Συνάρτηση MsgBox

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο βάσης δεδομένων της Access, η συνάρτηση MsgBox εμφανίζει ένα μήνυμα σε ένα παράθυρο διαλόγου, περιμένει το χρήστη να κάνετε κλικ σε ένα κουμπί και επιστρέφει έναν ακέραιο που υποδεικνύει σε ποιο κουμπί ο χρήστης κάνει κλικ.

Σύνταξη

Πλαίσιο μηνύματος ( εντολών [τα κουμπιά ] [Τίτλος ] [, αρχείο Βοήθειας ] [περιβάλλον ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης MsgBox περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

γραμμή εντολών

Απαιτείται. Παράσταση συμβολοσειράς που εμφανίζεται ως το μήνυμα στο παράθυρο διαλόγου. Το μέγιστο μήκος των εντολών είναι περίπου 1.024 χαρακτήρες, ανάλογα με το πλάτος των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται. Εάν η ερώτηση αποτελείται από περισσότερες από μία γραμμές, μπορείτε να διαχωρίσετε τις γραμμές με χρήση ενός χαρακτήρα (Chr() 13)), ένα χαρακτήρα αλλαγής γραμμής (Chr(10)) ή χαρακτήρες επαναφοράς – χαρακτήρων αλλαγής γραμμής Συνδυασμός (Chr() 13) & Chr(10)) ανάμεσα σε κάθε γραμμή.

κουμπιά

Προαιρετικό. αριθμητική παράσταση που είναι το άθροισμα των τιμών που καθορίζει τον αριθμό και τον τύπο της κουμπιά για να εμφανίσετε, να χρησιμοποιήσετε το στυλ εικονίδιο, η ταυτότητα της στο προεπιλεγμένο κουμπί και τη μορφή του πλαισίου μηνύματος. Εάν παραλειφθεί το όρισμα, η προεπιλεγμένη τιμή για τα κουμπιά είναι 0.

Τίτλος

Προαιρετικό. Παράσταση συμβολοσειράς που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του παραθύρου διαλόγου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα τίτλου, το όνομα της εφαρμογής τοποθετείται στη γραμμή τίτλου.

αρχείο Βοήθειας

Προαιρετικό. Παράσταση συμβολοσειράς που προσδιορίζει το αρχείο Βοήθειας για να χρησιμοποιήσετε για την παροχή σχετικής Βοήθειας για το παράθυρο διαλόγου. Εάν παρέχεται αρχείο Βοήθειας , πρέπει επίσης να δοθεί περιβάλλοντος .

περιβάλλον

Προαιρετικό. Αριθμητική παράσταση που είναι ο αριθμός περιβάλλοντος Βοήθειας που έχουν εκχωρηθεί στο κατάλληλο θέμα Βοήθειας από τον συντάκτη της Βοήθειας. Εάν παρέχεται περιβάλλοντος , πρέπει επίσης να δοθεί αρχείο Βοήθειας .


Ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσειςόρισμακουμπιάείναι:

Σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbOKOnly

0

Εμφάνιση μόνο το κουμπί OK .

vbOKCancel

1

Εμφάνιση κουμπιών ΟΚ και Άκυρο .

vbAbortRetryIgnore

2

Εμφάνιση κουμπιών Ματαίωση, προσπαθήστε ξανάκαι Παράβλεψη .

vbYesNoCancel

3

Προβολή των κουμπιών Ναι, όχικαι Ακύρωση .

vbYesNo

4

Εμφάνιση κουμπιών Ναι και όχι .

vbRetryCancel

5

Εμφάνιση κουμπιών επανάληψης και Άκυρο .

vbCritical

16

Εμφάνιση εικονιδίου Κρίσιμες μήνυμα .

vbQuestion

32

Εμφάνιση εικονίδιο Προειδοποίησης ερωτήματος    .

vbExclamation

48

Εμφάνιση εικονιδίου Προειδοποιητικό μήνυμα    .

vbInformation

64

Εμφάνιση εικονιδίου Μήνυμα πληροφορίες .

vbDefaultButton1

0

Πρώτο κουμπί είναι προεπιλεγμένο.

vbDefaultButton2

256

Δεύτερο κουμπί είναι προεπιλεγμένο.

vbDefaultButton3

512

Τρίτο κουμπί είναι προεπιλεγμένο.

vbDefaultButton4

768

Τέταρτο κουμπί είναι προεπιλεγμένο.

vbApplicationModal

0

Μορφή εφαρμογής. ο χρήστης πρέπει να απαντήσετε στο πλαίσιο μηνύματος πριν να συνεχίσετε την εργασία στην τρέχουσα εφαρμογή.

vbSystemModal

4096

Μορφή συστήματος. όλες οι εφαρμογές είναι αναστέλλεται μέχρι να ανταποκριθεί ο χρήστης στο πλαίσιο μηνύματος.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Προσθήκη κουμπιού βοήθειας στο πλαίσιο μηνύματος

VbMsgBoxSetForeground

65536

Καθορίζει το παράθυρο του πλαισίου μηνύματος με το παράθυρο πρώτου πλάνου

vbMsgBoxRight

524288

Κείμενο είναι στοιχισμένο στα δεξιά

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Καθορίζει το κείμενο θα πρέπει να εμφανίζεται ως δεξιά προς τα αριστερά ανάγνωσης σε συστήματα Εβραϊκά και τα Αραβικά


Συμβουλή: Στην Access 2010, η Δόμηση παραστάσεων έχει IntelliSense, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιες ορίσματα που απαιτεί την παράστασή σας.

Η πρώτη ομάδα τιμές (0-5) περιγράφει τον αριθμό και τον τύπο των κουμπιών που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου. η δεύτερη ομάδα (16, 32, 48, 64) περιγράφει το στυλ των εικονιδίων. η τρίτη ομάδα (0, 256, 512) καθορίζει ποιο κουμπί είναι προεπιλεγμένο. και η τέταρτη ομάδα (0, 4096) καθορίζει τη μορφή του στο πλαίσιο μηνύματος. Κατά την προσθήκη αριθμών για να δημιουργήσετε μια τελική τιμή για το όρισμα κουμπιά , χρησιμοποιήστε μία μόνο αριθμό από κάθε ομάδα.

Σημείωση: Οι σταθερές καθορίζονται από τη Visual Basic for Applications. Ως αποτέλεσμα, τα ονόματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε μέσα στον κώδικά σας στη θέση τις πραγματικές τιμές.

Επιστροφή τιμών

Σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Άκυρο

vbAbort

3

Ματαίωση

vbRetry

4

Επανάληψη

vbIgnore

5

Παράβλεψη

vbYes

6

Ναι

vbNo

7

Όχι


Παρατηρήσεις

Όταν παρέχονται αρχείο Βοήθειας και περιβάλλον , ο χρήστης μπορεί να πατήστε το πλήκτρο F1 (Windows) ή της ΒΟΉΘΕΙΑΣ (Macintosh) για να προβάλετε το θέμα της Βοήθειας που αντιστοιχεί στο περιβάλλον. Ορισμένες εφαρμογές κεντρικού υπολογιστή, για παράδειγμα, το Microsoft Excel, προσθέστε επίσης αυτόματα ένα κουμπί Βοήθεια στο παράθυρο διαλόγου.

Εάν το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει ένα κουμπί Άκυρο , πατώντας το πλήκτρο ESC έχει το ίδιο αποτέλεσμα με κάνοντας κλικ στην επιλογή Άκυρο. Εάν το παράθυρο διαλόγου περιέχει ένα κουμπί Βοήθειας , παρέχεται σχετική Βοήθεια για το παράθυρο διαλόγου. Ωστόσο, επιστρέφεται καμία τιμή μέχρι ένα από τα άλλα κουμπιά κάνετε κλικ.

Σημείωση: Για να καθορίσετε περισσότερα από το πρώτο όρισμα με όνομα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε MsgBox σε μια παράσταση. Για να παραλείψετε κάποια ορίσματα θέσης, πρέπει να συμπεριλάβετε το αντίστοιχο κόμμα.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA).

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση MsgBox για την εμφάνιση ενός κρίσιμου μηνύματος σφάλματος σε ένα παράθυρο διαλόγου με κουμπιά Ναι και όχι. Το κουμπί χωρίς έχει καθοριστεί ως την προεπιλεγμένη απάντηση. Η τιμή που επιστρέφεται από τη συνάρτηση MsgBox εξαρτάται από το κουμπί που επιλέχθηκε από το χρήστη. Αυτό το παράδειγμα προϋποθέτει που DEMO.HLP είναι ένα αρχείο Βοήθειας που περιέχει ένα θέμα με έναν αριθμό περιβάλλοντος Βοήθειας ίσο με 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×