Συνάρτηση IPmt

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας που καθορίζει τον τόκο για μια δεδομένη περίοδο μιας ετήσιας προσόδου με βάση περιοδικές, σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

Σύνταξη

IPmt ( επιτόκιο; περίοδος; nper , ; παρούσα_αξία; [μελλοντική_αξία ] [Τύπος ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης IPmt περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

επιτόκιο

Απαιτείται. Διπλά Καθορίζει το επιτόκιο ανά περίοδο. Για παράδειγμα, εάν λάβετε ένα δάνειο, με ετήσιο ρυθμό ποσοστό (ΑΠΡ) 10 τοις εκατό και μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο ανά περίοδο είναι 0,1/12 ή 0,0083.

ανά

Απαιτείται. Διπλά Καθορίζει την περίοδο στην περιοχή από 1 έως nper.

nper

Απαιτείται. Διπλά Καθορίζει το συνολικό αριθμό των περιόδων πληρωμής στο προσόδου. Για παράδειγμα, εάν κάνετε μηνιαίων πληρωμών για ένα δάνειο τετραετής, το δάνειο έχει ένα σύνολο 4 * 12 (ή 48) περιόδους πληρωμής.

συνάρτηση PV

Απαιτείται. Διπλής ακρίβειας που καθορίζει την παρούσα αξία ή σήμερα, η τιμή από μια σειρά μελλοντικών πληρωμών ή αποδεικτικά. Για παράδειγμα, όταν δανείζεστε χρήματα για να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, το ποσό του δανείου είναι η παρούσα αξία για το ίδρυμα που μηνιαίων πληρωμών που θα κάνετε.

Fv

Προαιρετικό. Μεταβλητή που είναι μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο που θέλετε αφού κάνετε την τελευταία πληρωμή. Για παράδειγμα, η μελλοντική αξία του δανείου είναι $0, επειδή αυτή είναι η αξία μετά την τελευταία πληρωμή. Ωστόσο, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε 50.000 πάνω από 18 ετών για εκπαιδευτικά ιδρύματα του παιδιού σας, στη συνέχεια, 50.000 είναι η μελλοντική αξία. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 0.

Τύπος

Προαιρετικό. Η μεταβλητή καθορίζει όταν οι πληρωμές καταβάλλονται. Χρησιμοποιήστε την τιμή 0 αν οι πληρωμές καταβάλλονται στο τέλος της περιόδου πληρωμής ή χρησιμοποιήστε 1 αν οι πληρωμές καταβάλλονται στην αρχή της περιόδου. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 0.


Παρατηρήσεις

Ετήσιας προσόδου είναι μια σειρά σταθερών ταμειακών πληρωμών για μια χρονική περίοδο. Ετήσιας προσόδου μπορεί να είναι ένα δάνειο (όπως μια αρχική στεγαστικού) ή μια επένδυση (όπως ένα μηνιαίο πρόγραμμα εξοικονόμησης).

Τα ορίσματα rate και nper πρέπει να υπολογίζεται χρησιμοποιώντας περιόδους πληρωμής εκφράζονται με τις ίδιες μονάδες. Για παράδειγμα, εάν επιτόκιο υπολογίζεται με βάση τους μήνες, nper πρέπει επίσης να υπολογίζεται με βάση τους μήνες.

Για όλα τα ορίσματα, ποσά καταβολής (όπως οι καταθέσεις που κάνετε) εκφράζονται με θετικούς αριθμούς. εισπράττετε (όπως οι επιταγές μερισμάτων) αντιπροσωπεύεται από τους θετικούς αριθμούς.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση IPmt για να υπολογίσετε τον όγκο της πληρωμής είναι ο τόκος όταν όλες οι πληρωμές είναι ίση τιμή. Δεδομένο είναι το επιτόκιο ανά περίοδο (APR / 12), η περίοδος πληρωμής για το οποίο είναι το τμήμα που σας ενδιαφέρουν επιθυμητή (Period), ο συνολικός αριθμός των πληρωμών (TotPmts), η παρούσα αξία ή το κεφάλαιο του δανείου (PVal), το η μελλοντική αξία του δανείου (FVal) και ένας αριθμός που υποδεικνύει εάν η πληρωμή είναι απαιτητή στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου πληρωμής (PayType).

Dim FVal, Fmt, PVal, APR, TotPmts, PayType
Dim Period, IntPmt, TotInt, Msg
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate " & _
"of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at " & _
"the end of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
For Period = 1 To TotPmts ' Total all interest.
IntPmt = IPmt(APR / 12, Period, TotPmts, _
-PVal, FVal, PayType)
TotInt = TotInt + IntPmt
Next Period
Msg = "You'll pay a total of " & Format(TotInt, Fmt)
Msg = Msg & " in interest for this loan."
MsgBox Msg ' Display results.
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×