Συνάρτηση Rate

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας που καθορίζει το επιτόκιο ανά περίοδο μιας ετήσιας προσόδου.

Σύνταξη

Επιτόκιο ( nper pmt, pv [μελλοντική_αξία ] [Τύπος ] [εκτίμηση ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης Rate περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

nper

Απαιτείται. Διπλά Καθορίζει το συνολικό αριθμό των περιόδων πληρωμής στο προσόδου. Για παράδειγμα, εάν κάνετε μηνιαίων πληρωμών για ένα δάνειο τετραετής, το δάνειο έχει ένα σύνολο 4 * 12 (ή 48) περιόδους πληρωμής.

συνάρτηση PMT

Απαιτείται. Διπλά καθορίζοντας πληρωμής πρέπει να γίνουν σε κάθε περίοδο. Συνήθως, οι πληρωμές περιλαμβάνουν κεφάλαιο και τον τόκο που δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

συνάρτηση PV

Απαιτείται. Διπλής ακρίβειας που καθορίζει την παρούσα αξία ή σήμερα, η τιμή από μια σειρά μελλοντικών πληρωμών ή αποδεικτικά. Για παράδειγμα, όταν δανείζεστε χρήματα για να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, το ποσό του δανείου είναι η παρούσα αξία για το ίδρυμα που μηνιαίων πληρωμών που θα κάνετε.

Fv

Προαιρετικό. Μεταβλητή που είναι μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο που θέλετε αφού κάνετε την τελευταία πληρωμή. Για παράδειγμα, η μελλοντική αξία του δανείου είναι $0, επειδή αυτή είναι η αξία μετά την τελευταία πληρωμή. Ωστόσο, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε 50.000 πάνω από 18 ετών για εκπαιδευτικά ιδρύματα του παιδιού σας, στη συνέχεια, 50.000 είναι η μελλοντική αξία. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 0.

Τύπος

Προαιρετικό. Η μεταβλητή που είναι ένας αριθμός που υποδεικνύει ότι όταν οι πληρωμές καταβάλλονται. Χρησιμοποιήστε την τιμή 0 αν οι πληρωμές καταβάλλονται στο τέλος της περιόδου πληρωμής ή χρησιμοποιήστε 1 αν οι πληρωμές καταβάλλονται στην αρχή της περιόδου. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 0.

Εκτίμηση

Προαιρετικό. Χαρακτηριστικά που καθορίζει την τιμή που υπολογίζετε επιστρέφεται από επιτόκιο. Εάν παραλειφθεί το όρισμα εκτίμηση είναι 0,1 (10 τοις εκατό).


Παρατηρήσεις

Ετήσιας προσόδου είναι μια σειρά σταθερών ταμειακών πληρωμών για μια χρονική περίοδο. Ετήσιας προσόδου μπορεί να είναι ένα δάνειο (όπως μια αρχική στεγαστικού) ή μια επένδυση (όπως ένα μηνιαίο πρόγραμμα εξοικονόμησης).

Για όλα τα ορίσματα, ποσά καταβολής (όπως οι καταθέσεις που κάνετε) εκφράζονται με θετικούς αριθμούς. εισπράττετε (όπως οι επιταγές μερισμάτων) αντιπροσωπεύεται από τους θετικούς αριθμούς.

Επιτόκιο υπολογίζεται με διαδοχικών προσεγγίσεων. Ξεκινώντας με την τιμή του εκτίμηση, επιτόκιο μπορείτε να εναλλάξετε τον υπολογισμό μέχρι το αποτέλεσμα είναι ακριβές 0,00001. Εάν επιτόκιο δεν μπορεί να βρει αποτέλεσμα μετά από 20 επαναλήψεις, αποτυγχάνει. Εάν σας εκτίμηση είναι 10 τοις εκατό και χρέωση αποτύχει, δοκιμάστε μια διαφορετική τιμή για το όρισμα εκτίμηση.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Rate για να υπολογίσετε το επιτόκιο του δανείου δεδομένο τον συνολικό αριθμό των πληρωμών (TotPmts), το ποσό την πληρωμή του δανείου (Payment), η παρούσα αξία ή το κεφάλαιο του δανείου (PVal), το μέλλον αξία του δανείου (FVal), ένας αριθμός που υποδεικνύει εάν η πληρωμή είναι απαιτητή στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου πληρωμής (PayType), καθώς και μια προσέγγιση του το αναμενόμενο επιτόκιο (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×