Σενάρια αναφοράς για το Office 365 PowerShell

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα σενάρια του PowerShell για τη δημιουργία αναφορών σε χρήστες, ομάδες διανομής και τα γραμματοκιβώτια που δεν χρησιμοποιείται και να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα και την ταξινόμηση.

Αναφορά στο Office 365 με άδεια χρήσης και τους χρήστες που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PowerShell για να δημιουργήσετε λίστες χρήστες με άδεια χρήσης και χωρίς άδεια χρήσης και τα εμφανίσετε στο παράθυρο του PowerShell ή αποθηκεύει σε ένα αρχείο.

Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Office 365 με το Windows Azure Active Directory λειτουργικής μονάδας για το Windows PowerShell. Ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση στο Office 365 PowerShell για τις οδηγίες.

Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή για να προβάλετε τους λογαριασμούς χρήστης με άδεια χρήσης κατά μία οθόνη τη φορά:

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | More

Για να εξαγάγετε αυτήν τη λίστα σε ένα αρχείο κειμένου για ευκολότερη η σάρωση και η αναζήτηση, συμπληρώστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου μεταξύ του διπλά εισαγωγικά, καταργώντας το κείμενο οδηγιών και το < και > χαρακτήρες.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser | Where {$_.isLicensed -eq $true} | Out-File  $fileName

Εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει από το παράθυρο του Windows Azure Active Directory λειτουργικής μονάδας για το Windows PowerShell.

Για να εξαγάγετε αυτήν τη λίστα σε ένα αρχείο CSV για εισαγωγή στο Microsoft Excel για λεπτομερή ανάλυση, συμπληρώστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.csv>"
Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Για να εμφανίσετε τους χρήστες που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης κατά μία οθόνη τη φορά, εκτέλεση αυτής της εντολής:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | More

Για να εξαγάγετε αυτήν τη λίστα σε ένα αρχείο κειμένου για ευκολότερη η σάρωση και η αναζήτηση, συμπληρώστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\Non-LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Out-File  $fileName

Για να εξαγάγετε αυτήν τη λίστα σε ένα αρχείο CSV για εισαγωγή στο Microsoft Excel για ανάλυση, συμπληρώστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\Non-licensedUsers.csv>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Δημιουργία αναφοράς για το Office 365 ομάδων διανομής

Οι ομάδες διανομής χρησιμοποιούνται μέσα σε εταιρείες από εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το Microsoft Outlook για να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ομάδες χρηστών. Αυτό το σενάριο δημιουργεί τη λίστα των ομάδων διανομής σε συνδρομή στο Office 365.

Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να συνδεθείτε με το Exchange Online. Για να συνδεθείτε με το Exchange Online με ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το PowerShell του Exchange Online. Για να εγκαταστήσετε τη Microsoft Exchange Online απομακρυσμένο PowerShell λειτουργική μονάδα και συνδεθείτε με MFA, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το PowerShell του Exchange Online με χρήση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.

Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή για να εμφανιστεί η λίστα υπάρχουσες διανομής ομάδες κατά μία οθόνη τη φορά.

Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | More

Για να εξαγάγετε αυτήν τη λίστα σε ένα αρχείο κειμένου για ευκολότερη η σάρωση και η αναζήτηση, συμπληρώστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\DistGroups.txt>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Out-File  $fileName

Για να εξαγάγετε αυτήν τη λίστα σε ένα αρχείο CSV για εισαγωγή στο Microsoft Excel για λεπτομερή ανάλυση, συμπληρώστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\DistGroups.csv>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Λάβετε μια λίστα με ανενεργός γραμματοκιβώτια του Exchange

Όταν οι χρήστες αποχώρηση από μια εταιρεία, τα γραμματοκιβώτιά τους μπορούν να παραμείνουν πίσω από, καταλαμβάνουν χώρο αποθήκευσης στη συνδρομή σας στο Office 365. Σε αυτό το σενάριο, ανακαλύψετε αυτές τις μη ενημερωμένες γραμματοκιβώτια, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη ενέργεια για να τις καταργήσετε. Αυτό το σενάριο παρουσιάζει τον τρόπο για μια λίστα όλων των χρηστών που δεν έχετε συνδεθεί γραμματοκιβώτιό τους για τουλάχιστον 30 ημέρες.

Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις της αναφοράς μπορεί να μην παρέχει μια ημερομηνία LastLogin, αλλά θα είναι πάντα μια καταμέτρηση DaysInactive. Γραμματοκιβώτια στην περιοχή διατήρησης λόγω διενέξεων ενδέχεται να εμφανιστεί επίσης σε αυτήν την αναφορά και όχι απαραίτητα αντιπροσωπεύουν ένα γραμματοκιβώτιο που απαιτεί την εκκαθάριση ή κατάργηση.

Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να συνδεθείτε με το Exchange Online. Για να συνδεθείτε με το Exchange Online με ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το PowerShell του Exchange Online. Για να εγκαταστήσετε τη Microsoft Exchange Online απομακρυσμένο PowerShell λειτουργική μονάδα και συνδεθείτε με MFA, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το PowerShell του Exchange Online με χρήση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.

Αυτή η εντολή θα εμφανίζεται μια λίστα των χρηστών που είναι ανενεργός για τουλάχιστον 30 ημέρες, κατά μία οθόνη τη φορά.

Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | More

Για να δημιουργήσετε μια λίστα των χρηστών που είναι ανενεργός για τουλάχιστον 30 ημέρες και να το εξαγάγετε σε ένα αρχείο CSV, συμπληρώστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\StaleMailboxes.csv>"
Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Εμφάνιση χρηστών χρησιμοποιώντας τα φίλτρα και ταξινόμηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή όπου για να φιλτράρετε μια λίστα, η εντολή " Ταξινόμηση " για να καθορίσετε τη σειρά της λίστας και η εντολή Select για να καθορίσετε το σύνολο των ιδιοτήτων για να εμφανίσετε.

Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Office 365 με το Windows Azure Active Directory λειτουργικής μονάδας για το Windows PowerShell. Ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση στο Office 365 PowerShell για τις οδηγίες.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε μια λίστα με τα μέλη που βρίσκονται στο τμήμα πωλήσεων σας και θέλετε να δείτε τους χρήστη κύριο όνομα (UPN), εμφανιζόμενο όνομα, και αν έχουν άδεια, όλα ταξινομημένα κατά UPN τους:

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή όπου για να καθορίσετε μόνο οι λογαριασμοί χρήστη του οποίου η ιδιότητα τμήμα έχει οριστεί σε "Πωλήσεις".

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή ταξινόμησης για να ταξινομήσετε κατά την ιδιότητα UserPrincipalName.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή επιλογή για να καθορίσετε το UserPrincipalName εμφανιζόμενο όνομα και isLicensed ιδιότητες.

  • Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή " περισσότερα " για να εμφανίσετε τη λίστα μία οθόνη τη φορά.

Ακολουθεί η εντολή που προκύπτει:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" } | Sort UserPrincipalName | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed | More

Τώρα, ας υποθέσουμε πρέπει να λίστα όλα τα μέλη της σας πωλήσεων και μάρκετινγκ τμήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επεκτείνετε τα κριτήρια για την εντολή όπου για να συμπεριλάβετε και τις δύο τμήματα και προσθέστε την ιδιότητα τμήμα στην εντολή επιλογή. Ακολουθεί η εντολή που προκύπτει:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" -or $_.Department -eq "Marketing" } | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed,Department | More

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

PowerShell για διαχειριστές του Office 365

Σενάρια του Office 365 PowerShell

Ρύθμιση σενάρια για το Office 365 PowerShell

Σενάρια διαχείρισης χρήστη για το Office 365 PowerShell

Περισσότερες λειτουργίες σενάρια για το Office 365 PowerShell

Office 365 PowerShell πόροι Κοινότητας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×