Συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με σχήματα, πλαίσια κειμένου και WordArt

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Τα πλήκτρα άλλων διατάξεων μπορεί να μην αντιστοιχούν απόλυτα με τα πλήκτρα του πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+).

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με γραφικά SmartArt, ανατρέξτε στο άρθρο Συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα γραφικά SmartArt.

Για να προβάλετε πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου για κάθε πρόγραμμα του Office, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα "Δείτε επίσης".

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

PowerPoint

Project

Word

PowerPoint

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

Tab ή Shift+Tab, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με επιλεγμένο αντικείμενο).

Πλήκτρο Enter

Επιλογή όλων των αντικειμένων (με κάποιο αντικείμενο επιλεγμένο).

Ctrl+A

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα εμπρός στη στοίβα αντικειμένων.

Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα πίσω στη στοίβα αντικειμένων.

Shift+Tab, αφού επιλέξετε το επάνω αντικείμενο

Επιλογή πολλών σχημάτων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου επιλογής.

Alt+F10

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+V

Ειδική επικόλληση.

Ctrl+Alt+V

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+G, αφού επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε

Κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+Shift+G, αφού επιλέξετε την ομάδα για την οποία θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση

Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος.

Shift+F9

Εμφάνιση ή απόκρυψη οδηγών.

Alt+F9

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου επιλογής.

Alt+F10

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης στα παράθυρα.

F6

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

Επάνω βέλος ή κάτω βέλος

Μετακίνηση της εστίασης από ένα στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

Δεξιό βέλος

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

Shift+Επάνω βέλος ή Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Προσθήκη άλλου αντικειμένου στην επιλογή.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

Shift+Enter

Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα εμπρός.

Ctrl+Shift+F

Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα πίσω.

Ctrl+Shift+B

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

Ctrl+Shift+S

Μετονομασία ενός εστιασμένου στοιχείου.

F2

Εναλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου μέσα στο παράθυρο επιλογής μεταξύ της προβολής δέντρου και των κουμπιών Εμφάνιση όλων και Απόκρυψη όλων.

Tab ή Shift+Tab

Σύμπτυξη όλων των ομάδων.

Alt+Shift+1

Ανάπτυξη όλων των ομάδων.

Alt+Shift+9

Αρχή της σελίδας

Έργο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

Tab ή Shift+Tab, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με επιλεγμένο αντικείμενο).

Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή πολλών σχημάτων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Αρχή της σελίδας

Λέξη

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

Tab ή Shift+Tab, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή πολλών σχημάτων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Άνοιγμα του παραθύρου επιλογής.

Alt+F10

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα στο παράθυρο επιλογής).

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Ακύρωση της επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα από το παράθυρο επιλογής).

Shift+Enter

Επεξεργασία κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου.

F2 ή Enter, αφού επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου

Επεξεργασία κειμένου σε σχήμα.

F2 ή Enter, αφού επιλέξετε το σχήμα

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+V

Ειδική επικόλληση.

Ctrl+Alt+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου επιλογής.

Alt+F10

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης στα παράθυρα.

F6

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

Επάνω βέλος ή κάτω βέλος

Μετακίνηση της εστίασης από ένα στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

Δεξιό βέλος

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

Shift+Επάνω βέλος ή Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Προσθήκη άλλου αντικειμένου στην επιλογή.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

Shift+Enter

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

Ctrl+Shift+S

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×