Τύποι και συναρτήσεις

Συνάρτηση IF

Συνάρτηση IF

Η συνάρτηση IF είναι μία από τις πιο δημοφιλείς συναρτήσεις στο Excel και σας επιτρέπει να κάνετε λογικές συγκρίσεις μεταξύ μιας τιμής και της τιμής που αναμένετε. Στην απλούστερη μορφή της, η συνάρτηση IF αναφέρει ότι:

 • IF(εάν κάτι είναι αληθές, τότε κάνε κάτι, διαφορετικά κάνε κάτι άλλο)

Επομένως, μια πρόταση IF μπορεί να έχει δύο αποτελέσματα. Το πρώτο αποτέλεσμα προκύπτει εάν η σύγκριση είναι αληθής, το δεύτερο εάν η σύγκριση είναι ψευδής.

Εάν θέλετε να προχωρήσετε στην εργασία με πολλές προτάσεις IF, ανατρέξτε στο θέμα Σύνθετες συναρτήσεις IF - Εργασία με ένθετους τύπους και αποφυγή παγίδων.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IF, μία από τις λογικές συναρτήσεις, για την επιστροφή μίας τιμής εάν μια συνθήκη είναι αληθής και μια άλλη, εάν η συνθήκη είναι ψευδής.

Σύνταξη

IF(λογικός_έλεγχος; τιμή_αν_true; [τιμή_αν_false])

Για παράδειγμα:

 • =IF(A2>B2;"Εκτός προϋπολογισμού";"OK")

 • =IF(A2=B2;B4-A4;"")

Όνομα ορίσματος

Περιγραφή

λογικός_έλεγχος    (απαιτείται)

Η συνθήκη που θέλετε να ελέγξετε.

τιμή_αν_true    (απαιτείται)

Η τιμή που θέλετε να επιστραφεί εάν το αποτέλεσμα λογικός_έλεγχος είναι TRUE.

τιμή_αν_false    (απαιτείται)

Η τιμή που θέλετε να επιστραφεί εάν το αποτέλεσμα λογικός_έλεγχος είναι FALSE.

Απλά παραδείγματα της συνάρτησης IF

Το κελί D2 περιέχει τον τύπο =IF(C2="Ναι";1;2)
 • =IF(C2="Ναι";1;2)

Στο παραπάνω παράδειγμα, το κελί D2 αναφέρει ότι: IF(εάν το κελί C2 = Ναι, τότε να επιστραφεί η τιμή 1, διαφορετικά να επιστραφεί η τιμή 2)

Το κελί D2 περιέχει τον τύπο =IF(C2=1;"ΝΑΙ";"ΟΧΙ")
 • =IF(C2=1;”Ναι”;”Όχι”)

Σε αυτό το παράδειγμα, ο τύπος στο κελί D2 αναφέρει ότι: IF (εάν C2 = 1, τότε να επιστραφεί "Ναι", διαφορετικά να επιστραφεί "Όχι")

Όπως βλέπετε, η συνάρτηση IF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση τόσο κειμένου όσο και τιμών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση σφαλμάτων. Δεν περιορίζεστε μόνο στον έλεγχο εάν κάτι είναι ίσο με κάτι άλλο και την επιστροφή ενός μόνο αποτελέσματος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε μαθηματικούς τελεστές και να πραγματοποιείτε πρόσθετους υπολογισμούς ανάλογα με τα κριτήριά σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε ένθεση πολλών συναρτήσεων IF για να εκτελέσετε πολλές συγκρίσεις.

Σημείωση: Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κείμενο σε τύπους, το κείμενο πρέπει να περικλείεται σε εισαγωγικά (π.χ. "Κείμενο"). Η μοναδική εξαίρεση σε αυτό είναι όταν χρησιμοποιείτε τις τιμές TRUE ή FALSE, τις οποίες καταλαβαίνει αυτόματα το Excel.

Πώς να ξεκινήσετε

Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσετε να γράφετε μια πρόταση IF είναι να σκεφτείτε τι προσπαθείτε να επιτύχετε. Ποια είναι η σύγκριση που θέλετε να κάνετε; Πολλές φορές η σύνταξη μιας πρότασης IF μπορεί να είναι εξίσου απλή όπως μια λογική σκέψη που κάνετε: "Τι θα συμβεί εάν ικανοποιείται αυτή η συνθήκη και τι θα συμβεί εάν δεν ικανοποιείται;". Θα πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε ότι τα βήματά σας ακολουθούν μια λογική διαδοχή, διαφορετικά ο τύπος δεν θα κάνει αυτό που αναμένετε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν δημιουργείτε σύνθετες (ένθετες) προτάσεις IF.

Περισσότερα παραδείγματα της συνάρτησης IF

Ο τύπος στο κελί D2 είναι =IF(C2>B2;"Εκτός προϋπολογισμού";"Εντός προϋπολογισμού")
 • = IF(C2>B2;"Εκτός προϋπολογισμού";"Εντός προϋπολογισμού")

Στο παραπάνω παράδειγμα, η συνάρτηση IF στο κελί D2 αναφέρει ότι IF (εάν το κελί C2 είναι μεγαλύτερο από το B2, τότε να επιστραφεί η φράση "Εκτός προϋπολογισμού", διαφορετικά να επιστραφεί η φράση "Εντός προϋπολογισμού")

Ο τύπος στο κελί E2 είναι =IF(C2>B2;C2-Β2;"")
 • =IF(C2>B2;C2-B2;0)

Στην παραπάνω εικόνα, αντί για την επιστροφή ενός αποτελέσματος κειμένου, επιστρέφεται το αποτέλεσμα ενός μαθηματικού υπολογισμού. Επομένως, ο τύπος στο κελί E2 αναφέρει ότι IF(εάν το πραγματικό ποσό είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισμένο, τότε να αφαιρεθεί το προϋπολογισμένο ποσό από το πραγματικό, διαφορετικά να μην επιστραφεί τίποτε).

Ο τύπος στο κελί F7 είναι IF(E7="Ναι";F5*0,0825;0)
 • =IF(E7="Ναι";F5*0,0825;0)

Σε αυτό το παράδειγμα, ο τύπος στο κελί F7 αναφέρει ότι IF(εάν E7 = "Ναι", τότε να υπολογιστεί το συνολικό ποσό ως F5 * 8,25%, διαφορετικά δεν οφείλεται φόρος πωλήσεων, οπότε να επιστραφεί η τιμή 0)

Βέλτιστες πρακτικές - Σταθερές

Στο τελευταίο παράδειγμα, είδατε ότι τόσο το "Ναι" όσο και ο Συντελεστής φόρου πωλήσεων (0,0825) πληκτρολογήθηκαν απευθείας μέσα στον τύπο. Γενικά, η απευθείας εισαγωγή λεκτικών σταθερών (τιμών που ίσως χρειάζεται να αλλάζουν ανά διαστήματα) σε τύπους δεν αποτελεί καλή πρακτική, καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να τις βρείτε και να τις αλλάξετε στο μέλλον. Είναι πολύ καλύτερο να τοποθετείτε τις σταθερές σε δικά τους κελιά, όπου είναι εμφανείς και είναι εύκολο να τις βρείτε και να τις αλλάξετε. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει πρόβλημα, επειδή υπάρχει μόνο μία συνάρτηση IF και ο συντελεστής του φόρου πωλήσεων δεν αλλάζει συχνά. Ακόμη και αν συμβεί αυτό, θα είναι εύκολο να τον αλλάξετε στον τύπο.

Τελεστές υπολογισμού

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους διάφορους τελεστές υπολογισμού που μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε τύπους (< μικρότερο από, > μεγαλύτερο από, = ισούται με, <> δεν ισούται με κ.λπ.), ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο: Τελεστές υπολογισμού και προτεραιότητα.

Χρήση της συνάρτησης IF για να ελέγξετε αν ένα κελί είναι κενό

Ορισμένες φορές χρειάζεται να ελέγξετε εάν ένα κελί είναι κενό, συνήθως επειδή δεν θέλετε ένας τύπος να εμφανίζει αποτέλεσμα χωρίς δεδομένα εισόδου.

Ο τύπος στο κελί E2 είναι =IF(D2=1;"Ναι";IF(D2=2;"Όχι";"Ίσως"))

Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η συνάρτηση IF με τη συνάρτηση ISBLANK:

 • =IF(ISBLANK(D2);"Κενό";"Μη κενό")

Που σημαίνει IF(εάν το κελί D2 είναι κενό, τότε να επιστραφεί η τιμή "Κενό", διαφορετικά να επιστραφεί η τιμή "Μη κενό"). Θα μπορούσατε εξίσου εύκολα να χρησιμοποιήσετε τον δικό σας τύπο και για τη συνθήκη "Μη κενό". Στο επόμενο παράδειγμα, χρησιμοποιούμε "" αντί για τη συνάρτηση ISBLANK. Το "" ουσιαστικά σημαίνει "τίποτα".

Έλεγχος εάν ένα κελί είναι κενό - Ο τύπος στο κελί E2 είναι =IF(ISBLANK(D2);"Κενό";"Μη κενό")
 • =IF(D3="";"Κενό","Μη κενό")

Αυτός ο τύπος σημαίνει IF(εάν το κελί D3 δεν είναι τίποτα, τότε να επιστραφεί η τιμή "Κενό", διαφορετικά να επιστραφεί η τιμή "Μη κενό"). Ακολουθεί ένα παράδειγμα από μια πολύ συνηθισμένη μέθοδο χρήσης του "" για να αποτρέψετε τον υπολογισμό ενός τύπου, εάν ένα εξαρτώμενο κελί είναι κενό:

 • =IF(D3="","",Ο_τύπος_σας())

  IF(εάν το κελί D3 είναι δεν τίποτα, τότε να μην επιστραφεί τίποτα, διαφορετικά να γίνει υπολογισμός του τύπου σας).

Παράδειγμα ένθετης συνάρτησης IF

Ενώ μια απλή συνάρτηση IF μπορεί να έχει μόνο δύο αποτελέσματα (True ή False), οι ένθετες συναρτήσεις IF μπορούν να έχουν από 3 έως 64 αποτελέσματα.

Χρήση του "" για έλεγχο για ένα κενό κελί - Ο τύπος στο κελί E3 είναι =IF(D3="";"Κενό";"Μη κενό")
 • =IF(D2=1;"Ναι";IF(D2=2;"Όχι";"Ίσως"))

Στην παραπάνω εικόνα, ο τύπος στο κελί E2 αναφέρει ότι: IF(εάν το κελί D2 ισούται με 1, τότε να επιστραφεί "Ναι", διαφορετικά IF(εάν το κελί D2 ισούται με 2, τότε να επιστραφεί "Όχι", διαφορετικά να επιστραφεί "Ίσως")). Σημειώστε ότι υπάρχουν δύο δεξιές παρενθέσεις στο τέλος του τύπου. Είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και των δύο συναρτήσεων IF και, εάν προσπαθήσετε να εισαγάγετε τον τύπο χωρίς και τις δύο δεξιές παρενθέσεις, το Excel θα προσπαθήσει να τον διορθώσει για εσάς.

Προειδοποίηση

Παρόλο που το Excel θα σας επιτρέψει να κάνετε ένθεση έως 64 διαφορετικών συναρτήσεων IF, δεν συνιστάται καθόλου να κάνετε κάτι τέτοιο. Γιατί;

 • Οι πολλαπλές προτάσεις IF απαιτούν πολλή σκέψη για να δομηθούν σωστά και να εξασφαλιστεί ότι η λογική τους μπορεί να υπολογίσει σωστά κάθε συνθήκη από την αρχή μέχρι το τέλος. Εάν η ένθεση των προτάσεων IF δεν είναι 100% ακριβής, ο τύπος μπορεί να λειτουργεί σωστά στο 75% των περιπτώσεων, αλλά να επιστρέφει μη αναμενόμενα αποτελέσματα στο 25% των περιπτώσεων. Δυστυχώς, η πιθανότητα να αλιεύσετε το 25% είναι μικρή.

 • Οι πολλαπλές προτάσεις IF μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθούν, ειδικά αν επιστρέψετε αργότερα και προσπαθήσετε να κατανοήσετε τι προσπαθούσατε εσείς, ή ακόμη χειρότερα κάποιος άλλος, να κάνετε.

 • Οι πολλαπλές προτάσεις IF απαιτούν πολλαπλές αριστερές και δεξιές παρενθέσεις (), που μπορεί να είναι δύσκολο να διαχειριστείτε ανάλογα με το πόσο σύνθετος γίνεται ο τύπος.

Συνηθισμένα προβλήματα

Πρόβλημα

Τι δεν πήγε καλά

0 (μηδέν) στο κελί

Δεν υπήρχε όρισμα για τα ορίσματα τιμή_αν_true ή τιμή_αν_false. Για να δείτε να επιστρέφεται η σωστή τιμή, προσθέστε κείμενο ορίσματος στα δύο ορίσματα ή προσθέστε την τιμή TRUE ή FALSE στο όρισμα.

Σφάλμα #ΟΝΟΜΑ? σε κελί

Αυτό συνήθως σημαίνει ότι η σύνταξη του τύπου είναι λανθασμένη.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Βίντεο: Συναρτήσεις IF για προχωρημένους

Συνάρτηση IFS (Office 365, Excel 2016 και νεότερες εκδόσεις)

Σύνθετες συναρτήσεις IF - Εργασία με ένθετους τύπους και αποφυγή παγίδων

Εκπαιδευτικά βίντεο: Συναρτήσεις IF για προχωρημένους

Η συνάρτηση COUNTIF υπολογίζει τιμές με βάση ένα μόνο κριτήριο

Η συνάρτηση COUNTIFS υπολογίζει τιμές με βάση πολλαπλά κριτήρια

Η συνάρτηση SUMIF αθροίζει τιμές με βάση ένα μόνο κριτήριο

Η συνάρτηση SUMIFS αθροίζει τιμές με βάση πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση AND

Συνάρτηση OR

Συνάρτηση VLOOKUP

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Χρήση του ελέγχου σφαλμάτων για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε τύπους

Λογικές συναρτήσεις

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×