Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Project Web App

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+) στο Microsoft Project Web App Βοήθεια. Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά από ένα άλλο πλήκτρο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμματα (,).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P.

Σε αυτό το άρθρο

Συντομεύσεις στην ηλεκτρονική Βοήθεια

Περιήγηση στο Project Web App

Χρήση στοιχείων ελέγχου πλέγματος

Συντομεύσεις στην Ηλεκτρονική βοήθεια

Το παράθυρο "Βοήθεια" δίνει πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Office. Το παράθυρο της Βοήθειας θα εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου της Βοήθειας

F1

Κλείσιμο του παραθύρου της Βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου της Βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα της εφαρμογής Όνομα προγράμματος.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο

ENTER

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια του Όνομα προγράμματος του παραθύρου της Βοήθειας, επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου.

Tab ή Shift+Tab

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια του Όνομα προγράμματος του παραθύρου της Βοήθειας, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή υπερ-σύνδεσης

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, κρυφό κείμενο ή υπερ-σύνδεση

ENTER

Επιστροφή στο προηγούμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Προηγούμενο).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Επιστροφή στο επόμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μικρά βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω εντός του τρέχοντος θέματος βοήθειας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω εντός του τρέχοντος θέματος βοήθειας.

PAGE UP ή PAGE DOWN

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης του παραθύρου της Βοήθειας, είτε συνδεδεμένο (σε παράθεση) είτε διαχωρισμένο (χωρίς παράθεση) από το ενεργό πρόγραμμα.

ALT+U

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο της Βοήθειας. Είναι απαραίτητο το παράθυρο της Βοήθειας να διαθέτει ενεργή εστίαση (κάντε κλικ μέσα στο παράθυρο της Βοήθειας).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ο δρομέας δεν βρίσκεται στο τρέχον θέμα της Βοήθειας, πατήστε το πλήκτρο F6 και μετά το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

CTRL+P

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης.

F6 και στη συνέχεια, Βέλος προς τα κάτω

Πληκτρολογήστε το κείμενο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση στο πλαίσιο.

F6 και στη συνέχεια, Βέλος προς τα κάτω

Εναλλαγή μεταξύ των περιοχών στο παράθυρο "Βοήθεια". Για παράδειγμα, εναλλαγή μεταξύ της γραμμής εργαλείων, το πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση και της λίστας Αναζήτηση σε .

F6

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του στοιχείου.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση στο Project Web App

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για περιήγηση σε Project Web App.

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Μετακίνηση της επιλογής μεταξύ των συνδέσεων στην ανώτερη γραμμή συνδέσεων.

ALT+J

Μετακίνηση της επιλογής από Τμήμα Web σε Τμήμα Web σε σελίδες που χρησιμοποιούν πολλά Τμήματα Web.

ALT+W

Ανάπτυξη αναπτυσσόμενων λιστών.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αρχή της σελίδας

Χρήση στοιχείων ελέγχου πλέγματος

Project Web App, το πρόγραμμα-πελάτη Web του Microsoft Project Server 2010, χρησιμοποιεί στοιχεία ελέγχου πλέγμα AJAX και HTML για να εμφανίσετε διάφορα τμήματα πληροφοριών.

Ορισμένες από τις σελίδες στο Project Web App Χρησιμοποιήστε ένα πλέγμα πίνακα βάσει HTML για προβολή και επεξεργασία πληροφοριών. Για παράδειγμα, η σελίδα " εργασίες " χρησιμοποιεί ένα πλέγμα βάσει πίνακα HTML. Στο πλέγματα HTML, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί ή γραμμή.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ή γραμμή.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+TAB

Μετακίνηση επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ENTER

Περιήγηση στη URL του επιλεγμένου κελιού.

ENTER

Κατάργηση της εστίασης από το επιλεγμένο κελί.

ESC

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί ή γραμμή.

CTRL+END

Μετακίνηση στο πρώτο κελί ή γραμμή.

CTRL+HOME

Εναλλαγή επισήμανσης γραμμής.

CTRL+ ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μιας ομαδοποίησης.

CTRL+ ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη μιας ομάδας.

CTRL+ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ (+)

Σύμπτυξη μιας ομάδας.

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ (-)

Εναλλαγή πλαισίου ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άνοιγμα αναπτυσσόμενου κελιού.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Project Web App χρησιμοποιεί επίσης στοιχεία ελέγχου πλέγμα AJAX για προβολή και επεξεργασία πληροφοριών. Για παράδειγμα, η σελίδα Λεπτομερειών έργου χρησιμοποιεί ένα πλέγμα AJAX. Στο πλέγματα AJAX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Ενεργοποίηση κατάστασης επεξεργασίας για ένα κελί.

F2

Μία σελίδα προς τα επάνω.

PAGE UP

Μία σελίδα προς τα κάτω.

PAGE DOWN

Προσθήκη εσοχής στην επιλεγμένη εργασία.

ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Δημιουργία προεξοχής στην επιλεγμένη εργασία.

Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Ακύρωση εισαγωγής ή επεξεργασίας.

ESC

Αντιγραφή επιλογής.

CTRL+C

Αποκοπή επιλογής.

CTRL+X

Διαγραφή των επιλεγμένων δεδομένων.

DELETE ή CTRL+V ή CTRL+Z

Διαγραφή γραμμής

CTRL+DELETE

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

HOME

Μετακίνηση στην πρώτη γραμμή.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

END

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

CTRL+END

Μετακίνηση στην τελευταία γραμμή.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής προς τα κάτω κατά μία σελίδα.

SHIFT+PAGE DOWN

Επέκταση της επιλογής προς τα επάνω κατά μία σελίδα.

SHIFT+PAGE UP

Επέκταση της επιλογής προς τα κάτω κατά μία γραμμή

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής προς τα επάνω κατά μία γραμμή

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

SHIFT+HOME

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

SHIFT+END

Επέκταση της επιλογής στο πρώτο πεδίο της πρώτης γραμμής.

CTRL+SHIFT+HOME

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

CTRL+SHIFT+END

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία γραμμή.

ENTER

Μετακίνηση προς τα δεξιά κατά ένα κελί.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση προς τα αριστερά κατά ένα κελί.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά ένα κελί.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά ένα κελί.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εναλλαγή πλαισίου ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×