Συναρτήσεις (ταξινομημένες κατά κατηγορία)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο περιέχει συνδέσεις με άρθρα τα οποία περιγράφουν αναλυτικά τις κοινές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται σε παραστάσεις της Microsoft Access. Ταξινομούνται πρώτα κατά ομάδα και στη συνέχεια αλφαβητικά στο τέλος αυτού του άρθρου.

Συμβουλή: Από την Access 2010 και μετά, η Δόμηση παραστάσεων διαθέτει IntelliSense, ώστε να μπορείτε να δείτε ποια ορίσματα απαιτεί η παράστασή σας.

Στοιχείου ελέγχου ActiveX

Συνάρτηση CreateObject
Συνάρτηση GetObject

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογής

Συνάρτηση Command
Συνάρτηση Shell

Αρχή της σελίδας

Πινάκων

Συνάρτηση Array
Συνάρτηση Filter
Συνάρτηση Join
Συνάρτηση LBound
Συνάρτηση Function
Συνάρτηση UBound

Αρχή της σελίδας

Μετατροπής

Συνάρτηση Asc
Συνάρτηση Chr
Συνάρτηση Day
Συνάρτηση EuroConvert
Συνάρτηση FormatCurrency
Συνάρτηση FormatDateTime
Συνάρτηση FormatNumber
Συνάρτηση FormatPercent
Συνάρτηση GUIDFromString
Συνάρτηση Hex
Συνάρτηση Nz
Συνάρτηση Oct
Συνάρτηση Str
Συνάρτηση StringFromGUID
Συναρτήσεις μετατροπής τύπου
Συνάρτηση Val

Αρχή της σελίδας

Βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DDE
Συνάρτηση DDEInitiate
Συνάρτηση DDERequest
Συνάρτηση DDESend
Συνάρτηση Eval
Συνάρτηση Partition

Αρχή της σελίδας

Ημερομηνίας/Ώρας

Συνάρτηση Date
Συνάρτηση DateAdd
Συνάρτηση DateDiff
Συνάρτηση DatePart
Συνάρτηση DateSerial
Συνάρτηση DateValue
Συνάρτηση Hour
Συνάρτηση Minute
Συνάρτηση Month
Συνάρτηση MonthName
Συνάρτηση Now
Συνάρτηση Second
Συνάρτηση Time
Συνάρτηση Timer
Συνάρτηση TimeSerial
Συνάρτηση TimeValue
Συνάρτηση Weekday
Συνάρτηση WeekdayName
Συνάρτηση Year

Αρχή της σελίδας

Συγκεντρωτικές συνόλου

Συνάρτηση DAvg
Συνάρτηση DCount
Συναρτήσεις DFirst, DLast
Συνάρτηση DLookup
Συναρτήσεις DMin, DMax
Συναρτήσεις DStDev, DStDevP
Συνάρτηση DSum
Συναρτήσεις DVar, DVarP

Αρχή της σελίδας

Χειρισμού σφαλμάτων

Συνάρτηση CVErr
Συνάρτηση Error

Αρχή της σελίδας

Εισόδου/Εξόδου αρχείου

Συνάρτηση EOF
Συνάρτηση FreeFile
Συνάρτηση Input
Συνάρτηση Loc
Συνάρτηση LOF
Συνάρτηση Seek

Αρχή της σελίδας

Διαχείρισης αρχείων

Συνάρτηση CurDir
Συνάρτηση Dir
Συνάρτηση FileAttr
Συνάρτηση FileDateTime
Συνάρτηση FileLen
Συνάρτηση GetAttr

Αρχή της σελίδας

Οικονομικές

Συνάρτηση DDB
Συνάρτηση FV
Συνάρτηση IPmt
Συνάρτηση IRR
Συνάρτηση MIRR
Συνάρτηση NPer
Συνάρτηση NPV
Συνάρτηση Pmt
Συνάρτηση PPmt
Συνάρτηση PV
Συνάρτηση Rate
Συνάρτηση SLN
Συνάρτηση SYD

Αρχή της σελίδας

Ελέγχου

Συνάρτηση Environ
Συνάρτηση GetAllSettings
Συνάρτηση GetSetting
Συνάρτηση IsArray
Συνάρτηση IsDate
Συνάρτηση IsEmpty
Συνάρτηση IsError
Συνάρτηση IsMissing
Συνάρτηση IsNull
Συνάρτηση IsNumeric
Συνάρτηση IsObject
Συνάρτηση TypeName
Συνάρτηση VarType

Αρχή της σελίδας

Μαθηματικές

Συνάρτηση Abs
Συνάρτηση Atn
Συνάρτηση Cos
Συνάρτηση Exp
Συναρτήσεις Int, Fix
Συνάρτηση Log
Συνάρτηση Rnd
Συνάρτηση Round
Συνάρτηση Sgn
Συνάρτηση Sin
Συνάρτηση Sqr
Συνάρτηση Tan

Αρχή της σελίδας

Μηνυμάτων

Συνάρτηση InputBox
Συνάρτηση MsgBox

Αρχή της σελίδας

Διάφορες

Συνάρτηση CallByName
Συνάρτηση IMEStatus
Συνάρτηση MacID
Συνάρτηση MacScript
Συνάρτηση QBColor
Συνάρτηση RGB
Συνάρτηση Spc
Συνάρτηση Tab

Αρχή της σελίδας

Ροής προγράμματος

Συνάρτηση Choose
Συνάρτηση DoEvents
Συνάρτηση IIf
Συνάρτηση Switch

Αρχή της σελίδας

Κειμένου

Συνάρτηση Format
Συνάρτηση InStr
Συνάρτηση InStrRev
Συνάρτηση LCase
Συνάρτηση Left
Συνάρτηση Len
Συναρτήσεις LTrim, RTrim και Trim
Συνάρτηση Mid
Συνάρτηση Replace
Συνάρτηση Right
Συνάρτηση Space
Συνάρτηση StrComp
Συνάρτηση StrConv
Συνάρτηση String
Συνάρτηση StrReverse
Συνάρτηση UCase

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις (αλφαβητικά)

Συνάρτηση Abs
συνάρτηση πίνακα
Συνάρτηση Asc
Η συνάρτηση Atn
Η συνάρτηση CallByName
συνάρτηση Choose
Η συνάρτηση Chr
συνάρτηση Command
Cos συνάρτηση
Η συνάρτηση CreateObject
Η συνάρτηση CurDir
Η συνάρτηση CVErr
συνάρτηση Date
Συνάρτηση DateAdd
Συνάρτηση DateDiff
Συνάρτηση DatePart
Συνάρτηση DateSerial
Συνάρτηση DateValue
Συνάρτηση DAvg
συνάρτηση Day
Συνάρτηση DCount
συνάρτηση DDB
συνάρτηση DDE
Η συνάρτηση DDEInitiate
Η συνάρτηση DDERequest
Συνάρτηση DDESend
DFirst, λειτουργίες DLast
Η συνάρτηση Dir
Συνάρτηση DLookup
DMax συναρτήσεις, DMin
Η συνάρτηση DoEvents
DStDev, DStDevP λειτουργίες
Συνάρτηση DSum
DVar, DVarP λειτουργίες
συνάρτηση Environ
Συνάρτηση EOF
συνάρτηση σφάλματος
Συνάρτηση EuroConvert
συνάρτηση Eval
Συνάρτηση Exp
Συνάρτηση FileAttr
Συνάρτηση FileDateTime
Συνάρτηση FileLen
συνάρτηση Filter
συνάρτηση Format
Συνάρτηση FormatCurrency
Συνάρτηση FormatDateTime
Συνάρτηση FormatNumber
Συνάρτηση FormatPercent
Συνάρτηση FreeFile
συνάρτηση FV
Συνάρτηση GetAllSettings
Συνάρτηση GetAttr
Συνάρτηση GetObject
Συνάρτηση GetSetting
Συνάρτηση GUIDFromString
δεκαεξαδική συνάρτηση
συνάρτηση Hour
Συνάρτηση IIf
Συνάρτηση IMEStatus
Εισαγωγή συνάρτησης
Συνάρτηση InputBox
Συνάρτηση InStr
Συνάρτηση InStrRev
Συναρτήσεις INT, Fix
Συνάρτηση IPmt
συνάρτηση IRR
Συνάρτηση IsArray
Συνάρτηση IsDate
Συνάρτηση IsEmpty
Συνάρτηση IsError
Συνάρτηση IsMissing
Συνάρτηση IsNull
Συνάρτηση IsNumeric
Συνάρτηση IsObject
συνάρτηση Join
Συνάρτηση LBound
Συνάρτηση LCase
προς τα αριστερά συνάρτηση
Συνάρτηση Len
Συνάρτηση Loc
συνάρτηση LOF
συνάρτηση Log
Trim συναρτήσεις LTrim, RTrim, και
Συνάρτηση MacID
Συνάρτηση MacScript
συνάρτηση Mid
λεπτό συνάρτηση
συνάρτηση MIRR
συνάρτηση Month
Συνάρτηση MonthName
Συνάρτηση MsgBox
συνάρτηση Now
Συνάρτηση NPer
συνάρτηση NPV
Συνάρτηση Nz
Συνάρτηση Oct
συνάρτηση Partition
Συνάρτηση Pmt
Συνάρτηση PPmt
Συνάρτηση PV
Συνάρτηση QBColor
συνάρτηση Rate
συνάρτηση Replace
συνάρτηση RGB
δεξιά Συνάρτηση
Συνάρτηση Rnd
συνάρτηση Round
συνάρτηση Second
συνάρτηση Seek
Συνάρτηση Sgn
συνάρτηση Shell
Συνάρτηση Sin
συνάρτηση SLN
συνάρτηση Space
Συνάρτηση Spc
συνάρτηση διαίρεση
Συνάρτηση Sqr
Συνάρτηση Str
Συνάρτηση StrComp
Συνάρτηση StrConv
συνάρτηση String
Συνάρτηση StringFromGUID
Συνάρτηση StrReverse
συνάρτηση Switch
συνάρτηση SYD
Συνάρτηση tab
Συνάρτηση Tan
συνάρτηση Time
συνάρτηση Timer
Συνάρτηση TimeSerial
Συνάρτηση TimeValue
συναρτήσεις μετατροπής τύπου
Συνάρτηση TypeName
Συνάρτηση UBound
Συνάρτηση UCase
Συνάρτηση Val
Συνάρτηση VarType
συνάρτηση Weekday
Συνάρτηση WeekdayName
συνάρτηση Year

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×