Ρύθμιση υβριδικών παραμέτρων Skype για επιχειρήσεις Server 2015

Σημείωση: Αυτό το άρθρο αφορά μόνο το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet στην Κίνα.

Με τις υβριδικές αναπτύξεις του Skype για επιχειρήσεις, μπορείτε να έχετε κάποιους από τους χρήστες του Skype για επιχειρήσεις στην εσωτερική εγκατάσταση και άλλους χρήστες στο Skype για επιχειρήσεις Online, ενώ θα χρησιμοποιούν όλοι τον ίδιο τομέα. Αυτό μπορεί να διευκολύνει την παροχή των υπηρεσιών του Skype για επιχειρήσεις στους χρήστες της εταιρείας σας σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις ή στους χρήστες που συνδέονται από απομακρυσμένη θέση. Επίσης, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις υβριδικές διαμορφώσεις του Skype για επιχειρήσεις ως διαδρομή μετεγκατάστασης στο Office 365. Αυτή η ενότητα περιγράφει τις υβριδικές διαμορφώσεις για τον Skype για επιχειρήσεις Server 2015.

Σχεδιασμός για υβριδική ανάπτυξη

Εξετάστε τις ακόλουθες απαιτήσεις για τους χρήστες και την υποδομή δικτύου σας κατά το σχεδιασμό για μια υβριδική ανάπτυξη.

Απαιτήσεις υποδομής

Πρέπει να έχετε τα παρακάτω διαθέσιμα στο περιβάλλον σας για να υλοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας υβριδικής ανάπτυξης του Skype για επιχειρήσεις Server 2015.

 • Έναν διακομιστή Active Directory Federation Services (AD FS) που εκτελεί Windows 2008 R2 SP1 ή το πιο πρόσφατο service pack. Για πρόσθετες απαιτήσεις συστήματος για τις υπηρεσίες AD FS, ανατρέξτε στο θέμα Υπηρεσίες Active Directory Federation Services 2.0.

 • Μια ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης του Skype για επιχειρήσειςServer 2015 ή του Lync Server 2010 με τις αθροιστικές ενημερώσεις για τον Lync Server 2010: Μάρτιος 2013.

 • Τα εργαλεία διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις Server 2015.

 • Έναν διακομιστή συγχρονισμού καταλόγου. Για λεπτομέρειες σχετικά με το συγχρονισμό καταλόγου, ανατρέξτε στο Εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου.

Υποστήριξη προγράμματος-πελάτη Skype για επιχειρήσεις

Υπάρχουν ορισμένες διαφορές στις δυνατότητες που υποστηρίζονται στα προγράμματα-πελάτες Skype για επιχειρήσεις, καθώς και στις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στα περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης και τα online περιβάλλοντα. Πριν αποφασίσετε πού θέλετε να φιλοξενούνται οι χρήστες στον οργανισμό σας, μπορείτε να προβάλετε την υποστήριξη προγραμμάτων-πελάτη για τις διάφορες διαμορφώσεις του Skype για επιχειρήσεις Server. Τα παρακάτω προγράμματα-πελάτες υποστηρίζονται με το Skype για επιχειρήσεις Online σε υβριδική ανάπτυξη του Skype για επιχειρήσεις:

 • Lync 2010

 • Skype για επιχειρήσεις

 • Εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις Windows Store

 • Skype για επιχειρήσεις Web App

 • Lync Mobile

 • Lync για Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Απαιτήσεις τοπολογίας

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Skype για επιχειρήσεις Server 2015 για υβριδική ανάπτυξη με το Skype για επιχειρήσεις Online, πρέπει να έχετε μία από τις παρακάτω υποστηριζόμενες τοπολογίες:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 με Skype για επιχειρήσεις Server 2015 εσωτερικής εγκατάστασης. Ο διακομιστής ακμής ομοσπονδίας του Skype για επιχειρήσεις Server 2015 και ο διακομιστής επόμενης μεταπήδησης από το διακομιστή ακμής ομοσπονδίας πρέπει να εκτελούν τον Skype για επιχειρήσεις Server 2015 και πρέπει να έχει αναπτυχθεί ένας χώρος αποθήκευσης κεντρικής διαχείρισης. Ο διακομιστής ακμής και ο χώρος συγκέντρωσης πρέπει να έχουν αναπτυχθεί σε εσωτερική εγκατάσταση.

 • Microsoft Lync Server 2010 με εφαρμοσμένες τις αθροιστικές ενημερώσεις για τον Lync Server 2010: Φεβρουάριος 2013 και τα εργαλεία διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις Server 2015 εγκατεστημένα στην εσωτερική εγκατάσταση. Ο διακομιστής ακμής ομοσπονδίας και ο διακομιστής επόμενης μεταπήδησης από το διακομιστή ακμής ομοσπονδίας πρέπει να εκτελούν τον Microsoft Lync Server 2010 με τις πιο πρόσφατες αθροιστικές ενημερώσεις.

  Σημαντικό: Τα εργαλεία διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις Server 2015 θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε ξεχωριστό διακομιστή που έχει πρόσβαση για σύνδεση με την υπάρχουσα ανάπτυξη του Lync Server 2010. Το cmdlet Move-CsUser για τη μετακίνηση χρηστών από την ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης στο Skype για επιχειρήσεις Online πρέπει να εκτελεστεί από τα εργαλεία διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις Server 2015 που είναι συνδεδεμένος στην ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης.

 • Μια ανάπτυξη του Skype για επιχειρήσεις Server 2015 όπου σε όλους τους διακομιστές εκτελείται ο Skype για επιχειρήσεις Server 2015.

Απαιτήσεις για λίστες επιτρεπόμενων/αποκλεισμένων ομοσπονδίας

Η λίστα επιτρεπόμενων τομέων περιλαμβάνει τομείς που έχουν ρυθμισμένο ένα πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (FQDN) Edge συνεργάτη. Αυτοί οι τομείς αναφέρονται μερικές φορές ως επιτρεπόμενοι διακομιστές συνεργατών ή άμεσοι συνεργάτες ομοσπονδίας. Θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με τη διαφορά μεταξύ ανοιχτής ομοσπονδίας και κλειστής ομοσπονδίας, που αναφέρονται και ως εντοπισμός συνεργάτη και λίστα επιτρεπόμενων τομέων συνεργάτη, αντίστοιχα, σε αναπτύξεις εσωτερικής εγκατάστασης. Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται για να ρυθμίσετε με επιτυχία τις παραμέτρους μιας υβριδικής ανάπτυξης:

 • Η αντιστοίχιση τομέων πρέπει να ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο για την ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης και για το μισθωτή του Office 365. Εάν είναι ενεργοποιημένος ο εντοπισμός συνεργάτη στην ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης, πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι της ανοιχτής ομοσπονδίας για τον online μισθωτή σας. Εάν ο εντοπισμός συνεργάτη δεν είναι ενεργοποιημένης, πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι της κλειστής ομοσπονδίας για τον online μισθωτή σας.

 • Η λίστα αποκλεισμένων τομέων στην ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς στη λίστα αποκλεισμένων τομέων για τον online μισθωτή σας.

 • Οι λίστα επιτρεπόμενων τομέων στην ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς στη λίστα επιτρεπόμενων τομέων για τον online μισθωτή σας.

 • Η ομοσπονδία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για τις εξωτερικές επικοινωνίες για τον online μισθωτή, οι παράμετροι του οποίου ρυθμίζονται χρησιμοποιώντας τον Πίνακα Ελέγχου του Skype για επιχειρήσεις Online.

Ρυθμίσεις DNS

Κατά τη δημιουργία εγγραφών SRV DNS για υβριδικές αναπτύξεις, οι εγγραφές, _sipfederationtls._tcp.<τομέας> και _sip._tls.<τομέας> πρέπει να κατευθύνουν στο διακομιστή μεσολάβησης πρόσβασης εσωτερικής εγκατάστασης.

Ζητήματα τείχους προστασίας

Οι υπολογιστές στο δίκτυό σας πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τυπικές αναζητήσεις DNS στο Internet. Εάν αυτοί οι υπολογιστές μπορούν να επικοινωνήσουν με τυπικές τοποθεσίες στο Internet, το δίκτυό σας πληροί αυτήν την απαίτηση.

Ανάλογα με τη θέση του κέντρου δεδομένων σας, επίσης, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των συσκευών τείχους προστασίας του δικτύου σας για να αποδέχονται συνδέσεις με βάση ονόματα τομέων-μπαλαντέρ (για παράδειγμα, όλη την κυκλοφορία από *.partner.outlook.cn). Εάν τα τείχη προστασίας της εταιρείας σας δεν υποστηρίζουν ρυθμίσεις παραμέτρων ονομάτων τομέων-μπαλαντέρ, θα πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις περιοχές διευθύνσεων IP που θέλετε να επιτρέπονται και τις καθορισμένες θύρες.

Ανατρέξτε στο θέμα της Βοήθειας Διευθύνσεις URL και περιοχές διευθύνσεων IP για το Office 365 που διαχειρίζεται η 21Vianet.

Απαιτήσεις θύρας και πρωτοκόλλου

Εκτός από τις απαιτήσεις θύρας για την εσωτερική επικοινωνία του Skype για επιχειρήσεις Server 2015, πρέπει επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ακόλουθων θυρών για το δίκτυο εσωτερικής εγκατάστασης.

Πρωτόκολλο / Θύρα

Εφαρμογές

TCP 443

Άνοιγμα εισερχομένων

 • Υπηρεσίες Active Directory Federation Services (ρόλος διακομιστή ομοσπονδίας)

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση των υπηρεσιών ρόλων AD FS.

 • Υπηρεσίες Active Directory Federation Services (ρόλος διακομιστή μεσολάβησης)

 • Πύλη Microsoft Online Services

 • Η εταιρική πύλη μου

 • Outlook Web App

 • Πρόγραμμα-πελάτης Lync (επικοινωνία με το Skype για επιχειρήσεις Online από Skype για επιχειρήσεις Server εσωτερικής εγκατάστασης)

TCP 80 και 443

Άνοιγμα εισερχομένων

 • Εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου των υπηρεσιών Microsoft Online Services

TCP 5061

Άνοιγμα εισερχομένων/εξερχομένων στον Edge Server

PSOM/TLS 443

Άνοιγμα εισερχομένων/εξερχομένων για περιόδους λειτουργίας κοινής χρήσης δεδομένων

STUN/TCP 443

Άνοιγμα εισερχομένων/εξερχομένων για περιόδους λειτουργίας ήχου, βίντεο, κοινής χρήσης εφαρμογών

STUN/UDP 3478

Άνοιγμα εισερχομένων/εξερχομένων για περιόδους λειτουργίας ήχου και βίντεο

RTP/TCP 50000-59999

Άνοιγμα εξερχομένων για περιόδους λειτουργίας ήχου και βίντεο

Λογαριασμοί χρηστών και δεδομένα

Σε μια υβριδική ανάπτυξη Skype για επιχειρήσεις Server 2015, κάθε χρήστης που θέλετε να φιλοξενείται στο Skype για επιχειρήσεις Online πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί στην ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης, ώστε ο λογαριασμός χρήστη να δημιουργηθεί στις υπηρεσίες τομέα Active Directory. Στη συνέχεια, μπορείτε να μετακινήσετε το χρήστη στο Skype για επιχειρήσεις Online, το οποίο θα μετακινήσει τη λίστα επαφών του χρήστη.

Όταν συγχρονίζετε λογαριασμούς χρηστών μεταξύ της ανάπτυξης εσωτερικής εγκατάστασης του Skype για επιχειρήσεις και της ανάπτυξης του Skype για επιχειρήσεις Online με τις υπηρεσίες AD FS και το Dirsync, πρέπει να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς AD για όλους τους χρήστες του Skype για επιχειρήσεις στον οργανισμό σας μεταξύ της ανάπτυξης εσωτερικής εγκατάστασης και της online ανάπτυξης του Skype για επιχειρήσεις, ακόμη και εάν οι χρήστες δεν μετακινηθούν στο Skype για επιχειρήσεις Online. Εάν δεν γίνει συγχρονισμός όλων των χρηστών, η επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες της ανάπτυξης εσωτερικής εγκατάστασης και στους χρήστες της online ανάπτυξης στον οργανισμό σας ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.

Σημείωση: Εάν ο χρήστης δημιουργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης για το Office 365, ο λογαριασμός χρήστη δεν θα συγχρονιστεί με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης και ο χρήστης δεν θα υπάρχει στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης. Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει χρήστες στο Skype για επιχειρήσεις Online και θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους υβριδικής ανάπτυξης με έναν Skype για επιχειρήσεις Server εσωτερικής εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα "Μετακίνηση χρηστών από το Skype για επιχειρήσεις Online στο Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης στον Skype για επιχειρήσεις Server 2015".

Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τα εξής θέματα χρήστη κατά το σχεδιασμό για μια υβριδική ανάπτυξη.

 • Επαφές χρήστη - Το όριο των επαφών για τους χρήστες του Skype για επιχειρήσεις Online είναι 250. Οι επαφές πέρα από αυτόν τον αριθμό θα καταργηθούν από τη λίστα επαφών του χρήστη όταν ο λογαριασμός μετακινηθεί στο Skype για επιχειρήσεις Online.

 • Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και παρουσία - Οι λίστες επαφών χρήστη, οι ομάδες και οι λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) μετεγκαθίστανται με το λογαριασμό χρήστη.

 • Δεδομένα διασκέψεων, περιεχόμενο της σύσκεψης και προγραμματισμένες συσκέψεις - Αυτό το περιεχόμενο δεν μετεγκαθίσταται με το λογαριασμό χρήστη. Οι χρήστες πρέπει να επαναπρογραμματίσουν τις συσκέψεις μετά τη μετεγκατάσταση των λογαριασμών τους στο Skype για επιχειρήσεις Online.

Πολιτικές και δυνατότητες χρήστη

 • Σε ένα υβριδικό περιβάλλον Skype για επιχειρήσεις Server 2015, οι χρήστες μπορούν να έχουν ενεργοποιημένες τις δυνατότητες για ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, φωνητική επικοινωνία και συσκέψεις είτε στην εσωτερική εγκατάσταση είτε στην online ανάπτυξη, αλλά όχι και στις δύο ταυτόχρονα.

 • Πρόγραμμα-πελάτης Lync - Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να χρειαστούν μια νέα έκδοση του προγράμματος-πελάτη όταν μετακινούνται στο Skype για επιχειρήσεις Online.

 • Πολιτικές εσωτερικής εγκατάστασης και ρύθμιση παραμέτρων (μη χρήστης) - Οι online πολιτικές και οι πολιτικές εσωτερικής εγκατάστασης απαιτούν ξεχωριστή ρύθμιση παραμέτρων. Δεν μπορείτε να ορίσετε καθολικές πολιτικές που να εφαρμόζονται και στις δύο.

Ρύθμιση παραμέτρων υβριδικών αναπτύξεων για τον Skype για επιχειρήσεις Server 2015

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα βήματα που είναι απαραίτητα για τη ρύθμιση των παραμέτρων υβριδικών αναπτύξεων του Skype για επιχειρήσεις Server 2015. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τους χρήστες για το Skype για επιχειρήσεις στο Skype για επιχειρήσεις Online, αλλά αυτή η δυνατότητα δεν έχει ενεργοποιηθεί σε μια ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα "Μετακίνηση χρηστών από το Skype για επιχειρήσεις Online στο Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης στον Skype για επιχειρήσεις Server 2015".

Διαπιστευτήρια διαχειριστή

Όταν σας ζητηθεί να δώσετε τα διαπιστευτήρια διαχειριστή, χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή για το μισθωτή του Office 365. Επίσης, θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα διαπιστευτήρια όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους για τις υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0, το συγχρονισμό καταλόγων, την Καθολική σύνδεση, την ομοσπονδία και τη μετακίνηση χρηστών στο Lync Online.

Σύνδεση με το Skype για επιχειρήσεις Online PowerShell

Τώρα οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Windows PowerShell για τη διαχείριση του Skype για επιχειρήσεις Online και των λογαριασμών χρηστών του Skype για επιχειρήσεις Online. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Lync Online Connector Module από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη, την εγκατάσταση και τη χρήση του Skype για επιχειρήσεις Online Connector Module και για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργικής μονάδας, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Windows PowerShell για τη διαχείριση του Lync Online.

Βήματα για να προετοιμάσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Skype για επιχειρήσεις Server 2015 εσωτερικής εγκατάστασης για υβριδική ανάπτυξη με το Skype για επιχειρήσεις Online

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τα βήματα που απαιτούνται για να προετοιμάσετε το περιβάλλον σας για μια υβριδική ανάπτυξη με το Microsoft Skype για επιχειρήσεις Online και το Microsoft Office 365.

Ολοκληρώθηκε;

Βήμα

Περιγραφή

Δημιουργία λογαριασμού μισθωτή για το Office 365 και ενεργοποίηση του Skype για επιχειρήσεις Online

Ρύθμιση του Lync Online.

Προσθήκη του τομέα σας και επαλήθευση της κατοχής

Ο τομέας σας μερικές φορές αναφέρεται και ως εξατομικευμένος τομέας. Πρέπει να προσθέσετε τον τομέα σας στο μισθωτή του Office 365 και, στη συνέχεια, να ακολουθήσετε τα βήματα για να επικυρώσετε τον τομέα με το Office 365. Αυτό γίνεται για να επιβεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος του τομέα. Για να προσθέσετε τον τομέα σας στο μισθωτή του Office 365, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Ρύθμιση και διαχείριση τομέων στο Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις και το Office 365 για μεσαίες επιχειρήσεις. Ολοκληρώστε όλα τα βήματα σε κάθε ενότητα στο θέμα, συμπεριλαμβανομένου του βήματος "Επεξεργασία των εγγραφών DNS για τις υπηρεσίες του Office 365".

Προετοιμασία για το συγχρονισμό της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Ο συγχρονισμός της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory διατηρεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης σε συνεχή συγχρονισμό με το Office 365. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε συγχρονισμένες εκδόσεις για κάθε λογαριασμό χρήστη και ομάδα και επιτρέπει επίσης το συγχρονισμό της καθολικής λίστας διευθύνσεων (GAL) από το τοπικό περιβάλλον του Microsoft Exchange Server με το Microsoft Exchange Online.

Πρέπει να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς AD για όλους τους χρήστες του Skype για επιχειρήσεις στον οργανισμό σας μεταξύ της ανάπτυξης εσωτερικής εγκατάστασης και της online ανάπτυξης του Skype για επιχειρήσεις, ακόμη και εάν οι χρήστες δεν μετακινηθούν στο Skype για επιχειρήσεις Online. Εάν δεν γίνει συγχρονισμός όλων των χρηστών, η επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες της ανάπτυξης εσωτερικής εγκατάστασης και στους χρήστες της online ανάπτυξης στην εταιρεία σας ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.

Για να προετοιμάσετε το περιβάλλον σας για συγχρονισμό της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, ανατρέξτε στο θέμα Υπηρεσίες ενοποίησης καταλόγων.

Δημιουργία πιστοποιητικών για τις υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS)

Αφού δημιουργήσετε τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για τη χρήση ομοσπονδιακών ταυτοτήτων με το Office 365, πρέπει να τα εγκαταστήσετε και να τα αντιστοιχίσετε.

Πιλοτική μετακίνηση χρηστών στο Skype για επιχειρήσεις Online

Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα για να προετοιμάσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του περιβάλλοντος για το Skype για επιχειρήσεις Online, μπορείτε να ξεκινήσετε τη μετακίνηση των ενδεικτικών χρηστών στο Skype για επιχειρήσεις Online. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μετακίνηση χρηστών στο Skype για επιχειρήσεις Online στον Skype για επιχειρήσεις Server 2015".

Διαχείριση χρηστών σε υβριδική ανάπτυξη

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες σε μια υβριδική ανάπτυξη, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση χρηστών σε μια υβριδική ανάπτυξη του Skype για επιχειρήσεις Server 2015".

Ρύθμιση παραμέτρων ομοσπονδίας του Skype για επιχειρήσεις Server 2015 με το Skype για επιχειρήσεις Online

Η ομοσπονδία επιτρέπει στους χρήστες της ανάπτυξης εσωτερικής εγκατάστασης να επικοινωνούν με τους χρήστες του Office 365 στον οργανισμό σας. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ομοσπονδίας, εκτελέστε τα ακόλουθα cmdlet:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Ρύθμιση παραμέτρων του μισθωτή Skype για επιχειρήσεις Online για έναν κοινόχρηστο χώρο διευθύνσεων SIP

Μια διεύθυνση πρωτοκόλλου προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας (SIP) είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε χρήστη σε ένα δίκτυο, παρόμοια με έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πριν προσπαθήσετε να μετακινήσετε χρήστες του Skype για επιχειρήσεις από την εσωτερική εγκατάσταση στο Skype για επιχειρήσεις Online, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μισθωτή Office 365 για να κάνετε κοινή χρήση του κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων SIP με την ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης. Εάν αυτό δεν έχει ρυθμιστεί, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Move-CsUser: Σφάλμα HostedMigration: Σφάλμα= (510), Περιγραφή= (Ο μισθωτής αυτού του χρήστη δεν είναι ενεργοποιημένος για κοινόχρηστο χώρο διευθύνσεων SIP.)

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων SIP, δημιουργήστε μια απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας PowerShell με το Skype για επιχειρήσεις Online και, στη συνέχεια, εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Για να δημιουργήσετε μια απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας PowerShell με το Skype για επιχειρήσεις Online, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε τη λειτουργική μονάδα Skype για επιχειρήσεις Online για το Windows PowerShell, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: Λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για το Lync Online.

Μετά την εγκατάσταση της λειτουργικής μονάδας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας με τα ακόλουθα cmdlet:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας απομακρυσμένης περιόδου λειτουργίας PowerShell με το Skype για επιχειρήσεις Online, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση στο Lync Online με χρήση του Windows PowerShell.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργικής μονάδας Skype για επιχειρήσεις Online PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Windows PowerShell για τη διαχείριση του Lync Online.

Μετακίνηση χρηστών στο Skype για επιχειρήσεις Online στον Skype για επιχειρήσεις Server 2015

Πριν ξεκινήσετε τη μετεγκατάσταση χρηστών στο Skype για επιχειρήσεις Online, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων χρήστη που σχετίζονται με τους λογαριασμούς που θα μετακινηθούν. Δεν μετακινούνται όλα τα δεδομένα του χρήστη με το λογαριασμό χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απαιτήσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς στον Lync Server 2013: δεδομένα.

Μετεγκατάσταση ρυθμίσεων χρήστη στο Skype για επιχειρήσεις Online

Οι ρυθμίσεις χρήστη μετακινούνται μαζί με το λογαριασμό χρήστη. Ορισμένες ρυθμίσεις εσωτερικής εγκατάστασης δεν μετακινούνται μαζί με το λογαριασμό χρήστη.

Μετακίνηση ενδεικτικών χρηστών στο Skype για επιχειρήσεις Online

Πριν ξεκινήσετε τη μετακίνηση χρηστών στο Skype για επιχειρήσεις Online, ίσως να θέλετε να μετακινήσετε πιλοτικά μερικούς χρήστες για να επιβεβαιώσετε ότι οι παράμετροι του περιβάλλοντός σας έχουν ρυθμιστεί σωστά. Στη συνέχεια, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι δυνατότητες του Skype για επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες λειτουργούν όπως αναμένεται, πριν επιχειρήσετε να μετακινήσετε επιπλέον χρήστες.

Για να μετακινήσετε ένα χρήστη εσωτερικής εγκατάστασης στο μισθωτή του Skype για επιχειρήσεις Online, εκτελέστε τα ακόλουθα cmdlet στο Κέλυφος διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια διαχειριστή για το μισθωτή του Microsoft Office 365. Αντικαταστήστε το "όνομα_χρήστη@contoso.com " με τα στοιχεία του χρήστη που θέλετε να μετακινήσετε.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Η μορφή της διεύθυνσης URL που καθορίστηκε για την παράμετρο HostedMigrationOverrideUrl πρέπει να είναι η διεύθυνση URL για το χώρο συγκέντρωσης όπου εκτελείται η υπηρεσία Hosted Migration, με την εξής μορφή: https: //<FQDNΧώρουΣυγκέντρωσης>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Μπορείτε να καθορίσετε τη διεύθυνση URL για την υπηρεσία Hosted Migration, προβάλλοντας τη διεύθυνση URL για τον Πίνακα Ελέγχου του Skype για επιχειρήσεις Online για το λογαριασμό σας στο μισθωτή του Office 365.

Για να προσδιορίσετε τη διεύθυνση URL της υπηρεσίας Hosted Migration για το μισθωτή του Office 365
 1. Συνδεθείτε στο μισθωτή του Office 365 ως διαχειριστής.

 2. Ανοίξτε το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις.

 3. Ενώ εμφανίζεται το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, επιλέξτε και αντιγράψτε τη διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων έως το partner.lync.cn. Ένα παράδειγμα διεύθυνσης URL είναι το εξής:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Αντικαταστήστε το webdir στη διεύθυνση URL με το admin, με αποτέλεσμα το εξής:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Προσαρτήστε την ακόλουθη συμβολοσειρά στη διεύθυνση URL: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Η διεύθυνση URL που προκύπτει, η οποία είναι η τιμή της HostedMigrationOverrideUrl, πρέπει να είναι ως εξής:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Μετακίνηση χρηστών στο Lync Online

Μπορείτε να μετακινήσετε πολλούς χρήστες με τη χρήση του cmdlet Get-CsUser με την παράμετρο –Filter για να επιλέξετε τους χρήστες με μια καθορισμένη ιδιότητα που είναι αντιστοιχισμένη στους λογαριασμούς των χρηστών, όπως η RegistrarPool. Στη συνέχεια, μπορείτε να διοχετεύσετε τους χρήστες που προκύπτουν στο cmdlet Move-CsUser, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο -OU για να ανακτήσετε όλους τους χρήστες στην καθορισμένη OU, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Επαλήθευση των ρυθμίσεων χρήστη και δυνατοτήτων στο Skype για επιχειρήσεις Online

Μπορείτε να επαληθεύσετε ότι ο χρήστης μετακινήθηκε με επιτυχία με τους εξής τρόπους:

 • Δείτε την κατάσταση του χρήστη στον Πίνακα Ελέγχου του Skype για επιχειρήσεις Online. Η οπτική ένδειξη για τους χρήστες της εσωτερικής εγκατάστασης και τους χρήστες της online ανάπτυξης είναι διαφορετική.

 • Εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet:

  Get-CsUser -Identity

Διαχείριση χρηστών σε υβριδική ανάπτυξη του Skype για επιχειρήσεις Server 2015

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις χρήστη και τις πολιτικές για τους χρήστες που μετεγκαταστάθηκαν στο Skype για επιχειρήσεις Online χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της Διαχείρισης Χρηστών που είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη του Microsoft Office 365. Πρέπει να εισέλθετε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό διαχειριστή του μισθωτή για την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης.

Επαναφορά χρηστών στην εσωτερική εγκατάσταση

Η ενότητα αυτή ισχύει μόνο για τους χρήστες που δημιουργήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν για το Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης και, στη συνέχεια, μετακινήθηκαν από μια ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης στο Skype για επιχειρήσεις Online. Εάν θέλετε να μετακινήσετε χρήστες που δημιουργήθηκαν στο Skype για επιχειρήσεις Online (και δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ για το Skype για επιχειρήσεις σε μια ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης), ανατρέξτε στην ενότητα "Μετακίνηση χρηστών από το Skype για επιχειρήσεις Online στο Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης στον Skype για επιχειρήσεις Server 2015".

Εκτελέστε τα ακόλουθα cmdlet για να μετακινήσετε ένα χρήστη από το Skype για επιχειρήσεις Online και πάλι στο Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Για να καθορίσετε τη διεύθυνση URL για την υπηρεσία Hosted Migration, ανατρέξτε στο θέμα "Για να προσδιορίσετε τη διεύθυνση URL της υπηρεσίας Hosted Migration για το μισθωτή του Office 365" στην προηγούμενη ενότητα.

Μετεγκατάσταση χρηστών του Skype για επιχειρήσεις Online στο Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης στον Skype για επιχειρήσεις Server 2015

Αυτά τα βήματα είναι απαραίτητα μόνο για τη μετεγκατάσταση των λογαριασμών χρηστών που ήταν αρχικά ενεργοποιημένοι για το Skype για επιχειρήσεις στο Skype για επιχειρήσεις Online, πριν να αναπτυχθεί το Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης. Για να μετακινήσετε τους χρήστες που ήταν αρχικά ενεργοποιημένοι για το Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης και αργότερα μετακινήθηκαν στο Skype για επιχειρήσεις Online, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση χρηστών σε υβριδική ανάπτυξη του Skype για επιχειρήσεις Server 2015" σε αυτό το θέμα. Επιπλέον, όλοι οι χρήστες που μετακινούνται πρέπει να διαθέτουν λογαριασμούς στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης.

Μετεγκατάσταση λογαριασμών χρηστών που ήταν αρχικά ενεργοποιημένοι στο Skype για επιχειρήσεις Online στο Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης
 1. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι του οργανισμού σας έχουν ρυθμιστεί για υβριδική ανάπτυξη.

  • Εγκαταστήστε το εργαλείο συντονισμού της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του Windows Azure.

  • Για να ενεργοποιήσετε τους χρήστες σας ώστε να χρησιμοποιούν την καθολική σύνδεση για το Skype για επιχειρήσεις Online, εγκαταστήστε τις υπηρεσίες Active Directory Federation Services

  • Στην ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης, στο Κέλυφος διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, πληκτρολογήστε τα παρακάτω cmdlet για να δημιουργήσετε την υπηρεσία παροχής φιλοξενίας για το Skype για επιχειρήσεις Online:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Επιβεβαιώστε ότι στους διακομιστές ακμής εσωτερικής εγκατάστασης υπάρχει η αλυσίδα πιστοποιητικών που επιτρέπει τη σύνδεση με το Lync Skype για επιχειρήσεις Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγές πιστοποιητικού SSL υπηρεσίας Lync Online για συνδεσιμότητα υπολογιστή-πελάτη.

 3. Στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης, ενεργοποιήστε τους επηρεαζόμενους λογαριασμούς χρηστών για το Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης. Μπορείτε να το κάνετε αυτό για ένα μεμονωμένο χρήστη, πληκτρολογώντας το ακόλουθο cmdlet:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών που διαβάζει ονόματα χρηστών από ένα αρχείο και τους παρέχει ως είσοδο στο cmdlet Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Εκτελέστε το DirSync για να συγχρονίσετε τους χρήστες του Skype για επιχειρήσεις Online με τους ενημερωμένους χρήστες του Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης.

 5. Ενημερώστε ορισμένες εγγραφές DNS για να κατευθύνουν όλη την κυκλοφορία SIP στο Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης:

  • Ενημερώστε την εγγραφή Α του lyncdiscover.contoso.com για να κατευθύνει προς το FQDN του διακομιστή αντίστροφης μεσολάβησης εσωτερικής εγκατάστασης.

  • Ενημερώστε την εγγραφή SRV _sip._tls.contoso.com ώστε να επιλύεται στη δημόσια διεύθυνση IP ή VIP της υπηρεσίας πρόσβασης ακμής του Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης.

  • Ενημερώστε την εγγραφή SRV του _sipfederationtls._tcp.contoso.com ώστε να επιλύεται στη δημόσια διεύθυνση IP ή VIP της υπηρεσίας πρόσβασης ακμής του Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης.

  • Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί διαίρεση DNS (μερικές φορές ονομάζεται "split-brain DNS" ), βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες που επιλύουν ονόματα μέσω της εσωτερικής ζώνης DNS κατευθύνονται στο σύνολο διακομιστών προσκηνίου.

 6. Εκτελέστε το cmdlet Get-CsUser για να ελέγξετε κάποιες ιδιότητες για τους χρήστες που θα μετακινήσετε. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το HostingProviderProxyFQDN έχει οριστεί σε "sipfed.online.partner.lync.cn" και ότι οι διευθύνσεις SIP έχουν ρυθμιστεί σωστά.

 7. Μετακινήστε τους χρήστες του Skype για επιχειρήσεις Online στο Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης.

  Για να μετακινήσετε ένα μεμονωμένο χρήστη, εκτελέστε τα ακόλουθα cmdlet:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Μπορείτε να μετακινήσετε πολλούς χρήστες με τη χρήση του cmdlet Get-CsUser με την παράμετρο –Filter για να επιλέξετε τους χρήστες με μια καθορισμένη ιδιότητα. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε όλους τους χρήστες του Skype για επιχειρήσεις Online φιλτράροντας για {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. Στη συνέχεια, μπορείτε να διοχετεύσετε τους χρήστες που προκύπτουν στο cmdlet Move-CsUser, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Η μορφή της διεύθυνσης URL που καθορίστηκε για την παράμετρο HostedMigrationOverrideUrl πρέπει να είναι η διεύθυνση URL για το χώρο συγκέντρωσης όπου εκτελείται η υπηρεσία Hosted Migration, με την εξής μορφή: https: //<FQDNΧώρουΣυγκέντρωσης>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Μπορείτε να καθορίσετε τη διεύθυνση URL για την υπηρεσία Hosted Migration, προβάλλοντας τη διεύθυνση URL για τον Πίνακα Ελέγχου του Skype για επιχειρήσεις Online για το λογαριασμό σας στο μισθωτή του Office 365.

  Σημείωση: Το προεπιλεγμένο μέγιστο μέγεθος για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών της βάσης δεδομένων rtcxds είναι 16 GB. Αυτό ενδέχεται να μην είναι αρκετά μεγάλο εάν μετακινείτε μεγάλο αριθμό χρηστών ταυτόχρονα, ειδικά εάν έχετε ενεργοποιημένο τον κατοπτρισμό. Για να το αντιμετωπίσετε αυτό, μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος του αρχείου ή να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων καταγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Αυτό είναι ένα προαιρετικό βήμα. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε ενοποίηση με το Exchange 2013 Online, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια πρόσθετη υπηρεσία παροχής φιλοξενίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων της ενοποίησης του Lync Server 2013 εσωτερικής εγκατάστασης με το Exchange Online.

 9. Οι χρήστες έχουν πλέον μετακινηθεί. Για να ελέγξετε ότι ο χρήστης έχει σωστές τιμές για τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, πληκτρολογήστε αυτό το cmdlet:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  Χαρακτηριστικό AD

  Όνομα χαρακτηριστικού

  Τιμή για το χρήστη του Skype για επιχειρήσεις Online

  Τιμή για το χρήστη του Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:όνομα_χρήστη@contoso.com

  sip:όνομα_χρήστη@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Ενεργοποιημένη

  Αληθής

  Αληθής

 10. Κάθε χρήστης που έχει μετακινηθεί θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το Skype για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, να συνδεθεί ξανά. Όταν συνδεθεί, πρέπει να επιβεβαιώσει τις λίστες επαφών του και να προσθέσει επαφές, εάν είναι απαραίτητο. Σημειώστε ότι οι προγραμματισμένες συσκέψεις δεν μετεγκαθίστανται από το Skype για επιχειρήσεις Online στο Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης. Οι χρήστες θα χρειαστεί να επαναπρογραμματίσουν αυτές τις συσκέψεις μετά τη μετακίνηση.

  Αφού ενημερωθούν όλες οι εγγραφές DNS και όλοι οι χρήστες έχουν κατευθυνθεί στην εσωτερική εγκατάσταση, το χαρακτηριστικό HostingProvider κατευθύνει το χρήστη του Skype για επιχειρήσεις είτε να χρησιμοποιήσει εγγραφές SRV είτε στην online υπηρεσία παροχής, "sipfed.online.partner.lync.cn".

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×