Σενάρια διαχείρισης χρήστη για το Office 365 PowerShell

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα σενάρια του PowerShell για γρήγορη προσθήκη λογαριασμών χρηστών από ένα αρχείο, εκχώρηση αδειών χρήσης, Διαχείριση μελών ομάδας διανομής και ορίστε κωδικούς πρόσβασης.

Αυτοματοποίηση την εισαγωγή πολλών χρηστών

Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε εισαγωγή πολλών χρηστών στο Office 365 και να αποθηκεύσετε πολύ χρόνο. Για να εισαγάγετε ένα μεγάλο αριθμό των χρηστών, πρέπει να πρώτα Προετοιμασία αρχείου διαχωρισμένων με κόμματα (CSV) με το σχετικό του χρήστη. Οι ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη είναι ένα εμφανιζόμενο όνομα και μια χρήστη κύριο όνομα (UPN).

UPN είναι το όνομα χρήστη σε μια μορφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το όνομα χρήστη (ή "όνομα χρήστη") ακολουθείται από το "στο σύμβολο" ακολουθούμενο από το όνομα του τομέα Internet της συνδρομής σας στο Office 365. Ένα παράδειγμα UPN είναι belindan@contoso.com. Μπορείτε επίσης να παρέχετε δεδομένα για οποιαδήποτε ιδιότητα λογαριασμού εγγράψιμο χρήστη, όπως θέση, αριθμοί επικοινωνίας και διευθύνσεις.

Για τις ιδιότητες λογαριασμού βασικού χρήστη, όπως το UPN και ένα εμφανιζόμενο όνομα, προετοιμάστε ένα αρχείο CSV με τις παρακάτω κεφαλίδες δύο στηλών:

 • UserPrincipalName, εμφανιζόμενο όνομα

Στη συνέχεια, να προσθέσετε ένα νέο λογαριασμό χρήστη σε κάθε γραμμή του το CSV πληκτρολογώντας το UPN και εμφανιζόμενο όνομα, διαχωρισμένες με κόμμα.

Σημείωση: Επειδή δεν καθορίζετε έναν κωδικό πρόσβασης για κάθε νέο λογαριασμό, Office 365 θα δημιουργήσει τους.

Αποθηκεύστε το αρχείο CSV σε μια θέση όπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, όπως C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Τώρα είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρήστη.

Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Office 365 με το Windows Azure Active Directory λειτουργικής μονάδας για το Windows PowerShell. Ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση στο Office 365 PowerShell για τις οδηγίες.

Στη συνέχεια, συμπληρώστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου μεταξύ του διπλά εισαγωγικά, καταργώντας το κείμενο οδηγιών και το < και > χαρακτήρες.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει από το παράθυρο του Windows Azure Active Directory λειτουργικής μονάδας για το Windows PowerShell.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες λογαριασμού χρήστη, προετοιμασία ένα αρχείο CSV με τις παρακάτω κεφαλίδες στηλών και συμπληρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες γραμμές χρήστη σύμφωνα με τις ανάγκες:

 • UserPrincipalName, εμφανιζόμενο όνομα, όνομα, επώνυμο, τίτλος, τον κωδικό πρόσβασης, UsageLocation, Office, τμήμα, MobilePhone, StreetAddress, πόλη, νομό, ΤαχυδρομικόςΚώδικας, χώρα

Σημείωση: Οι κεφαλίδες στηλών πρέπει να έχετε χωρίς κενά διαστήματα, όπως κάθε πρέπει να αναφέρεται από το $_. στοιχείο της εντολής Εισαγωγής Csv. Απαιτούνται μόνο τα πεδία UserPrincipalName και εμφανιζόμενο όνομα και κενές τιμές θα παραλειφθούν. Ο κώδικας UsageLocation είναι ο κωδικός ISO δύο χαρακτήρων για την περιοχή του χρήστη.

Αποθηκεύστε το αρχείο CSV σε μια θέση όπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, όπως C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Τώρα είστε έτοιμοι να τις εισαγάγετε ως λογαριασμούς χρηστών.

Συμπληρώστε το όνομα του αρχείου για το αρχείο CSV και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Εκχώρηση αδειών χρήσης στο Office 365

Για τους χρήστες για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο Office 365, που χρειάζονται για να του έχει εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης του Office 365. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να εκχωρήσετε άδειες χρήσης σε λογαριασμούς χρηστών.

Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Office 365 με το Windows Azure Active Directory λειτουργικής μονάδας για το Windows PowerShell. Ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση στο Office 365 PowerShell για τις οδηγίες.

Πριν από την μπορείτε να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης σε ένα χρήστη, πρέπει να ορίσετε την τοποθεσία χρήσης για αυτόν το λογαριασμό χρήστη με βάση τον κωδικό ISO δύο χαρακτήρων για την περιοχή. Την τοποθεσία χρήσης καθορίζει στη χώρα στην οποία θα χρησιμοποιείται η υπηρεσία και καθορίζει ποιες δυνατότητες με την άδεια χρήσης είναι διαθέσιμες για τη συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, ΗΠΑ είναι το των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της ρύθμισης την τοποθεσία χρήσης που βασίζεται σε ένα λογαριασμό χρήστη (UPN):

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Για να προβάλετε τη λίστα των διαθέσιμων αδειών χρήσης, τις SKU λογαριασμού και την ποσότητα που απομένει για ανάθεση, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Get-MsolAccountSku

Στη συνέχεια, συμπληρώστε την άδεια χρήσης και το UPN του λογαριασμού χρήστη και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει από το παράθυρο του Windows Azure Active Directory λειτουργικής μονάδας για το Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Εκχώρηση αδειών χρήσης για πολλούς χρήστες

Στο προηγούμενο σενάριο, που έχει εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης για ένα μεμονωμένο λογαριασμό χρήστη. Εκχώρηση αδειών χρήσης για πολλούς χρήστες απαιτεί ακόμη μερικά βήματα, αλλά θα είναι ο χρόνος αξίζει για πολλούς λογαριασμούς χρηστών.

Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Office 365 με το Windows Azure Active Directory λειτουργικής μονάδας για το Windows PowerShell. Ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση στο Office 365 PowerShell για τις οδηγίες.

Πρώτα, εμφανίστε τη λίστα των διαθέσιμων αδειών χρήσης, τις SKU λογαριασμού και την ποσότητα που απομένει για ανάθεση με αυτήν την εντολή:

Get-MsolAccountSku

Για να εμφανίσετε μια λίστα με χρήστες χωρίς άδεια χρήσης, χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Για να αποθηκεύσετε τη λίστα χρηστών χωρίς άδεια χρήσης σε ένα αρχείο CSV από την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιλέξτε λογαριασμούς χρηστών για να εκχωρήσετε άδειες χρήσης, συμπληρώστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή όπου για να εμφανίσετε μια λίστα με τους λογαριασμούς χρηστών χωρίς άδεια χρήσης που βασίζεται σε μια πιο συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές για να καθορίσετε μια ιδιότητα λογαριασμό χρήστη και την απαιτούμενη τιμή και να εμφανίσετε ένα συγκεκριμένο σύνολο χρηστών χωρίς άδεια χρήσης και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Για να μεταβείτε στη λίστα των ιδιοτήτων του λογαριασμού χρήστη, συμπληρώστε οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη (UPN) και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει όλους τους χρήστες χωρίς άδεια χρήσης σε την πόλη Λονδίνο:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Αφού έχετε προσδιορίσει το σύνολο των λογαριασμών χρηστών, να συνδυάσετε με το cmdlet Set-MsolUserLicense για να εκχωρήσετε άδειες χρήσης σε κάθε μία από αυτές. Συμπληρώστε την άδεια χρήσης, το όνομα της ιδιότητας και τα vale και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που εκχωρεί άδεια χρήσης του Office 365 E5 της Contoso σε όλους τους λογαριασμούς χρηστών χωρίς άδεια χρήσης στο την πόλη Λονδίνο:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Διαχείριση παραλήπτες ομάδας διανομής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομάδες διανομής για να δημιουργήσετε λίστες διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ομάδες διανομής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το Microsoft Outlook για να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ομάδες χρηστών. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε PowerShell για τη διαχείριση των παραληπτών μια ομάδα διανομής.

Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να συνδεθείτε με το Exchange Online. Για να συνδεθείτε με το Exchange Online με ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το PowerShell του Exchange Online. Για να εγκαταστήσετε τη Microsoft Exchange Online απομακρυσμένο PowerShell λειτουργική μονάδα και συνδεθείτε με MFA, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το PowerShell του Exchange Online με χρήση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.

Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη σε μια ομάδα διανομής, συμπληρώστε το όνομα της ομάδας διανομής και το UPN του λογαριασμού χρήστη και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Για να καταργήσετε έναν παραλήπτη από μια ομάδα διανομής, συμπληρώστε το όνομα της ομάδας διανομής και το UPN του λογαριασμού χρήστη και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Ρυθμίσετε τους κωδικούς πρόσβασης για πολλούς λογαριασμούς χρηστών

Χρησιμοποιήστε αυτό το σενάριο για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης σε μια ομάδα λογαριασμών χρήστη. Για παράδειγμα, έχετε μια νέα ομάδα εθελοντές που προέρχονται από μία φορά την εβδομάδα για να σας βοηθήσει ή παρέχετε επίδειξη σταθμούς εργασίας για χρήση σε ένα Συνέδριο.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης μαζικής μπορεί να είναι χρήσιμο για την επαναφορά των κωδικών πρόσβασης με δυνατότητα επανάληψης χρήσης λογαριασμούς σε τακτική βάση. Ορίζοντας για μια ομάδα χρηστών από ένα τμήμα ή άλλα κριτήρια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μαζική επαναφορά κωδικών πρόσβασης που βασίζεται σε αυτό το κριτήριο. Το πρώτο βήμα είναι να εξαγάγετε τα ονόματα λογαριασμών χρήστη του Office 365 σε ένα αρχείο CSV.

Για να εξαγάγετε μια λίστα με βάση μια ιδιότητα λογαριασμό χρήστη και μια συγκεκριμένη τιμή σε ένα αρχείο CSV, συμπληρώστε το όνομα της ιδιότητας, την τιμή και το όνομα του αρχείου από το CSV και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που εξάγει όλα τα μέλη του τμήματος εθελοντές στο αρχείο με το όνομα c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Ελέγξτε τα ονόματα που περιέχονται στο αρχείο CSV για να βεβαιωθείτε ότι έχετε προσδιορίσει τη σωστή χρήστες πριν από την επαναφορά οποιαδήποτε τους κωδικούς πρόσβασης. Μόλις έχουμε επικυρωμένο λίστας με χρήστες σε μορφή CSV, υπάρχουν τρία απλές μεθόδους για να δημιουργήσετε και να εκχωρήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης σε κάθε χρήστη.

 1. Καθορίστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης και να αντιστοιχίσετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για όλους τους χρήστες στο αρχείο CSV.

  Συμπληρώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης και το όνομα του αρχείου από το CSV και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Ορισμός με μη αυτόματο τρόπο έναν νέο κωδικό πρόσβασης για κάθε χρήστη στο αρχείο CSV.

  Για αυτήν την επιλογή, πρέπει να τροποποιήσετε το αρχείο CSV. Προσθέστε μια στήλη δίπλα του χαρακτηριστικού UserPrincipalName με την ετικέτα τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, να εκχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για όλους τους χρήστες στη λίστα. Συμπληρώστε το όνομα του αρχείου από το CSV και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Έχετε το Office 365 δημιουργεί αυτόματα έναν κωδικό πρόσβασης για κάθε λογαριασμό χρήστη στο αρχείο CSV.

  Συμπληρώστε το όνομα του αρχείου από το CSV και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Σημείωση: Οι τρεις από αυτές τις επιλογές επιβάλετε μια αλλαγή κωδικού πρόσβασης την πρώτη φορά που ο χρήστης πραγματοποιήσει με το λογαριασμό χρήστη. Για να αποτρέψετε αυτό το πρόβλημα, καταργήστε - ForceChangePassword $True από την εντολή Ορισμός MSolUserPassword.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

PowerShell για διαχειριστές του Office 365

Σενάρια του Office 365 PowerShell

Ρύθμιση σενάρια για το Office 365 PowerShell

Σενάρια για το Office 365 PowerShell αναφοράς

Περισσότερες λειτουργίες σενάρια για το Office 365 PowerShell

Office 365 PowerShell πόροι Κοινότητας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×