Συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με σχήματα, πλαίσια κειμένου και WordArt

Σημείωση: Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α.. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα του πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου με γραφικά SmartArt, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα γραφικά SmartArt.

Για να κάνετε το εξής

Πιέστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

Esc

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

Tab ή Shift+Tab, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με επιλεγμένο αντικείμενο).

Enter

Επιλογή όλων των αντικειμένων (με κάποιο αντικείμενο επιλεγμένο).

Ctrl+A

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα εμπρός στη στοίβα αντικειμένων.

Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα πίσω στη στοίβα αντικειμένων.

Shift+Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Επιλογή πολλών σχημάτων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου επιλογής.

Alt+F10

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+V

Ειδική επικόλληση.

Ctrl+Alt+V

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+G, αφού επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε

Κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+Shift+G, αφού επιλέξετε την ομάδα για την οποία θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση

Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος.

Shift+F9

Εμφάνιση ή απόκρυψη οδηγών.

Alt+F9

Αναιρέστε την τελευταία ενέργεια.

Ctrl+Z

Επαναλάβετε την τελευταία ενέργεια.

Ctrl+Y

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

Alt+F10

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των διαφορετικών παραθύρων.

F6

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

Επάνω βέλος ή κάτω βέλος

Μετακίνηση της εστίασης από ένα στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

Δεξιό βέλος

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

Shift+Επάνω βέλος ή Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Προσθήκη άλλου αντικειμένου στην επιλογή.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

Shift+Enter

Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα εμπρός.

Ctrl+Shift+F

Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα πίσω.

Ctrl+Shift+B

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

Ctrl+Shift+S

Μετονομασία ενός εστιασμένου στοιχείου.

F2

Εναλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου μέσα στο παράθυρο Επιλογής μεταξύ της προβολής δέντρου και των κουμπιών Εμφάνιση όλων και Απόκρυψη όλων.

Tab ή Shift+Tab

Σύμπτυξη όλων των ομάδων.

Alt+Shift+1

Ανάπτυξη όλων των ομάδων.

Alt+Shift+9

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

Esc

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

Tab ή Shift+Tab, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με επιλεγμένο αντικείμενο).

Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή πολλών σχημάτων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αναιρέστε την τελευταία ενέργεια.

Ctrl+Z

Επαναλάβετε την τελευταία ενέργεια.

Ctrl+Y

Για να κάνετε το εξής

Πιέστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

Esc

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

Tab ή Shift+Tab, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή πολλών σχημάτων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Άνοιγμα του παραθύρου επιλογής.

Alt+F10

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα στο παράθυρο επιλογής).

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Ακύρωση της επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα από το παράθυρο επιλογής).

Shift+Enter

Επεξεργασία κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου.

F2 ή Enter, αφού επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου

Επεξεργασία κειμένου σε σχήμα.

F2 ή Enter, αφού επιλέξετε το σχήμα

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+V

Ειδική επικόλληση.

Ctrl+Alt+V

Αναιρέστε την τελευταία ενέργεια.

Ctrl+Z

Επαναλάβετε την τελευταία ενέργεια.

Ctrl+Y

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

Alt+F10

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των διαφορετικών παραθύρων.

F6

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

Επάνω βέλος ή κάτω βέλος

Μετακίνηση της εστίασης από ένα στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

Δεξιό βέλος

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

Shift+Επάνω βέλος ή Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Προσθήκη άλλου αντικειμένου στην επιλογή.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

Shift+Enter

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

Ctrl+Shift+S

Για να κάνετε το εξής

Πιέστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

ENTER

Επιλογή όλων των αντικειμένων (με κάποιο αντικείμενο επιλεγμένο)

CTRL+A

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα εμπρός στη στοίβα αντικειμένων.

Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα πίσω στη στοίβα αντικειμένων.

Shift + Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Επιλογή πολλών σχημάτων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου επιλογής.

Alt+F10

Αποκοπή του επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Ειδική επικόλληση

Ctrl+Alt+V

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+G αφού επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+Shift+G αφού επιλέξετε την ομάδα στην οποία θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση

Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος

SHIFT+F9

Εμφάνιση ή απόκρυψη των οδηγών.

ALT+F9

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

  Εάν επιλέξετε ένα σχήμα με συνημμένο κείμενο, τότε μαζί με τα χαρακτηριστικά του σχήματος θα αντιγράψετε και την εμφάνιση και το στυλ του κειμένου.

 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά σχήματος.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να επιλέξετε το σχήμα ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+V.

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πιέστε TAB ή SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Πατήστε SHIFT+F10 για το μενού συντόμευσης.

 3. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε <μεταβλητή> Αντικείμενο, το πλήκτρο ENTER ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ για να εμφανιστεί το δευτερεύον μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, Ν και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Μ για να επιλέξετε το στοιχείο SmartArt.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού SmartArt που θέλετε.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab και μετά πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη διάταξη γραφικού SmartArt που θέλετε να εισαγάγετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, N για να εμφανίσετε την καρτέλα Εισαγωγή.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΒΈΛΟΥΣ για να μετακινηθείτε στο Πλαίσιο κειμένου, που βρίσκεται στην ομάδα Κείμενο.

  Αν ενεργοποιήσατε την υποστήριξη γλωσσών Ανατολικής Ασίας στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε είτε Οριζόντιο πλαίσιο κειμένου ή Κατακόρυφο πλαίσιο κειμένου.

 3. Πιέστε τα πλήκτρα Ctrl+Enter.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια τα πλήκτρα N ή W για να επιλέξετε WordArt.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Επιλογή σχήματος

Σημείωση: Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, τότε πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • Πατήστε το πλήκτρο TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα εμπρός (ή τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα πίσω) στα σχήματα ή τα αντικείμενα μέχρι να εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

 • Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία, χρησιμοποιήστε το παράθυρο επιλογής. Για να ανοίξετε το παράθυρο επιλογής, πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, H, SL και στη συνέχεια P.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

ALT+F10

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των διαφορετικών παραθύρων.

F6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από το στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Προσθήκη άλλου στοιχείου στην επιλογή.

Shift+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

Shift+Enter

Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα εμπρός.

CTRL+SHIFT+F

Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα πίσω.

CTRL+SHIFT+B

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

CTRL+SHIFT+S

Μετονομασία ενός εστιασμένου στοιχείου.

F2

Εναλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου μέσα στο παράθυρο Επιλογής μεταξύ της προβολής δέντρου και των κουμπιών Εμφάνιση όλων και Απόκρυψη όλων.

TAB ή SHIFT+TAB

Σύμπτυξη όλων των ομάδων.

ALT+SHIFT+1

Ανάπτυξη όλων των ομάδων.

ALT+SHIFT+9

Επεξεργασία σημείων σε σχήμα

Σημείωση: Κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+J+D+E+E.

 • Για να προσθέσετε ένα σημείο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος πιέζοντας το πλήκτρο Ctrl.

 • Για να διαγράψετε ένα σημείο, κάντε κλικ στο σημείο πιέζοντας το πλήκτρο Ctrl.

 • Για χειρισμό του σημείου ως σημείο εξομάλυνσης, πιέστε το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε σημείο εξομάλυνσης. Ένα σημείο εξομάλυνσης συνδέει δύο γραμμές ίδιου μήκους.

 • Για χειρισμό του σημείου ως κόμβο σύνθετης εξομάλυνσης, πιέστε το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε κόμβο σύνθετης εξομάλυνσης. Ένα σημείο σύνθετης εξομάλυνσης συνδέει δύο γραμμές διαφορετικού μήκους.

 • Για χειρισμό του σημείου ως κορυφή γωνίας, πιέστε το πλήκτρο Alt ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε κορυφή γωνίας. Μια κορυφή γωνίας συνδέει δύο τμήματα γραμμής με ένα τμήμα σε διαφορετική κατεύθυνση.

 • Για να ακυρώσετε την αλλαγή στο σημείο και στις γραμμές, πιέστε το πλήκτρο Esc πριν να ελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

Για να κάνετε το εξής

Πιέστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή πολλών σχημάτων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

Alt+F10

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα στο παράθυρο επιλογής).

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Ακύρωση της επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα από το παράθυρο επιλογής).

Shift+Enter

Επεξεργασία κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου.

F2 ή Enter, αφού επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου

Επεξεργασία κειμένου σε σχήμα.

F2 ή Enter, αφού επιλέξετε το σχήμα

Αποκοπή του επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Ειδική επικόλληση

Ctrl+Alt+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά σχήματος.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να επιλέξετε το σχήμα ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+V.

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πατήστε SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Πατήστε SHIFT+F10 για το μενού συντόμευσης.

 3. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε <μεταβλητή> Αντικείμενο, το πλήκτρο ENTER ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ για να εμφανιστεί το δευτερεύον μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία.

Εισαγωγή αντικειμένου

 1. Πιέστε τα πλήκτρα Alt, N και, στη συνέχεια, J.

 2. Κάντε ένα από τα εξής.

  • Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε ένα τύπο αντικειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να δημιουργήσετε το αντικείμενο.

  • Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ δύο φορές για να επιλέξετε την καρτέλα Δημιουργία από αρχείο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου του αντικειμένου που θέλετε να εισαγάγετε ή κάντε αναζήτηση του αρχείου.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, Ν και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Μ για να επιλέξετε το στοιχείο SmartArt.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού SmartArt που θέλετε.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab και μετά πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη διάταξη γραφικού SmartArt που θέλετε να εισαγάγετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

 1. Πιέστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, N και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο X.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Μόλις ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, εάν θέλετε να επιστρέψετε στην επεξεργασία κειμένου στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, Ζ και, στη συνέχεια, τα πλήκτρα ΒΑ για να επιλέξετε το στοιχείο WordArt.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Πιέστε το πλήκτρο ESC.

Επιλογή σχήματος

Σημείωση: Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, τότε πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • Πλήκτρο TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα εμπρός (ή συνδυασμός πλήκτρων SHIFT+TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα πίσω) στα σχήματα ή τα αντικείμενα μέχρι να εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

Alt+F10

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των διαφορετικών παραθύρων.

F6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από το στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Προσθήκη άλλου στοιχείου στην επιλογή.

Shift+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

Shift+Enter

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

CTRL+SHIFT+S

Επεξεργασία σημείων σε σχήμα

Σημείωση: Κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+J+D+E+E.

 • Για να προσθέσετε ένα σημείο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος πιέζοντας το πλήκτρο Ctrl.

 • Για να διαγράψετε ένα σημείο, κάντε κλικ στο σημείο πιέζοντας το πλήκτρο Ctrl.

 • Για χειρισμό του σημείου ως σημείο εξομάλυνσης, πιέστε το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε σημείο εξομάλυνσης. Ένα σημείο εξομάλυνσης συνδέει δύο γραμμές ίδιου μήκους.

 • Για χειρισμό του σημείου ως κόμβο σύνθετης εξομάλυνσης, πιέστε το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε κόμβο σύνθετης εξομάλυνσης. Ένα σημείο σύνθετης εξομάλυνσης συνδέει δύο γραμμές διαφορετικού μήκους.

 • Για χειρισμό του σημείου ως κορυφή γωνίας, πιέστε το πλήκτρο Alt ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε κορυφή γωνίας. Μια κορυφή γωνίας συνδέει δύο τμήματα γραμμής με ένα τμήμα σε διαφορετική κατεύθυνση.

 • Για να ακυρώσετε την αλλαγή στο σημείο και στις γραμμές, πιέστε το πλήκτρο Esc πριν να ελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+HOME

Εναλλαγή μεταξύ απόκρυψης αντικειμένων, εμφάνισης αντικειμένων και εμφάνισης συμβόλων κράτησης θέσης για αντικείμενα.

CTRL+6

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα εμπρός στη στοίβα αντικειμένων.

Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα πίσω στη στοίβα αντικειμένων.

Shift + Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

ALT, H, FD και, στη συνέχεια, P

Αποκοπή του επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Ειδική επικόλληση

Ctrl+Alt+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

  Εάν επιλέξετε ένα σχήμα με συνημμένο κείμενο, τότε μαζί με τα χαρακτηριστικά του σχήματος θα αντιγράψετε και την εμφάνιση και το στυλ του κειμένου.

 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά σχήματος.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να επιλέξετε το σχήμα ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+V.

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πατήστε SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Πατήστε Shift+F10 για το μενού συντόμευσης.

 3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε το <μεταβλητή> Αντικείμενο και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε Επεξεργασία.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, Ν και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Μ για να επιλέξετε το στοιχείο SmartArt.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού SmartArt που θέλετε.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab και μετά πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη διάταξη γραφικού SmartArt που θέλετε να εισαγάγετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια, πατήστε Ν και μετά x.

 2. Πατήστε τα κουμπιά CTRL+ENTER για την εισαγωγή του πλαισίου κειμένου.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια τα πλήκτρα N ή W για να επιλέξετε WordArt.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Επιλογή σχήματος

Σημείωση: Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, τότε πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • Πατήστε το πλήκτρο TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα εμπρός (ή τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα πίσω) στα σχήματα ή τα αντικείμενα μέχρι να εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

 • Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία, χρησιμοποιήστε το παράθυρο επιλογής. Για να ανοίξετε το παράθυρο επιλογής, πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, H, FD και στη συνέχεια P.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

ALT, H, FD και, στη συνέχεια, P

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των διαφορετικών παραθύρων.

F6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από το στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή SHIFT+ENTER

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

CTRL+SHIFT+S

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Αποκοπή του επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Ειδική επικόλληση

Ctrl+Alt+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

  Εάν επιλέξετε ένα σχήμα με συνημμένο κείμενο, τότε μαζί με τα χαρακτηριστικά του σχήματος θα αντιγράψετε και την εμφάνιση και το στυλ του κειμένου.

 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά σχήματος.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να επιλέξετε το σχήμα ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+V.

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πατήστε SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Πατήστε SHIFT+F10 για το μενού συντόμευσης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε το <μεταβλητή> Αντικείμενο και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε Επεξεργασία.

Εισαγωγή αντικειμένου

 1. Πιέστε τα πλήκτρα Alt, N και, στη συνέχεια, J.

 2. Κάντε ένα από τα εξής.

  • Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε ένα τύπο αντικειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να δημιουργήσετε το αντικείμενο.

  • Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+TAB για να μεταβείτε στην καρτέλα Δημιουργία από αρχείο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου του αντικειμένου που θέλετε να εισάγετε ή κάντε αναζήτηση του αρχείου.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, Ν και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Μ για να επιλέξετε το στοιχείο SmartArt.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού SmartArt που θέλετε.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab και μετά πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη διάταξη γραφικού SmartArt που θέλετε να εισαγάγετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

 1. Πιέστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, N και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο X.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Όταν τελειώσετε την πληκτρολόγηση και θέλετε να επιστρέψετε στην επεξεργασία κειμένου στο έγγραφό σας, πιέστε Shift+F10, επιλέξτε Τερματισμός επεξεργασίας κειμένου στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Esc.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, Ζ και, στη συνέχεια, τα πλήκτρα ΒΑ για να επιλέξετε το στοιχείο WordArt.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB και μετά το πλήκτρο ENTER.

Επιλογή σχήματος

Σημείωση: Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, τότε πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • Πατήστε το πλήκτρο TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα εμπρός (ή τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα πίσω) στα σχήματα ή τα αντικείμενα μέχρι να εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

Για να κάνετε το εξής

Πιέστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

ENTER

Επιλογή όλων των αντικειμένων.

CTRL+A (στην καρτέλα Διαφάνειες)

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα εμπρός στη στοίβα αντικειμένων.

Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα πίσω στη στοίβα αντικειμένων.

Shift + Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

ALT, H, SL και στη συνέχεια P

Αποκοπή του επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Ειδική επικόλληση

Ctrl+Alt+V

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+G αφού επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+Shift+G αφού επιλέξετε την ομάδα στην οποία θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση

Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος

SHIFT+F9

Εμφάνιση ή απόκρυψη των οδηγών.

ALT+F9

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

  Εάν επιλέξετε ένα σχήμα με συνημμένο κείμενο, τότε μαζί με τα χαρακτηριστικά του σχήματος θα αντιγράψετε και την εμφάνιση και το στυλ του κειμένου.

 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά σχήματος.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να επιλέξετε το σχήμα ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+V.

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πατήστε SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Πατήστε Shift+F10 για το μενού συντόμευσης.

 3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε το <μεταβλητή> Αντικείμενο και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε Επεξεργασία.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, Ν και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Μ για να επιλέξετε το στοιχείο SmartArt.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού SmartArt που θέλετε.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab και μετά πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη διάταξη γραφικού SmartArt που θέλετε να εισαγάγετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

 1. Πιέστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, N και X.

 2. Πατήστε το κουμπί Tab για να μετακινηθείτε στο Πλαίσιο κειμένου, που βρίσκεται στη καρτέλα Εισαγωγή στην ομάδα Κείμενο.

  Αν ενεργοποιήσατε την υποστήριξη γλωσσών Ανατολικής Ασίας στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε είτε Οριζόντιο πλαίσιο κειμένου ή Κατακόρυφο πλαίσιο κειμένου.

 3. Πιέστε τα πλήκτρα Ctrl+Enter.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια τα πλήκτρα N ή W για να επιλέξετε WordArt.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Επιλογή σχήματος

Σημείωση: Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, τότε πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • Πατήστε το πλήκτρο TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα εμπρός (ή τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα πίσω) στα σχήματα ή τα αντικείμενα μέχρι να εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

 • Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία, χρησιμοποιήστε το παράθυρο επιλογής. Για να ανοίξετε το παράθυρο επιλογής, πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, H, SL και στη συνέχεια P.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

ALT, H, SL και στη συνέχεια P

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των διαφορετικών παραθύρων.

F6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από το στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή SHIFT+ENTER

Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα εμπρός.

CTRL+SHIFT+F

Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα πίσω.

CTRL+SHIFT+B

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

CTRL+SHIFT+S

Μετονομασία ενός εστιασμένου στοιχείου.

F2

Εναλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου μέσα στο παράθυρο Επιλογής μεταξύ της προβολής δέντρου και των κουμπιών Εμφάνιση όλων και Απόκρυψη όλων.

TAB ή SHIFT+TAB

Σύμπτυξη όλων των ομάδων.

ALT+SHIFT+1

Ανάπτυξη όλων των ομάδων.

ALT+SHIFT+9

Για να κάνετε το εξής

Πιέστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Αποκοπή του επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Ειδική επικόλληση

Ctrl+Alt+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

  Εάν επιλέξετε ένα σχήμα με συνημμένο κείμενο, τότε μαζί με τα χαρακτηριστικά του σχήματος θα αντιγράψετε και την εμφάνιση και το στυλ του κειμένου.

 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά σχήματος.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να επιλέξετε το σχήμα ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+V.

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πατήστε SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Πατήστε Shift+F10 για το μενού συντόμευσης.

 3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε το <μεταβλητή> Αντικείμενο και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε Επεξεργασία.

Εισαγωγή αντικειμένου

 1. Πιέστε τα πλήκτρα Alt, N και, στη συνέχεια, J.

 2. Κάντε ένα από τα εξής.

  • Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε ένα τύπο αντικειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να δημιουργήσετε το αντικείμενο.

  • Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+TAB για να μεταβείτε στην καρτέλα Δημιουργία από αρχείο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου του αντικειμένου που θέλετε να εισάγετε ή κάντε αναζήτηση του αρχείου.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, Ν και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Μ για να επιλέξετε το στοιχείο SmartArt.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού SmartArt που θέλετε.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab και μετά πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη διάταξη γραφικού SmartArt που θέλετε να εισαγάγετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

 1. Πιέστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, N και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο X.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Όταν τελειώσετε την πληκτρολόγηση και θέλετε να επιστρέψετε στην επεξεργασία κειμένου στο έγγραφό σας, πιέστε Shift+F10, επιλέξτε Τερματισμός επεξεργασίας κειμένου στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Esc.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, Ζ και, στη συνέχεια, τα πλήκτρα ΒΑ για να επιλέξετε το στοιχείο WordArt.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB και μετά το πλήκτρο ENTER.

Επιλογή σχήματος

Σημείωση: Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, τότε πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • Πλήκτρο TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα εμπρός (ή συνδυασμός πλήκτρων SHIFT+TAB για κυκλική εναλλαγή προς τα πίσω) στα σχήματα ή τα αντικείμενα μέχρι να εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×