Τελεστές υπολογισμού και προτεραιότητα στο Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τελεστές, καθορίστε τον τύπο του υπολογισμού που θέλετε να αναλάβουν τα στοιχεία σε έναν τύπο — όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε την προεπιλεγμένη σειρά με την οποία τελεστές εκτέλεση ενεργειών σε τα στοιχεία σε έναν υπολογισμό. Μπορείτε, επίσης, θα μάθετε αυτόν τον τρόπο για να αλλάξετε αυτήν τη σειρά, χρησιμοποιώντας παρενθέσεις.

Τύποι τελεστών

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι τελεστών υπολογισμού: αριθμητικοί, σύγκρισης, συνένωσης κειμένου και αναφοράς.

Για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις όπως η πρόσθεση, αφαίρεση ή πολλαπλασιασμό — ή για να συνδυάσετε αριθμούς — και να παραγάγετε αριθμητικά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τους αριθμητικούς τελεστές σε αυτόν τον πίνακα.

Αριθμητικός τελεστής

Έννοια

Παράδειγμα

+ (σύμβολο συν)

Πρόσθεση

3+3

– (σύμβολο μείον)

Αφαίρεση
Αρνητικοί αριθμοί

3-1
– 1

* (αστερίσκος)

Πολλαπλασιασμός

3*3

/ (διαγώνιος)

Διαίρεση

3/3

% (σύμβολο ποσοστού)

Ποσοστό

20%

^ (σύμβολο εκθέτη)

Ύψωση σε δύναμη

3^2

Με τους τελεστές στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να συγκρίνετε δύο τιμές. Όταν δύο τιμές συγκρίνονται με τη χρήση αυτών των τελεστών, το αποτέλεσμα είναι μια λογική τιμή TRUE ή FALSE.

Τελεστής σύγκρισης

Έννοια

Παράδειγμα

= (σύμβολο ισότητας)

Ίσο

A1=B1

> (σύμβολο "μεγαλύτερο από")

Μεγαλύτερο

A1>B1

< (σύμβολο "μικρότερο από")

Μικρότερο

A1<B1

>= (σύμβολο μεγαλύτερο από ή ίσο με)

Μεγαλύτερο ή ίσο

A1>=B1

<= (Μικρότερο από ή ίσο με)

Μικρότερο ή ίσο

A1<=B1

<> (σύμβολο ανισότητας)

Όχι ίσο με

A1<>B1

Χρησιμοποιήστε το σύμβολο (&), για να συνδέσετε ή να συνενώσετε μία ή περισσότερες ακολουθίες χαρακτήρων κειμένου, ώστε να παραχθεί μόνο ένα τμήμα κειμένου.

Τελεστής κειμένου

Έννοια

Παράδειγμα

& (εμπορικό "και")

Συνδέει ή συνενώνει δύο τιμές για τη δημιουργία μιας συνεχούς τιμής κειμένου.

("Βόρειος"&"άνεμος")

Συνδυάστε περιοχές ή κελιά για την εκτέλεση υπολογισμών με αυτούς τους τελεστές.

Τελεστής αναφοράς

Έννοια

Παράδειγμα

: (άνω και κάτω τελεία)

Τελεστής περιοχής, ο οποίος παράγει μια αναφορά σε όλα τα κελιά που βρίσκονται μεταξύ δύο αναφορών, συμπεριλαμβάνοντας τις δύο αναφορές.

B5:B15

, (κόμμα)

Τελεστής συνένωσης, που συνδυάζει πολλές αναφορές σε μία αναφορά.

SUM(B5:B15,D5:D15)

(διάστημα)

Τελεστής τομής, ο οποίος δημιουργεί αναφορά σε κελιά που είναι κοινά και για τις δύο αναφορές.

B7:D7 C6:C8

Η σειρά με την οποία το εκτελούνται πράξεις σε τύπους από το Excel

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σειρά με την οποία εκτελείται υπολογισμός μπορεί να επηρεάσει την τιμή επιστροφής του τύπου, οπότε είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη σειρά — και πώς μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά για να επιτύχετε τα αποτελέσματα που περιμένατε για να δείτε.

Οι τύποι υπολογίζουν τιμές με μια συγκεκριμένη σειρά. Ένας τύπος στο Excel ξεκινά πάντα με το σύμβολο ίσον (=). Το σύμβολο της ισότητας υποδεικνύει στο Excel ότι οι χαρακτήρες που ακολουθούν αποτελούν έναν τύπο. Μετά το σύμβολο ίσον, μπορεί να υπάρχει μια σειρά από στοιχεία που θα υπολογιστούν (οι τελεστέοι), που διαχωρίζονται με τελεστών υπολογισμού. Το Excel υπολογίζει τον τύπο από αριστερά προς τα δεξιά, σύμφωνα με μια συγκεκριμένη σειρά για κάθε τελεστή στον τύπο.

Εάν συνδυάσετε διάφορους τελεστές σε έναν μόνο τύπο, το Excel εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Εάν ένας τύπος περιέχει τελεστές με την ίδια προτεραιότητα — για παράδειγμα, αν ο τύπος περιέχει μαζί έναν τελεστή πολλαπλασιασμού και έναν διαίρεσης — το Excel αποτιμά τους τελεστές από τα αριστερά προς τα δεξιά

Τελεστής

Περιγραφή

: (άνω και κάτω τελεία)

(μονό διάστημα)

, (κόμμα)

Τελεστές αναφοράς

Αρνητικοί αριθμοί (όπως στο –1)

%

Ποσοστό

^

Ύψωση σε δύναμη

* και /

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

+ και –

Πρόσθεση και αφαίρεση

&

Σύνδεση δύο συμβολοσειρών κειμένου (συνένωση)

=
< >
< =
> =
<>

Σύγκριση

Για να αλλάξετε τη σειρά υπολογισμού, περικλείστε σε παρενθέσεις το τμήμα του τύπου που θα υπολογιστεί πρώτα. Για παράδειγμα, ο παρακάτω τύπος έχει ως αποτέλεσμα την τιμή 11, επειδή το Excel υπολογίζει τον πολλαπλασιασμό πριν από την προσθήκη. Ο τύπος πρώτα πολλαπλασιάζει το 2 με το 3 και, στη συνέχεια, προσθέτει το 5 στο αποτέλεσμα.

=5+2*3

Αντίθετα, εάν χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να αλλάξετε τη σύνταξη, το Excel προσθέτει το 5 και του 2 και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα επί 3 για να προκύψει ο αριθμός 21.

=(5+2)*3

Στο παρακάτω παράδειγμα, στις παρενθέσεις που περικλείστε το πρώτο τμήμα του τύπου θα επιβάλετε στο Excel για να υπολογίσει πρώτα B4 + 25 και, στη συνέχεια, διαιρέστε το αποτέλεσμα με το άθροισμα των τιμών στα κελιά D5, E5 και F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο στη σειρά τελεστών στο Excel για να μάθετε περισσότερα.

Πώς το Excel μετατρέπει τις τιμές σε τύπους

Όταν εισαγάγετε έναν τύπο, το Excel αναμένει συγκεκριμένους τύπους τιμών για κάθε τελεστή. Εάν εισαγάγετε έναν διαφορετικό τύπο τιμής από τον αναμενόμενο, το Excel μπορεί να μετατρέψει την τιμή.

Ο τύπος

Παράγει

Επεξήγηση

= "1"+"2"

3

Όταν χρησιμοποιείτε το σύμβολο συν (+), το Excel αναμένει αριθμούς στον τύπο. Παρόλο που τα εισαγωγικά σημαίνουν ότι τα "1" και "2" είναι τιμές κειμένου, το Excel μετατρέπει αυτόματα τις τιμές κειμένου σε αριθμούς.

= 1+"4,00 €"

5

Όταν αναμένεται ένας αριθμός σε έναν τύπο, το Excel μετατρέπει το κείμενο, εάν είναι σε μορφή που συνήθως είναι αποδεκτή για έναν αριθμό.

= "1/6/2001"-"1/5/2001"

31

Το Excel ερμηνεύει το κείμενο ως ημερομηνία με τη μορφή ηη/μμ/εεεε, μετατρέπει τις ημερομηνίες σε σειριακούς αριθμούς και, στη συνέχεια, υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ τους.

=SQRT ("8+1")

#ΤΙΜΗ!

Το Excel δεν μπορεί να μετατρέψει το κείμενο σε αριθμό, επειδή το κείμενο "8+1" δεν μπορεί να μετατραπεί σε αριθμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "9" ή το "8" + "1" αντί για "8+1" για να μετατρέψετε το κείμενο σε αριθμό και να πάρετε το αποτέλεσμα 3.

= "A"&TRUE

ATRUE

Όταν αναμένεται κείμενο, το Excel μετατρέπει τους αριθμούς και τις λογικές τιμές, όπως TRUE και FALSE, σε κείμενο.

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×