Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac

Μπορείτε να εκτελείτε γρήγορα εργασίες χρησιμοποιώντας συντομεύσεις πληκτρολογίου — ένα ή περισσότερα πλήκτρα που πατάτε στο πληκτρολόγιο για να ολοκληρώσετε μια εργασία. Για παράδειγμα, όταν πατάτε COMMAND+ P ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση".

Σημειώσεις: 

  • Οι περιγραφές των συντομεύσεων πληκτρολογίου αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου ΗΠΑ. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στα πλήκτρα του πληκτρολογίου ΗΠΑ. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για φορητούς υπολογιστές επίσης ενδέχεται να διαφέρουν.

  • Οι ρυθμίσεις σε ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος του Macintosh και σε ορισμένες εφαρμογές βοηθητικών προγραμμάτων μπορεί να έρχονται σε διένεξη με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και τις ενέργειες των πλήκτρων λειτουργιών στο Office. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της αντιστοίχισης πλήκτρων μιας συντόμευσης πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac για την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του Macintosh που διαθέτετε ή ανατρέξτε στην εφαρμογή βοηθητικού προγράμματος.

  • Εάν δεν βλέπετε εδώ μια συντόμευση πληκτρολογίου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη συντόμευση πληκτρολογίου.

Τύποι συντομεύσεων πληκτρολογίου

Επεξεργασία κειμένου και αντικειμένων

Μετακίνηση μέσα σε κείμενο

Εργασία με αντικείμενα

Παρουσιάσεις

Αλλαγή προβολών

Επιλογή κειμένου

Παρουσιάσεις διαφανειών

Εργασία σε πίνακες

Παράθυρα και παράθυρα διαλόγου

Επεξεργασία κειμένου και αντικειμένων

Για

Πατήστε

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά

DELETE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά

FUNCTION + DELETE

Αποκοπή για επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενο

COMMAND + X

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένου

COMMAND + C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου κειμένου ή αντικειμένου

COMMAND + V

Ειδική επικόλληση

COMMAND + CONTROL + V

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς

COMMAND + SHIFT + >

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς

COMMAND + SHIFT + <

Εφαρμογή μορφοποίησης με έντονη γραφή

COMMAND + B

Εφαρμογή υπογράμμισης

COMMAND + U

Εφαρμογή μορφοποίησης με πλάγια γραφή

COMMAND + I

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο

COMMAND + E

Πλήρης στοίχιση παραγράφου

COMMAND + J

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά

COMMAND + L

Στοίχιση παραγράφου στα δεξιά

COMMAND + R

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας

COMMAND + Y

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

COMMAND + Z

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Μορφοποίηση κειμένου", επιλογές "Γραμματοσειρά"

COMMAND + T

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Μορφοποίηση κειμένου", επιλογές "Παράγραφος"

COMMAND + OPTION + M

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση μέσα σε κείμενο

Για μετακίνηση

Πατήστε

Στην αρχή της λέξης στα αριστερά ή κατά μία λέξη προς τα αριστερά

OPTION + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία λέξη προς τα δεξιά

OPTION + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Στο τέλος της γραμμής

COMMAND + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Στην αρχή της γραμμής

COMMAND + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Στην αρχή μιας παραγράφου ή κατά μία παράγραφο προς τα επάνω

OPTION + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μία παράγραφο προς τα κάτω

OPTION + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Στην αρχή ή στο τέλος όλου του κειμένου μέσα στο αντικείμενο που επεξεργάζεστε

COMMAND + ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αρχή της σελίδας

Εργασία με αντικείμενα

Για

Πατήστε

Επιλογή του επόμενου πεδίου

TAB

Επιλογή του προηγούμενου αντικειμένου

SHIFT + TAB

Επιλογή όλων των αντικειμένων και όλου του κειμένου

COMMAND + A

Μετακίνηση του επιλεγμένου αντικειμένου προς την κατεύθυνση του βέλους

Πλήκτρα βέλους ή COMMAND + πλήκτρο βέλους

Ομαδοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων

COMMAND + OPTION + G

Κατάργηση της ομαδοποίησης των επιλεγμένων αντικειμένων

COMMAND + OPTION + SHIFT + G

Νέα ομαδοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων

COMMAND + OPTION + J

Περιστροφή του επιλεγμένου αντικειμένου προς τα δεξιά

OPTION + δεξιό βέλος

Περιστροφή του επιλεγμένου αντικειμένου προς τα αριστερά

OPTION + αριστερό βέλος

Μορφοποίηση του επιλεγμένου αντικειμένου.

COMMAND + SHIFT + 1

Αναπαραγωγή των επιλεγμένων αντικειμένων

COMMAND + D

Αλλαγή του μεγέθους των επιλεγμένων αντικειμένων

SHIFT + πλήκτρα βέλους

Αρχή της σελίδας

Παρουσιάσεις

Για

Πατήστε

Δημιουργία νέας παρουσίασης

COMMAND + N

Δημιουργία νέας παρουσίασης με ένα πρότυπο από τη συλλογή παρουσιάσεων του PowerPoint

COMMAND + SHIFT + P

Εισαγωγή νέας διαφάνειας

CONTROL + M ή COMMAND + SHIFT + N

Σμίκρυνση

COMMAND + ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ

Μεγέθυνση

COMMAND + ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Δημιουργία αντιγράφου της επιλεγμένης διαφάνειας

COMMAND + SHIFT + D

Άνοιγμα παρουσίασης

COMMAND + O

Κλείσιμο παρουσίασης

COMMAND + W

Εκτύπωση παρουσίασης

COMMAND + P

Αποθήκευση παρουσίασης

COMMAND + S

Αποθήκευση παρουσίασης με διαφορετικό όνομα, θέση ή μορφή αρχείου.

COMMAND + SHIFT + S

Έξοδος από το PowerPoint

COMMAND + Q

Εύρεση κειμένου και μορφοποίησης

COMMAND + F

Προσθήκη υπερ-σύνδεσης σε επιλεγμένο κείμενο, εικόνα ή αντικείμενο

COMMAND + K

Ακύρωση μιας εντολής, όπως της Αποθήκευση ως

ESC

Αναίρεση ενέργειας

COMMAND + Z

Κατάργηση αναίρεσης ή επανάληψη μιας ενέργειας

COMMAND + Y

Μετακίνηση μέσα σε πολλές ανοιχτές παρουσιάσεις.

COMMAND + ~

Άνοιγμα ενός πρόσφατου αρχείου

COMMAND + SHIFT+ O

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή προβολών

Για

Πατήστε

Μετάβαση σε κανονική προβολή

COMMAND + 1

Μετάβαση στην προβολή ταξινόμησης διαφανειών

COMMAND + 2

Μετάβαση στην προβολή σελίδας σημειώσεων

COMMAND + 3

Μετάβαση στην προβολή διάρθρωσης

COMMAND + 4

Μετάβαση στην προβολή παρουσίασης

COMMAND + SHIFT + RETURN

Μετάβαση στην προβολή πλήρους οθόνης (απόκρυψη των μενού)

COMMAND + CONTROL + F

Μετάβαση στην προβολή παρουσιαστή

OPTION + RETURN

Εμφάνιση ή απόκρυψη οδηγών

COMMAND + OPTION + CONTROL + G

Μετάβαση σε προβολή υποδείγματος σημειώσεων ακροατηρίου

COMMAND + OPTION + 2 ή SHIFT + κλικ στην επιλογή Προβολή ταξινόμησης διαφανειών  Κουμπί "Προβολή ταξινόμησης διαφανειών"

Μετάβαση στην προβολή υποδείγματος διαφανειών

COMMAND + OPTION + 1 ή SHIFT + κλικ στην επιλογή Κανονική προβολή Κουμπί "Κανονική προβολή"

Μετάβαση στην προβολή υποδείγματος σημειώσεων

COMMAND + OPTION + 3

Αρχή της σελίδας

Επιλογή κειμένου

Για να επιλέξετε

Πατήστε

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Από το σημείο εισαγωγής στο ίδιο σημείο μία γραμμή προς τα επάνω

SHIFT + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Από το σημείο εισαγωγής στο ίδιο σημείο μία γραμμή προς τα κάτω

SHIFT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Όλο το κείμενο μέχρι την αρχή της γραμμής

COMMAND + SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Όλο το κείμενο μέχρι το τέλος της γραμμής

COMMAND + SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος της παραγράφου

SHIFT + OPTION + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της παραγράφου

SHIFT + OPTION + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Αρχή της σελίδας

Παρουσιάσεις διαφανειών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου όταν εκτελείτε την παρουσίασή σας σε λειτουργία πλήρους οθόνης, με ή χωρίς την προβολή παρουσιαστή.

Συμβουλή: Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο / στη διάρκεια μιας παρουσίασης για να δείτε μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Για

Πατήστε

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια

N, PAGE DOWN, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ή κλικ με το κουμπί του ποντικιού)

Επιστροφή στην προηγούμενη κινούμενη εικόνα ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P , PAGE UP , ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή DELETE

Μετάβαση στον αριθμό της διαφάνειας

Τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε να δείτε και, στη συνέχεια, το πλήκτρο RETURN

Εμφάνιση μαύρης οθόνης ή επιστροφή στην προβολή παρουσίασης από μια μαύρη οθόνη

B ή ΤΕΛΕΙΑ

Εμφάνιση λευκής οθόνης ή επιστροφή στην προβολή παρουσίασης από μια μαύρη οθόνη

W ή ΚΟΜΜΑ

Αναπαραγωγή της παρουσίασης από την πρώτη διαφάνεια

COMMAND + SHIFT+ RETURN

Αναπαραγωγή της παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια

COMMAND + RETURN

Τέλος προβολής παρουσίασης

ESC, COMMAND + ΤΕΛΕΙΑ ή ΕΝΩΤΙΚΟ

Διαγραφή σημειώσεων οθόνης

E

Μετάβαση στην επόμενη κρυφή διαφάνεια, εάν η επόμενη διαφάνεια είναι κρυφή

H

Επανεμφάνιση του κρυφού δείκτη ή/και αλλαγή του δείκτη σε πένα

COMMAND + P

Επανεμφάνιση του κρυφού δείκτη ή/και αλλαγή του δείκτη σε βέλος

COMMAND + A

Απόκρυψη του δείκτη με μετακίνηση του ποντικιού

CONTROL + H

Εμφάνιση του μενού με βάση τα συμφραζόμενα

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL και κάντε κλικ με το κουμπί του ποντικιού

Εμφάνιση της καταχώρησης του Θησαυρού για μια επιλεγμένη λέξη

COMMAND + OPTION + CONTROL + R

Εμφάνιση της καταχώρησης της Έξυπνης αναζήτησης για μια επιλεγμένη λέξη ή φράση

COMMAND + OPTION + CONTROL + L

Μετάβαση στην προβολή παρουσιαστή

OPTION + RETURN

Αρχή της σελίδας

Εργασία σε πίνακες

Για

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί

SHIFT + TAB

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή ή σειρά

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή ή σειρά

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Έναρξη νέας παραγράφου σε ένα κελί

RETURN

Προσθήκη νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα

TAB στο τέλος της τελευταίας σειράς

Αρχή της σελίδας

Παράθυρα και παράθυρα διαλόγου

Για

Πατήστε

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου

COMMAND + W

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου

RETURN

Ακύρωση μιας εντολής και κλείσιμο του παράθυρου διαλόγου

ESC

Απόκρυψη του τρέχοντος παραθύρου

COMMAND + H

Ελαχιστοποίηση του τρέχοντος παραθύρου

COMMAND + M

Αρχή της σελίδας

Σχετικές πληροφορίες

Δημιουργία μιας προσαρμοσμένης συντόμευσης πληκτρολογίου για το Office 2016 για Mac

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×