Σύνδεση εργασιών μέσα στο έργο

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μετά τη δημιουργία εργασιών σε ένα έργο, πρέπει να συνδέσετε τους για να εμφανίσετε τις μεταξύ τους σχέσεις. Σύνδεση εργασιών δημιουργεί εξαρτήσεις εργασιών.

Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να εμφανίσετε τις σχέσεις μεταξύ πολλών έργων συνδέοντας τις εργασίες μεταξύ έργων ή χρησιμοποιώντας εξαρτήσεις μεταξύ έργων.

Σε αυτό το άρθρο

Σύνδεση εργασιών στην προβολή γραφήματος Gantt

Σύνδεση εργασιών στην προβολή διαγράμματος δικτύου

Σύνδεση εργασιών στην προβολή ημερολογίου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των αυτόματων συνδέσεων

Σχετικά με τη σύνδεση εργασιών

Σχετικά με τη μη αυτόματη σύνδεση προγραμματισμένων εργασιών

Σύνδεση εργασιών στην προβολή γραφήματος Gantt

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

  Εικόνα της ομάδας Προβολές εργασιών

 2. Στο πεδίο Όνομα εργασίας, επιλέξτε δύο ή περισσότερες εργασίες που θέλετε να συνδέσετε, με τη σειρά που θέλετε να συνδεθούν.

  • Για να επιλέξετε εργασίες, οι οποίες βρίσκονται διαδοχικά η μία με την άλλη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και επιλέξτε την πρώτη και την τελευταία εργασία που θέλετε να συνδέσετε.

  • Για να επιλέξετε εργασίες, οι οποίες δεν βρίσκονται διαδοχικά η μία με την άλλη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και επιλέξτε τις εργασίες που θέλετε να συνδέσετε.

 3. Στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα " Χρονοδιάγραμμα ", κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση εργασιών.

  Καρτέλα "Εργασία", ομάδα "Χρονοδιάγραμμα"

  Από προεπιλογή, το Project δημιουργεί μια σύνδεση εργασιών από λήξη σε έναρξη. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη σύνδεση εργασιών σε: από έναρξη σε έναρξη, από λήξη σε λήξη ή από έναρξη σε λήξη.

Επάνω μέρος της σελίδας

Σύνδεση εργασιών στην προβολή διαγράμματος δικτύου

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, επιλέξτε Διάγραμμα δικτύου.

  Εικόνα της ομάδας Προβολές εργασιών

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο κέντρο του πλαισίου της προαπαιτούμενης εργασίας.

 3. Σύρετε τη σύνδεση στο πλαίσιο κειμένου της εξαρτώμενης εργασίας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Σύνδεση εργασιών στην προβολή ημερολογίου

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, επιλέξτε Ημερολόγιο.

  Εικόνα της ομάδας Προβολές εργασιών

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στη γραμμή ημερολογίου της προαπαιτούμενης εργασίας.

 3. Σύρετε τη γραμμή στη γραμμή ημερολογίου της εξαρτώμενης εργασίας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των αυτόματων συνδέσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε Project 2010, έτσι ώστε όταν εισάγετε ένα εργασίας ανάμεσα σε συνδεδεμένες εργασίες, η νέα εργασία συνδέεται αυτόματα με τις περιβάλλουσες εργασίες. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται τις αυτόματες συνδέσεις. Για παράδειγμα, εάν έχετε τρεις εργασίες με συνδέσεις από λήξη σε έναρξη και μπορείτε να προσθέσετε μια νέα εργασία μεταξύ τους, θα χρειαστεί τη νέα εργασία σε μια σύνδεση από λήξη σε έναρξη με τις εργασίες επάνω και κάτω από αυτό.

Από προεπιλογή, η αυτόματη σύνδεση είναι απενεργοποιημένη. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να την ενεργοποιήσετε.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project, επιλέξτε Προγραμματισμός και πραγματοποιήστε κύλιση στην ενότητα Επιλογές προγραμματισμού για αυτό το έργο.

 3. Για να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες συνδέσεις, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη σύνδεση εργασιών που εισήχθησαν ή μετακινήθηκαν. Για να καταργήσετε ξανά την αυτόματη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή από το συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Σχετικά με τη σύνδεση εργασιών

Κατά τη σύνδεση εργασιών στο Project, ο προεπιλεγμένος τύπος σύνδεσης είναι από λήξη σε έναρξη. Ωστόσο, μια σύνδεση από λήξη σε έναρξη δεν λειτουργεί σε κάθε περίπτωση. Το Project προσφέρει τους ακόλουθους τύπους συνδέσεων εργασίας για να μπορέσετε να μοντελοποιήσετε το έργο σας με ρεαλιστικό τρόπο:

Τύπος σύνδεσης

Παράδειγμα

Περιγραφή

Από λήξη σε έναρξη (ΛΕ)

TBD

Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εξαρτώμενης εργασίας (B) μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία από την οποία εξαρτάται (A).

Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο εργασίες, τις εργασίες "Σκάψιμο θεμελίων" και "Ρίψη μπετόν", δεν είναι δυνατή η έναρξη της εργασίας "Ρίψη μπετόν" μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία "Σκάψιμο θεμελίων".

Από έναρξη σε έναρξη (ΕΕ)

TBD

Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εξαρτώμενης εργασίας (B) μέχρι να πραγματοποιηθεί η έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται (A).

Η εξαρτώμενη εργασία μπορεί να αρχίσει οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται. Ο τύπος σύνδεσης ΕΕ δεν απαιτεί την ταυτόχρονη έναρξη των δύο εργασιών.

Για παράδειγμα, αν έχετε δύο εργασίες με ονόματα "Ρίψη μπετόν" και "Ευθυγράμμιση μπετόν", η εργασία "Ευθυγράμμιση μπετόν" δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν έχει ξεκινήσει η εργασία "Ρίψη μπετόν".

Από λήξη σε λήξη (ΛΛ)

TBD

Η εξαρτώμενη εργασία (Β) δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία από την οποία εξαρτάται (Α).

Η εξαρτώμενη εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας από την οποία εξαρτάται. Ο τύπος σύνδεσης ΛΛ δεν απαιτεί την ταυτόχρονη ολοκλήρωση των εργασιών.

Για παράδειγμα, αν έχετε δύο εργασίες με ονόματα "Εγκατάσταση καλωδίωσης" και "Επιθεώρηση ηλεκτρολογικών", η εργασία "Επιθεώρηση ηλεκτρολογικών" δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία "Εγκατάσταση καλωδίωσης".

Από έναρξη σε λήξη (ΕΛ)

TBD

Η εξαρτώμενη εργασία (Β) δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει αρχίσει η εργασία από την οποία εξαρτάται (Α).

Η εξαρτώμενη εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται. Ο τύπος σύνδεσης ΕΛ δεν απαιτεί να συμπέσουν η ολοκλήρωση της εξαρτώμενης εργασίας με την έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται.

Για παράδειγμα, τα στηρίγματα οροφής για το κατασκευαστικό έργο σας έχουν δομηθεί μακριά από το σημείο όπου θα χρησιμοποιηθούν. Δύο από τις εργασίες του έργου σας είναι οι εργασίες "Παράδοση στηριγμάτων" και "Συναρμολόγηση οροφής". Η εργασία "Συναρμολόγηση οροφής" δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει αρχίσει η εργασία "Παράδοση στηριγμάτων".

Επάνω μέρος της σελίδας

Σχετικά με τη μη αυτόματη σύνδεση προγραμματισμένων εργασιών

Όταν συνδέετε μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία με μια άλλη εργασία, το Project τηρεί τις τον τύπο σύνδεσης και τοποθετεί τη μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία σε σχέση με την άλλη εργασία. Για παράδειγμα, η εξαρτώμενη εργασία με μια σύνδεση από λήξη σε έναρξη εμφανίζεται ως αρχή όταν ολοκληρωθεί η προαπαιτούμενη εργασία.

Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Project 2010 ώστε να μην μετακινείται μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία όταν είναι συνδεδεμένη με μια άλλη εργασία:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project, επιλέξτε Προγραμματισμός και πραγματοποιήστε κύλιση στην ενότητα Επιλογές προγραμματισμού για αυτό το έργο.

 3. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση των μη αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών όταν γίνεται επεξεργασία συνδέσεων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×