Τον τρόπο προ-παροχής χρήστη τοποθεσίες στο OneDrive για επιχειρήσεις

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Από προεπιλογή, την πρώτη φορά που ένας χρήστης πραγματοποιεί αναζήτηση για την τροφοδοσία ειδήσεων, τοποθεσία ή σε μια σύνδεση OneDrive, μια τοποθεσία OneDrive για επιχειρήσεις αυτόματα παρέχεται για τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως τα εξής, ενδέχεται να θέλετε τοποθεσίες OneDrive για επιχειρήσεις έτοιμο να εκ των προτέρων ή προ-παροχή της υπηρεσίας:

 • Ο οργανισμός έχει μια προσαρμοσμένη διαδικασία για την προσθήκη νέων υπαλλήλων και θέλετε να δημιουργήσετε τοποθεσίες OneDrive για επιχειρήσεις κατά την προσθήκη νέων υπαλλήλων.

 • Εταιρεία σας σκοπεύει να μετεγκαταστήσετε από εσωτερικής εγκατάστασης στο Office 365.

 • Εταιρεία σας σκοπεύει να κάνετε μετεγκατάσταση από μια άλλη υπηρεσία online αποθήκευσης ή αποθετήριο.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προ-παροχής OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσιών για τους χρήστες σας με τη χρήση PowerShell. Αυτή η διαδικασία θα σας καθοδηγήσει τα εξής:

 1. Δημιουργήστε μια δέσμη ενεργειών PowerShell για προ-προμήθεια OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσίες από τον κώδικα που παρέχεται.

 2. Δημιουργία ενός αρχείου εισαγωγής που περιλαμβάνει τους χρήστες σας για την οποία θέλετε να προ-προμήθεια OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσίες.

 3. Εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών PowerShell για να δημιουργήσετε τοποθεσίες OneDrive για επιχειρήσεις για τους χρήστες που βρίσκονται στο αρχείο εισαγωγής.

Σημείωση: Επίσης μπορούν να προ-προμηθεύσουν OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσίες χρησιμοποιώντας το REST API ή CSOM. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ώστε θέλετε να παρέχετε μέσω προγραμματισμού προσωπικών τοποθεσιών (OneDrive για επιχειρήσεις) στο Office 365 και στην ενότητα με τίτλο "Χρήση της μεθόδου ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk προμήθειας προσωπικές τοποθεσίες και OneDrive για επιχειρήσεις για πολλούς χρήστες (κεντρικός υπολογιστής η τοποθεσία μου στο SharePoint Online μόνο διαχειριστές) "στο Τι νέο υπάρχει για τους προγραμματιστές στο κοινωνικής και δυνατότητες συνεργασίας στο SharePoint 2013.

Πριν ξεκινήσετε

Πριν ξεκινήσετε αυτήν την εργασία, εξετάστε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις:

Προ-παροχή του OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσιών για τους χρήστες

 1. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα, επικολλήστε την σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο, αποθηκεύστε το και ονομάστε το αρχείο BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 για να δημιουργήσετε τη δέσμη ενεργειών PowerShell:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Παρατηρήστε ότι τα σχόλια συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα για την περιγραφή της δέσμης ενεργειών και τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό. Δεν επηρεάζουν την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών PowerShell.

 2. Σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο, δημιουργήστε ένα αρχείο που περιλαμβάνει τους λογαριασμούς χρήστη Office 365 για την οποία θέλετε να προμηθεύσουν OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσίες. Κάθε λογαριασμό χρήστη πρέπει να είναι σε ξεχωριστή γραμμή.

  Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα UserInput.txt.

  Σημείωση: Κάθε αρχείο εισαγωγής περιορίζεται σε 200 χρήστες. Εάν πρέπει να παρέχετε OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσιών για περισσότερα από 200 τους χρήστες, δημιουργήστε πολλαπλά αρχεία εισόδου (για παράδειγμα, UserInput1.txt, UserInput2.txt, κ.λπ.).

 3. Ανοίξτε το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint.

 4. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου αποθηκεύσατε τη δέσμη ενεργειών PowerShell BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 5. Στη γραμμή εντολών PowerShell, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Για παράδειγμα:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Εκτέλεση της δέσμης ενεργειών θα σας ειδοποιήσει για τα διαπιστευτήρια Office 365, το οποίο θα πρέπει να εισαγάγετε.

  Όταν ολοκληρωθεί η δέσμη ενεργειών, το παράθυρο PowerShell εμφανίζει την κατάσταση ως Ολοκληρωμένη.

 6. Εάν έχετε επιπλέον αρχεία εισαγωγή από το χρήστη, εκτελέστε ξανά τη δέσμη ενεργειών και αλλάξτε την παράμετρο - InputfilePath στη θέση του αρχείου εισαγωγής από το χρήστη.

Για να επαληθεύσετε εάν έχουν δημιουργηθεί τοποθεσίες OneDrive για επιχειρήσεις των χρηστών σας, δείτε πώς μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα του OneDrive για επιχειρήσεις συλλογές τοποθεσιών.

Σημείωση: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε τοποθεσίες OneDrive για επιχειρήσεις για έναν αριθμό χρηστών, λάβετε υπόψη ότι, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος για όλες τις τοποθεσίες τους χρήστες που θα δημιουργηθεί.

Σχετικά θέματα

Σχεδιασμός υβριδικής ανάπτυξης του OneDrive για επιχειρήσεις

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×