Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Microsoft Office InfoPath

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το θέμα της Βοήθειας περιγράφονται συντομεύσεις πληκτρολογίου για συνηθισμένες εργασίες στο Microsoft Office InfoPath 2007, όπως είναι οι εργασίες κατά τη σχεδίαση προτύπων φόρμας. Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αφορούν τη διάταξη πληκτρολογίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα της διάταξης πληκτρολογίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα πλήκτρα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με ένα σύμβολο συν (+). Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο αμέσως έπειτα από ένα άλλο πλήκτρο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πιέστε το πλήκτρο TAB για να ενεργοποιηθεί η επιλογή Εμφάνιση όλων, πιέστε το πλήκτρο ENTER και μετά πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

Σε αυτό το άρθρο

Σχεδίαση προτύπων φόρμας

Λήψη Βοήθειας

Στο παράθυρο Βοήθειας

Χρήση του μενού, γραμμές εργαλείων και παραθύρων εργασιών

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Σχεδίαση προτύπων φόρμας

Ανάπτυξη προτύπων φόρμας

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε τα πλήκτρα

Σχεδίαση ενός νέου προτύπου φόρμας.

CTRL+SHIFT+D

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν είναι ανοιχτό το παράθυρο διαλόγου Γρήγορα αποτελέσματα, πιέστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ενεργοποιηθεί η επιλογήΣχεδίαση προτύπου φόρμας και μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης.

CTRL+O ή CTRL+F12

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Εργασίες σχεδίασης.

ALT+Ρ

Προεπισκόπηση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

CTRL+SHIFT+B

Εύρεση λέξης ή φράσης.

CTRL+F

Αντικατάσταση λέξης ή φράσης.

CTRL+H

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+C

Επικόλληση κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+V

Εκτύπωση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

CTRL+P

Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

ALT+ENTER

Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου.

ALT+Ω, Ρ

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου ελέγχου.

CTRL+< (σύμβολο για μικρότερο από) ή SHIFT+TAB

Επιλογή του επόμενου στοιχείου ελέγχου.

CTRL+> (σύμβολο για μεγαλύτερο από) ή TAB

Άνοιγμα του Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Άνοιγμα της τοποθεσίας του Κέντρου προγραμματιστών του Microsoft Office στο Web σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

ALT+H, I

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

CTRL+K

Επιλογή μέχρι την αρχή της παραγράφου.

CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μέχρι το τέλος της παραγράφου.

CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του κειμένου, του γραφικού ή του πεδίου κατά μία γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

SHIFT+ENTER

Εισαγωγή του συμβόλου “Ευρώ”.

CTRL+ALT+E

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Κατάργηση όλης της μορφοποίησης.

CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης με έντονη γραφή από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης με πλάγια γραφή από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της διακριτής διαγραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+SHIFT+K

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης εκθέτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης δείκτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Εφαρμογή ή κατάργηση Βασικού στυλ από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+N

Εφαρμογή ή κατάργηση του στυλ "Επικεφαλίδα 1" από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+1

Εφαρμογή ή κατάργηση του στυλ "Επικεφαλίδα 2" από το επιλεγμένο κείμενο

ALT+CTRL+2

Εφαρμογή ή κατάργηση του στυλ "Επικεφαλίδα 3" από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+3

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης λίστας με κουκκίδες από την επιλεγμένη παράγραφο.

CTRL+SHIFT+L

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+M

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+M

Πλήρη στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου.

CTRL+J

Δεξιά στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου.

CTRL+R

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου στο κέντρο.

CTRL+E

Αριστερή στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου.

CTRL+L

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς για το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+ΚΟΜΜΑ

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς για το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+ΤΕΛΕΙΑ

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Γραμματοσειρά.

CTRL+D

Εργασία με πίνακες

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε τα πλήκτρα

Εισαγωγή επαναλαμβανόμενου πίνακα.

ALT+Ω, Ψ

Αλλαγή του πλάτους της στήλης στα αριστερά του περιγράμματος, χωρίς να αλλάξει το πλάτος των άλλων στηλών.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, σύροντας ταυτόχρονα το περίγραμμα της στήλης.

Αλλαγή του ύψους της γραμμής επάνω ή κάτω από το περίγραμμα, χωρίς αλλαγή του ύψους των άλλων γραμμών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στις γραμμές που το μέγεθός τους ισούται με το ελάχιστο ύψος, με αυτήν τη συντόμευση αλλάζει το ύψος της γραμμής πάνω από το περίγραμμα. Το ελάχιστο ύψος μιας γραμμής καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι το αν η γραμμή περιέχει κείμενο ή στοιχεία ελέγχου.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, σύροντας ταυτόχρονα το περίγραμμα της γραμμής.

Αλλαγή του μεγέθους όλων των επιλεγμένων γραμμών ή στηλών στο ίδιο ύψος ή πλάτος.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT, σύροντας ταυτόχρονα το περίγραμμα της γραμμής ή της στήλης.

Μετακίνηση μεταξύ του επόμενου ή του προηγούμενου κελιού σε έναν πίνακα.

TAB ή SHIFT+TAB
Με το πλήκτρο TAB προστίθεται μια νέα σειρά σε έναν πίνακα, αν το πιέσετε όταν ο δείκτης του ποντικιού είναι στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής.

Ενεργοποίηση ή ακύρωση της επιλογής ενός κελιού πίνακα.

F2

Πραγματοποίηση διορθώσεων και αποθήκευση αλλαγών

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε τα πλήκτρα

Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού λάθους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+T και μετά πιέστε το πλήκτρο O).

ALT+F7

Αποθήκευση ή δημοσίευση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με αυτήν τη συντόμευση ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που προσφέρει μια επιλογή μεταξύ της αποθήκευσης και της δημοσίευσης του προτύπου φόρμας. Εάν επιλέξετε να μην εμφανίζεται στο μέλλον αυτό το παράθυρο διαλόγου, πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT+SHIFT+F2, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

ALT+SHIFT+F2

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αποθήκευση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

SHIFT+F12

Προεπισκόπηση ενός προτύπου φόρμας πριν από την εκτύπωση

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε τα πλήκτρα

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

ALT+Α, Π

Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μεγέθυνση για κοντινή προβολή του προτύπου φόρμας.

ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Σμίκρυνση για την εμφάνιση περισσότερων στοιχείων του προτύπου φόρμας σε μειωμένο μέγεθος.

ALT+ΠΑΥΛΑ

Αρχή της σελίδας

Λήψη βοήθειας

Χρήση του παραθύρου Βοήθειας

Το παράθυρο της Βοήθειας προσφέρει πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα της Βοήθειας του Microsoft Office. Το παράθυρο της Βοήθειας εμφανίζει θέματα και άλλα περιεχόμενα της Βοήθειας.

Στο παράθυρο της Βοήθειας

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου της Βοήθειας

F1

Κλείσιμο του παραθύρου της Βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου της Βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστροφή στην αρχική σελίδα Βοήθεια και επεξήγηση διαδικασίας InfoPath 2007.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της προεπιλεγμένης ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο.

ENTER

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια όνομα προγράμματος, επιλογή του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου αντίστοιχα.

Tab ή Shift+Tab

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια όνομα προγράμματος, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου αντίστοιχα.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή υπερ-σύνδεσης

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, κρυφό κείμενο ή υπερ-σύνδεση

ENTER

Επιστροφή στο προηγούμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Προηγούμενο).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Επιστροφή στο επόμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση μικρών συνόλων προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, μέσα στο τρέχον θέμα της Βοήθειας που εμφανίζεται.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση μεγαλύτερων συνόλων προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, μέσα στο τρέχον θέμα της Βοήθειας που εμφανίζεται.

PAGE UP, PAGE DOWN

Εμφάνιση ενός μενού εντολών για το παράθυρο της Βοήθειας. Αυτό απαιτεί να έχει ενεργή εστίαση το παράθυρο της Βοήθειας (πιέστε το πλήκτρο F1).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το τρέχον θέμα της Βοήθειας δεν είναι στο ενεργό παράθυρο, πιέστε το πλήκτρο F6 και μετά πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

CTRL+P

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης.

F6, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Πληκτρολόγηση κειμένου στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση.

F6, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ (πιέστε επανειλημμένα)

Εναλλαγή μεταξύ περιοχών στο παράθυρο της Βοήθειας, για παράδειγμα, εναλλαγή μεταξύ της γραμμής εργαλείων, του πλαισίου Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτησηκαι της λίστας Αναζήτηση.

F6

Στον πίνακα περιεχομένων στην προβολή δένδρου, επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο, αντίστοιχα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Στον πίνακα περιεχομένων στην προβολή δένδρου, αναπτύξτε ή συμπτύξτε, αντίστοιχα, το επιλεγμένο στοιχείο.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης υπερ-σύνδεσης ή ενεργοποίηση των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων.

ENTER

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

CTRL+P

Πληκτρολόγηση ερώτησης αναζήτησης

Πριν να μπορέσετε να πληκτρολογήσετε μια ερώτηση αναζήτησης, πρέπει να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο Πληκτρολογήστε ερώτηση.

Πώς

 1. Πιέστε το πλήκτρο ALT για να επιλέξετε τη γραμμή μενού.

 2. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης του ποντικιού στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ερώτηση.

 3. Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας.

 • Για να υποβάλετε έναν όρο αναζήτησης που έχετε πληκτρολογήσει στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ερώτηση, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Χρήση μενού, γραμμών εργαλείων και παραθύρων εργασιών

Πρόσβαση και χρήση γραμμών μενού και γραμμές εργαλείων

Για να μπορέσετε να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος μιας γραμμής εργαλείων, πρέπει πρώτα να την επιλέξετε.

Πώς

 1. Πιέστε το πλήκτρο ALT για να επιλέξετε τη γραμμή μενού.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα CTRL+TAB επανειλημμένα, για να επιλέξετε μια γραμμή εργαλείων.

 3. Πιέστε τα πλήκτρα CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ, για να εμφανιστεί το μενού Επιλογές γραμμής εργαλείων.

 4. Πιέστε τα πλήκτρα S ή M για να επιλέξετε την εντολή Μετακίνηση ή Μέγεθος.

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε τα πλήκτρα

Μετακίνηση μιας γραμμής εργαλείων.

CTRL+πλήκτρα βέλους

Κατάργηση αγκύρωσης γραμμής εργαλείων.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ (πιέστε επανειλημμένα)

Αγκύρωση μιας γραμμής εργαλείων κατακόρυφα στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ (πιέστε επανειλημμένα)

Επιλογή της γραμμής μενού ή κλείσιμο ενός ανοιχτού μενού και υπομενού ταυτόχρονα.

ALT ή F10

Επιλογή ενός παραθύρου εργασιών ή γραμμής εργαλείων μετά το πάτημα των πλήκτρων F10 ή ALT για επιλογή της γραμμής μενού. Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα για να μετακινήσετε την εστίαση μεταξύ των ανοιχτών γραμμών εργαλείων, των γραμμών μενού και των παραθύρων εργασιών.

CTRL+TAB ή CTRL+SHIFT+TAB

Όταν είναι επιλεγμένη μια γραμμή εργαλείων ή μια γραμμή μενού, επιλογή του επόμενου κουμπιού ή μενού της γραμμής εργαλείων.

TAB ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Όταν είναι επιλεγμένη μια γραμμή εργαλείων ή μια γραμμή μενού, επιλογή του προηγούμενου κουμπιού ή μενού της γραμμής εργαλείων.

SHIFT+TAB ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή εκτέλεση ενέργειας για το επιλεγμένο κουμπί ή εντολή.

ENTER

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο.

SHIFT+F10

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης της γραμμής τίτλου.

ALT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Επιλογή της επόμενης εντολής, όταν είναι ανοιχτό ένα μενού ή ένα υπομενού.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της προηγούμενης εντολής, όταν είναι ανοιχτό ένα μενού ή ένα υπομενού.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του μενού στα αριστερά. Όταν ένα υπομενού είναι ανοιχτό, εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του μενού στα δεξιά. Όταν ένα υπομενού είναι ανοιχτό, εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της πρώτης εντολής στο μενού ή στο υπομενού.

HOME

Επιλογή της τελευταίας εντολής στο μενού ή στο υπομενού.

END

Κλείσιμο ενός ανοιχτού μενού. Όταν ένα υπομενού είναι ανοιχτό, κλείσιμο μόνο του υπομενού.

ESC

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού.

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εμφάνιση του πλήρους συνόλου εντολών, όταν ένα συντομευμένο μενού είναι ανοιχτό.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου εργασιών και του ενεργού προτύπου φόρμας.

F6

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο εργασιών.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο εργασιών.

SHIFT+TAB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε οποιαδήποτε εντολή μενού στη γραμμή μενού. Πιέστε το πλήκτρο ALT για να επιλέξετε τη γραμμή μενού. Πιέστε το υπογραμμισμένο γράμμα στο όνομα του στοιχείου μενού, το οποίο περιέχει την εντολή που θέλετε.

Πρόσβαση και χρήση παραθύρων εργασιών

Για να μπορέσετε να εργαστείτε με ένα παράθυρο εργασιών, πρέπει πρώτα να το ανοίξετε και μετά να το επιλέξετε.

Πώς

 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F1 για να ανοίξετε ένα παράθυρο εργασιών.

 2. Πιέστε το πλήκτρο F6 για να επιλέξετε τη γραμμή μενού.

 3. Πιέστε τα πλήκτρα CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ, για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού ή του παραθύρου εργασιών.

 4. Πιέστε τα πλήκτρα M ή S για να επιλέξετε την εντολή Μετακίνηση ή Μέγεθος.

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε τα πλήκτρα

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Εργασίες σχεδίασης.

ALT+Ρ

Μετακίνηση σε παράθυρο εργασιών από άλλο παράθυρο στο παράθυρο προγράμματος (δεξιόστροφη κατεύθυνση). Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, προσπαθήστε με πάτημα του πλήκτρου ALT να τοποθετήσετε την εστίαση στη γραμμή μενού και, κατόπιν, με πάτημα του συνδυασμού πλήκτρων CTRL+TAB να εκτελέσετε τη μετακίνηση στο παράθυρο εργασιών.

F6

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος (με αριστερόστροφη φορά).

SHIFT+F6

Αλλαγή μεγέθους ενός παραθύρου εργασιών (μετά την επιλογή της εντολής Μέγεθος).

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση ενός παραθύρου εργασιών (μετά την επιλογή της εντολής Μετακίνηση).

Πλήκτρα βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών ή απόκρυψη του τρέχοντος παραθύρου εργασιών.

CTRL+F1

Μετακίνηση σε παράθυρο εργασιών από το ενεργό παράθυρο προγράμματος. (Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.)

F6

Όταν είναι ενεργό ένα μενού ή μια γραμμή εργαλείων, μετακινηθείτε σε ένα παράθυρο εργασιών. Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+TAB περισσότερες από μία φορές.

CTRL+TAB

Άνοιγμα του μενού επιλογών του παραθύρου εργασιών.

CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Κλείσιμο ενός μενού αν είναι ανοιχτό ή επιστροφή στο πρότυπο φόρμας.

ESC

Επιλογή της επόμενης επιλογής στο παράθυρο εργασιών, όταν ένα παράθυρο εργασιών είναι ενεργό.

TAB

Επιλογή της προηγούμενης επιλογής στο παράθυρο εργασιών, όταν ένα παράθυρο εργασιών είναι ενεργό.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση επάνω μεταξύ επιλογών σε ένα επιλεγμένο υπομενού ή μετακίνηση μεταξύ επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κάτω μεταξύ επιλογών σε ένα επιλεγμένο υπομενού ή μετακίνηση μεταξύ επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή εκτέλεση της ενέργειας που έχει ανατεθεί στο επιλεγμένο κουμπί.

ENTER

Άνοιγμα ενός μενού συντόμευσης σε ένα πρότυπο φόρμας ή άνοιγμα ενός αναπτυσσόμενου μενού για το επιλεγμένο στοιχείο παραθύρου εργασιών.

SHIFT+F10

Επιλογή της πρώτης εντολής στο μενού ή στο υπομενού, όταν ένα μενού ή υπομενού είναι ορατό.

HOME

Επιλογή της τελευταίας εντολής στο μενού ή στο υπομενού, όταν ένα μενού ή υπομενού είναι ορατό.

END

Μετακίνηση προς την αρχή της επιλεγμένης λίστας του παραθύρου εργασιών.

CTRL+HOME

Μετακίνηση προς το τέλος της επιλεγμένης λίστας του παραθύρου εργασιών.

CTRL+END

Αρχή της σελίδας

Χρήση παραθύρων διαλόγου

Πρόσβαση και επιλογή επιλογών σε παράθυρα διαλόγου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε τα πλήκτρα

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης.

CTRL+O ή CTRL+F12

Μετακίνηση από ένα ανοιχτό παράθυρο διαλόγου πίσω στο πρότυπο φόρμας, για παράθυρα διαλόγου που υποστηρίζουν αυτήν τη συμπεριφορά.

ALT+F6

Μετακίνηση στην επόμενη επιλογή.

TAB

Μετακίνηση στην προηγούμενη επιλογή.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα.

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα.

CTRL+SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη κατηγορία.

TAB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά την επιλογή της κατηγορίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για τη μετακίνηση στο όνομα κατηγορίας που θέλετε.

Μετάβαση στην προηγούμενη κατηγορία.

SHIFT+TAB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά την επιλογή της κατηγορίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για τη μετακίνηση στο όνομα κατηγορίας που θέλετε.

Μετακίνηση μεταξύ επιλογών σε μια λίστα ή ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει ανατεθεί στο επιλεγμένο κουμπί ή επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαισίου ελέγχου.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Άνοιγμα της λίστας, αν είναι κλειστή, και μετακίνηση σε συγκεκριμένη επιλογή της λίστας.

Πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Επιλογή ενός στοιχείου ή επιλογή ή κατάργηση επιλογής ενός στοιχείου ελέγχου.

ALT+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Άνοιγμα της επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο της επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας ή ακύρωση μιας εντολής και μετά κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου.

ESC

Εκτέλεση της επιλεγμένης εντολής.

ENTER

Μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο.

ALT+1

Άνοιγμα του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω από τον επιλεγμένο φάκελο.

ALT+2

Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου.

ALT+3

Δημιουργία νέου υποφακέλου στον ανοιχτό φάκελο.

ALT+4

Εναλλαγή μεταξύ των προβολών Μικρογραφίες, Τετραγωνίδια, Εικονίδια, Λίστα, Λεπτομέρειες, Ιδιότητες και Προεπισκόπηση.

ALT+5

Εμφάνιση ενός μενού συντόμευση για τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο.

SHIFT+F10

Άνοιγμα της λίστας Διερεύνηση σε ή Αποθήκευση σε (ονομάζεται γραμμή διευθύνσεων στα Windows Vista).

F4

Ενημέρωση της λίστας φακέλων και αρχείων στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης ή Αποθήκευση ως.

F5

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα διαλόγου

Ένα πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή προς ένα φάκελο.

Για

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

SHIFT+HOME

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος καταχώρησης.

SHIFT+END

Αρχή της σελίδας

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Εμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

ALT+TAB

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

ALT+SHIFT+TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

CTRL+W ή CTRL+F4

Επαναφορά του μεγέθους του ενεργού παραθύρου μετά την ελαχιστοποίηση ή τη μεγιστοποίησή του.

CTRL+F5

Όταν είναι περισσότερα από ένα παράθυρα ανοιχτά, μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

CTRL+F6

Όταν είναι περισσότερα από ένα παράθυρα ανοιχτά, μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

CTRL+SHIFT+F6

Όταν ένα παράθυρο εγγράφου δεν είναι σε μεγέθυνση, εκτέλεση της εντολής Μετακίνηση (στο μενού Στοιχείο ελέγχου του παραθύρου). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για τη μετακίνηση του παραθύρου και πιέστε το πλήκτρο ESC, όταν τελειώσετε.

CTRL+F7

Όταν ένα παράθυρο εγγράφου δεν είναι σε μεγέθυνση, εκτέλεση της εντολής Μέγεθος (στο μενού Στοιχείο ελέγχου του παραθύρου). Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για την αλλαγή μεγέθους του παραθύρου και πιέστε το πλήκτρο ESC, όταν τελειώσετε.

CTRL+F8

Ελαχιστοποίηση ενός παραθύρου σε εικονίδιο (λειτουργεί μόνο με κάποια προγράμματα του Microsoft Office).

CTRL+F9

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου στο οποίο έχει γίνει αλλαγή μεγέθους.

CTRL+F10

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

PRINT SCREEN

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

ALT+PRINT SCREEN

Μετακίνηση μέσα στο κείμενο

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση επάνω κατά μία παράγραφο.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κάτω κατά μία παράγραφο.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×