Υπολογιζόμενες στήλες στο Power Pivot

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με υπολογιζόμενες στήλες, μπορείτε να προσθέσετε νέα δεδομένα σε έναν πίνακα σε σας Power Pivot μοντέλο δεδομένων. Αλλά αντί για επικόλληση ή για την εισαγωγή τιμών σε μια στήλη, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο Παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX)που καθορίζει τις τιμές της στήλης. Για παράδειγμα, θέλετε να προσθέσετε τιμές κέρδους πωλήσεων για κάθε γραμμή σε έναν πίνακα factSales. Προσθέτοντας μια νέα υπολογιζόμενη στήλη και χρησιμοποιώντας τον τύπο = [SalesAmount]-[TotalCost]: [ReturnAmount], τιμές υπολογίζονται αφαιρώντας τιμές από κάθε γραμμή στις στήλες TotalCost και ReturnAmount από τις τιμές σε κάθε γραμμή της στήλης SalesAmount. Στήλη κέρδος, στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, Συγκεντρωτικού γραφήματος ή Power View, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη στήλη.

Υπολογιζόμενη στήλη σε Power Pivot

Υπολογιζόμενη στήλη στο PowerPivot

Σημείωση: Παρόλο που ο υπολογισμός στηλών και μετρήσεων είναι παρόμοια και τα δύο έχουν που βασίζεται σε έναν τύπο, διαφέρουν στο τον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Μετρήσεις πιο συχνά χρησιμοποιούνται στην περιοχή τιμών του Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος. Υπολογιζόμενες στήλες που χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να τοποθετήσετε υπολογισμένων αποτελεσμάτων σε μια άλλη περιοχή του Συγκεντρωτικού πίνακα (όπως μια στήλη ή γραμμή σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή σε έναν άξονα σε ένα Συγκεντρωτικό γράφημα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μετρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα μετρήσεων στο Power Pivot.

Κατανόηση των υπολογιζόμενων στηλών

Οι τύποι σε υπολογιζόμενες στήλες έχουν αρκετές ομοιότητες με τους τύπους που δημιουργείτε στο Excel. Σε αντίθεση με το Excel, ωστόσο, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικούς τύπους για διαφορετικές γραμμές σε έναν πίνακα. Αντιθέτως, ο τύπος DAX εφαρμόζεται αυτόματα σε ολόκληρη τη στήλη.

Όταν μια στήλη περιέχει έναν τύπο, η τιμή υπολογίζεται για κάθε γραμμή. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται για τη στήλη, αμέσως μόλις καταχωρήσετε τον τύπο. Οι τιμές των στηλών, στη συνέχεια, επανυπολογίζονται όπως απαιτείται, όπως όταν ανανεώνονται τα υποκείμενα δεδομένα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπολογιζόμενες στήλες με βάση τις μετρήσεις και άλλες στήλες υπολογισμού. Για παράδειγμα, που μπορεί να δημιουργήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη για να εξαγάγετε έναν αριθμό από μια συμβολοσειρά κειμένου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε αυτόν τον αριθμό σε μια άλλη στήλη υπολογισμού.

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα

Μια υπολογιζόμενη στήλη μπορεί να βασίζεται σε δεδομένα που έχετε προσθέσει σε έναν υπάρχοντα πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε συνένωση τιμών, πρόσθεση, εξαγωγή δευτερευουσών συμβολοσειρών ή σύγκριση τιμών άλλων πεδίων. Για να προσθέσετε μια υπολογιζόμενη στήλη, πρέπει να έχετε ήδη προσθέσει τουλάχιστον έναν πίνακα στο Power Pivot.

Ας κοιτάξουμε τον παρακάτω τύπο:

=EOMONTH([StartDate],0])

Χρησιμοποιώντας το δείγμα δεδομένων Contoso, ο τύπος εξάγει το μήνα από τη στήλη StartDate του πίνακα Promotion. Στη συνέχεια, υπολογίζει την αξία του τέλους του μήνα για κάθε γραμμή στον πίνακα Promotion. Η δεύτερη παράμετρος καθορίζει τον αριθμό μηνών, πριν ή μετά το μήνα στο StartDate. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός 0 σημαίνει τον ίδιο μήνα. Για παράδειγμα, εάν η τιμή στη στήλη StartDate είναι 1/6/2001, η τιμή στην υπολογιζόμενη στήλη θα είναι 30/6/2001.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείγμα δεδομένων Contoso, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη δείγματος δεδομένων για DAX και μοντέλο δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Ονοματοδοσία υπολογιζόμενων στηλών

Από προεπιλογή, νέες υπολογισμένες στήλες προστίθενται στα δεξιά της άλλες στήλες και τη στήλη εκχωρείται αυτόματα το προεπιλεγμένο όνομα στο στοιχείο CalculatedColumn1, CalculatedColumn2και ούτω καθεξής. Μπορείτε να αναδιατάξετε και να μετονομάσετε στήλες μετά τη δημιουργία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με τις αλλαγές σε υπολογιζόμενες στήλες:

  • Κάθε όνομα στήλης πρέπει να είναι μοναδικό εντός ενός πίνακα.

  • Αποφεύγετε τα ονόματα που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει για τις μετρήσεις του ίδιου βιβλίου εργασίας. Παρόλο που είναι δυνατή για μια μέτρηση και μια υπολογιζόμενη στήλη για να έχουν το ίδιο όνομα, εάν δεν είναι μοναδικά ονόματα μπορείτε εύκολα να σφάλματα υπολογισμού. Για να αποφύγετε την κλήση κατά λάθος μια μέτρηση, κατά την αναφορά σε μια στήλη πάντα χρήση αναφοράς πλήρως προσδιοριζόμενη στήλη.

  • Όταν μετονομάζετε μια υπολογιζόμενη στήλη, πρέπει να ενημερωθούν οποιοιδήποτε τύποι βασίζονται στην υφιστάμενη στήλη. Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται αυτόματα, εκτός εάν εργάζεστε σε λειτουργία μη αυτόματης ενημέρωσης. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο.

  • Υπάρχουν ορισμένοι χαρακτήρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ονόματα των στηλών ή τα ονόματα άλλων αντικειμένων σε ένα βιβλίο εργασίας του Power Pivot. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Απαιτήσεις ονοματοδοσίας" στην Προδιαγραφή σύνταξης DAX για το PowerPivot.

Για να αλλάξετε ονομασία ή να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα υπολογιζόμενη στήλη

  1. Στο παράθυρο του Power Pivot, κάντε δεξί κλικ στην επικεφαλίδα της υπολογιζόμενης στήλης που θέλετε να μετονομάσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία στήλης.

  2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER για να το αποδεχτείτε.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του τύπου δεδομένων

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων μιας υπολογιζόμενης στήλης με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων για τις μη υπολογιζόμενες στήλες. Δεν μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες αλλαγές τύπου δεδομένων: από κείμενο σε δεκαδικά ψηφία, από κείμενο σε ακέραιο αριθμό, από κείμενο σε νομισματική μονάδα και από κείμενο σε ημερομηνία. Μπορείτε να κάνετε μια αλλαγή από κείμενο σε Boolean.

Αρχή της σελίδας

Απόδοση υπολογισμένων στηλών

Ο τύπος για μια υπολογιζόμενη στήλη μπορεί να είναι περισσότερους πόρους από τον τύπο που χρησιμοποιείται για μια μονάδα μέτρησης. Μια αιτία είναι ότι το αποτέλεσμα μιας υπολογιζόμενης στήλης υπολογίζεται πάντα για κάθε γραμμή σε έναν πίνακα, ενώ μια μέτρηση υπολογίζεται μόνο για τα κελιά που χρησιμοποιούνται σε στον Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικό γράφημα.

Για παράδειγμα, ένας πίνακας με ένα εκατομμύριο γραμμές θα έχουν πάντα μια υπολογιζόμενη στήλη με ένα εκατομμύριο αποτελεσμάτων και μια αντίστοιχη επιπτώσεις στις επιδόσεις. Ωστόσο, ένα Συγκεντρωτικό πίνακα γενικά φιλτράρει τα δεδομένα με την εφαρμογή επικεφαλίδες γραμμών και στηλών γι ' αυτό, η μέτρηση υπολογίζεται μόνο για το υποσύνολο των δεδομένων σε κάθε κελί του Συγκεντρωτικού πίνακα.

Ένας τύπος διαθέτει συνήθως εξαρτήσεις σε αντικείμενα που αναφέρονται στον τύπο, όπως άλλες στήλες ή παραστάσεις που αξιολογούν τιμές. Για παράδειγμα, μια υπολογιζόμενη στήλη που βασίζεται σε άλλη στήλη ή ένας υπολογισμός που περιέχει μια παράσταση με μια αναφορά στήλης δεν μπορεί να αξιολογηθεί, αν δεν αξιολογηθεί πρώτα η άλλη στήλη. Από προεπιλογή, η αυτόματη ανανέωση είναι ενεργοποιημένη. Γι' αυτό, όλες αυτές οι εξαρτήσεις είναι δυνατό να επηρεάσουν την απόδοση ενώ οι τιμές ενημερώνονται και οι τύποι ανανεώνονται.

Για να μην προκύψουν ζητήματα απόδοσης κατά τη δημιουργία υπολογιζόμενων στηλών, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

  • Αντί να δημιουργήσετε έναν τύπο που θα περιέχει πολλές σύνθετες εξαρτήσεις, δημιουργήστε τους τύπους σε στάδια και αποθηκεύστε τα αποτελέσματα σε στήλες, ώστε να μπορείτε να τα επαληθεύσετε τα αποτελέσματα και να αξιολογήσετε την απόδοση.

  • Η τροποποίηση δεδομένων συνήθως απαιτεί τον επανυπολογισμό των υπολογιζόμενων στηλών. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό ορίζοντας τον επανυπολογισμό σε μη αυτόματη λειτουργία. Ωστόσο, εάν οποιεσδήποτε τιμές στην υπολογιζόμενη στήλη είναι λανθασμένες, η στήλη απενεργοποιείται, έως ότου ανανεώσετε και υπολογίσετε εκ νέου τα δεδομένα.

  • Εάν αλλάξετε ή διαγράψετε σχέσεις μεταξύ πινάκων, οι τύποι που χρησιμοποιούν στήλες σε αυτούς τους πίνακες θα καταστούν μη έγκυροι.

  • Εάν δημιουργήσετε έναν τύπο που περιέχει μια κυκλική ή αυτοαναφερόμενη εξάρτηση, θα παρουσιαστεί σφάλμα.

Εργασίες

Τα ακόλουθα άρθρα περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με υπολογιζόμενες στήλες.

Δημιουργία υπολογιζόμενης στήλης

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×