Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project 2013

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το θέμα της Βοήθειας αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

Σε αυτό το άρθρο

Εύρεση και χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Χρήση του πληκτρολογίου για την ανάπτυξη ενοτήτων

Αναζήτηση σε αυτό το άρθρο

Εκτύπωση αυτού του άρθρου

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Γρήγορη αναφορά για το Microsoft Project

Εύρεση και χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα αυτά διαχωρίζονται με το σύμβολο "συν" (+) στη Βοήθεια του Microsoft Project 2013. Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα αυτά διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Χρήση του πληκτρολογίου για την ανάπτυξη ενοτήτων

 • Για να αναπτύξετε όλες τις ενότητες του άρθρου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο Εμφάνιση όλων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε ξανά το πλήκτρο Enter για να συμπτύξετε όλες τις ενότητες.

 • Για να αναπτύξετε μία μόνο ενότητα του άρθρου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να επιλεγεί η επικεφαλίδα της συγκεκριμένης ενότητας και το σύμβολο "συν" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο Enter ξανά για να συμπτύξετε την ενότητα.

Αναζήτηση σε αυτό το άρθρο

Σημαντικό:  Προτού ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο Εμφάνιση όλων και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 1. Πατήστε Ctrl+F.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση" με το δρομέα έτοιμο για πληκτρολόγηση.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης στο πλαίσιο.

 3. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Εκτύπωση αυτού του άρθρου

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο Εμφάνιση όλων, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, πατήστε Ctrl+P.

Αρχή της σελίδας

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Πρόσβαση στην κορδέλα μέσω του πληκτρολογίου

 1. Πατήστε το πλήκτρο Alt.

  Οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης εμφανίζονται επάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή.

 2. Πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στη συμβουλή πλήκτρου επάνω από τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, είναι πιθανό να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων. Για παράδειγμα, εάν είναι ενεργή η Κεντρική καρτέλα και πατήσετε το γράμμα W, τότε εμφανίζεται η καρτέλα Προβολή, μαζί με τις συμβουλές πλήκτρων για τις ομάδες σε αυτή την καρτέλα.

 4. Συνεχίστε να πατάτε γράμματα έως ότου πατήσετε το γράμμα της εντολής ή του στοιχείου ελέγχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να πατήσετε το γράμμα της ομάδας που περιέχει την εντολή.

  Σημείωση: Για να ακυρώσετε την ενέργεια που εκτελείτε και να αποκρύψετε τις συμβουλές πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο Alt.

Εμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

Alt+Tab

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

Alt+Shift+Tab

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

Ctrl+W ή Ctrl+F4

Επαναφορά του μεγέθους του ενεργού παραθύρου μετά τη μεγιστοποίησή του.

Ctrl+F5

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος (με δεξιόστροφη φορά). Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

F6

Μετακίνηση σε ένα τμήμα παραθύρου από άλλο τμήμα μέσα στο παράθυρο προγράμματος (με αριστερόστροφη φορά).

Shift+F6

Όταν είναι περισσότερα από ένα παράθυρα ανοιχτά, μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

Ctrl+F6

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

Ctrl+Shift+F6

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου.

Ctrl+F10

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

Εκτύπωση οθόνης

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

Alt+Print Screen

Μετακίνηση στο κείμενο ή σε κελιά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

Επάνω βέλος

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

Κάτω βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+δεξιό βέλος

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

End

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

Home

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

Ctrl+επάνω βέλος

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

CTRL+κάτω βέλος

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

Ctrl+End

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

Ctrl+Home

Μετακίνηση και εργασία σε πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί.

Tab

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί.

Shift+Tab

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή.

Κάτω βέλος

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή.

Επάνω βέλος

Εισαγωγή στηλοθέτη σε κελί.

Ctrl+Tab

Έναρξη νέας παραγράφου.

Enter

Προσθήκη νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα.

Tab στο τέλος της τελευταίας γραμμής

Πρόσβαση και χρήση ενεργειών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του μενού ή του μηνύματος για μια ενέργεια. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία ενέργειες, μετάβαση στην επόμενη ενέργεια και εμφάνιση του μενού ή του μηνύματός της.

Alt+Shift+F10

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο μενού ενεργειών.

Κάτω βέλος

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο μενού ενεργειών.

Επάνω βέλος

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο στο μενού ενεργειών.

Enter

Κλείσιμο του μενού ή του μηνύματος ενεργειών.

Esc

Συμβουλές

 • Μπορείτε να ζητήσετε να ειδοποιείστε με ένα ηχητικό σήμα ειδοποίησης κάθε φορά που θα εμφανίζεται μια ενέργεια. Για να ακούτε ηχητικές υποδείξεις, πρέπει να διαθέτετε κάρτα ήχου. Πρέπει, επίσης, να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το στοιχείο "Ήχοι του Microsoft Office".

 • Μπορείτε να κάνετε λήψη των ήχων του Microsoft Office από το Office.com.

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

Shift+Tab

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Ctrl+Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Ctrl+Shift+Tab

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαισίου ελέγχου.

Insert

Άνοιγμα της λίστας, αν είναι κλειστή, και μετακίνηση στη συγκεκριμένη επιλογή της λίστας.

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Ενεργοποίηση μιας επιλογής. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής σε ένα πλαίσιο ελέγχου.

Alt+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

Alt+Κάτω βέλος

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση μιας εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

Esc

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου.

Enter

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα διαλόγου

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα κενό πεδίο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή προς ένα φάκελο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

Home

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

End

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, αντίστοιχα.

Αριστερό βέλος ή δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+δεξιό βέλος

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Shift+Αριστερό βέλος

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+Shift+Αριστερό βέλος

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή του τμήματος από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

Shift+Home

Επιλογή του τμήματος από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος της καταχώρησης.

Shift+End

Βασική διαχείριση αρχείων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα ενός αρχείου έργου (εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα).

Ctrl+F12

Άνοιγμα ενός αρχείου έργου (εμφάνιση της καρτέλας Άνοιγμα στην προβολή Backstage).

Ctrl+O

Αποθήκευση ενός αρχείου έργου.

Ctrl+S

Δημιουργία νέου έργου.

Ctrl+N

Εκτύπωση ενός αρχείου (εμφάνιση της καρτέλας Εκτύπωση στην προβολή Backstage).

Ctrl+P

Χρήση των παραθύρων διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα.

Ctrl+F12

Εμφάνιση της καρτέλας Άνοιγμα στην προβολή Backstage.

Ctrl+O

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως.

F12

Άνοιγμα του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου.

Enter

Άνοιγμα του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω από τον ανοιχτό φάκελο.

Backspace

Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου.

Delete

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο, όπως ένας φάκελος ή ένα αρχείο.

Shift+F10

Μετακίνηση προς τα εμπρός στις επιλογές

Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στις επιλογές

Shift+Tab

Άνοιγμα της λίστας Διερεύνηση σε

F4 ή Alt+1

Αρχή της σελίδας

Γρήγορη αναφορά για το Microsoft Project

Χρήση διαγράμματος δικτύου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση σε διαφορετικό πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

Πλήκτρα βέλους

Προσθήκη πλαισίων διαγράμματος δικτύου στην επιλογή.

Shift+Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση ενός πλαισίου διαγράμματος δικτύου.

Σημείωση: Πρέπει να ορίσετε μη αυτόματη τοποθέτηση πρώτα. Επιλέξτε το πλαίσιο που θέλετε να μετακινήσετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διάταξη. Κάντε κλικ στο στοιχείο Να επιτρέπεται η μη αυτόματη τοποθέτηση πλαισίων.

Ctrl+Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση στο ανώτατο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου στην προβολή ή το έργο.

Ctrl+Home ή Shift+Ctrl+Home

Μετακίνηση στο κατώτατο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

Ctrl+End ή Shift+Ctrl+End

Μετακίνηση στο αριστερότερο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

Home ή Shift+Home

Μετακίνηση στο δεξιότερο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

End ή Shift+End

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα επάνω.

Page Up ή Shift+Page Up

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα κάτω.

Page Down ή Shift+Page Down

Μετακίνηση κατά ένα πλάτος παραθύρου προς τα αριστερά.

Ctrl+Page Up ή Shift+Ctrl+Page Up

Μετακίνηση κατά ένα πλάτος παραθύρου προς τα δεξιά.

Ctrl+Page Down ή Shift+Ctrl+Page Down

Επιλογή του επόμενου πεδίου στο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

Enter ή Tab

Επιλογή του προηγούμενου πεδίου στο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

Shift+Enter

Χρήση αντικειμένων OfficeArt.

Μετακίνηση αντικειμένων OfficeArt.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ώθηση του σχήματος επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά.

Πλήκτρα βέλους

Αύξηση του πλάτος του σχήματος κατά 10%.

Shift+Δεξιό βέλος

Μείωση του σχήματος κατά 10%.

Shift+Αριστερό βέλος

Αύξηση του ύψους του σχήματος κατά 10%.

Shift+Επάνω βέλος

Μείωση του ύψους του σχήματος κατά 10%.

Shift+Κάτω βέλος

Αύξηση του πλάτους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl+Shift+Δεξιό βέλος

Μείωση του πλάτους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl+Shift+Αριστερό βέλος

Αύξηση του ύψους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl+Shift+Επάνω βέλος

Μείωση του ύψους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl+Shift+Κάτω βέλος

Περιστροφή του σχήματος κατά 15 μοίρες προς τα δεξιά.

Alt+Δεξιό βέλος

Περιστροφή του σχήματος κατά 15 μοίρες προς τα αριστερά.

Alt+Αριστερό βέλος

.

Επιλογή και αντιγραφή αντικειμένων και κειμένου OfficeArt

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

Esc

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

Tab ή Shift+Tab, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με επιλεγμένο αντικείμενο).

Enter

Επιλογή πολλών σχημάτων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Ειδική επικόλληση.

Ctrl+Alt+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+V

Ειδική επικόλληση.

Ctrl+Alt+V

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+G, αφού επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε

Κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+Shift+G, αφού επιλέξετε την ομάδα για την οποία θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Προσθήκη επόμενου αντικειμένου σε μια πολλαπλή επιλογή.

Ctrl+Κλικ

Προσθέτει το επόμενο αντικείμενο σε μια πολλαπλή επιλογή και σας επιτρέπει να προσθέσετε το πλαίσιο κειμένου στην πολλαπλή επιλογή κάνοντας κλικ στο κείμενο του πλαισίου κειμένου.

Shift+Κλικ

Επεξεργασία κειμένου και πλαισίων κειμένου OfficeArt

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Σύμπτυξη επιλογής.

Esc

Επιλογή όλου του κειμένου.

Ctrl+A

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Αναίρεση.

Ctrl+Z

Ακύρωση αναίρεσης.

Ctrl+Y

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+δεξιό βέλος

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

End

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

Ctrl+επάνω βέλος

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

CTRL+κάτω βέλος

Μετακίνηση στην αρχή του κειμένου του αντικειμένου.

Ctrl+Home

Μετακίνηση στο τέλος του κειμένου του αντικειμένου.

Ctrl+End

Περιήγηση σε προβολές και παράθυρα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση της γραμμής καταχώρησης για επεξεργασία κειμένου σε ένα πεδίο.

F2

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού.

F10 ή Alt

Ενεργοποίηση του μενού στοιχείων ελέγχου έργου.

Alt+Ενωτικό ή Alt+Πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση της γραμμής διαίρεσης.

Shift+F6

Κλείσιμο του παραθύρου προγράμματος.

Alt+F4

Εμφάνιση όλων των φιλτραρισμένων εργασιών ή όλων των φιλτραρισμένων πόρων.

F3

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου.

Alt+F3

Άνοιγμα νέου παραθύρου.

Shift+F11

Συρρίκνωση επιλογής σε ένα μόνο πεδίο.

Shift+Backspace

Επαναφορά της σειράς ταξινόμησης σε σειρά αναγνωριστικού και απενεργοποίηση ομαδοποίησης.

Shift+F3

Επιλογή ενός αντικειμένου σχεδίασης.

F6

Εμφάνιση πληροφοριών εργασίας.

Shift+F2

Εμφάνιση πληροφοριών πόρων.

Shift+F2

Εμφάνιση πληροφοριών ανάθεσης.

Shift+F2

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Προσθήκη στην επιλογή".

Shift+F8

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Αυτόματος Υπολογισμός".

Ctrl+F9

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Επέκταση επιλογής".

F8

Μετακίνηση προς τα αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω για προβολή διαφορετικών σελίδων στο παράθυρο "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

Alt+Πλήκτρα βέλους

Διάρθρωση έργου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Απόκρυψη δευτερευουσών εργασιών.

Alt+Shift+Ενωτικό ή Alt+Shift+Μείον (το σύμβολο μείον στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Προσθήκη εσοχής στην επιλεγμένη εργασία.

Alt+Shift+Δεξιό βέλος

Εμφάνιση δευτερευουσών εργασιών.

Alt+Shift+ = ή Alt+Shift+Συν (το σύμβολο συν στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Εμφάνιση όλων των εργασιών.

Alt+Shift+* (αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Προσθήκη προεξοχής στην επιλεγμένη εργασία.

Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Επιλογή και επεξεργασία σε παράθυρο διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ των πεδίων στο κάτω μέρος μιας φόρμας.

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση μεταξύ των πινάκων στο κάτω μέρος μιας φόρμας.

Alt+1 (αριστερά) ή Alt+2 (δεξιά)

Μετακίνηση στην επόμενη εργασία ή πόρο.

Enter

Μετακίνηση στην προηγούμενη εργασία ή πόρο.

Shift+Enter

Επιλογή και επεξεργασία σε προβολή φύλλου

Επεξεργασία σε προβολή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ακύρωση μιας καταχώρησης.

Esc

Διαγραφή ή επαναφορά του επιλεγμένου πεδίου.

Ctrl+Delete

Αντιγραφή των επιλεγμένων δεδομένων.

Ctrl+C

Αποκοπή των επιλεγμένων δεδομένων.

Ctrl+X

Διαγραφή των επιλεγμένων δεδομένων.

Delete

Διαγραφή της γραμμής που έχει ένα επιλεγμένο κελί.

Ctrl+Μείον (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Συμπλήρωση προς τα κάτω.

Ctrl+D

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση.

Ctrl+F ή Shift+F5

Στο πλαίσιο Εύρεση, συνεχίστε στο επόμενο εμφανιζόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Shift+F4

Χρησιμοποιήστε την εντολή Μετάβαση σε (μενού Επεξεργασία).

F5

Σύνδεση εργασιών.

Ctrl+F2

Επικόλληση των δεδομένων από αντιγραφή ή αποκοπή.

Ctrl+V

Συρρίκνωση της επιλογής σε ένα πεδίο.

Shift+Backspace

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Αποσύνδεση εργασιών.

Ctrl+Shift+F2

Ρύθμιση της εργασίας για μη αυτόματο προγραμματισμό

Ctrl+Shift+M

Ρύθμιση της εργασίας για αυτόματο προγραμματισμό

Ctrl+Shift+A

Μετακίνηση σε προβολή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή ενός έργου (κλίμακα χρόνου).

Alt+Home

Μετακίνηση στο τέλος ενός έργου (κλίμακα χρόνου).

Alt+End

Μετακίνηση της κλίμακας χρόνου προς τα αριστερά.

Alt+Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της κλίμακας χρόνου προς τα δεξιά.

Alt+Δεξιό βέλος

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

Home ή Ctrl+Αριστερό βέλος

Μετακίνηση στην πρώτη γραμμή.

Ctrl+επάνω βέλος

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της πρώτης γραμμής.

Ctrl+Home

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

End ή Ctrl+Δεξιό βέλος

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

Ctrl+End

Μετακίνηση στην τελευταία γραμμή.

CTRL+κάτω βέλος

Μετακίνηση στο πλαϊνό παράθυρο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της εστίασης μεταξύ του πλαϊνού τμήματος παραθύρου και της προβολής στη δεξιά πλευρά.

Ctrl+Tab ή Ctrl+Shift+Tab

Επιλογή διαφορετικών στοιχείων ελέγχου στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου, εάν η εστίαση είναι στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου.

Tab

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής των πλαισίων ελέγχου, εάν η εστίαση είναι στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου.

Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή σε προβολή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επέκταση της επιλογής κατά μία σελίδα προς τα κάτω.

Shift+Page Down

Επέκταση της επιλογής κατά μία σελίδα προς τα επάνω.

Shift+Page Up

Επέκταση της επιλογής κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

Shift+Κάτω βέλος

Επέκταση της επιλογής κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

Shift+Επάνω βέλος

Επέκταση της επιλογής στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

Shift+Home

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

Shift+End

Επέκταση της επιλογής στην αρχή των πληροφοριών.

Ctrl+Shift+Home

Επέκταση της επιλογής στο τέλος των πληροφοριών.

Ctrl+Shift+End

Επέκταση της επιλογής στην πρώτη γραμμή.

Ctrl+Shift+Επάνω βέλος

Επέκταση της επιλογής στην τελευταία γραμμή.

Ctrl+Shift+Κάτω βέλος

Επέκταση της επιλογής στο πρώτο πεδίο της πρώτης γραμμής.

Ctrl+Shift+Home

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

Ctrl+Shift+End

Επιλογή όλων των γραμμών και στηλών.

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή μιας στήλης.

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή μιας γραμμής.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα κάτω.

Enter

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα επάνω.

Shift+Enter

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα δεξιά.

Tab

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα αριστερά.

Shift+Tab

Επιλογή και επεξεργασία στη γραμμή καταχώρησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποδοχή μιας καταχώρησης.

Enter

Ακύρωση μιας καταχώρησης.

Esc

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Επέκταση της επιλογής στο τέλος του κειμένου.

Shift+End

Επέκταση της επιλογής στην αρχή του κειμένου.

Shift+Home

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης.

Insert

Χρήση κλίμακας χρόνου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας κατά μία σελίδα προς τα αριστερά.

Alt+Page Up

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας κατά μία σελίδα προς τα δεξιά.

Alt+Page Down

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας στην αρχή του έργου.

Alt+Home

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας στο τέλος του έργου.

Alt+End

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα αριστερά.

Alt+Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα δεξιά.

Alt+Δεξιό βέλος

Εμφάνιση μικρότερων μονάδων χρόνου.

Ctrl+ / (κάθετος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Εμφάνιση μεγαλύτερων μονάδων χρόνου.

Ctrl+* (αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×