Συνάρτηση PPmt

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας που καθορίζει την πληρωμή κεφαλαίου για μια δεδομένη περίοδο μιας ετήσιας προσόδου με βάση περιοδικές, σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

Σύνταξη

PPmt ( επιτόκιο; περίοδος; nper , ; παρούσα_αξία; [μελλοντική_αξία ] [Τύπος ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης PPmt περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

επιτόκιο

Απαιτείται. Διπλά Καθορίζει το επιτόκιο ανά περίοδο. Για παράδειγμα, εάν λάβετε ένα δάνειο, με ετήσιο ρυθμό ποσοστό (ΑΠΡ) 10 τοις εκατό και μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο ανά περίοδο είναι 0,1/12 ή 0,0083.

ανά

Απαιτείται. Ακέραιος αριθμός που καθορίζει την περίοδο στην περιοχή από 1 έως nper.

nper

Απαιτείται. Ακέραιος που καθορίζει το συνολικό αριθμό των περιόδων πληρωμής στο προσόδου. Για παράδειγμα, εάν κάνετε μηνιαίων πληρωμών για ένα δάνειο τετραετής, το δάνειο έχει ένα σύνολο 4 * 12 (ή 48) περιόδους πληρωμής.

συνάρτηση PV

Απαιτείται. Διπλής ακρίβειας που καθορίζει την παρούσα αξία ή σήμερα, η τιμή από μια σειρά μελλοντικών πληρωμών ή αποδεικτικά. Για παράδειγμα, όταν δανείζεστε χρήματα για να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, το ποσό του δανείου είναι η παρούσα αξία για το ίδρυμα που μηνιαίων πληρωμών που θα κάνετε.

Fv

Προαιρετικό. Μεταβλητή που είναι μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο που θέλετε αφού κάνετε την τελευταία πληρωμή. Για παράδειγμα, η μελλοντική αξία του δανείου είναι $0, επειδή αυτή είναι η αξία μετά την τελευταία πληρωμή. Ωστόσο, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε 50.000 πάνω από 18 ετών για εκπαιδευτικά ιδρύματα του παιδιού σας, στη συνέχεια, 50.000 είναι η μελλοντική αξία. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 0.

Τύπος

Προαιρετικό. Η μεταβλητή καθορίζει όταν οι πληρωμές καταβάλλονται. Χρησιμοποιήστε την τιμή 0 αν οι πληρωμές καταβάλλονται στο τέλος της περιόδου πληρωμής ή χρησιμοποιήστε 1 αν οι πληρωμές καταβάλλονται στην αρχή της περιόδου. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 0.


Παρατηρήσεις

Ετήσιας προσόδου είναι μια σειρά σταθερών ταμειακών πληρωμών για μια χρονική περίοδο. Ετήσιας προσόδου μπορεί να είναι ένα δάνειο (όπως μια αρχική στεγαστικού) ή μια επένδυση (όπως ένα μηνιαίο πρόγραμμα εξοικονόμησης).

Τα ορίσματα rate και nper πρέπει να υπολογίζεται χρησιμοποιώντας περιόδους πληρωμής εκφράζονται με τις ίδιες μονάδες. Για παράδειγμα, εάν επιτόκιο υπολογίζεται με βάση τους μήνες, nper πρέπει επίσης να υπολογίζεται με βάση τους μήνες.

Για όλα τα ορίσματα, ποσά καταβολής (όπως οι καταθέσεις που κάνετε) εκφράζονται με θετικούς αριθμούς. εισπράττετε (όπως οι επιταγές μερισμάτων) αντιπροσωπεύεται από τους θετικούς αριθμούς.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση PPmt για να υπολογίσετε τον όγκο της πληρωμής για ένα συγκεκριμένο χρονικό είναι κεφαλαίου όταν όλες οι πληρωμές είναι ίση τιμή. Δεδομένο είναι το επιτόκιο ανά περίοδο (APR / 12), η περίοδος πληρωμής για το οποίο είναι το κύριο τμήμα επιθυμητή (Period), ο συνολικός αριθμός των πληρωμών (TotPmts), η παρούσα αξία ή το κεφάλαιο του δανείου (PVal), το η μελλοντική αξία του δανείου (FVal) και ένας αριθμός που υποδεικνύει εάν η πληρωμή είναι απαιτητή στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου πληρωμής (PayType).

Dim NL, TB, Fmt, FVal, PVal, APR, TotPmts, PayType, Payment, Msg, MakeChart, Period, P, I
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
NL = Chr(13) & Chr(10) ' Define newline.
TB = Chr(9) ' Define tab.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
Payment = Abs(-Pmt(APR / 12, TotPmts, PVal, FVal, PayType))
Msg = "Your monthly payment is " & Format(Payment, Fmt) & ". "
Msg = Msg & "Would you like a breakdown of your principal and "
Msg = Msg & "interest per period?"
MakeChart = MsgBox(Msg, vbYesNo) ' See if chart is desired.
If MakeChart <> vbNo Then
If TotPmts > 12 Then MsgBox "Only first year will be shown."
Msg = "Month Payment Principal Interest" & NL
For Period = 1 To TotPmts
If Period > 12 Then Exit For ' Show only first 12.
P = PPmt(APR / 12, Period, TotPmts, -PVal, FVal, PayType)
P = (Int((P + .005) * 100) / 100) ' Round principal.
I = Payment - P
I = (Int((I + .005) * 100) / 100) ' Round interest.
Msg = Msg & Period & TB & Format(Payment, Fmt)
Msg = Msg & TB & Format(P, Fmt) & TB & Format(I, Fmt) & NL
Next Period
MsgBox Msg ' Display amortization table.
End If
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×