Συναθροίσεις στο Power Pivot

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι συναθροίσεις είναι ένας τρόπος σύμπτυξης, σύνοψης ή ομαδοποίησης δεδομένων. Όταν ξεκινάτε με ανεπεξέργαστα δεδομένα από πίνακες ή άλλες προελεύσεις δεδομένων, τα δεδομένα συνήθως περιέχουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι οργανωμένα ή ομαδοποιημένα με κάποιον τρόπο. Αυτή η έλλειψη σύνοψης ή δομής μπορεί να καταστήσει δύσκολο τον εντοπισμό μοτίβων στα δεδομένα. Ένα σημαντικό μέρος της μοντελοποίησης δεδομένων είναι ο ορισμός των συναθροίσεων που απλοποιούν, αφαιρούν ή συνοψίζουν μοτίβα ως απάντηση σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ερώτηση.

Πιο συνηθισμένες συγκεντρώσεις, όπως αυτές χρησιμοποιώντας μέσος ΌΡΟΣ, ΠΛΉΘΟΣ, DISTINCTCOUNT, MAX, MINή ΆΘΡΟΙΣΜΑ μπορούν να δημιουργηθούν σε μια μέτρηση αυτόματα με χρήση της Αυτόματης άθροισης. Άλλοι τύποι συγκεντρώσεις, όπως AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSή SUMXεπιστρέφουν έναν πίνακα και απαιτούν έναν τύπο που δημιουργούνται με χρήση Παραστάσεων ανάλυσης δεδομένων (DAX).

Κατανόηση συναθροίσεων στο Power Pivot

Επιλογή ομάδων για συνάθροιση

Όταν συναθροίζετε δεδομένα, ομαδοποιείτε τα δεδομένα κατά χαρακτηριστικά, όπως προϊόν, τιμή, περιοχή ή ημερομηνία και, στη συνέχεια, ορίζετε έναν τύπο ο οποίος λειτουργεί σε όλα τα δεδομένα της ομάδας. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε ένα σύνολο έτους, δημιουργείτε μια συνάθροιση. Αν, στη συνέχεια, δημιουργήσετε μια αναλογία αυτού του έτους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και την παρουσιάσετε ως ποσοστό, δημιουργείτε έναν διαφορετικό τύπο συνάθροισης.

Η απόφαση σχετικά με τον τρόπο ομαδοποίησης των δεδομένων καθορίζεται από την επιχειρηματική ερώτηση. Για παράδειγμα, οι συναθροίσεις μπορούν να δώσουν απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

Μετρήσεις   Πόσες συναλλαγές υπήρχαν σε ένα μήνα;

Μέσος όρος    Ποιoς ήταν ο μέσος όρος των πωλήσεων αυτόν τον μήνα ανά πωλητή;

Ελάχιστες και μέγιστες πωλήσεις    Ποιες περιφέρειες πωλήσεων ήταν οι πέντε πρώτες όσον αφορά τις μονάδες που πωλήθηκαν;

Για να δημιουργήσετε έναν υπολογισμό που θα απαντά αυτές τις ερωτήσεις, θα πρέπει να έχετε λεπτομερή δεδομένα τα οποία θα περιέχουν τους αριθμούς που θα υπολογιστούν ή θα αθροιστούν και τα αυτά αριθμητικά δεδομένα θα πρέπει να σχετίζονται με κάποιον τρόπο με τις ομάδες που θα χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε τα αποτελέσματα.

Εάν τα δεδομένα δεν περιέχει ήδη τιμές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ομαδοποίηση, όπως μια κατηγορία προϊόντος ή το όνομα του τη γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεται ο χώρος αποθήκευσης, ίσως θέλετε να παρουσιάζουν ομάδες σε τα δεδομένα σας, προσθέτοντας κατηγορίες. Όταν δημιουργείτε ομάδες στο Excel, πρέπει να με μη αυτόματο τρόπο να πληκτρολογήσετε ή να επιλέξετε τις ομάδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις στήλες στο φύλλο εργασίας σας. Ωστόσο, σε ένα σύστημα σχεσιακές, ιεραρχίες όπως κατηγορίες για τα προϊόντα, συχνά αποθηκεύονται σε διαφορετικό πίνακα από το γεγονός ή τιμή πίνακα. Συνήθως στον πίνακα κατηγορία είναι συνδεδεμένο με τα δεδομένα fact από κάποιο είδος του αριθμού-κλειδιού. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να βρείτε ότι τα δεδομένα σας περιέχουν αναγνωριστικά προϊόντων, αλλά όχι τα ονόματα των προϊόντων ή τις κατηγορίες. Για να προσθέσετε την κατηγορία ένα επίπεδο φύλλο εργασίας του Excel, θα πρέπει να αντιγράψετε στη στήλη που περιέχει τα ονόματα των κατηγοριών. Με Power Pivot, μπορείτε να εισαγάγετε τον πίνακα κατηγορία προϊόντος στο μοντέλο δεδομένων, να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ του πίνακα με τα δεδομένα του αριθμού και τη λίστα κατηγοριών προϊόντων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες για να ομαδοποιήσετε δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία σχέσης μεταξύ πινάκων.

Επιλογή μιας συνάρτησης για συνάθροιση

Αφού προσδιορίσετε και προσθέσετε τις ομαδοποιήσεις που θα χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να αποφασίσετε ποιες μαθηματικές συναρτήσεις θα χρησιμοποιήσετε για τη συνάθροιση. Ενίοτε, η λέξη συνάθροιση χρησιμοποιείται ως συνώνυμο μαθηματικών ή στατιστικών πράξεων που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συναθροίσεις, όπως αθροίσματα, μέση τιμή, ελάχιστη τιμή ή μετρήσεις. Ωστόσο, το Power Pivot σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε προσαρμοσμένους τύπους για συναθροίσεις, εκτός των πρότυπων συναθροίσεων που υπάρχουν τόσο στο Power Pivot όσο και στο Excel.

Για παράδειγμα, με δεδομένο το ίδιο σύνολο τιμών και ομαδοποιήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στα προηγούμενα παραδείγματα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συναθροίσεις οι οποίες απαντούν στα παρακάτω ερωτήματα:

Φιλτραρισμένες μετρήσεις   Πόσες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε έναν μήνα, εκτός της περιόδου συντήρησης στο τέλος του μήνα;

Ποσοστά που χρησιμοποιούν μέσες τιμές βάσει χρόνου    Πόση ήταν η ποσοστιαία αύξηση ή μείωση των πωλήσεων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το περασμένο έτος;

Ομαδοποιημένες ελάχιστες και μέγιστες τιμές    Ποιες περιφέρειες πωλήσεων ήταν στην κορυφή για κάθε κατηγορία προϊόντων ή για κάθε προώθηση πωλήσεων;

Προσθήκη συναθροίσεων σε τύπους και Συγκεντρωτικούς Πίνακες

Όταν έχετε μια γενική ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ομαδοποιηθούν τα δεδομένα σας και οι τιμές με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε ώστε να είναι κατανοητά, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα ή υπολογισμούς εντός κάποιου πίνακα. Το Power Pivot επεκτείνει και βελτιώνει την εγγενή δυνατότητα του Excel να δημιουργεί συναθροίσεις όπως υπολογισμό αθροισμάτων, συνόλων ή μέσων όρων. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συναθροίσεις στο Power Pivot είτε στο παράθυρο του Power Pivot είτε στην περιοχή του Συγκεντρωτικού Πίνακα του Excel.

  • Σε μια υπολογιζόμενη στήλη μπορείτε να δημιουργήσετε συναθροίσεις που λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον της τρέχουσας γραμμής για την ανάκτηση σχετικών γραμμών από άλλο πίνακα και, στη συνέχεια, να αθροίσετε, να υπολογίσετε το πλήθος ή τον μέσο όρο αυτών των τιμών στις σχετικές γραμμές.

  • Σε μια μονάδα μέτρησης, μπορείτε να δημιουργήσετε δυναμικές συγκεντρώσεων που χρησιμοποιούν τόσο τα φίλτρα που ορίζονται από το μέσα στον τύπο και φίλτρα που επιβάλλονται από τη σχεδίαση του Συγκεντρωτικού πίνακα και την επιλογή των αναλυτών, επικεφαλίδες στηλών και τις επικεφαλίδες γραμμών. Μετρήσεις χρησιμοποιώντας τυπική συναθροίσεις μπορούν να δημιουργηθούν σε Power Pivot, χρησιμοποιώντας την Αυτόματη Άθροιση ή με τη δημιουργία ενός τύπου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έμμεσα μετρήσεις χρησιμοποιώντας τυπική συγκεντρώσεων σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα στο Excel.

Προσθήκη ομαδοποιήσεων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Όταν σχεδιάζετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, μπορείτε να σύρετε τα πεδία που αντιπροσωπεύουν ομαδοποιήσεις, κατηγορίες ή ιεραρχίες στην ενότητα στηλών και γραμμών του Συγκεντρωτικού Πίνακα για ομαδοποίηση των δεδομένων. Στη συνέχεια, μπορείτε να σύρετε πεδία που περιέχουν αριθμητικές τιμές στην περιοχή τιμών, ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του πλήθους, του μέσου όρου ή του αθροίσματος.

Αν προσθέσετε κατηγορίες σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα αλλά τα δεδομένα της κατηγορίας δεν σχετίζονται με τα δεδομένα, ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα ή ιδιόμορφα αποτελέσματα. Κατά κανόνα, το Power Pivot θα προσπαθήσει να διορθώσει το πρόβλημα εντοπίζοντας αυτόματα και προτείνοντας σχέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με σχέσεις σε Συγκεντρωτικούς Πίνακες.

Επίσης, μπορείτε να σύρετε πεδία σε αναλυτές, να επιλέξετε συγκεκριμένες ομάδες δεδομένων για προβολή. Οι αναλυτές σας δίνουν τη δυνατότητα, με αλληλεπιδραστικό τρόπο, να ομαδοποιείτε, να ταξινομείτε και να φιλτράρετε τα αποτελέσματα σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Εργασία με ομαδοποιήσεις σε έναν τύπο

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ομαδοποιήσεις και κατηγορίες για να συγκεντρώσετε τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε πίνακες δημιουργώντας σχέσεις μεταξύ πινάκων και, στη συνέχεια, δημιουργώντας τύπους που αξιοποιούν αυτές τις σχέσεις για αναζητήσεις στους σχετικούς πίνακες.

Με άλλα λόγια, εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν τύπο που ομαδοποιεί τιμές με βάση μια κατηγορία, πρώτα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια σχέση για να συνδεθείτε στον πίνακα που περιέχει τα αναλυτικά δεδομένα και τις κατηγορίες που περιέχουν τις κατηγορίες και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε τον τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας τύπων που χρησιμοποιούν αναζητήσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Αναζητήσεις σε τύπους PowerPivot.

Χρήση φίλτρων σε συναθροίσεις

Μια νέα δυνατότητα στο Power Pivot έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε φίλτρα σε στήλες και πίνακες δεδομένων, όχι μόνο στο περιβάλλον εργασίας χρήστη και μέσα σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή ένα γράφημα, αλλά και στους τύπους πολύ που χρησιμοποιείτε για να υπολογίσετε συναθροίσεων. Φίλτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τύπους τόσο σε υπολογιζόμενες στήλες όσο και στο s.

Για παράδειγμα, στις νέες συναρτήσεις συνάθροισης DAX, αντί να καθορίσετε τις τιμές που πρόκειται να αθροιστούν ή να μετρηθούν, μπορείτε να καθορίσετε έναν ολόκληρο πίνακα ως όρισμα. Αν δεν εφαρμόσετε φίλτρα σε αυτόν τον πίνακα, η συνάρτηση συνάθροισης θα εφαρμοστεί σε όλες τις τιμές στην καθορισμένη στήλη του πίνακα. Ωστόσο, στη γλώσσα DAX μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δυναμικό ή στατικό φίλτρο στον πίνακα έτσι, ώστε η συνάθροιση να εφαρμόζεται σε ένα διαφορετικό υποσύνολο δεδομένων ανάλογα με τους όρους του φιλτραρίσματος και το τρέχον περιβάλλον.

Συνδυάζοντας συνθήκες και φίλτρα στους τύπους μπορείτε να δημιουργείτε συναθροίσεις που αλλάζουν ανάλογα με τις τιμές που παρέχονται στους τύπους ή άλλες που αλλάζουν ανάλογα με την επιλογή επικεφαλίδων γραμμών και στηλών σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα δεδομένων σε τύπους.

Σύγκριση των συναρτήσεων συνάθροισης του Excel και των συναρτήσεων συνάθροισης της γλώσσας DAX

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει ορισμένες από τις τυπικές συναρτήσεις συνάθροισης που παρέχονται από το Excel καθώς και συνδέσεις για την υλοποίηση αυτών των συναρτήσεων στο Power Pivot. Η έκδοση DAX αυτών των συναρτήσεων συμπεριφέρεται σε μεγάλο βαθμό όμοια με τις συναρτήσεις συνάθροισης στην έκδοση Excel, με ορισμένες μικρές διαφορές σύνταξης και χειρισμού ορισμένων τύπων δεδομένων.

Τυπικές συναρτήσεις συνάθροισης

Συνάρτηση

Χρήση

AVERAGE

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικός μέσος) όλων των αριθμών σε μια στήλη.

AVERAGEA

Επιστρέφει το μέσο όρο (αριθμητικός μέσος) όλων των τιμών σε μια στήλη. Χειρίζεται τιμές κειμένου και μη αριθμητικές τιμές.

COUNT

Μετράει τον αριθμό των αριθμητικών τιμών σε μια στήλη.

COUNTA

Μετράει τον αριθμό των τιμών σε μια στήλη, οι οποίες δεν είναι κενές.

MAX

Επιστρέφει τη μεγαλύτερη αριθμητική τιμή μιας στήλης.

MAXX

Επιστρέφει τη μεγαλύτερη τιμή από ένα σύνολο παραστάσεων που υπολογίζονται σε έναν πίνακα.

MIN

Επιστρέφει τη μικρότερη αριθμητική τιμή μιας στήλης.

MINX

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή από ένα σύνολο παραστάσεων που υπολογίζονται σε έναν πίνακα.

SUM

Προσθέτει όλους τους αριθμούς σε μια στήλη.

Συναρτήσεις συνάθροισης DAX

Η γλώσσα DAX περιλαμβάνει συναρτήσεις συνάθροισης οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσετε έναν πίνακα βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί η συνάθροιση. Επομένως, αντί απλά να προσθέσουν τις τιμές ή να υπολογίσουν τον μέσο όρο σε μια στήλη, αυτές οι συναρτήσεις σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια παράσταση, η οποία ορίζει δυναμικά τα δεδομένα προς συνάθροιση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συναρτήσεις συνάθροισης που είναι διαθέσιμες στη γλώσσα DAX.

Συνάρτηση

Χρήση

AVERAGEX

Επιστρέφει τον μέσο όρο παραστάσεων που υπολογίζονται σε ένα πίνακα.

COUNTAX

Μετράει ένα σύνολο παραστάσεων που αξιολογούνται σε ένα πίνακα.

COUNTBLANK

Μετράει τον αριθμό των κενών τιμών σε μια στήλη.

COUNTX

Μετράει τον συνολικό αριθμό γραμμών σε έναν πίνακα.

COUNTROWS

Μετράει τον αριθμό γραμμών που επιστρέφονται από μια ένθετη συνάρτηση πίνακα, όπως μια συνάρτηση φίλτρου.

SUMX

Επιστρέφει το άθροισμα ενός συνόλου παραστάσεων που αξιολογούνται σε ένα πίνακα.

Διαφορές μεταξύ συναρτήσεων συνάθροισης της γλώσσας DAX και του Excel

Παρόλο που αυτές οι συναρτήσεις έχουν τα ίδια ονόματα με τις αντίστοιχες εκδόσεις του Excel, μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανισμός ανάλυσης που βρίσκεται στη μνήμη Power Pivot του και έχουν εγγραφεί εκ νέου για εργασία με πίνακες και στήλες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο DAX στο βιβλίο εργασίας του Excel και το αντίστροφο. Αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο παράθυρο Power Pivot και σε Συγκεντρωτικούς πίνακες που βασίζονται σε δεδομένα Power Pivot. Επίσης, παρόλο που οι συναρτήσεις έχουν τα ίδια ονόματα, η συμπεριφορά μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα αναφοράς μεμονωμένη συνάρτηση.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι στήλες σε μια συνάθροιση διαφέρει επίσης από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις συναθροίσεις το Excel. Ακολουθεί ένα διευκρινιστικό παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να λάβετε ένα άθροισμα των τιμών στη στήλη "Ποσό" στον πίνακα "Πωλήσεις", επομένως δημιουργείτε τον εξής τύπο:

=SUM('Sales'[Amount])

Σε αυτή την πολύ απλή περίπτωση, η συνάρτηση λαμβάνει τις τιμές από μια μεμονωμένη μη φιλτραρισμένη στήλη και το αποτέλεσμα είναι ίδιο όπως στο Excel, απλώς αθροίζει τις τιμές στη στήλη "Ποσό". Ωστόσο, στο Power Pivot, ο τύπος ερμηνεύεται ως "Λήψη της τιμής στη στήλη Ποσό για κάθε γραμμή του πίνακα Πωλήσεις και, στη συνέχεια, άθροισμα αυτών των μεμονωμένων τιμών". Το Power Pivot υπολογίζει κάθε γραμμή στην οποία εκτελείται η συνάθροιση και υπολογίζει μία μόνο ανυσματική τιμή για κάθε γραμμή και, στη συνέχεια, εκτελεί συνάθροιση σε αυτές τις τιμές. Για αυτό, το αποτέλεσμα ενός τύπου μπορεί να διαφέρει, εάν έχουν εφαρμοστεί φίλτρα σε έναν πίνακα, ή εάν οι τιμές υπολογίζονται με βάση άλλες συναθροίσεις που ενδεχομένως να είναι φιλτραρισμένες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Περιβάλλον σε τύπους DAX.

Συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας DAX

Εκτός των συναρτήσεων συνάθροισης πίνακα που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα, η γλώσσα DAX έχει συναρτήσεις συνάθροισης οι οποίες χρησιμοποιούν ημερομηνίες και ώρες που καθορίζετε για να παρέχουν ενσωματωμένη χρονική ευφυΐα. Αυτές οι συναρτήσεις χρησιμοποιούν εύρη ημερομηνιών για να λάβουν σχετικές τιμές και συγκεντρώνουν τις τιμές. Επίσης, μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές με τα εύρη των ημερομηνιών.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνάθροιση.

Συνάρτηση

Χρήση

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Υπολογίζει μια τιμή στο τέλος της καθορισμένης ημερολογιακής περιόδου.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Υπολογίζει μια τιμή στο τέλος της περιόδου πριν την καθορισμένη ημερολογιακή περίοδο.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Υπολογίζει μια τιμή για το διάστημα που αρχίζει την πρώτη ημέρα της περιόδου και τελειώνει την τελευταία ημερομηνία της καθορισμένης στήλης ημερομηνίας.

Οι άλλες συναρτήσεις στην ενότητα συναρτήσεων χρονικής ευφυΐας (Συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας) είναι συναρτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση ημερομηνιών ή προσαρμοσμένου εύρους ημερομηνιών για χρήση σε μια συγκέντρωση. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DATESINPERIOD για να επιστρέψετε ένα εύρος ημερομηνιών και να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύνολο ημερομηνιών ως όρισμα σε μια άλλη συνάρτηση προκειμένου να υπολογιστεί μια προσαρμοσμένη συγκέντρωση μόνο για αυτές τις ημερομηνίες.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×