναν τύπο θα αλλάξουν τα αποτελέσματα αυτού του τύπου. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικοί συνδυασμοί επιτοκίων και διαστημάτων αποπληρωμής θα επηρεάσουν μια μηνιαία δόση υποθήκης.

Στην επόμενη απεικόνιση, το κελί C2 περιέχει τον τύπο πληρωμής, =PMT(B3/12,B4,-B5), ο οποίος χρησιμοποιεί δύο κελιά εισαγωγής, B3 και B4.

Πίνακας δεδομένων δύο μεταβλητών

Υπολογισμοί πίνακα δεδομένων    Οι πίνακες δεδομένων υπολογίζονται ξανά όποτε υπολογίζεται εκ νέου το φύλλο εργασίας, ακόμη και αν δεν έχουν αλλάξει. Για να επιταχύνετε τον υπολογισμό ενός φύλλου εργασίας που περιέχει έναν πίνακα δεδομένων, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές στην καρτέλα Υπολογισμός, για να υπολογίζεται εκ νέου αυτόματα το φύλλο εργασίας αλλά όχι και οι πίνακες δεδομένων. Ανατρέξτε στο θέμα Επιτάχυνση υπολογισμού σε ένα φύλλο εργασίας που περιέχει πίνακες δεδομένων.

Δημιουργία ενός πίνακα δεδομένων μιας μεταβλητής

Ένας πίνακας δεδομένων μίας μεταβλητής περιλαμβάνει τιμές εισόδου που παρατίθενται είτε κατά μήκος μιας στήλης (προσανατολισμένες σε στήλη) είτε κατά μήκος μιας γραμμής (προσανατολισμένες σε γραμμή). Οι τύποι που χρησιμοποιούνται σε έναν πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής πρέπει να αναφέρονται μόνο σε ένα κελί εισαγωγής.

 1. Πληκτρολογήστε τη λίστα των τιμών που θέλετε να αντικαταστήσετε στο κελί εισαγωγής είτε κατά μήκος μιας στήλης είτε κατά μήκος μιας γραμμής. Αφήστε μερικές κενές γραμμές και στήλες σε κάθε πλευρά των τιμών.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε στήλη (οι τιμές των μεταβλητών παρατίθενται σε στήλη), πληκτρολογήστε τον τύπο στο κελί που βρίσκεται μία γραμμή πάνω και ένα κελί δεξιά από τη στήλη των τιμών. Η εικόνα πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής που εμφανίζεται στην ενότητα "Επισκόπηση" είναι προσανατολισμένη σε στήλη και ο τύπος βρίσκεται στο κελί D2.
   Εάν θέλετε να εξετάσετε την επίδραση διαφόρων τιμών σε άλλους τύπους, πληκτρολογήστε τους επιπλέον τύπους στα κελιά που βρίσκονται στα δεξιά του πρώτου τύπου.

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε γραμμή (οι τιμές των μεταβλητών παρατίθενται σε γραμμή), πληκτρολογήστε τον τύπο στο κελί που βρίσκεται μία στήλη αριστερά από την πρώτη τιμή και ένα κελί κάτω από τη γραμμή τιμών.
   Εάν θέλετε να εξετάσετε την επιρροή διάφορων τιμών σε άλλους τύπους, πληκτρολογήστε τους επιπλέον τύπους στα κελιά κάτω από τον πρώτο τύπο.

 3. Επιλέξτε την περιοχή των κελιών που περιέχει τους τύπους και τις τιμές που θέλετε να αντικαταστήσετε. Βάσει της πρώτης εικόνας στο παραπάνω θέμα "Επισκόπηση", αυτή η περιοχή είναι C2:D5.

 4. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων ή Πρόβλεψη (στο Excel 2016), επιλέξτε Ανάλυση what-if και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας δεδομένων.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην περίπτωση που ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε στήλη, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για το κελί εισαγωγής στο πλαίσιο Κελί εισαγωγής στήλης. Σύμφωνα με το παράδειγμα της πρώτης εικόνας, το κελί εισαγωγής είναι το B3.

  • Στην περίπτωση που ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε γραμμές, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για το κελί εισόδου στο πλαίσιο Κελί εισόδου γραμμής.

   Σημείωση: Αφού δημιουργήσετε τον πίνακα δεδομένων, ίσως θελήσετε να αλλάξετε τη μορφή των κελιών αποτελεσμάτων. Στην εικόνα, τα κελιά αποτελεσμάτων έχουν μορφοποιηθεί ως νομισματική μονάδα.

Προσθήκη ενός τύπου σε έναν πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής

Οι τύποι που χρησιμοποιούνται σε έναν πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής πρέπει να αναφέρονται στο ίδιο κελί εισαγωγής.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε στήλη (οι τιμές των μεταβλητών παρατίθενται σε μια στήλη), πληκτρολογήστε τον νέο τύπο σε ένα κενό κελί στα δεξιά του τύπου που ήδη υπάρχει στην επάνω γραμμή του πίνακα δεδομένων.

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε γραμμή (οι τιμές των μεταβλητών παρατίθενται σε μια γραμμή), πληκτρολογήστε τον νέο τύπο σε ένα κενό κελί κάτω από έναν τύπο που ήδη υπάρχει στην πρώτη στήλη του πίνακα δεδομένων.

 2. Επιλέξτε την περιοχή κελιών που περιέχει τον πίνακα δεδομένων και τον νέο τύπο.

 3. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων ή Πρόβλεψη (στο Excel 2016), επιλέξτε Ανάλυση what-if και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας δεδομένων.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε στήλη, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για το κελί εισαγωγής στο πλαίσιο Κελί εισαγωγής στήλης.

  • Στην περίπτωση που ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε γραμμές, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για το κελί εισόδου στο πλαίσιο Κελί εισόδου γραμμής.

Δημιουργία ενός πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών

Ένας πίνακας δεδομένων δύο μεταβλητών χρησιμοποιεί έναν τύπο που περιέχει δύο λίστες τιμών εισόδου. Ο τύπος πρέπει να αναφέρεται σε δύο διαφορετικά κελιά εισαγωγής.

 1. Σε ένα κελί στο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε τον τύπο που αναφέρεται στα δύο κελιά εισαγωγής.

  Στο παρακάτω παράδειγμα, στο οποίο οι τιμές έναρξης του τύπου εισάγονται στα κελιά B3, B4 και B5, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τύπο =PMT(B3/12,B4,-B5) στο κελί C2.

 2. Πληκτρολογήστε μια λίστα από τιμές εισαγωγής στην ίδια στήλη, κάτω από τον τύπο.

  Σε αυτήν την περίπτωση, πληκτρολογήστε τα διάφορα επιτόκια στα κελιά C3, C4 και C5.

 3. Εισαγάγετε τη δεύτερη λίστα στην ίδια γραμμή με τον τύπο, στα δεξιά του τύπου.

  Πληκτρολογήστε τα διαστήματα αποπληρωμής (σε μήνες) στα κελιά D2 και E2.

 4. Επιλέξτε την περιοχή των κελιών που περιέχει τον τύπο (C2), τόσο τη γραμμή όσο και τη στήλη τιμών (C3:C5 και D2:E2), και τα κελιά στα οποία θέλετε να εμφανίζονται οι υπολογισμένες τιμές (D3:E5).

  Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε την περιοχή C2:E5.

 5. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων ή Πρόβλεψη (στο Excel 2016), επιλέξτε Ανάλυση what-if και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας δεδομένων.

 6. Στο πλαίσιο Κελί εισαγωγής γραμμής, πληκτρολογήστε την αναφορά στο κελί εισαγωγής για τις τιμές εισαγωγής στη γραμμή.
  Πληκτρολογήστε B4 στο πλαίσιο Κελί εισαγωγής γραμμής.

 7. Στο πλαίσιο Κελί εισαγωγής στήλης, πληκτρολογήστε την αναφορά στο κελί εισαγωγής για τις τιμές εισαγωγής στη στήλη.
  Πληκτρολογήστε B3 στο πλαίσιο Κελί εισαγωγής στήλης.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Παράδειγμα    Ένας πίνακας δεδομένων δύο μεταβλητών μπορεί να δείξει τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί συνδυασμοί επιτοκίων και διαστημάτων αποπληρωμής θα επηρεάσουν μια μηνιαία δόση υποθήκης. Στην επόμενη εικόνα, το κελί C2 περιέχει τον τύπο πληρωμής, =PMT(B3/12,B4,-B5), ο οποίος χρησιμοποιεί δύο κελιά εισαγωγής, B3 και B4.

Πίνακας δεδομένων δύο μεταβλητών

Επιτάχυνση υπολογισμού σε ένα φύλλο εργασίας που περιέχει πίνακες δεδομένων

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Excel 2007, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Τύποι.

  • Σε όλες τις άλλες εκδόσεις, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Τύποι.

 2. Στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, στην περιοχή Υπολογισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα εκτός από πίνακες δεδομένων.

  Συμβουλή: Εναλλακτικά, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Υπολογισμός, κάντε κλικ στο βέλος του στοιχείου Επιλογές υπολογισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα, εκτός από πίνακες δεδομένων.

Σημείωση: Όταν διαλέγετε αυτήν την επιλογή υπολογισμού, οι πίνακες δεδομένων παραλείπονται όταν επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός του υπόλοιπου βιβλίου εργασίας. Για την μη αυτόματη επανάληψη υπολογισμού του πίνακα δεδομένων, επιλέξτε τους τύπους του και μετά πιέστε το πλήκτρο F9.

Τι ακολουθεί;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα άλλα εργαλεία του Excel για να κάνετε μια ανάλυση what-if, εάν έχετε συγκεκριμένους στόχους ή μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων μεταβλητής.

Αναζήτηση στόχου

Όταν γνωρίζετε το επιθυμητό αποτέλεσμα ενός τύπου, αλλά δεν είστε βέβαιοι για την τιμή εισόδου που χρειάζεται ο τύπος για να αποδώσει αυτό το αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Αναζήτηση στόχου". Ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση της "Αναζήτησης στόχου" για την εύρεση του αποτελέσματος που θέλετε με προσαρμογή μιας τιμής εισόδου.

Επίλυση του Excel

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Επίλυση του Excel για να βρείτε τη βέλτιστη τιμή με βάση διάφορες μεταβλητές. Η Επίλυση λειτουργεί με μια ομάδα κελιών (τα οποία ονομάζονται μεταβλητές αποφάσεων ή απλώς μεταβλητά κελιά) που συμμετέχουν στον υπολογισμό των τύπων στα κελιά στόχου και στα κελιά περιορισμού. Η Επίλυση προσαρμόζει τις τιμές στα μεταβλητά κελιά απόφασης ώστε να ανταποκρίνονται στα όρια των κελιών περιορισμού και να δημιουργηθεί το αποτέλεσμα που θέλετε για το κελί στόχου. Ανατρέξτε στο άρθρο Προσδιορισμός και επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας την Επίλυση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×