Συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με σχήματα, πλαίσια κειμένου και WordArt

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α.. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα του πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με γραφικά SmartArt, ανατρέξτε στο θέμα συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα γραφικά SmartArt.

Για να προβάλετε πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου για κάθε πρόγραμμα, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα ’Δείτε επίσης’.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Το PowerPoint

Το Word

PowerPoint

Για να κάνετε το εξής

Πιέστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

ENTER

Επιλογή όλων των αντικειμένων (με επιλεγμένο αντικείμενο)

CTRL+A

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα εμπρός στη στοίβα αντικειμένων.

Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα πίσω στη στοίβα αντικειμένων.

Shift + Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Επιλογή πολλών σχημάτων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου επιλογής.

Alt+F10

Αποκοπή του επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Ειδική επικόλληση

Ctrl+Alt+V

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+G αφού επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+Shift+G αφού επιλέξετε την ομάδα στην οποία θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση

Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος

SHIFT+F9

Εμφάνιση ή απόκρυψη των οδηγών.

ALT+F9

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

  Εάν επιλέξετε ένα σχήμα με συνημμένο κείμενο, τότε μαζί με τα χαρακτηριστικά του σχήματος θα αντιγράψετε και την εμφάνιση και το στυλ του κειμένου.

 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά σχήματος.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να επιλέξετε το σχήμα ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+V.

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πατήστε το πλήκτρο TAB ή SHIFT + TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Πατήστε SHIFT+F10 για το μενού συντόμευσης.

 3. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε < μεταβλητή > αντικείμενο, ΚΑΤΑΧΩΡΉΣΤΕ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ για να εμφανίσετε το δευτερεύον μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, Ν και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Μ για να επιλέξετε το στοιχείο SmartArt.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού SmartArt που θέλετε.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab και μετά πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη διάταξη γραφικού SmartArt που θέλετε να εισαγάγετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, N για να εμφανίσετε την καρτέλα Εισαγωγή.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΒΈΛΟΥΣ για να μετακινηθείτε στο Πλαίσιο κειμένου, που βρίσκεται στην ομάδα κείμενο.

  Αν ενεργοποιήσατε την υποστήριξη γλωσσών Ανατολικής Ασίας στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε είτε Οριζόντιο πλαίσιο κειμένου ή Κατακόρυφο πλαίσιο κειμένου.

 3. Πιέστε τα πλήκτρα Ctrl+Enter.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια τα πλήκτρα N ή W για να επιλέξετε WordArt.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Επιλογή σχήματος

Σημείωση: Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, τότε πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε κυκλικά προς τα εμπρός (ή SHIFT + TAB για να μετακινηθείτε κυκλικά προς τα πίσω) μέσω της σχήματα ή αντικείμενα μέχρι να εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

 • Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία, χρησιμοποιήστε το παράθυρο επιλογής. Για να ανοίξετε το παράθυρο επιλογής, πιέστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, H, FD και στη συνέχεια P.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε το εξής

Πιέστε

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

Alt+F10

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των διαφορετικών παραθύρων.

F6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από το στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Προσθήκη άλλου στοιχείου στην επιλογή.

Shift+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

Shift+Enter

Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα εμπρός.

CTRL+SHIFT+F

Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα πίσω.

CTRL+SHIFT+B

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

CTRL+SHIFT+S

Μετονομασία ενός εστιασμένου στοιχείου.

F2

Εναλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου μέσα στο παράθυρο Επιλογής μεταξύ της προβολής δέντρου και των κουμπιών Εμφάνιση όλων και Απόκρυψη όλων.

TAB ή SHIFT+TAB

Σύμπτυξη όλων των ομάδων.

ALT+SHIFT+1

Ανάπτυξη όλων των ομάδων.

ALT+SHIFT+9

Επεξεργασία σημείων σε σχήμα

Σημείωση: Κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+J+D+E+E.

 • Για να προσθέσετε ένα σημείο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος πιέζοντας το πλήκτρο Ctrl.

 • Για να διαγράψετε ένα σημείο, κάντε κλικ στο σημείο πιέζοντας το πλήκτρο Ctrl.

 • Για χειρισμό του σημείου ως σημείο εξομάλυνσης, πιέστε το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε σημείο εξομάλυνσης. Ένα σημείο εξομάλυνσης συνδέει δύο γραμμές ίδιου μήκους.

 • Για χειρισμό του σημείου ως κόμβο σύνθετης εξομάλυνσης, πιέστε το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε κόμβο σύνθετης εξομάλυνσης. Ένα σημείο σύνθετης εξομάλυνσης συνδέει δύο γραμμές διαφορετικού μήκους.

 • Για χειρισμό του σημείου ως κορυφή γωνίας, πιέστε το πλήκτρο Alt ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε κορυφή γωνίας. Μια κορυφή γωνίας συνδέει δύο τμήματα γραμμής με ένα τμήμα σε διαφορετική κατεύθυνση.

 • Για να ακυρώσετε την αλλαγή στο σημείο και στις γραμμές, πιέστε το πλήκτρο Esc πριν να ελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

Αρχή της σελίδας

Λέξη

Για να κάνετε το εξής

Πιέστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή πολλών σχημάτων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

Alt+F10

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα στο παράθυρο επιλογής).

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Ακύρωση της επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα από το παράθυρο επιλογής).

Shift+Enter

Επεξεργασία κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου.

F2 ή Enter, αφού επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου

Επεξεργασία κειμένου σε σχήμα.

F2 ή Enter, αφού επιλέξετε το σχήμα

Αποκοπή του επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Ειδική επικόλληση

Ctrl+Alt+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά σχήματος.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να επιλέξετε το σχήμα ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+V.

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πατήστε SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Πατήστε SHIFT+F10 για το μενού συντόμευσης.

 3. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε < μεταβλητή > αντικείμενο, ΚΑΤΑΧΩΡΉΣΤΕ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ για να εμφανίσετε το δευτερεύον μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία.

Εισαγωγή αντικειμένου

 1. Πιέστε τα πλήκτρα Alt, N και, στη συνέχεια, J.

 2. Κάντε ένα από τα εξής.

  • Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε ένα τύπο αντικειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να δημιουργήσετε το αντικείμενο.

  • Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ δύο φορές για να επιλέξετε την καρτέλα Δημιουργία από αρχείο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου του αντικειμένου που θέλετε να εισαγάγετε ή να μεταβείτε στο αρχείο.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, Ν και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Μ για να επιλέξετε το στοιχείο SmartArt.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού SmartArt που θέλετε.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Tab και μετά πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη διάταξη γραφικού SmartArt που θέλετε να εισαγάγετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

 1. Πιέστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, N και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο X.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Μόλις ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, εάν θέλετε να επιστρέψετε στην επεξεργασία κειμένου στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, Ν και, στη συνέχεια, το πλήκτρο W για να επιλέξετε το στοιχείο WordArt.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Πιέστε το πλήκτρο ESC.

Επιλογή σχήματος

Σημείωση: Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, τότε πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • TAB για να κύκλος προς τα εμπρός (ή SHIFT + TAB για να μετακινηθείτε κυκλικά προς τα πίσω) μέσω της σχήματα ή αντικείμενα, μέχρι να εμφανιστούν λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε το εξής

Πιέστε

Άνοιγμα του παράθυρου επιλογής.

Alt+F10

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των διαφορετικών παραθύρων.

F6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από το στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Προσθήκη άλλου στοιχείου στην επιλογή.

Shift+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

Shift+Enter

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

CTRL+SHIFT+S

Επεξεργασία σημείων σε σχήμα

Σημείωση: Κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+J+D+E+E.

 • Για να προσθέσετε ένα σημείο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος πιέζοντας το πλήκτρο Ctrl.

 • Για να διαγράψετε ένα σημείο, κάντε κλικ στο σημείο πιέζοντας το πλήκτρο Ctrl.

 • Για χειρισμό του σημείου ως σημείο εξομάλυνσης, πιέστε το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε σημείο εξομάλυνσης. Ένα σημείο εξομάλυνσης συνδέει δύο γραμμές ίδιου μήκους.

 • Για χειρισμό του σημείου ως κόμβο σύνθετης εξομάλυνσης, πιέστε το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε κόμβο σύνθετης εξομάλυνσης. Ένα σημείο σύνθετης εξομάλυνσης συνδέει δύο γραμμές διαφορετικού μήκους.

 • Για χειρισμό του σημείου ως κορυφή γωνίας, πιέστε το πλήκτρο Alt ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε κορυφή γωνίας. Μια κορυφή γωνίας συνδέει δύο τμήματα γραμμής με ένα τμήμα σε διαφορετική κατεύθυνση.

 • Για να ακυρώσετε την αλλαγή στο σημείο και στις γραμμές, πιέστε το πλήκτρο Esc πριν να ελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×