Σειρά συμβάντων για αντικείμενα βάσης δεδομένων

Μια απλή ενέργεια, όπως η μετακίνηση από ένα στοιχείο ελέγχου ενός αντικειμένου σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου, μπορεί να ενεργοποιήσει αρκετά διαφορετικά συμβάντα, τα οποία προκύπτουν με μια συγκεκριμένη σειρά. Το να γνωρίζετε πότε προκύπτουν τα συμβάντα και με ποια σειρά εμφανίζονται είναι σημαντικό, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει πώς και πότε θα εκτελούνται οι μακροεντολές ή οι διαδικασίες συμβάντος. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν δύο διαδικασίες συμβάντων που πρόκειται να εκτελεστούν με μια συγκεκριμένη σειρά, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι τα συσχετισμένα συμβάντα προκύπτουν με αυτή τη συγκεκριμένη σειρά.

Σε αυτό το άρθρο

Σειρά συμβάντων για στοιχεία ελέγχου σε φόρμες

Σειρά συμβάντων για εγγραφές σε φόρμες

Σειρά συμβάντων για φόρμες και δευτερεύουσες φόρμες

Σειρά συμβάντων για πατήματα πλήκτρων και κλικ του ποντικιού

Σειρά συμβάντων για αναφορές και ενότητες αναφορών

Σειρά συμβάντων για στοιχεία ελέγχου σε φόρμες

Τα συμβάντα για στοιχεία ελέγχου σε φόρμες προκύπτουν όταν μετακινείτε την εστίαση σε ένα στοιχείο ελέγχου και όταν αλλάζετε και ενημερώνετε δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Σημείωση: Η Microsoft Office Access εμφανίζει τα ονόματα των συμβάντων λίγο διαφορετικά στην Επεξεργασία της Visual Basic σε σχέση με το φύλλο ιδιοτήτων και τη Λειτουργία δόμησης μακροεντολών. Για παράδειγμα, το συμβάν με το όνομα On Got Focus στο φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας και στη "Λειτουργία δόμησης μακροεντολών" ονομάζεται GotFocus στην "Επεξεργασία της Visual Basic". Τα παραδείγματα σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιούν τη μορφή Visual Basic for Applications (VBA) για τα ονόματα των συμβάντων.

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο ελέγχου

Όταν μετακινείτε την εστίαση σε ένα στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας (για παράδειγμα, ανοίγοντας μια φόρμα που περιέχει ένα ή περισσότερα ενεργά στοιχεία ελέγχου ή μετακινώντας την εστίαση σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου στην ίδια φόρμα), τα συμβάντα Enter και GotFocus προκύπτουν με την εξής σειρά:

Enter βέλος GotFocus

Όταν ανοίγετε μια φόρμα, τα συμβάντα Enter και GotFocus προκύπτουν μετά τα συμβάντα που σχετίζονται με το άνοιγμα της φόρμας (όπως Open, Activate και Current), ως εξής:

Open (φόρμα) βέλος Activate (φόρμα) βέλος Current (φόρμα) βέλος Enter (στοιχείο ελέγχου) βέλος GotFocus (στοιχείο ελέγχου)

Όταν η εστίαση μετακινηθεί από ένα στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας (για παράδειγμα, όταν κλείσετε μια φόρμα που περιέχει ένα ή περισσότερα ενεργά στοιχεία ελέγχου ή όταν μετακινηθείτε σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου στην ίδια φόρμα), τα συμβάντα Exit και GotFocus προκύπτουν με την εξής σειρά:

Exit βέλος LostFocus

Όταν κλείνετε μια φόρμα, τα συμβάντα Exit και LostFocus προκύπτουν πριν τα συμβάντα που σχετίζονται με το κλείσιμο της φόρμας (όπως Unload, Deactivate και Close), ως εξής:

Exit (στοιχείο ελέγχου) βέλος LostFocus (στοιχείο ελέγχου) βέλος Unload (φόρμα) βέλος Deactivate (φόρμα) βέλος Close (φόρμα)

Αλλαγή και ενημέρωση δεδομένων σε ένα στοιχείο ελέγχου

Όταν καταχωρείτε ή τροποποιείτε δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας και, στη συνέχεια, μετακινείτε την εστίαση σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου, τα συμβάντα BeforeUpdate και AfterUpdate προκύπτουν με την εξής σειρά:

BeforeUpdate βέλος AfterUpdate

Τα συμβάντα Exit και LostFocus για ένα στοιχείο ελέγχου του οποίου η τιμή αλλάζει προκύπτουν μετά από τα συμβάντα BeforeUpdate και AfterUpdate:

BeforeUpdate βέλος AfterUpdate βέλος Exit βέλος LostFocus

Όταν αλλάζετε το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου ή στην ενότητα του πλαισίου κειμένου ενός σύνθετου πλαισίου, προκύπτει το συμβάν Change. Αυτό το συμβάν προκύπτει κάθε φορά που αλλάζουν τα περιεχόμενα του στοιχείου ελέγχου, αλλά πριν από την μετακίνηση της εστίασης σε ένα διαφορετικό στοιχείο ελέγχου ή εγγραφή (και επομένως, πριν προκύψουν τα συμβάντα BeforeUpdate και AfterUpdate). Η παρακάτω ακολουθία συμβάντων προκύπτει για κάθε πλήκτρο που πατάτε σε ένα πλαίσιο κειμένου ή στην ενότητα του πλαισίου κειμένου ενός σύνθετου πλαισίου:

KeyDown βέλος KeyPress βέλος Dirty βέλος Change βέλος KeyUp

Το συμβάν NotInList προκύπτει όταν εισαγάγετε μια τιμή σε ένα σύνθετο πλαίσιο που δεν υπάρχει στη λίστα σύνθετων πλαισίων και, στη συνέχεια, προσπαθήσετε να μετακινήσετε την εστίαση σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου ή εγγραφή. Το συμβάν NotInList προκύπτει μετά τα συμβάντα πληκτρολογίου και τα συμβάντα Change για το σύνθετο πλαίσιο, αλλά πριν τα συμβάντα για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ελέγχου ή φόρμα. Εάν η ιδιότητα LimitToList του σύνθετου πλαισίου έχει οριστεί σε Yes, το συμβάν Error για τη φόρμα προκύπτει αμέσως μετά το συμβάν NotInList:

KeyDown βέλος KeyPress βέλος Dirty βέλος Change βέλος KeyUp βέλος NotInList βέλος Error

Αρχή της σελίδας

Σειρά συμβάντων για εγγραφές σε φόρμες

Τα συμβάντα προκύπτουν για εγγραφές σε φόρμες όταν μετακινείτε την εστίαση σε μια διαφορετική εγγραφή, ενημερώνετε δεδομένα σε μια εγγραφή, διαγράφετε μια υπάρχουσα εγγραφή ή εγγραφές ή δημιουργείτε μια νέα εγγραφή.

Μετακίνηση της εστίασης σε εγγραφές και ενημέρωση δεδομένων σε εγγραφές

Όταν μετακινείτε την εστίαση σε μια υπάρχουσα εγγραφή μιας φόρμας, καταχωρείτε ή αλλάζετε δεδομένα στην εγγραφή και, στη συνέχεια, μετακινείτε την εστίαση σε μια άλλη εγγραφή, προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων για τη φόρμα:

Current (φόρμα) βέλος BeforeUpdate (φόρμα) βέλος AfterUpdate (φόρμα) βέλος Current (φόρμα)

Μετά την έξοδο από την εγγραφή της οποίας τα δεδομένα έχουν αλλάξει, αλλά πριν από την εισαγωγή της επόμενης εγγραφής, προκύπτουν τα συμβάντα Exit και LostFocus για το στοιχείο ελέγχου που έχει την εστίαση. Αυτά τα συμβάντα προκύπτουν μετά από τα συμβάντα BeforeUpdate και AfterUpdate για τη φόρμα, ως εξής:

BeforeUpdate (φόρμα) βέλος AfterUpdate (φόρμα) βέλος Exit (στοιχείο ελέγχου) βέλος LostFocus (στοιχείο ελέγχου) βέλος RecordExit (φόρμα) βέλος Current (φόρμα)

Καθώς μετακινείτε την εστίαση μεταξύ των στοιχείων ελέγχου σε μια φόρμα, προκύπτουν συμβάντα για κάθε στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, οι παρακάτω ακολουθίες συμβάντων προκύπτουν όταν κάνετε τα εξής:

 • Άνοιγμα φόρμας και αλλαγή των δεδομένων σε ένα στοιχείο ελέγχου:

  Current (φόρμα) βέλος Enter (στοιχείο ελέγχου) βέλος GotFocus (στοιχείο ελέγχου) βέλος BeforeUpdate (στοιχείο ελέγχου) βέλος AfterUpdate (στοιχείο ελέγχου)

 • Μετακίνηση της εστίασης σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου:

  Exit (στοιχείο ελέγχου1) βέλος LostFocus (στοιχείο ελέγχου1) βέλος Enter (στοιχείο ελέγχου2) βέλος GotFocus (στοιχείο ελέγχου2)

 • Μετακίνηση της εστίασης σε μια άλλη εγγραφή:

  BeforeUpdate (φόρμα) βέλος AfterUpdate (φόρμα) βέλος Exit (στοιχείο ελέγχου2) βέλος LostFocus (στοιχείο ελέγχου2) βέλος RecordExit (φόρμα) βέλος Current (φόρμα)

Διαγραφή εγγραφών

Όταν διαγράφετε μια εγγραφή, προκύπτουν τα ακόλουθα συμβάντα για τη φόρμα και η Microsoft Office Access εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή:

Delete βέλος BeforeDelConfirm βέλος AfterDelConfirm

Εάν ακυρώσετε το συμβάν Delete, τα συμβάντα BeforeDelConfirm και AfterDelConfirm δεν εμφανίζονται και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου.

Δημιουργία νέας εγγραφής

Όταν μετακινείτε την εστίαση σε μια νέα εγγραφή (κενή) εγγραφή μιας φόρμας και, στη συνέχεια, δημιουργήσετε μια νέα εγγραφή πληκτρολογώντας δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου, προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων:

Current (φόρμα) βέλος Enter (στοιχείο ελέγχου) βέλος GotFocus (στοιχείο ελέγχου) βέλος BeforeInsert (φόρμα) βέλος AfterInsert (φόρμα)

Τα συμβάντα BeforeUpdate και AfterUpdate για τα στοιχεία ελέγχου στη φόρμα και για τη νέα εγγραφή προκύπτουν μετά το συμβάν BeforeInsert και πριν από το συμβάν AfterInsert.

Αρχή της σελίδας

Σειρά συμβάντων για φόρμες και δευτερεύουσες φόρμες

Όταν ανοίγετε ή κλείνετε μια φόρμα, μετακινείστε μεταξύ φορμών ή εργάζεστε με δεδομένα σε μια φόρμα ή δευτερεύουσα φόρμα, προκύπτουν συμβάντα για τις φόρμες.

Άνοιγμα και κλείσιμο μιας φόρμας

Όταν ανοίγετε μια φόρμα, προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων για τη φόρμα:

Open βέλος Load βέλος Resize βέλος Activate βέλος Current

Εάν δεν υπάρχουν ενεργά στοιχεία ελέγχου στη φόρμα, το συμβάν GotFocus προκύπτει μετά το συμβάν Activate αλλά πριν από το συμβάν Current.

Όταν κλείνετε μια φόρμα, προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων για τη φόρμα:

Unload βέλος Deactivate βέλος Close

Εάν δεν υπάρχουν ενεργά στοιχεία ελέγχου στη φόρμα, το συμβάν LostFocus προκύπτει για τη φόρμα μετά το συμβάν Unload αλλά πριν από το συμβάν Deactivate.

Μετακίνηση μεταξύ φορμών

Όταν κάνετε εναλλαγή μεταξύ δύο ανοιχτών φορμών, το συμβάν Deactivate προκύπτει για την πρώτη φόρμα και το συμβάν Activate για τη δεύτερη φόρμα:

Deactivate (φόρμα1) βέλος Activate (φόρμα2)

Το συμβάν Deactivate για μια φόρμα προκύπτει επίσης κατά τη μετάβαση από τη φόρμα σε μια άλλη καρτέλα αντικειμένου στην Access. Ωστόσο, το συμβάν Deactivate δεν προκύπτει κατά τη μετάβαση σε ένα παράθυρο διαλόγου, σε μια φόρμα της οποίας η ιδιότητα PopUp ιδιότητα έχει οριστεί σε Yes ή σε ένα παράθυρο που βρίσκεται σε ένα άλλο πρόγραμμα.

Σημείωση:  Το συμβάν Open δεν προκύπτει εάν μετακινήσετε την εστίαση σε μια φόρμα που είναι ήδη ανοιχτή, ακόμα και αν έχετε μετακινήσει την εστίαση σε αυτή τη φόρμα κατά την εκτέλεση μιας ενέργειας OpenForm.

Εργασία με δεδομένα σε μια φόρμα

Τα συμβάντα φόρμας και στοιχείων ελέγχου προκύπτουν καθώς μετακινείστε μεταξύ εγγραφών στη φόρμα και κάνετε αλλαγή των δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν ανοίγετε για πρώτη φορά μια φόρμα, προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων:

Open (φόρμα) βέλος Load (φόρμα) βέλος Resize (φόρμα) βέλος Activate (φόρμα) βέλος Current (φόρμα) βέλος Enter (στοιχείο ελέγχου) βέλος GotFocus (στοιχείο ελέγχου)

Παρομοίως, όταν κλείνετε μια φόρμα, προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων:

Exit (στοιχείο ελέγχου) βέλος LostFocus (στοιχείο ελέγχου) βέλος Unload (φόρμα) βέλος Deactivate (φόρμα) βέλος Close (φόρμα)

Εάν έχετε αλλάξει δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου, τα συμβάντα BeforeUpdate και AfterUpdate τόσο για το στοιχείο ελέγχου όσο και για τη φόρμα προκύπτουν πριν από το συμβάν Exit για το στοιχείο ελέγχου.

Εργασία με δευτερεύουσες φόρμες

Όταν ανοίγετε μια φόρμα που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα, η δευτερεύουσα φόρμα και οι εγγραφές της φορτώνονται πριν από την κύρια φόρμα. Επομένως, τα συμβάντα για τη δευτερεύουσα φόρμα και τα στοιχεία ελέγχου της (όπως Open, Current, Enter και GotFocus) προκύπτουν πριν από τα συμβάντα για τη φόρμα. Ωστόσο, το συμβάν Activate δεν προκύπτει για δευτερεύουσες φόρμες. Επομένως, το άνοιγμα μιας κύριας φόρμας ενεργοποιεί ένα συμβάν Activate μόνο για την κύρια φόρμα.

Παρόμοια, όταν κλείνετε μια φόρμα που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα, η δευτερεύουσα φόρμα και οι εγγραφές της καταργούνται μετά τη φόρμα. Το συμβάν Deactivate δεν προκύπτει για δευτερεύουσες φόρμες. Επομένως, το άνοιγμα μιας κύριας φόρμας ενεργοποιεί το συμβάν Activate μόνο για την κύρια φόρμα. Τα συμβάντα για τα στοιχεία ελέγχου, τη φόρμα και τη δευτερεύουσα φόρμα προκύπτουν με την εξής σειρά:

 1. Συμβάντα για τα στοιχεία ελέγχου της δευτερεύουσας φόρμας (όπως Exit και LostFocus)

 2. Συμβάντα για τα στοιχεία ελέγχου της φόρμας (συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας)

 3. Συμβάντα για τη φόρμα (όπως Deactivate και Close)

 4. Συμβάντα για τη δευτερεύουσα φόρμα

Σημείωση:  Επειδή τα συμβάντα μιας δευτερεύουσας φόρμας προκύπτουν μετά το κλείσιμο της κύριας φόρμας, ορισμένα συμβάντα, όπως η ακύρωση του κλεισίματος της κύριας φόρμας από ένα συμβάν της δευτερεύουσας φόρμας, δεν θα προκύψουν. Ίσως χρειαστεί να μετακινήσετε αυτούς τους τύπους δοκιμών επικύρωσης σε ένα συμβάν στην κύρια φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Σειρά συμβάντων για πατήματα πλήκτρων και κλικ του ποντικιού

Τα συμβάντα πληκτρολογίου προκύπτουν για φόρμες και στοιχεία ελέγχου όταν πατήσετε τα πλήκτρα ή στείλετε πατήματα πλήκτρων όταν η εστίαση βρίσκεται στη φόρμα ή το στοιχείο. Τα συμβάντα ποντικιού προκύπτουν για φόρμες, ενότητες φορμών και στοιχεία ελέγχου σε φόρμες, όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά του ποντικιού ενώ ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται σε μια φόρμα, ενότητα ή στοιχείο ελέγχου. Τα συμβάντα ποντικιού προκύπτουν επίσης όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια φόρμα, ενότητα ή στοιχείο ελέγχου.

Συμβάντα πληκτρολογίου

Όταν πατήσετε και αφήσετε ένα πλήκτρο ενώ η εστίαση βρίσκεται σε ένα στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας (ή χρησιμοποιείτε την ενέργεια SendKeys ή πρόταση για να στείλετε μια πληκτρολόγηση), προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων:

KeyDown βέλος KeyPress βέλος KeyUp

Όταν πατήσετε και αφήσετε ένα πλήκτρο ή στείλετε μια πληκτρολόγηση στο σύνολο χαρακτήρων ANSI, προκύπτουν τα συμβάντα KeyDown, KeyPress και KeyUp. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ένα πλήκτρο ANSI, εναλλάσσονται επανειλημμένα τα συμβάντα KeyDown και KeyPress (KeyDown, KeyPress, KeyDown, KeyPress και ούτω καθεξής) μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο. Στη συνέχεια, προκύπτει το συμβάν KeyUp.

Εάν πατήσετε και αφήσετε ένα πλήκτρο που δεν είναι ANSI, προκύπτουν τα συμβάντα KeyDown και KeyUp. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο ένα πλήκτρο που δεν είναι ANSI, προκύπτει επανειλημμένα το συμβάν KeyDown μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο και, στη συνέχεια, το συμβάν KeyUp.

Εάν το πάτημα ενός πλήκτρου ενεργοποιεί ένα άλλο συμβάν για ένα στοιχείο ελέγχου, αυτό το συμβάν προκύπτει μετά το συμβάν KeyPress αλλά πριν από το συμβάν KeyUp. Για παράδειγμα, εάν μια πληκτρολόγηση αλλάξει το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου, γεγονός που ενεργοποιεί ένα συμβάν Change, προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων:

KeyDown βέλος KeyPress βέλος Change βέλος KeyUp

Εάν μια πληκτρολόγηση προκαλέσει τη μετατόπιση της εστίασης από ένα στοιχείο ελέγχου σε ένα άλλο, προκύπτει το συμβάν KeyDown συμβάν για το πρώτο στοιχείο ελέγχου, ενώ τα συμβάντα KeyPress και KeyUp προκύπτουν για το δεύτερο στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν αλλάξετε τα δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο ελέγχου, προκύπτουν οι παρακάτω ακολουθίες συμβάντων:

 • Πρώτο στοιχείο ελέγχου:

  KeyDown βέλος BeforeUpdate βέλος AfterUpdate βέλος Exit βέλος LostFocus

 • Δεύτερο στοιχείο ελέγχου:

  Enter βέλος GotFocus βέλος KeyPress βέλος KeyUp

Συμβάντα ποντικιού

Όταν κάνετε κλικ και αφήσετε το κουμπί του ποντικιού ενώ ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται σε ένα στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας, προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων για το στοιχείο ελέγχου:

MouseDown βέλος MouseUp βέλος Click

Εάν ένα στοιχείο ελέγχου έχει την εστίαση και κάνετε κλικ σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου για να μετακινήσετε την εστίαση σε αυτό το δεύτερο στοιχείο ελέγχου, προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων:

 • Πρώτο στοιχείο ελέγχου:

  Exit βέλος LostFocus

 • Δεύτερο στοιχείο ελέγχου:

  Enter βέλος GotFocus βέλος MouseDown βέλος MouseUp βέλος Click

Εάν μετακινηθείτε σε μια άλλη εγγραφή και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου, προκύπτει επίσης το συμβάν Current για τη φόρμα πριν από το συμβάν Enter για το στοιχείο ελέγχου.

Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου, προκύπτουν και τα δύο συμβάντα Click και DblClick. Για παράδειγμα, όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου που δεν είναι κουμπί εντολής, προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων για το στοιχείο ελέγχου:

MouseD own βέλος MouseUp βέλος Click βέλος DblClick βέλος MouseUp

Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα κουμπί εντολής, προκύπτει η προηγούμενη ακολουθία συμβάντων, ακολουθούμενη από ένα δεύτερο συμβάν Click.

Το συμβάν MouseMove για μια φόρμα, ενότητα ή στοιχείο ελέγχου, προκύπτει όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τη φόρμα, την ενότητα ή το στοιχείο ελέγχου. Αυτό το συμβάν είναι ανεξάρτητο από τα άλλα συμβάντα ποντικιού.

Αρχή της σελίδας

Σειρά συμβάντων για αναφορές και ενότητες αναφορών

Τα συμβάντα για αναφορές και ενότητες αναφορών προκύπτουν όταν ανοίγετε μια αναφορά για να την εκτυπώσετε, να την δείτε σε προεπισκόπηση ή να την κλείσετε.

Συμβάντα για αναφορές

Όταν ανοίγετε μια αναφορά για να την εκτυπώσετε ή να την προβάλλετε σε προεπισκόπηση και μετά κλείσετε την αναφορά ή μετακινηθείτε σε άλλη καρτέλα αντικειμένου στην Access, προκύπτει η παρακάτω ακολουθία συμβάντων για την αναφορά:

Open βέλος Activate βέλος Close βέλος Deactivate

Όταν κάνετε εναλλαγή μεταξύ δύο ανοιχτών αναφορών, προκύπτει το συμβάν Deactivate για την πρώτη αναφορά και το συμβάν Activate για τη δεύτερη αναφορά:

Deactivate (αναφορά1) βέλος Activate (αναφορά2)

Το συμβάν Deactivate για μια αναφορά πρκύπτει επίσης κατά τη μετάβαση από την αναφορά φόρμα σε μια άλλη καρτέλα αντικειμένου στην Access. Ωστόσο, το συμβάν Deactivate δεν προκύπτει κατά τη μετάβαση σε ένα παράθυρο διαλόγου, σε μια φόρμα της οποίας η ιδιότητα PopUp ιδιότητα έχει οριστεί σε Yes ή σε ένα παράθυρο που βρίσκεται σε ένα άλλο πρόγραμμα.

Όταν ανοίγετε μια αναφορά που βασίζεται σε ένα ερώτημα, η Access ενεργοποιεί το συμβάν Open για την αναφορά πριν από την εκτέλεση του υποκείμενου ερωτήματος. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να ορίσετε τα κριτήρια για την αναφορά, χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή διαδικασία συμβάντος που αποκρίνεται στο συμβάν Open. Για παράδειγμα, η μακροεντολή ή η διαδικασία συμβάντος μπορεί να ανοίξει ένα προσαρμοσμένο παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να εισαγάγετε κριτήρια αναφοράς.

Συμβάντα για ενότητες αναφορών

Όταν κάνετε εκτύπωση ή προεπισκόπηση σε μια αναφορά, προκύπτουν τα συμβάντα Format και Print για τις ενότητες αναφοράς μετά τα συμβάντα Open και Activate για την αναφορά και πριν από τα συμβάντα Close ή Deactivate:

Open (αναφορά) βέλος Activate (αναφορά) βέλος Format (ενότητα αναφοράς) βέλος Print (ενότητα αναφοράς) βέλος Close (αναφορά) βέλος Deactivate (αναφορά)

Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα συμβάντα κατά τη διάρκεια ή μετά τη μορφοποίηση αλλά πριν από το συμβάν Print:

 • Το συμβάν Retreat προκύπτει όταν η Access επιστρέφει σε μια προηγούμενη ενότητα κατά τη μορφοποίηση της αναφοράς.

 • Το συμβάν NoData προκύπτει όταν δεν εμφανίζονται εγγραφές από την αναφορά.

 • Το συμβάν Page προκύπτει μετά τη μορφοποίηση αλλά πριν από την εκτύπωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το συμβάν για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της εκτυπωμένης αναφοράς.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×