Στοίχιση αντικειμένων

Μπορείτε να τακτοποιήσετε πλαίσια κειμένου, εικόνες, Αυτόματα Σχήματα και αντικείμενα σχεδίασης, ώστε να στοιχίζονται με τους οδηγούς περιθωρίων, τους οδηγούς χάρακα και τους οδηγούς πλέγματος. Μπορείτε επίσης να κατανείμετε αντικείμενα σε σχέση μεταξύ τους ή σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων. Η αυτόματη στοίχιση/κατανομή αντικειμένων στον Microsoft Publisher 2010 ελέγχεται μέσω της αναπτυσσόμενης λίστας "Στοίχιση", στην ομάδα "Τακτοποίηση" της καρτέλας Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση, Εργαλεία εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης, ανάλογα με τον τύπο ή τους τύπους των αντικειμένων που έχετε επιλέξει. Μπορείτε επίσης να στοιχίσετε αντικείμενα στα περιθώρια, τους οδηγούς και σε άλλα αντικείμενα, σύροντας τα αντικείμενα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους οδηγούς διάταξης, ανατρέξτε στο θέμα Δόμηση της σελίδας με οδηγούς διάταξης.

Αυτόματη στοίχιση ή κατανομή αντικειμένων

Στοίχιση με μη αυτόματο τρόπο ενός αντικειμένου σε ένα άλλο αντικείμενο ή οδηγό

Τακτοποίηση ομάδας για τη στοίχιση αντικειμένων στον Publisher 2010

Αυτόματη στοίχιση ή κατανομή αντικειμένων

Μπορείτε να στοιχίσετε αυτόματα αντικείμενα είτε σε σχέση μεταξύ τους ή σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων.

Αυτόματη στοίχιση σε σχέση με μια ομάδα επιλεγμένων αντικειμένων:

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση, Εργαλεία εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης, στην ομάδα Τακτοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στοίχιση
  Επιλογές στοίχισης αντικειμένου στον Publisher 2010 .

 3. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε:
  Στοίχιση αριστερά – Αυτή η επιλογή θα στοιχίσει την αριστερή ακμή των αντικειμένων με το αριστερό άκρο του αντικειμένου που βρίσκεται τέρμα αριστερά.
  Στοίχιση στο κέντρο – Αυτό θα στοιχίσει το κέντρο των επιλεγμένων αντικειμένων με το κατακόρυφο κέντρο των επιλεγμένων αντικειμένων.
  Στοίχιση δεξιά – Αυτή η επιλογή θα στοιχίσει τη δεξιά ακμή των αντικειμένων με το δεξιό άκρο του αντικειμένου που βρίσκεται τέρμα δεξιά.
  Στοίχιση επάνω – Αυτό θα στοιχίσει την επάνω ακμή των επιλεγμένων αντικειμένων με το επάνω άκρο του αντικειμένου που βρίσκεται τέρμα επάνω.
  Στοίχιση στο μέσο – Αυτό στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα στο οριζόντιο μέσο των επιλεγμένων αντικειμένων.
  Στοίχιση κάτω – Αυτό θα στοιχίσει την κάτω ακμή των επιλεγμένων αντικειμένων με το κάτω άκρο του αντικειμένου που βρίσκεται τέρμα κάτω.
  Οριζόντια κατανομή – Αυτή η επιλογή θα μετακινήσει τα επιλεγμένα αντικείμενα για να τα κατανείμει ομοιόμορφα οριζόντια.
  Κατακόρυφη κατανομή – Αυτή η επιλογή θα μετακινήσει τα επιλεγμένα αντικείμενα για να τα κατανείμει ομοιόμορφα κατακόρυφα.

Αυτόματη στοίχιση σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων:

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση, Εργαλεία εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης, στην ομάδα Τακτοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων.
  Επιλογές στοίχισης σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων στον Publisher 2010

 3. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε:
  Στοίχιση αριστερά – Αυτή η επιλογή θα στοιχίσει την αριστερή ακμή των αντικειμένων με τον οδηγό περιθωρίων που βρίσκεται τέρμα αριστερά στη σελίδα.
  Στοίχιση στο κέντρο – Αυτό θα στοιχίσει το κέντρο των επιλεγμένων αντικειμένων με το κατακόρυφο κέντρο της σελίδας.
  Στοίχιση δεξιά – Αυτή η επιλογή στοιχίζει τη δεξιά ακμή των αντικειμένων με τον οδηγό περιθωρίων που βρίσκεται τέρμα δεξιά στη σελίδα.
  Στοίχιση επάνω – Αυτό θα στοιχίσει την επάνω ακμή των επιλεγμένων αντικειμένων με τον επάνω οδηγό περιθωρίων στη σελίδα.
  Στοίχιση στο μέσο – Αυτό στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα στο οριζόντιο μέσο της σελίδας.
  Οριζόντια κατανομή – Αυτή η επιλογή θα μετακινήσει τα επιλεγμένα αντικείμενα για να τα κατανείμει ομοιόμορφα οριζόντια στη σελίδα.
  Κατακόρυφη κατανομή – Αυτή η επιλογή θα μετακινήσει τα επιλεγμένα αντικείμενα για να τα κατανείμει ομοιόμορφα κατακόρυφα στη σελίδα.

  Συμβουλή:  Για να στοιχίσετε αντικείμενα προς τα κάτω στο κέντρο μιας σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

Αρχή της σελίδας

Στοίχιση με μη αυτόματο τρόπο ενός αντικειμένου σε ένα άλλο αντικείμενο ή οδηγό

Τα αντικείμενα μπορούν να στοιχιστούν με βάση τις ακμές τους ή με βάση τις διάμεσες γραμμές τους. Η συμπεριφορά συγκράτησης που υπήρχε σε προηγούμενες εκδόσεις του Publisher έχει αντικατασταθεί από ένα νέο μηχανισμό: καθώς σύρετε ένα αντικείμενο προς την ακμή ή τη διάμεση γραμμή ενός άλλου αντικειμένου ή προς έναν οδηγό, το αντικείμενο που μετακινείτε θα έχει μια "κολλώδη" αίσθηση όταν στοιχιστεί και θα απελευθερώνεται μόλις μετακινηθεί πέρα από το σημείο στοίχισης.

Σύροντας με το ποντίκι, μπορείτε να στοιχίσετε:

Την ακμή ενός αντικειμένου

Μπορεί να στοιχιστεί σε

Όλους τους οδηγούς, άλλες ακμές αντικειμένων και στήλες πλαισίων κειμένου

Στο μέσο ενός αντικειμένου

Μπορεί να στοιχιστεί σε

Όλους τους οδηγούς και στο μέσο άλλων αντικειμένων

Στην ακμή της στήλης ενός πλαισίου κειμένου

Μπορεί να στοιχιστεί σε

Όλους τους οδηγούς και σε ακμές άλλων στηλών πλαισίου κειμένου

Στις ακμές γραμμής/στήλης ενός πίνακα

Μπορεί να στοιχιστεί σε

Όλους τους οδηγούς και σε ακμές γραμμής/στήλης άλλων πινάκων

Σε έναν οδηγό χάρακα

Μπορεί να στοιχιστεί σε

Όλα τα παραπάνω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Οι ομάδες αντιμετωπίζονται ως ένα αντικείμενο - μόνο οι ακμές και τα κέντρα της ίδιας της ομάδας χρησιμοποιούνται για τη στοίχιση, όχι τα άκρα/κέντρα/στήλες των αντικειμένων μέσα στην ομάδα.

Για να στοιχίσετε ένα αντικείμενο με μη αυτόματο τρόπο:

 1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το αντικείμενο, μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης μετακίνησης Δείκτης μετακίνησης .

 2. Σύρετε το αντικείμενο μέχρι να εμφανίσει στοίχιση στον οδηγό ή στο αντικείμενο με το οποίο θέλετε να στοιχιστεί.
  Παράδειγμα στοίχισης ενός αντικειμένου με οδηγούς ή άλλα αντικείμενα στον Publisher 2010

  Σημειώσεις: 

  • Εάν οι οδηγοί είναι κρυφοί, τα αντικείμενα θα στοιχιστούν και πάλι στους οδηγούς και οι οδηγοί θα εμφανιστούν καθώς τα αντικείμενα στοιχίζονται.

 3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά μη αυτόματης στοίχισης, χρησιμοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου Οδηγοί και Αντικείμενα στην ομάδα Διάταξη στην καρτέλα Σχεδίαση σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×