Ταξινόμηση δεδομένων σε έναν πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ταξινόμηση δεδομένων σε αλφαβητική σειρά ή από τον μεγαλύτερο χαμηλότερες τιμές (ή αντίστροφα) είναι χρήσιμη όταν έχετε μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικό γράφημα. Ταξινόμηση σάς επιτρέπει να οργανώσετε τα δεδομένα, ώστε να είναι πιο εύκολο να βρείτε τα στοιχεία που θέλετε να αναλύσετε.

Σημαντικό: Όταν ταξινομείτε δεδομένα, πρέπει να γνωρίζετε που:

 • Σειρές ταξινόμησης ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη τοπική ρύθμιση στις τοπικές ρυθμίσεις ή τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας στον πίνακα ελέγχου στον υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της τοπικής ρύθμισης, ανατρέξτε στο σύστημα Βοήθειας των Windows.

 • Δεδομένα που περιέχουν αρχικά διαστήματα θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της ταξινόμησης. Για βέλτιστα αποτελέσματα, καταργήστε όλα τα αρχικά διαστήματα πριν ξεκινήσετε την ταξινόμηση των δεδομένων.

 • Δεν μπορείτε να ταξινομήσετε καταχωρήσεις κειμένου με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 • Δεν μπορείτε να ταξινομήσετε δεδομένα ανά συγκεκριμένη μορφοποίηση, όπως χρώμα κελιού ή γραμματοσειράς, ή ανά ενδείξεις μορφοποίησης υπό όρους, όπως σύνολα εικονιδίων.

Σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο για να ταξινομήσετε τα κελιά Ετικέτες γραμμών και Ετικέτες στηλών.

 1. Κάντε κλικ σε ένα πεδίο στη γραμμή ή τη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στις Ετικέτες γραμμής ή Ετικέτες στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ταξινόμησης που θέλετε.

Φίλτρο Ετικέτας γραμμής

 1. Για να ταξινομήσετε δεδομένα με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση από το Α προς το Ω ή Ταξινόμηση από το Ω προς το Α.

Κουμπιά ταξινόμησης

Οι καταχωρήσεις κειμένου θα ταξινομηθούν κατά αλφαβητική σειρά, οι αριθμοί θα ταξινομηθούν από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο (ή αντιστρόφως) και οι ημερομηνίες ή οι ώρες θα ταξινομηθούν από την παλαιότερη στην πιο πρόσφατη (ή αντιστρόφως).

Ταξινόμηση σε στήλη που δεν διαθέτει κουμπί βέλους

Μπορείτε να ταξινομήσετε σύμφωνα με μεμονωμένες τιμές ή μερικά αθροίσματα, κάνοντας δεξί κλικ σε ένα κελί, επιλέγοντας Ταξινόμηση και μια μέθοδο ταξινόμησης. Η σειρά ταξινόμησης εφαρμόζεται σε όλα τα κελιά στο ίδιο επίπεδο στη στήλη που περιέχει το κελί.

Στο παράδειγμα που φαίνεται παρακάτω, τα δεδομένα κάτω από το επίπεδο κατηγορίας (Κράνος, Τσάντα ταξιδιού) έχουν ταξινομηθεί με αλφαβητική σειρά, από το Α έως το Ω.

Προεπιλεγμένη ταξινόμηση σε Ετικέτες γραμμών

Για να δείτε τα γενικά αθροίσματα για προϊόντα με ταξινόμηση από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, επιλέξτε οποιοδήποτε αριθμό στη στήλη Γενικό άθροισμα και πραγματοποιήστε ταξινόμηση σύμφωνα με αυτόν.

Ταξινόμηση από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο σε τιμές της στήλης "Γενικό άθροισμα"

Συμβουλή: Για να βρείτε γρήγορα ό, τι χρειάζεστε, μπορείτε να ομαδοποιήσετε, να φιλτράρετε ή να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους στον Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος.

Ορισμός προσαρμοσμένων επιλογών ταξινόμησης

Για να ταξινομήσετε συγκεκριμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο ή για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας επιλογές ταξινόμησης.

 1. Κάντε κλικ σε ένα πεδίο στη γραμμή ή τη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στις Ετικέτες γραμμής ή στις Ετικέτες στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές ταξινόμησης.

Φίλτρο Ετικέτας γραμμής

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση, επιλέξτε τον τύπο ταξινόμησης που επιθυμείτε:

Παράθυρο διαλόγου "Ταξινόμηση"

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Μη αυτόματη για να αναδιατάξετε τα στοιχεία σύροντάς τα.

  Δεν μπορείτε να μεταφέρετε στοιχεία που εμφανίζονται στην περιοχή "Τιμές" της λίστας πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα (Α έως Ω) ανά ή Φθίνουσα (Ω έως Α) ανά και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να ταξινομήσετε.

 • Για επιπλέον επιλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, διαλέξτε την επιλογή που θέλετε στο παράθυρο διαλόγου Περισσότερες επιλογές ταξινόμησης:

  Παράθυρο διαλόγου "Περισσότερες επιλογές ταξινόμησης"

  • Στην περιοχή Αυτόματη Ταξινόμηση, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Αυτόματη ταξινόμηση με κάθε ενημέρωση της αναφοράς για να επιτρέψετε ή να καταργήσετε την αυτόματη ταξινόμηση κάθε φορά που τα δεδομένα του Συγκεντρωτικού Πίνακα ενημερώνονται.

  • Στην περιοχή Σειρά ταξινόμησης πρώτου κλειδιού, επιλέξτε την προσαρμοσμένη σειρά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει καταργηθεί η επιλογή του πλαισίου Αυτόματη ταξινόμηση με κάθε ενημέρωση της αναφοράς στην περιοχή Αυτόματη Ταξινόμηση.

   Το Excel διαθέτει τις προσαρμοσμένες λίστες "ημέρα της εβδομάδας" και "μήνας του έτους", αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη λίστα ταξινόμησης.

   Σημείωση: Οι προσαρμοσμένες λίστες σειράς ταξινόμησης δεν διατηρούνται κατά την ενημέρωση (ανανέωση) δεδομένων σε Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  • Στην περιοχή Ταξινόμηση κατά, επιλέξτε Γενικό άθροισμα ή Τιμές στις επιλεγμένες στήλες για να ταξινομήσετε κατά αυτές τις τιμές. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν έχετε ορίσει την ταξινόμηση σε Μη αυτόματη.

   Συμβουλή: Κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη αρχείου προέλευσης δεδομένων για να επιστρέψουν τα στοιχεία στην αρχική τους σειρά. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τις προελεύσεις δεδομένων Ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP).

Δείτε έναν γρήγορο τρόπο να ταξινομήσετε δεδομένα σε γραμμές ή στήλες:

 1. Κάντε κλικ σε ένα πεδίο στη γραμμή ή τη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Επιλέξτε το βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στις Ετικέτες γραμμής ή Ετικέτες στήλης και κάντε κλικ στην επιλογή ταξινόμησης που θέλετε.

Φίλτρο Ετικέτας γραμμής

Εάν κάνετε κλικ στο βέλος Ετικέτες στηλών, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να ταξινομήσετε πρώτο, ακολουθούμενο από την επιλογή ταξινόμησης που θέλετε.

 1. Για να ταξινομήσετε δεδομένα με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα ταξινόμηση ή Φθίνουσα ταξινόμηση.

Επιλογές Αύξουσας και Φθίνουσας ταξινόμησης

Οι καταχωρήσεις κειμένου θα ταξινομηθούν κατά αλφαβητική σειρά, οι αριθμοί θα ταξινομηθούν από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο (ή αντιστρόφως) και οι ημερομηνίες ή οι ώρες θα ταξινομηθούν από την παλαιότερη στην πιο πρόσφατη (ή αντιστρόφως).

Ταξινόμηση κατά μια συγκεκριμένη τιμή

 1. Επιλέξτε το βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στις Ετικέτες γραμμών και επιλέξτε Ταξινόμηση κατά τιμή.

Φίλτρο Ετικέτας γραμμής

Εάν κάνετε κλικ στο βέλος Ετικέτες στηλών, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να ταξινομήσετε πρώτο, ακολουθούμενο από την επιλογή ταξινόμησης που θέλετε.

 1. Στο πλαίσιο Ταξινόμηση κατά τιμή, στην περιοχή Επιλογή τιμής, επιλέξτε την τιμή για την ταξινόμηση.

Πλαίσιο "Ταξινόμηση κατά τιμή"

 1. Στην περιοχή Επιλογές ταξινόμησης, επιλέξτε τη σειρά ταξινόμησης που θέλετε.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα για την ανάλυση δεδομένων φύλλου εργασίας

Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα για την ανάλυση εξωτερικών δεδομένων

Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα για την ανάλυση δεδομένων σε πολλούς πίνακες

Φιλτράρισμα δεδομένων σε Συγκεντρωτικό πίνακα

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης δεδομένων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα

Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους στο Συγκεντρωτικό πίνακα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×